4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimiz-dendir?

A) Duygularımız B) Arkadaşlarımız
C) Eşyalarımız D) Göz rengimiz

2) Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?

A) Sevinç B) Şaşkınlık
C) Kıskançlık D) Üzüntü

3) İnsan yaşamına ilişkin aşağı¬daki olaylardan hangisi di¬ğerlerinden önce gerçekleşir?
A) Okula başlamak
B) Konuşmayı öğrenmek
C) Evlenmek
D) Bilgisayar kullanmayı öğrenmek
4) Tarihte Türklerin yaygın olarak oyna-dığı oyun hangisidir?

A) Voleybol B) Basketbol
C) Tenis D) Cirit

5) Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
A) Baba adı B)Doğum tarihi
C) Doğum yeri D) Ev adresi

6) I. torun sahibi olmak
II. yürümeyi öğrenmek
III. çocuk sahibi olmak
Bir insanın yaşamına ait yu¬karıdaki olayların sıraya konmuş hâli aşağıdaki¬lerden hangisidir?

A) I, II, III B) II, I, III
C) II, III, I D) III, II, I

7) 1.Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı , Kurtuluş Savaşında yukarıda verilen cephelerde (Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cephesi) mücadele ettik.buna göre Müge’nin dedesi yıllar öncesin-de Fransızlarla büyük savaşlar yaptığını ve bacağını da bu savaşta kaybettiğini söylemiştir.
Buna göre,Müge’nin dedesi Kurtuluş Savaşımızın hangi cephesinde gazi ol¬muştur?

A) Güney Cephesi B) Batı Cephesi
C) Doğu Cephesi D) Kafkasya cephesi

8) Bir kişinin nüfus cüzdanına bakarak, sahibi hakkında aşağıdakilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Yaşını B) Sac rengini
C) Anne adını D) kan grubunu

9) Aşağıdakilerden hangisi olumlu duyguları-mızdan biri değildir?

A) mutluluk B) umut
C) sevinç D) kıskançlık

10) Aşağıdakilerden hangisi Milli kültürümüze (Türk kültürüne) ait?
A) B) C) D)

11) Olaylar kronolojik sıralanırken aşağıdakiler-den hangisi dikkate alınır?
A) Olayların bizi nasıl etkilediği
B) Olayların önem sırası
C) Olayın oluş tarihi
D) Olayı yaşayanlar

12) I-parmak izi II-kilo III-boy
Yukarıdaki fiziksel özelliklerimizden hangisi yaşımız büyüdükçe değişir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve III D) II ve III

Hazırlayan: Yerlikaya

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Testi

SOSYAL BİLGİLER

1)Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinin görev alanlarına giren konulardan biri değildir?

a)Spor Faaliyetlerini yaygınlaştırmak

b)Halkın sağlığını korumak

c)Kültürel faaliyetleri arttırmak

d)Halkın güvenliğini sağlamak

2)Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yöneticinin kararını değiştirmesi için başvurulacak yöntemlerden biri olamaz?

a)Basın toplantısı düzenlemek

b)Yöneticilerin çalışmasını engellemek

c)İmza kampanyası başlatmak

d)Mahkemede dava açmak

3)Ulusal egemenliğin temsil edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

a)TBMM              b)TEMA               c)AÇEV                d)TEV

4)Atatürk Samsun’a çıktıktan sonra aşağıdaki illerden hangisine gitmemiştir.

a)Kars                   b)Erzurum            c)Amasya             d)Sivas

5)Milletvekili seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

a)18                       b)40                       c)25                       d)30

6)………….. yerel yönetim olduğu halde merkeze bağlıdır.

a)Valilik b)Muhtarlık         c)Belediye            d)Kaymakamlık

7)Aşağıdakilerden hangisi T.B.M.M. için söylenemez?

a)İlk T.B.M.M. 23 Nisan 1923’de açılmıştır.

b)Kanunları çıkarır

c)Belediye başkanlarını belirler.

d)Milletvekilleri seçimle iş başına gelir.

8)Milletvekilleri kaç yılda bir seçilir?

a)6                         b)5                         c)3                          d)4

9)Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kutlanmaya başlamıştır?

a)Cumhuriyet’in ilanından sonra.

b)T.B.M.M.’nin açılmasından sonra

c)Kurtuluş savaşından sonra

d)Atatürk’ün Samsun’a çıkışından sonra

10)Yerel yöneticilerin ve T.B.M.M. üyelerinin belirlenmesindeki benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?

a)İkisi de 5 yıllık süre için göreve getirilir.

b)T.B.M.M. üyelerini Cumhurbaşkanı, yerel yöneticileri halk seçer.

c)İkisi de nüfusu 5000’in üzerinde olan yerleşim yerlerinde halkın oyları ile seçilir.

d)İkisi de vatandaşın oyları ile belirlenir.

11)I-Ulaşım Hizmetlerinden

II-Telefon faturalarından

III-Emlak vergilerinden

Yukarıda verilenlerden sağlanan gelirlerden hangisi belediyenin parasal kaynaklarındandır?

  1. a) I,II,III b)I,II c)I,III                    d)II,III

12)Atatürk Samsun’a neden gitti?

a)Milli mücadeleyi başlatmak için.

b)İngilizlerden kaçmak için

c)Padişahtan kaçmak için.

d)Arkadaşlarını görmek için.