7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Dinin temeli ve dinin muhtabı kimdir? yazınız.
………………………………………………..

İslamın temel kaynağı nelerdir? Yazınız.
………………………………………….

Yorum farklıklarının sepepleri nelerdir? 5 tane yazınız.
…………………………………………………………

İslam düşüncesinde yarum biçimleri nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………..

Aşağıdaki boşluk doldurmayı yapınız.
Esariliğin kurucusu …………….. Esaridir.
Maturiliğin kurucusu ………………. Ahmettir.
Belli başlı tasavvufi yorumlar şunlardı: Yesevilik………….Nakşibendilik ve ………….. ‘tir

cats

Aşağıdaki testi yapınız.
1- Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin Hz. Ali ve Hz. Fatıma’dan tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir?
A) Aşure Orucu B) Ramazan Orucu C) Hızır Orucu D) Kerbela Orucu

2- Aşağıdakilerden hangisi Alevilik- Bektaşilikte yer alan on iki hizmetten değildir?
A) Gözcü B) Düvaz
C) Zakir D) Rehber

3- Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?
A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
D)Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

4- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir.
B) Mezhepler sonradan ortaya çıkan oluşumlardır.
C)Mezhepler dini anlayış farklılıklarından ortaya çıkmıştır.
D) Mezhepler dinin yerine geçmez
“İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.”
5-Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?
A) Ekonomi B) İnsanın yapısı
C) Toplumsal değişim D) Ortam ve kültür

6- Kuran da Allah peygamberimize “Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik” buyurmuştur. Rahmeti aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
A)Şefkat B) Yağmur C) Bulut D) Ateş

7-“… Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”(Maide S./3 )
Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi yönüne örnektir?
A) Kur’an’ı açıklayıcı oluşu B) Merhametli oluşu
C) Son peygamber oluşu D) Uyarıcı oluşu

8- Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakı¬mından diğerlerinden farklıdır?
A) “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et” (Maide /67)
B)“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…” (Kehf S./ 110)
C) “(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir” (Zümer su¬resi, 30.ayet)
D) “De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. Ben gaybı da bil¬mem. Size ‘Ben bir meleğim de demiyo¬rum…” (Enam suresi, 50.ayet)

9- Peygamberimizin İslam’a davet mektupları göndermesi O’nun(s.a.v) hangi yönüyle ilgilidir?
A) Evrensellik ve uyarıcılık B) Son peygamber olması
C) Merhametli oluşu D) Kur’an’ı Açıklayıcı oluşu

10- “Peygamberimizi örnek almak demek,……………….”
Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) O’nun giydiklerini giymektir.
B) O’nun yediklerini yemektir.
C) O’nun kullandığı eşyaları kullanmaktır.
D)O’nun din anlayışını benimsemek ve hayatımıza yansıtmaktır.
.AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERDEN DOĞRU OLANI ( D ), YANLIŞ OLANI ( Y ) İLE İŞARETLEYİNİZ. (Toplam 5 puan)

( ……….) İnanç esaslarıyla ilgili oluşan yorumlara fıkhi yorumlar denir.
( ……….) Farklı yorum biçimleri dini kolaylaştırır.
( ….…… ) Hz. Muhammed ( s.a.v ) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
( …….….) Hak edene hakkını vermek adalettir.
( …….….) Din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden biri de fitne fesat çıkarmaktır.

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/5-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/8-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]