Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal

Zübeyde   Hanım -Ali Rıza Efendi-Selanik-1881-Şemsi Efendi – Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Selanik Askerî Rüştiyesi- Manastır Askerî İdadisi- Harp Okulu- Harp Akademisi -Kurmay yüzbaşı- albay vatanseverliğini- Askeri Ateşe- binbaşı -Tobruk  Derne’de-Trablusgarp Savaşı- Uşi Antlaşması- Şam –yarbay- 1914-1918-İtilaf-(Almanya, Avusturya- Macaristan)- Mondros Ateşkes Antlaşması- yedinci  -9. Ordu Müfettişliği-19 Mayıs 1919- Kurtuluş Savaşı’nın – Havza- Amasya Genelgesi- Erzurum Kongresi- bölgesel- ulusal-(Hepsini burada bulamayabilirsin. O zaman yapacağın iş notlarına başvurmak.)

 1-Mustafa Kemal, ………………. yılında …………………’te doğdu.
2- Annesi ………………………………………. , ………………………………………….. idi.
3-Mustafa Kemal sırasıyla; ………… ………………….. İlkokulu, ………………. ……………….. ………………………. , ……………… ………………. ……………………….. gitti . İstanbul’a gelerek ……………… …………………… ve daha sonra……………… …………………….. okudu.
4- Harp Akademisinden……………… ……..……………. olarak mezun oldu.
5-Trablusgarp’a (Libya)……………………… olarak gitti. Bu onun ……………………….…… göstermektedir.
6-Mustafa Kemal ve arkadaşları…………………. ve …………….. başarılı savunma savaşları yaptılar.
7-Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş …………………………… ……………………….dır.
8-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı ………………………….. …………………………… dır.
9-Trablusgarp Savaşı’ndaki başarılı savunmasından dolayı Mustafa Kemal’e…………………. rütbesi verildi.
10-Trablusgarp savaşı sonunda İtalya ile ………… …………………. yapıldı
11-Mustafa Kemal’in ilk görev yeri ….…………’dır. (Şimdiki Suriye’nin başkenti)
12-Mustafa Kemal ve arkadaşları …………………. Savaşlarının çıkmasından dolayı İstanbul’a döndüler.
13-Mustafa Kemal, Balkan Savaşları bittikten sonra Sofya’ya …………………………. (temsilci) olarak atandı.
14-Mustafa Kemal’in rütbesi Balkan savaşlarından sonra ………………… oldu.
15-Birinci Dünya Savaşı ……………………………… yılları arasında oldu.
16-Osmanlı Devleti savaşta ……………………… devletlerinin yanında yer aldı.
17-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri,…………………. …………………-………………tarafında katılmıştı.
18-Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de İtilaf devletleriyle ………………… ……………………. ………………………imzaladı.
19-Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla ………………………… kaybetti.
20- Mustafa Kemal’e Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği üstün kahramanlıktan ötürü ………………… rütbesi verilmiştir.
21- Mondros Ateşkes Anlaşmasının …………….maddesine göre; galip devletler güvenliklerini sağlamak için istedikleri yerleri işgal edebilecekti.
22- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İngilizler , ………………………………………………………………………………. işgal ettiler.
23- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Fransızlar;……………………………………………………………………………… işgal ettiler
24- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İtalyanlar;………………………………………………………………………………. işgal ettiler
25- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Yunalılar;………………………………………………………………………………..işgal ettiler
26- Osmanlı Devleti, Samsun ve çevresindeki karışıklığı önlemesi için Mustafa Kemal’i……………………………………….’ne atadı.
27- Mustafa Kemal …………………………………..’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a gitti.
28- Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ……………………………… …………………… başlangıcı sayılır.
29- Mustafa Kemal, Samsun’dan ……………….’ya geçmiş ve burada bir miting (toplantı) düzenlemiştir.
30- Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal burada ……………………. ……………………’ni yayınlamıştır.
31- İlk defa milli egemenlik ve milli bir kuruldan (heyetten) ……………………. ……………………….. bahsedilmiştir.
32- E…………………… K……………………. Ermenilere karşı Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla toplanmıştır.
33- Manda ve himayenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ……………………… ……………………….. belirtilmiştir.
34- Erzurum kongresi toplanma bakımından, …………………… aldığı kararlar yönünden ………………. (milli) bir kongredir.
35- E………………. K…………….. ile ilk kez, vatanın bir bütün olduğundan ve parçalanamayacağından bahsedilmiştir.
36- Sivas Kongresi’ne Türkiye’nin her tarafından seçilmiş olan……………………. katılmıştır. Kongre başkanlığına yine ………………… ………………….. seçilmiştir.
37-Sivas Kongresinde alınan karar gereği ülkedeki tüm M………. C………………..…. (Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti) birleştirildi.
38- Sivas Kongresi’ne ülkenin her yerinden gelen temsilciler katıldığı için …………………… (milli) bir kongredir.