2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN
ORGANİZASYONU
DNA REPLİKASYONU
(DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ
PROTEİN SENTEZİ
Poliribozom (Polizom)
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Gen Klonlama
Canlı Klonlama
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İNSAN HAYATINA ETKİSİ
Kök Hücre
Gen Terapisi
İnsan Genom Projesi
DNA Parmak İzi
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
Biyogüvenlik
Biyoetik

CANLILIK VE ENERJİ
ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2
Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI
HÜCRESEL SOLUNUM
HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ
Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı
Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz
2. Pirüvik Asitten Asetil – CoA Oluşumu
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) – Oksidatif
Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon
A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu
FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

BİTKİLERİN YAPISI
ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ
Bitkisel Dokular
1. Meristem Doku
2. Temel Doku
3. İletim Doku
4. Örtü Doku
Bitkisel Organlar
Kök
Gövde
Yaprak
Kök, Gövde ve Yapraklarından Yararlanılan
Bitkiler
BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ
Bitkilerde Hareket
BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI
KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ
Minerallerin Topraktan Alınması
BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE YAPRAKLARA TAŞINMASI
Kök Basıncı
Kohezyon – Gerilim Teorisi
BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI
BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Tozlaşma
ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU
Döllenme
Tohum Oluşumu
Meyve Oluşumu
DORMANSİ VE ÇİMLENME
Dormansi
Çimlenme
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler

CANLILAR VE ÇEVRE
ÇEVRE ŞARTLARININ GENETİK DEĞİŞİMLERİN SÜREKLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPAY SEÇİLİM UYGULAMALARI

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları

1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMELERİ

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ
MİTOZ
İnterfaz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
EŞEYSİZ ÜREME 1. 2. MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
MAYOZ
Mayoz I Evreleri
Mayoz II Evreleri
EŞEYLİ ÜREME

 

2. ÜNİTE: KALITIMIN GENEL İLKELERİ

KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KALITIMIN GENEL ESASLARI

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Bölünerek Üreme
Tomurcuklanma
Sporla Üreme
Rejenerasyon
Partenogenez
Bitkilerde Vejetatif Üreme
Olasılık İlkeleri
Mendel İlkeleri ve Uygulamaları
Alellerin Gametlere Taşınması
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Kontrol Çaprazlaması
Eş Baskınlık
Soyağaçları
Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Akraba Evliliği

 

3. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ
Ekosistemdeki Canlı Faktörler
Ekosistemdeki Cansız Faktörler
Ekosistemdeki Değişikliklerin Olası Sonuçları
CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ
EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI
Biyolojik Birikim
MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ SEBEPLERİ VE OLASI SONUÇLARI
Hava Kirliliğ
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Ses Kirliliği
Asit Yağmurları
Küresel İklim Değişikliği
Erozyon
Doğal Yaşam Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları
Biyoçeşitliliğin Azalması
ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA
İNSANIN ROLÜ
Ekolojik Ayak İzi
Su Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
YEREL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalara Örnekler
Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Biyolojinin Diğer Disiplinler ile İlişkisi
Çevreye Saygılı Olmanın Doğaya Katkısı

DOĞAL KAYNAKLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliliği ile İlgili Başarılı Uygulamalar
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ
Türkiye’deki Biyolojik Çeşitlilik Örnekleri
Endemik Tür
Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı
Soyu Tükenen Türler
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Biyokaçakçılık
Gen Bankaları

2016-2017 10. Sınıf Matematik Müfredatı

1. ÜNİTE: VERİ, SAYMA VE OLASILIK

SAYMA

Sıralama ve Seçme

Toplama ve Çarpma Prensipleri .

Nesnelerin Dizilişleri

Faktöriyel ve Permütasyon

Kombinasyon

Kombinasyonun Özellikleri

Pascal Özdeşliği ve Pascal Üçgeni

Binom Açılımı

OLASILIK

Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Bileşik Olayların Olasılıkları

2. ÜNİTE SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Simetri Dönüşümleri ve Fonksiyon Grafikleri

y = f(x) + b Dönüşümü

y = f(x – a) Dönüşümü

y = k.f(x) Dönüşümü

y = f(kx) Dönüşümü

Çift ve Tek Fonksiyonlar

Fonksiyonlarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Çarpma İşlemi

Bölme İşlemi

Bir Fonksiyonun Bir Gerçek Sayı ile Çarpımı

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi

Bir Fonksiyonun Bileşke İşlemine Göre Tersi

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki Nicelik Arasındaki ilişkinin Fonksiyon Kavramıyla Açıklanması

