10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

B-Boşlukları doldurun.(her soru 3 puan)
1-Ticaret ilk……………..çağda yapıldı.
2-Maden işçisi…….. faaliyet grubundadır.
3- Deltalarımızda en yaygın toprak çeşidi…………….
4- Ormanlardan elde edilen yan ürünler…
5- