Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

7. sınıf öğrencilerimiz için sosyal bilgiler sınavına girecekler için örnek olabilecek yazılı sorularını derledik. Sorular 2. dönem 1 yazılı soruları benzerleri olabilir.

 

1 Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?
A) Yeni ticaret yollarının bulunması B) Yeni okyanus ve kıtaların bulunması
C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması D) Kiliseye olan güvenin sarsılması

 

2 Coğrafi Keşişere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpek Yolu B) Kral Yolu C) İstanbul Boğazı D) Süveyş Kanalı

 

3 Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir?
A) Hizmetlerin ücretsiz olması
B) Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması
C) Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi
D) Devlet denetiminin dışında olmas

 

4 I Tarımsal üretimin azalması II. Taşra yönetiminin bozulması
III. Vergi gelirlerinin azalması IV. Osmanlı ordusunun zayıflaması
Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

 

5 Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatında kişilerin geçiş evrelerinden değildir ?
A)Acemi B)Çırak C)Kalfa D)Usta

 

6 Ahilik Teşkilatının kurucusu hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A)Ahmed Nurettin B)Fatih Sultan Mehmet C)Ahi Evran D)Akşemseddin

 

7 Ben Osmanlı Devleti nde yaşayan bir çiftçiyim topraklarımı her yıl sabanla sürüyorum.Toprağımı boş bırakmamalıyım çünkü üç yıl toprağımı üst üste boş bırakırsam devlet toprağımı elimden alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?
A)Sanat ve ticaretin her dönemde etkileşim içinde olduğu
B)Osmanlı Devleti nde en yüksek geliri çiftçilerin elde ettiği
C)Osmanlı Devleti nde şehirleşme oaranının faazla olduğu
D)Ekonominin devlet elinde olduğu

 

8 Günümüzde esnaf ve ticaret odalarının Osmanlı ve Selçuklular dönemindeki karşılığı hangisidir?
A)Dirlik B)Ahilik C)Tımar D)İkta

 

9 ‘Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatadır.Hastalık insandan insana bulaşarak geçer.Bu bulaşma ise gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur’ Akşemseddin in mikrop teorisini ortaya attığı eserinin adı nedir?
A)El Kanun Fit Tıp B)El Tasnif C)Maddetü l Hayat D)Kitab ı Bahriyre

 

10 Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıllara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A Denizcilikte çok ileride olması
B İstanbul’u elinde bulundurması
C Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
D Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması

 

11 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ve Selçuklular da kervansarayların yaygın olarak bulunması ve zamanın yöneticilerinin ker­vansarayların artırılmasını teşvik etmesinin nedenidir?
A Ticaretin öneminin kavranması
B İslam dininin yayılmasına hizmet edilmesi
C Eğitim ve öğretime verilen önemin fazla olması
D Osmanlı ve Selçuklularda vakıf müessesinin gelişmesi

 

12 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda tımar sahibinin yetkilerinden biridir?
A) Devlet bütçesini hazırlama B)Asker yetiştirme
C)Vakıflar kurarak yoksullara bakma D) Hristiyan halkın çocuklarına İslamiyet’i anlatma

 

13 Asagıdaki gelismelerden hangisi bazı Avrupa devletlerinin gelirlerinin artmasında ve sömürgecilik faaliyetlerine baslamalarında etkili olmustur?
A) Matbaanın icadı B) Barutun bulunması C) Cografi Kesifler D) Rönesans Hareketleri

 

14 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Coğrafi Keşifler-Yeni kıtaların ve karaların bulunması
B) Rönesans-Skolastik düşüncenin yıkılması
C) Reform-Bilim ve sanatta yeniden doğuş
D) Sanayi İnkılabı-Üretimde makine gücüne geçilmesi

 

15 Rönesans Dönemi sanatçıları, eserlerinde insan vücudunu tüm ayrıntılarıyla tasvir edebilmek için kadavralar üzerinde çalışmışlardır. Bu durum aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesine yol açmıştır?
A) Tıp B) Kimya C) Psikoloji D) Eczacılık

 

16 Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Yazının icadı B) Pusulanın geliştirilmesi
C) Kâğıdın ucuza mal edilmesi D) Matbaanın bulunması

 

17 Astronomi düşünceleri yüzünden yargılanan,mahkemeden çıkarken gene de dönüyor diyen ünlü bilim adamı kimdir?
A)Biruni B)Uluğ Bey C)Galileo D)Ömer Hayyam

 

18 Aşağıdaki soruların Doğru olanların başına (D) Yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.
1( ) Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.
2( ) NEWTON fizik ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır
3( ) Reform hareketleri ilk kez İngiltere’de başlamıştır.
4( ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi’t Tıb adlı eseri tüm Avrupa da okutuldu.
5( )Sanayi İnkılabı İtalya başlamıştır
6( )Hititler in kullandığı resimli yazıya Hiyeroglif denirdi.
7( ) Matbaa barut pusula haçlı seferleriyle islam ülkelerine geçimiştir
8( ).Tekerliğin icadı göç hareketleri ve ticareti zorlamıştır
9( ) Modern matbaanın kurucusu Johanne Gutenberg’tir
10( )Coğrafi keşifleri ilk başlatanlar İspanyollar ve Portekizlilerdir

 

19 Reform hareketleri sonucunda Avrupa da birçok mezhep ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?
A)Katolik B)Kalvenizm C)Anglikanizm D)Protestanlık

 

20 Yenilikler ve ilk başlatan ülke eşleştirmelerinde yanlış şık hangisidir?
A) Rönesans – Rusya B) Reform – Almanya
C) Sanayi İnkılâbı – ingiltere D) Coğrafi Keşifler- İspanya, Portekiz

 

21 Hangisinin icadı daha önce yapılmıştır ?
A)Vinç B)Barut C)Abaküs D)Mürekkep

 

22 Atatürk’ün talimatı ile kurulan ve Türk tarımına öncülük eden Atatürk Orman Çiftliği hangi ilimizdedir?
A)İstanbul B)Ankara C)Yalova D)Konya

 

23 Ülkemizin sahip olduğu ……………….……………………….ve ………………………………boğazları ülkemizin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.