3. ÜNİTE GEOMETRİ

ANALİTİK GEOMETRİ

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Bir Doğru Parçasını Belli Bir Oranda (İçten veya Dıştan) Bölen Noktanın Koordinatları

Analitik Düzlemde Doğru Denklemi ve Denklemi Verilen İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Doğrunun Denklemi

Doğrunun Eğimi

Eğimi ve Bir Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi

İki Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi

Eksenlere Paralel ve Orijinden Geçen Doğrular

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenin Temel Elemanları

Dörtgenin Alanı

Özel Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Dikdörtgen

Eşkenar Dörtgen

Kare

Deltoid

Özel Dörtgenlerin Alan Bağıntıları

Paralelkenarın Alanı

Dikdörtgenin Alanı

Eşkenar Dörtgenin Alanı

Karenin Alanı

Deltoidin Alanı

Dörtgenlerin Alan Bağıntılarının Modellenmesi ve Problem Çözmede Kullanılması

Çokgenler

Çokgen ve Çokgende Açılar

4. ÜNİTE SAYILAR VE CEBİR

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü

Karmaşık Sayılar

Karmaşık Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

Karmaşık Sayılarda Çarpma İşlemi

Karmaşık Sayılarda Bölme İşlemi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki İlişkiler

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinom Kavramı

Sabit Polinom, Sıfır Polinomu ve İki Polinomun Eşitliği

Polinomlar Kümesinde İşlemler

Bir Polinomun Başka Bir Polinoma Bölümünden Kalan

Polinomun Tam Sayı Kökleri

Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

Bir Polinomu Çarpanlarına Ayırma

Ortak Çarpan Parantezine Alma Yoluyla Çarpanlarına Ayırma

Özdeşlikler Yardımıyla Çarpanlarına Ayırma

Terim Ekleme ve Çıkarma Yöntemiyle Çarpanlara Ayırma

Değişken Değiştirme Yöntemi ile Çarpanlarına Ayırma

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel İfade Kavramı ve Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

Polinom ve Rasyonel Denklemler ile İlgili Uygulamalar

5. ÜNİTE GEOMETRİ

ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları

Çemberlerde Teğet, Kiriş, Çap ve Yay Kavramları

Çemberde Kirişin Özellikleri

Çemberde Açılar

Çemberde Merkez, Çevre, İç, Dış ve Teğet-Kiriş Açıları

Çemberde Teğet

Çemberde Teğetin Özellikleri

Dairenin Çevresi ve Alanı

Dairenin Çevresini ve Alanını Veren Bağıntılar ve Uygulamalar

GEOMETRİK CİSİMLER

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik Prizma ve Dik Piramit

Dik Dairesel Silindir ve Dik Dairesel Koni

Küre

Katı Cisimlerin Modellenmesi ve Problem Çözmede Kullanılması

Fiziksel İş Nedir Konu Anlatımı 7. Sınıf Fen Bilimleri

İŞ = ENERJİ HARCAMAK

İŞ:Bir cisme kuvvet uygulayarak cismin yerini uyguladığımız kuvvet doğrultusunda değiştirmeye denir. İş W harfi ile gösterilir.
işin formülü: W = F . x ( iş= kuvvet x alınan yol )
işin birimimi: Newton x metre (N.m) bu ifadeye özel bir isim verilmiştir. Joule

cats

Yapılan işin fen anlamında iş sayılabilmesi için 3 kuralımız var.
1) Cisme kuvvet uygulanmalı.
2) Cisim uygulanan kuvvet etkisiyle hareket etmeli.( yer değiştirmeli )
3) Cisme uygulanan kuvvet yönü ile hareket yönü bir birine dik olmamalı.
NE KADAR ÖĞRENDİK ?

cats

Aşağıda yapılan işlerin hangileri fen anlamında iş olup olmadığını nedeniyle birlikte yazınız.

fiziksel_is

Biraz iş hesaplayalım !

1)Şekildeki A cismine 35 N değerinde kuvvet uygulanıyor ve cisim 4 metre yer değiştiriyor. Buna göre yapılan işi hesaplayınız.

fizik

2) Şekildeki bisiklet 25 N luk kuvvetle ok yönünde hareket ediyor. Toplam 2500 c m yer değiştiriyor buna göre bu süreçte toplam kaç kaç joule lük iş yapmıştır?

cats

3) Fettahcan sırtındaki çantayı 33 N luk bir kuvvetle 1000 metre boyunca taşıyor buna göre kaç j luk iş yapmıştır?

cats

Aşağıda verilen ifadelerin başına iş olup olmadıklarını yazınız.

