Yazılıya Hazırlık Çalışması 4. Sınıf sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA SORULARI
1)Devlet nedir? (5)
_______________________________________
2)Devletin görevleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız. (10)
_______________________________________
3)Merkezi yönetim birimlerinden üç tane yaz.(5)
_______________________________________
4) Valinin görevlerinden üç tane yaz. (5)
________________________________________
5 – Resmi kurum ve sivil toplum örgütleri arasındaki farkları yazınız. (5)
_________________________________________________
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10)
a)Devletimizin adı _____________________________’dir.
b)Başkentimiz _____________________________’dır.
c)Devlete karşı sorumlulukları olan ve devletin sağladığı haklardan yararlanan bireylere ___________ denir.
d)İlleri __________ İlçeleri_____________ yönetir.
e)Yasa yapma yetkisi ___________________________’dir
f)Yasalar ________________uygun olmak zorundadır.
g)Devlet işlerinin başkentten yönetildiği idari sisteme ______________________denir.
h)__________,bakanlıklardan birini idare etmek için ______________ tarafından seçilir.
I)Yazılı kurallar________________ ve ______________’dır.
i)Türkiye Cumhuriyetinin yönetim yapısı _______,_______,_______organlarından oluşur.

Soruların doğru şıklarını işaretleyiniz. (60)
1-Aşağıdaki görevlilerden hangisi seçimle işbaşına gelen görevlilerden değildir?
A)Kaymakam B)Muhtar C)Belediye başkanı D)Milletvekili
2-Cumhurbaşkanını kim seçer?
A. Halk B. TBMM C. Başbakan D. Yargıtay
3-Aşağıdakilerden hangisi,bizim devlete karşı olan sorumluluklarımızdan biridir?
A. Kanunlara uymak B. Ailemizle dayanışma içinde olmak
C. Okula gitmek D. Arkadaşlarımızla iyi geçinmek
4-Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
A) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir. B) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
C) Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır. D) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.
5-TBMM, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Anayasanın bütün maddelerini değiştirebilir. B) Kanunda değişiklik gerekiyorsa yapar.
C) Kanunda düzenleme gerekirse, düzenleme yapar. D) Kanun yapar.

6- Aşağıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez?
I. Milletvekili II. Kaymakam III. Vali IV. Belediye Başkanı V. Muhtar
A) I, II ve V B) II, III ve V C) II ve III D) IV ve V
7-Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim birimidir?
A) Kaymakamlık B) Valilik C) Millî Eğitim Bakanlığı D) Belediyeler
8-Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu gösteren semboller arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Dolmabahçe Sarayı B) Para C) İstiklal Marşı D) Bayrak
9- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kurumlardan biri değildir?
A) Mahkemeler B) Milli Savunma Bakanlığı
C) Dış İşleri Bakanlığı D) Adalet Bakanlığı
10-İnsanların ortak amaçlarına ulaşmak ve haklarını korumak için birlikte oluşturdukları kuruluşların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dernek B) Sivil toplum örgütü C) Kurum D) Sendika
11-Vali ve kaymakam, aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışır?
A) Dış İşleri Bakanlığı B) İç İşleri Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı D) Savunma Bakanlığı
12-Aşağıdakilerden hangisi, yazılı kurallardan değildir?
A) Vergi vermek B) Alışverişlerden sonra fiş, fatura almak
C) Askerlik yapmak D) Büyüklerimize saygılı olmak
13-Aşağıdakilerden hangisinde yönetim birimlerinin en küçükten büyüğe doğru sıralanışı doğru verilmiştir?
A)Kasaba – Köy – İl – İlçe B)İl – İlçe – Kasaba – Köy
C)Köy – Kasaba- İlçe – İl D)Köy – İlçe – Kasaba- İl
14- Bir toplumda sivil toplum kuruluşlarının fazla olması o toplumla ilgili neyi gösterir?
A) sanayileşmeyi B) dayanışmayı C) ekonomiyi D) gelişmeyi
15-Ülkemizin iç güvenliğini sağlamakla yükümlü merkezi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adalet Bakanlığı B)Dış İşleri Bakanlığı C)Milli Eğitim Bakanlığı D)İç İşleri Bakanlığı
16-Aşağıdakilerden hangisi Dışişleri Bakanlığının en temel görevidir?
A) İç güvenlik, yurt bütünlüğü ve kamu düzenini korumak
B) İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı biçimde yaşamasını sağlamak
C) Dış politikayı uygulamak ve yabancı devletler ile ilişkileri yürütmek
D) Mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak
17-Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilebilir maddelerinden biridir?
A) Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi
B) Devletimizin başkenti, bayrağı ve milli marşı
C) Devletimizin şeklinin Cumhuriyet olması
D) Cumhuriyetin nitelikleri.
18- Anayasamızın bir maddesi ‘’Egemenliğin kullanılması, hiçbir zaman hiçbir sınıfa, zümreye veya kişiye bırakılamaz.’’ der.
Bu madde ile aşağıdakilerden hangisi güvence altına alınmış olur?
A) Zümrelerin egemenliği B) Kişilerin egemenliği C) Sınıfların egemenliği D) Ulusal egemenlik
19- I. İstanbul II. Nevşehir III: İzmit IV. Erzurum
Yukarıdaki illerimizden ikisinde sanayi kuruluşları daha fazladır. Bu iller hangi seçenekte verilmiştir?
A. İstanbul-Nevşehir B. İzmit-İstanbul C. İzmit-Erzurum D. İzmit-Nevşehir
20-Ülkemizde çay üretiminde Rize, elma üretiminde Amasya, karpuz üretiminde Diyarbakır, kayısı üretiminde Malatya, incir üretiminde Aydın, muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir. Bu durumun sebebi nedir?
A) İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için B) Alışkanlık
C) Ulaşım D) Buraların iklimi uygun olduğu için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.