Işık Ve Ses Etkinlik 3. Sınıf Fen Blimleri

Şiddeti-doğal-güneşten-sesler-doğal ışık kaynağı-yıldız-yapay-bütün boşlukta- yapay ışık kaynağı
A- Yukarıda verilen kelimelerin uygun yerlere yazınız.

1) Ay …………………….………….aldığı ışığı yansıtır.

2) Kendiliğinden ses çıkaramayan kaynaklara …………………………..…………………………… denir.

3) ……………………………….. doğal ışık kaynağıdır.

4) Uçakların ses ………………..……..……….. çok fazladır.

5) Kendiliğinden ışık yayabilen kaynaklara ………………………………………………….. ………………denir.

6) Çok şiddetli ………………….………………… işitme kaybına yol açabilir.

7) Radyo ………………………………………….… ses kaynağıdır.

8) İnsan kulağı ……………………………………..……. sesleri işitemez.

9) Ses ……………………..…….. yayılmaz.

10) Rüzgar ………………..……………. ses kaynağıdır.
B- Aşağıdaki verilen yorumların başına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz.

( ………) Yıldırım hem ışık kaynağı hem de ses kaynağıdır.

( ………) Işık olmazsa sesleri duyamayız.

( ………) Her ses insan kulağı tarafından duyulur.

( ………) Cisme çarpan ışık oradan gözümüze gelir. Bu sayede görürüz.

( ………) Mum, gaz lambası, el feneri yapay ışık kaynağına örnektir.

( ………) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

( ………) Işık boşlukta yayılmaz.
C- Aşağıdaki soruların doğru olanları işaretleyiniz
1)- “Görme olayının gerçekleşmesi için………………… şarttır.” tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A) Enerji B) Işık C) Isı
2)- Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Hayvan ve insan sesleri doğal seslerdir.
B) Ses en hızlı sıvılarda yayılır.
C) Gürültü insanları rahatsız eder.
3)- Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?
A) Işık B) Güneş C) Enerji
4)- Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir?
A) Güneş B) Lamba C) Ateş böceği
5)- Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz?
A) Işık B) Ses C) Ormanlık alanlar
6)- Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?
A) Koyun B) Köpek C) Radyo

7)- Işık kirliliğini engellemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Yol kenarları çok fazla aydınlatılmalıdır.
B) Her yere ışıklı reklam panoları takılmalıdır.
C) Gereksiz ve güçlü aydınlatma yapılmamalıdır?
8)- Bir trafik lambasında hangi tür ışık bulunmaz?
A) Kırmızı B) Sarı C) Mavi
9)- Sesin oluşumu ya yayılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ses doğrusal ve her yöne yayılır. B) Ses titreşimle oluşur dalga halinde yayılır.
C) Ses saydam olmayan maddelerden geçmez
10)- Aşağıda ışık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Işık bir enerji türüdür. B) Işık hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.
C) Işık olmaksızın görebiliriz.