2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

SORU1:  Sentral dogma (protein sentezi) olayını kısaca maddeler halinde özetleyiniz.

1-Çekirdekteki DNA molekülünden mRNA sentezlenir. 2-Sentezlenen mRNA çekirdekten sitoplazmaya geçer ve kalıp görevi yapmak üzere ribozomla birleşir. 3- Sitoplazmadaki RNA lar ,  mRNA şifrelerine uygun aminoasitleri kendilerine bağlayarak ribozomlara taşır.Yan yana gelen aminoasitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak protein molekülünü oluştururlar. 4-Sentezlenen protein ribozomlardan ayrılır. tRNA lar serbest kalır.

SORU.2: Nükleik Asitlerin yapısına katılan azotlu organik bazlar nelerdir?  Sınıflandırarak isimlerini yazınız.

Pürinler: Adenin – Guanin

Pirimidinler: Timin- Sitozin – Urasil

SORU.3:  “DNA’nın hücrede kalıtsal madde olduğunu ilk defa Oswald Avery ve arkadaşları yaptıkları deneylerle kanıtlamışlardır.” Avery ve arkadaşlarının DNA’nın yönetici bir molekül olduğunu gösteren deneyini maddeler haline yazıp Sonucunu belirtiniz ( kapsülsüz pnömokoklar hastalık yapmazlar, Kapsüllü pnömokoklar zatürree hastalığına neden olurlar)

1.Deney: Kapsülsüz  pnömokoklar  farelere verilince fareler hastalanmazlar

2.Deney:Kapsüllü pnömokoklar farelere verilince fareler hastalanıp ölürler

3.Deney: Isılalarak farelere verilen kapsüllü pnömokoklar hastalık yapmazlar.

4.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklar , kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılıp farelere verilince fareler hastalanıp ölürler.

5.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklardan elde edilen özüt, kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılınca ortamda olmaması gereken kapsüllü pnömokoklar bulunmuştur.

SONUÇ: Kapsüllü bakterilerden elde edilen ve DNA bulunduran özüt , kapsülsüz bakterilere daha önce sahip olmadıkları özellikler kazandırmış ve bunları hastalık yapan bakterilere dönüştürmüştür.

SORU.4: mRNA (mesajcı RNA) ve tRNA (taşıyıcı RNA)’ nın görevleri nelerdir? Yazınız.

mRNA: DNA’dan aldığı genetik bilgiyi ribozomlara taşımaktır.

tRNA: Hücre içindeki amino asitleri tanımak ve bunları ribozomlara taşımaktır.

SORU.5: DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir? 5 tanesini yazınız.

DNA                                                                                                             RNA

Bazları A,G,C,T                                                                                         Bazları A,G,C,U

Şekeri Deoksiribozdur                                                                                Şekeri Ribozdur

İki zincirden oluşur                                                                                     Tek zincirden oluşur

Genetik bilgiyi taşır                                                                                    Protein sentezinde görevlidir

A=T , G=C eşitliği vardır                                                                             A=T , G=C eşitliği yoktur

Kendini Eşler                                                                                                Kendini eşleyemez

Tek çeşittir                                                                                                    3 çeşidi vardır

Çekirdekte,kromozomlarda,sitoplazmada(prokaryotlarda)              Çekirdek ve sitoplazmada

,mitokondride ve kloroplastlarda bunur

DNA polimerazla sentezlenir                                                                         RNA polimerazla sentezlenir

Deoksiribonüklezla hidrolize olur                                                                  Ribonüklezla hidrolize olur

 

SORU.6: Protein sentezi için başlangıç ve durdurucu sinyaller nelerdir? Yazınız

AUG: başlangıç sinyalidir.

UAA , UGA , UAG  durdurucu sinyallerdir

SORU.7: Oksijenli sonum olayında 7 molekül glikozun yakılması sonucu kaç molekül  CO2 oluşur? Açıklayınız

1 molekül glikozun yakılması sonucu 6 molekül CO2 oluşursa

7 molekül glikozun yakılması sonucu  7 x 6 = 42 Molkül CO2 oluşur

SORU.8: Fotosentezin ışık tepkimelerinden devirli fosforilasyonun 9 defa tekrarlanmasıyla kaç ATP oluşur? Nedeninin açıklayarak yazınız

9 ATP oluşur. Çünkü devirli fosforilasyonun bir döngüsünde hiçbir madde kullanılmadan net 1ATP elde edilir.

SORU.9: Transkripsiyon ( yazılım ) ve Antikodon kavramlarını tanımlayınız.

Transkripsiyon: mRNA’nın , RNA polimeraz enzimi ile DNA’nın anlamlı zinciri üzerinden sentezlenmesidir.

Antikodon: tRNA’nın mRNA ya bağlandığı kısımdaki 3’lü baz dizisine denir

 

NOT BAREMİ: 3. sorunun doğru cevabı 20 puan , diğer soruların doğru cevabı 10 ar puandır

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

SORU.15: AaBcCCEe genotipine sahip bir bireyde ………………………………………. Çeşit gamet oluşur.

SORU.16:Bir dihibrit çaprazlamada, iki özellik bakımından homozigot siyah saçlı ve uzun kirpikli bir birey ile sarı saçlı ve kısa kirpikli bir birey çaprazlandığı zaman F1 ve F2 deki bireylerin genotiplerini ve fenotiplerini gösteriniz.
( Siyah saç, sarı saça baskındır. Uzun kirpik , kısa kirpiğe baskındır.)

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 1. dönem 1. Yazılı 2017-2018