  3 kg lık bir kutuyu elinde tutarak 3 metre ile taşımak
  Sınıfın duvarına elimizle 25 Nluk kuvvet uygulamak.
  2 saat boyunca ayakta beklemek.
  Yemek masasını kendine doğru 10 N luk kuvvetle 3 m ileri sürüklemek.
  Kuvvet yönü ile hareket yönü birbirine dik olacak şekilde eşya taşımak.
  Sınıfın perdesini çarşıya doğru  50 cm  çekmek.
  Dolaba 10 N luk bir kuvvet uygulayarak hareket ettirememek.
  Uyumak
  Bebek arabasını 20 N luk kuvvetle 50 m itmek.
  Vincin 1 ton ağırlığındaki yükü binanın 4. Katına çıkartması.

Hepimizin Dünyası 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER

HEPİMİZİN DÜNYASI ÜNİTESİ SÖZCÜK VE KAVRAMLARI

Aşağıdaki kutucuklardaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurun.  Resimleri ve kutucukları kenarlarından kesin. Sözcüklerle resimlerini eşleştirerek defterinize yapıştırın.

cats

cats

cats

Fiillerde Kişi ve Zaman 3. Sınıf Türkçe

                          FİİLLERDE  ZAMAN  ve  KİŞİ   ETKİNLİĞİ

FİİL

 

BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Sev

 

Sevdim Sevdin Sevdi Sevdik Sevdiniz Sevdiler
Yen

 

           
Gez

 

           
Kal

 

           
Öp

 

           

 

           
Kaç

 

           
Koş

 

           
Gör

 

           

 

 

MASTAR GELECEK ZAMAN

-BEN-

GEÇMİŞ ZAMAN

-SEN-

ŞİMDİKİ ZAMAN

              -O-

GENİŞ ZAMAN

-BİZ-veya –SİZ-

Gezmek

 

Gezeceğim Gezdiniz Geziyor Gezeriz
Silmek

 

       
Gelmek

 

       
Gitmek

 

       
Yıkamak

 

       
Gülmek

 

       
Ağlamak

 

       
Oynamak

 

       
Yamamak

 

       

 

İnsanlar Ve Yönetim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

YEREL YÖNETİM

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak, işlerini daha düzenli ve kolay yürütebilmek için bir arada yaşamak

zorundadırlar. İnsanların bir arada yaşamalarıyla yerleşim yerleri ortaya çıkar. Yerleşim yerlerinin sorunlarını çözebilmek için yönetimler kurulmuştur. Şehir, kasaba, belde ve köy gibi yerleşim yerlerinde görevlendirilen yöneticiler halkın da desteğiyle sorunlara çözüm ararlar.Yöneticilerin bir kısmı halk tarafından seçilir, bir kısmı ise devlet tarafından atanır.                                                                                                             Yerel Yönetimler; il, ilçe, köy gibi belli bir alanda, halkın problemlerini yasalar çerçevesinde çözmeye çalışan ve bütçelerini kullanarak hizmet vermeyi amaçlayan birimlerdir.

– Belediye başkanları,

– İl Genel Meclis Üyeleri,

– Muhtarlar

O bölgede yaşayan halk tarafından beş yılda bir yapılan yerel seçimle belirlenir.

– Vali, Kaymakam ve diğer il özel idaresi yöneticileri ise devlet tarafından atanır.

cats

cats

1- MUHTARLIK

Köy ve mahallelerin yönetimi için seçimle görevlendirilen kişilere muhtar denir. Köy muhtarlarının yetkileri mahalle muhtarlarından daha fazladır. Köy yönetiminde, köy derneği, ihtiyar meclisi ve muhtar söz sahibidir. Muhtarlar seçimle iş başına gelir. Seçimler beş yılda bir yapılır.

