Grafik Yorumlama 9. Sınıf Matematik

GRAFİK YORUMLAMA…

Verilerin veya karşılaştırılması yapılacak değişkenlerin çizgi, tablo, nokta veya şekillerle ifade edilmesine “ grafik ” adı verilir. Grafik türleri olarak; sütun, çizgi, daire, histogram, serpilme ve kutu grafiklerini işleyeceğiz.

1 ) Sütun Grafiği : Belirli bir zaman aralığında bazı veri grup- larının gelişimini veya veri gruplarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan grafik türüdür. Eldeki veriler sütunlar veya çubuklar ile gösterilir. Sütun grafiği yatay veya düşey eksende de çubuklar ile gösterilebilinir.

cats

Örnek : Alttaki tabloda bazı öğrencilerin bir dersten aldıkları notlar verilmiştir. Tabloya uygun bir sütun grafiği oluşturunuz.

cats

Soru : Alttaki grafik bir sınıftaki öğrencilerin fizik dersinden aldıkları notu göstermektedir. Grafiğe göre ;

A ) Sınıf mevcudu 7 kaçtır ?

B ) 7 notunu alanlar sınıfın yüzde kaçını oluşturur ?

C ) Geçer not 5 ise sınıfın yüzde kaçı kalmıştır ?

cats

Soru : Altta bir şirketin 2015 ve 2016 yıllarındaki bazı aylardaki satış miktarlarının karşılaştırılmasını gösteren bir grafik verilmiştir. Grafiğe göre ;

A ) Satış rakamları arasındaki farkın en çok olduğu ay hangisi- dir ?

B ) Yıl bazında toplam satış miktarlarını bularak, hangi yıl diğerinden adet olarak kaç bin adet fazla satış yapılmıştır?

C ) Yıl bazında ortalama satışları bulunuz.

cats