Lise 1 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1) “Câhiliye Dönemi” nedir? Bu dönemin özellikleri hakkında bilgi veriniz? (15 p)
2) Hz. Ömer döneminde “Devlet Teşkilâtlanması” konusunda hangi çalışmalar yapılmıştır? (5 Madde) (10 p)
3) Hakem Olayı nedir? Açıklayınız. (10 p)
4) İslâmi bilimlerden “Tefsir” bilimi hakkında bilgi veriniz? (9 p)
5) Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesi “Türk Toplum Yapısı ve Kültürü”nü nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. (10 p)

6) Aşağıdaki bilgileri doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’ şeklinde belirtiniz. (Her sorunun doğru cevabı 2 (iki) puandır)
( ) Emevîler daha çok bilim, sanat ve kültürel faaliyetlere önem vermişlerdir.
( ) İslâm dünyasında donanma ilk kez Hz. Osman döneminde oluşturulmuştur.
( ) Abbasîler döneminde, Yezîd’in halife olmasıyla halifelik “saltanat”a dönüşmüştür.
( ) Mekke ve Medine ilk kez Karahanlılar döneminde Türk egemenliğine geçmiştir.
( ) 631 Tebük Seferi, Suriye’nin kapılarını İslâm ordularına açmıştır.
( ) 751 Talas Savaşı ile Orta Asya’ya yönelik Arap tehlikesi ortadan kalkmıştır.

7) Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun/doğru kelimeleri yazınız. (Her sorunun doğru cevabı 2 (iki) puandır)
• Mekkeliler …………………………..………..……… ile Müslümanların siyasî varlığını kabul etmişlerdir.
• Emevîler döneminde gerçekleşen ……………………………..………… batıdaki İslâm ilerleyişini durdurmuştur.
• ……………………………….….. İslâm dünyasında ilk iç savaş olarak kabul edilir.
• Karahanlı Devleti’nin en parlak dönemi ……………………………………… dönemidir.
• Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş ……………..…..……………….’dir.
• …………………………………….. sonrasında Şam ticaret yolunun denetimi Müslümanlara geçmiştir.

8) Aşağıda gerekli eşleştirmeleri yapınız. (5 x 2 = 10 p)
( ) Hz. Muhammed Dönemi (A) Kadisiye Savaşı
( ) Hz. Osman Dönemi (B) Sıffın Savaşı
( ) Hz. Ali Dönemi (C) Yermük Savaşı
( ) Hz. Ömer Dönemi (D) Huneyn Savaşı
( ) Hz. Ebû Bekir Dönemi (E) Zâtü’s-Savâri Savaşı
9) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (Her sorunun doğru cevabı 2 (iki) puandır)
•Aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisinde “yönetim” diğerlerinden farklı olarak Musevîliğikabul etmiştir?
A) Bulgarlar B) Peçenekler C) Hazarlar D) Sabirler E) Kırgızlar

•İslâm devlet teşkilâtlanması kapsamında;
I. Muhafız Birliği’nin (Haracü’l-Halife) kurulması
II. Beytü’l Hikmet’in (Üniversite) açılması
III. Beytü’l Mâl adı verilen devlet hazinesinin oluşturulması
gelişmelerinin hangileri Emevîler döneminde gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) I-III C) Yalnız III D) II- III E) I-II-III

•Mutezile Mezhebini (Akılcılık) resmî inanç olarak kabul eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emevîler B) Endülüs Emevîleri C) Akşidler D) Beni Ahmer Devleti E) Abbasîler

•İslâm dünyasında astronomiyle ilk olarak aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilgilenmiştir?
A) Tirmizî B) Fezârî C) Nesâî D) Errâzî E) El-Harizmî

•Aşağıdakilerden hangisi Kerbela, Cemel ve Hakem Olaylarının oluşmasında ortak nedenlerden biridir?
A) İslâm Devleti’nin bir Arap devleti haline gelmesi
B) Yezîd’in halife olması
C) Saltanat sistemine geçilmesi
D) Görüş ayrılıklarının ortaya çıkması
E) Sınırların çok genişlemiş olması

•Aşağıdaki şehirlerden hangisi önemli Cünd merkezleri arasında gösterilemez?
A) Kınnesrin B) Kûfe C) Bağdat D) Kahire E) Basra

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-2-tarih-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-3-tarih-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-4-tarih-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]