Mahalle Muhtarının Görevleri

 • Nüfus cüzdanı örneğini onaylamak
 • İkametgah belgesi vermek. Bu belge nüfus müdürlüklerinden de alınabilmektedir.
 • Askerlikle ilgili işlemleri takip etmek
 • Okula gitmesi gereken çocukları belirlemek
 • Doğum ve ölüm belgesi vermek
 • Salgın ve bulaşıcı hastalıkları resmi kurumlara bildirmek

Köy Muhtarı ve ihtiyar Heyetinin Görevleri

 • Doğum, ölüm, nikah işlemlerini nüfus memurluğuna bildirmek
 • Hükümetten aldığı yetkiyle nikah kıymak
 • Köyde güvenliği sağlamak
 • Yol, köprü gibi ihtiyaçları ilgili makamlara iletmek
 • Köye içme suyu sağlamak
 • Salgın ve bulaşıcı hastalıkları hükümete bildirmek

2-BELEDİYELER

Belediye Başkanının Görevleri

Nüfusu 5000’den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde kurulan belediyelere, beş yılda bir yapılan seçimle belediye başkanı seçilir ve iş başına gelirler. Aynı seçimlerde belediye meclis üyeleri de seçilir.

Belediyenin Görevleri

 • Yol ve kaldırımlar yapmak
 • Temizlik hizmetlerini yürütmek
 • Park, bahçe ve oyun yerleri yapmak
 • Çarşı ve pazarlardaki yiyeceklerin sağlığa uygunluğunu denetlemek
 • Yiyecek üreten yerleri (lokanta, fırın vb.) denetlemek
 • Halkın su, doğal gaz gibi ihtiyaçlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek
 • İmar planı.hazırlayarak, yapı ruhsatı vermek
 • Tarihi eserleri korumak
 • Nikah işlemlerini yapmak
 • Turistik tesisler kurmak
 • Festivaller düzenlemek

Belediyeler bu hizmetleri devletin sağladığı bütçeyle ve halkta; alınan vergilerle gerçekleştirir.

Belediyelerdeki Hizmet Birimleri Şunlardır:

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Çevre Koruma

Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Evlendirme Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Şehir İçi ulaşımla ilgili müdürlük,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü,

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü

Belediye başkanları belediyelerdeki birimlerin çalışmalarını yönlendirir ve kontrol eder. Belediye meclisine başkanlık etmek belediye başkanının görevidir. Belediye başkanları, il ve ilçelerde yapılan seçimlerde bu yerlerde yaşayan insanlar tarafından seçilir. Seçilen belediye başkanı beş yıl görevde kalır. Belediyeler kamu hizmetlerini gerçekleştirirken parasal kaynaklara ihtiyaç duyar. Çevre temizlik ve emlak vergileri, su, doğal gaz tüketim vergisi, belediyeye ait ulaşım araçlarına binerken ödenen ücretler belediyenin parasal kaynaklarından bazılarıdır.

3- İL ÖZEL İDARESİ

İl Özel İdareleri, belediyelerin sınırları dışındaki yerlerde belediyelerin hizmetlerine benzer hizmetlerin yürütülmesinden sorumludurlar. İl Özel idaresi; Vali ve il genel meclisi üyelerinden oluşur. Vali devlet tarafından atanır, il genel meclis üyeleri ise halk tarafından beş yılda bir seçilir. İl genel meclisi; Sağlık, eğitim, ticaret, çevre düzeni planı gibi konularda çalışmalar yapar.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engellilere, bakıma muhtaç çocuk ve yaşlılara bakım hizmeti sunar.İl sınırları içerisinde yer alan çevre, kültür, yol, ağaçlandırma, su, kanalizasyon ve spor gibi çalışmaları yürütür.

2

Kamuoyu; bir sorun veya konu hakkında halkın genelinde oluşan düşünce ve genel kanaattir.

Kamuoyunun oluşabilmesi, halkın bilinçlenmesiyle olur. Kamuoyu, yerel yöneticilerin alacakları kararları ve uygulamaları etkileyebilmektedir.

Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Kurumlar

ŒSivil Toplum Kuruluşları (STK)

Medya (yazılı ve görsel basın)

ŽSiyasi Partiler

Yerel yönetimin dikkatini çekmede insanların sivil toplum kuruluşları çatısı altında bir araya

gelmesi önemlidir. Çünkü bir kişinin sorun çözmede etkisi azdır. İnsanlar bir araya gelmeli ve

seslerini daha iyi duyurmalıdır. Kamuoyu oluşumunda etkili diğer kurum medyadır. Televizyon, radyo, internet, gazete gibi yayın organları sayesinde sesimizi daha geniş kitlelere,daha güçlü ulaştırabiliriz.

cats

KAMUOYU

Kamu, bir ülkede yaşayan insanların tümüdür. Kamuoyu ise halkın çoğunluğunun

bir konu hakkında sahip olduğu genel düşüncedir.

Kamuoyunun oluşabilmesi için halkta toplumsal bilincin bulunması gerekir.

Kamuoyunun oluşmasında, bilgilendirilmesinde kitle iletişim araçlarının ve sivil toplum örgütlerinin önemi büyüktür. Kitle iletişim araçlarını gazete, televizyon, dergi, radyo ve internet olarak sıralayabiliriz

BİLİNÇLİ KAMUOYUNUN GÜCÜ

Yerel yönetimlerin oluşturulmasının temelinde halka hizmet vardır. Halk yapılan bu hizmetleri yeterli bulmazsa ya da memnun kalmazsa, isteklerinin karşılanmasını yöneticilerine iletir. Bilinçli bir halk tepkilerini yasal yollardan kamuoyu oluşturarak gösterir. Halk sadece istekler için seçim zamanını beklemez, yöneticiler görev başındayken de tepkilerini gösterebilir.

NOT: Merkezi yönetim birimleri il ve ilçelerdir. İllerde valiler, ilçeler de ise kaymakamlar atanma yoluyla göreve gelirler. Onlar için seçim söz konusu değildir.

  EGEMENLİK MİLLETE AİTTİR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILIYOR

Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmış, Mondros Ateşkes Antlaşması ile düşmanlar

yurdumuzu işgal etmişti. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Türk milletini de arkasına alarak Samsun’a çıktı. Yurdu düşmandan temizlemek amacıyla Milli Mücadele’yi başlattı.

Halkı bilinçlendirme ve işgale karşı direniş göstermesi için Amasya Genelgesi’ni yayımladı.

Direnişi örgütlemek için Erzurum ve Sivas Kongrelerini düzenledi. Süreç içerisinde Milli Mücadele’nin yürütülebilmesi için halkın seçtiği meclise ihtiyaç duyuldu. Ankara’da 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı. Böylece halk yöneticilerini seçmiş ve egemenlik hakkı ilk kez tam anlamıyla millete geçmiştir. Meclisin açılmasından sonra düzenli bir ordu kurularak Türk milleti büyük bir cesaret ve beraberlik ruhu ile Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır. Böylece Türk milleti bağımsızlığına kavuşmuştur.

29 Ekim 1923 ‘te yeni Türk Devletinin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiş ve demokratik

sistem uygulanmaya başlamıştır. Atatürk, TBMM’nin açılış gününü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 1979 yılından bu yana uluslararası olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Kutlamalara her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce çocuk misafirimiz olarak katılmakta ve bu mutluluğu bizlerle paylaşmaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya’da çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Bu armağanla Atatürk, çocuklara verdiği önemi göstermiştir

  İlk mecliste millet egemenliği ile alınan kararlardan bazıları şunlardır:

v İlk anayasamızın kabulü (20 Ocak 1921)

v İstiklal Marşı’mızın kabulü (12 Mart 1921)

vSaltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

vLozan Barış Antlaşması (23 Temmuz 1923)

vAnkara’nın başkent olması (13 Ekim 1923)

vCumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)                                                                                                      3

Günümüzde de milletvekillerini halk seçmekte, devletin yönetimi millet iradesine dayanmaktadır.

Vatandaşların oy kullanarak seçtikleri milletvekilleri ülke yönetimiyle ilgili kararları TBMM’de alırlar.

Vatandaşların sadece seçme değil seçilme hakkı da vardır. Gerekli şartları taşıyan her Türk vatandaşı milletvekili ya da belediye başkanlığına aday olabilir. Günümüzde TBMM’de 550 milletvekili bulunmaktadır. Milletvekili seçimleri yani genel seçimler dört yılda bir yapılır.TBMM, yasa çıkarma (yasama) yetkisine sahiptir. Çıkarılan kanunlar hükümet tarafından uygulanır.

Ülkemizde Milletvekili Olabilmek için

v 25 yaşını doldurmak,

v En az ilkokul mezunu olmak yeterlidir.

Kimler Milletvekili Olamaz

vYüz kızartıcı suç işleyenler, kaçakçılık yapanlar,

v İdeolojik ve anarşik eylemlere katılanlar,

vDevlet sırrını açığa vuranlar milletvekilliğine aday olamaz.