Tarihteki Sümer, Hitit(Eti) ve Maya gibi uygarlıkların yok olmasının sebepleri

Tarihteki Sümer, Hitit(Eti) ve Maya gibi uygarlıkların yok olmasının sebepleri arasında dilleri ile ilgili tavırlarının etkili olduğunu düşünebilir miyiz?

Dil bir kültürün oluşumundaki en önemli unsurlardan biridir. Tarihteki bütün uygarlıkların kendilerine ait kültürleri ve dolayısıyla kendilerine ait dilleri vardır. Uygarlıkların tarih sahnesinden silinmesinde genellikle savaşlar, iklim koşulları, hastalıklar, iç karışıklılar vb. bir sürü sebep gösterilebileceği gibi kendi dillerine ve dolayısıyla kültürlerine karşı gösterdikleri tavır da bu konuda önemli rol oynamaktadır.

Bir toplumu bir arada tutan, iletişimini sağlayan, sosyal bağları kuvvetlendiren, kültürünü şekillendiren unsur dilidir. Eğer toplum kendi diline karşı yabancılaşma gibi bir tavır izlerse toplumun bağları kopmaya başlar ve toplum dağılır. Büyük uygarlıklarda da bu durum söz konusudur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

İlk uygarlıklardan olan Sümer Uygarlığı’nı ele alırsak, uygarlığın yıkılış sebebi olarak iklim ve diğer kavimlerin saldırıları sebep gösterilmektedir. Ancak tarihi bilgilere göre Akad istilasına uğradıktan sonra Sümer dili nüfuzunu kaybetmeye başlamıştır ve Sümer dili günlük konuşma dili olmaktan çıkmış yerini diğer dillere bırakmıştır. Bu durum zannımca uygarlığın temelden çöküşünü sağlamıştır. Toplumsal bağlar kopmuştur ve işgallere direnme inancı kalmamıştır.

Maya uygarlığı ise tarihi boyunca yüzlerce lehçe üretmiş ve Maya dillerini oluşturmuştur. Bilim ve teknikte zamanına göre oldukça ileri seviyede olan bu uygarlığın kesin çöküş nedeni bilinmemekle birlikte küçük devletlerarası siyasi çatışmalar sebebi üzerinde durulmaktadır. Uygarlık İspanyol işgaliyle beraber yok olma sürecine girmiştir. İşgalciler uygarlığa ait bütün edebi eserleri tahrip etmişlerdir ve uygarlığın tarih sahnesinden silinmesine bu tahribatlarla sebep olmuşlardır.

Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler(Eti), Hititçeyi ve benzer kökenli başka dilleri hiyerogliflerinde kullanmışlardır. Uygarlıkta okur- yazar oranı oldukça düşüktür ve siyasi dil olarak başka diller kullanmışlardır. Uygarlığın yıkılışı olarak işgaller sebep gösterilmektedir ancak farklı alanlarda başka diller kullanmaları çöküşü hızlandıran etmenlerdendir.

Verilen örnekleri dikkate aldığımızda varabileceğimiz sonuç; uygarlıkların kendi dillerine karşı gösterdikleri tavır dillerini korumamak yönünde olduğunda, doğrudan ya da dolaylı olarak uygarlığın çöküşünde bu durum mutlaka rol oynamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.