Yaşadığımız Yer Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. “Sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr birer………” cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıdakiler-den hangisi yazılmalıdır?
A. yağış çeşididir
B. hava olayıdır
C. hava durumudur
D. gözlem sonucudur

2.”Herhangi bir yerde bir günde gerçekleşen hava olaylar,oranın günlük……………..gösterir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi yazılmalıdır?
A. hava olaylarını
B. yağış durumunu
C. hava sıcaklığını
D. hava durumunu

3.Yurdumuzda hava olaylarını gözlemleye¬rek hava durumunu bildiren kurum han¬gisidir?
A. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
B. Devlet Hava Meydanları
C. Radyo Televizyon Kurumu
D. Türk Hava Kurumu

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

4.”Hava,su,toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, ışık gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturdu¬ğu ortama…….. …………………..denir.”
ifade¬sinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. çevre
B. doğal çevre
C. gezegen
D. park

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir?
A. şehir ve köyler
B. ormanlar
C. millî parklar
D. akarsu yatakları

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir?
A. insanlar
B. teknolojik gelişmeler
C. hayvanlar
D. atık maddeler

7. I. radyo ve televizyon
II. kitap ve dergiler
III. İnternet
IV. gazete
V. kütüphane
Yukarıdakilerin hangilerinden günlük hava durumunu öğrenemeyiz?
A. yalnız I B. II-V
C. yalnız V D. II – III

8. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yarar-larından değildir?
A. Çevreyi güzelleştirir.
B. Havayı temizler.
C. Sel ve erozyona neden olur.
D. Yakacak ve kereste ihtiyacımızı karşılar.

9. “insanların etkileri ile değişerek oluşan yeni
çevreye…………………………denir.”
ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamam-lar?
A. yapay çevre
B. yeni çevre
C. doğal çevre
D. lunapark

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bozulmasının sonuçlarından değildir?
A. Toprak kayması, sel ve çığa neden olabilir.
B. Hava kirliliği artar.
C. Su ve su kaynaklarımız kirlenir.
D. Etrafımız güzelleşir.

11. Yurdumuzun orman bakımından en zen¬gin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Karadeniz Bölgesi
B. İç Anadolu Bölgesi
C. Marmara Bölgesi
D. Akdeniz Bölgesi

12. “Akarsuların derin vadiler içinde aktığı enge-beli geniş düzlüklere……………denir.”

ifade¬sini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar?
A. koy
B. Dere
C. ova
D. plato

13. “Keskin ve dik yamaçlarla çevresinden ayrı¬lan toprak parçasına………..denir.
Yurdumuzun en yüksek dağı……………………dır.”
ifadesinde boş bırakılan yerleri aşa¬ğıdakilerden hangi seçenek doğru tamamlar?

A. dağ – Erciyes Dağı
B. dağ – Ağrı Dağı
C. göl – Nemrut Dağı
D. plato – Hasan Dağı

14. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, ani¬den oluşan ve kontrol edilemeyen olayla¬ra ne ad verilir?
A. doğal afet
B. hava olayı
C. deprem
D. heyelan

Hazırlayan: Yerlikaya


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın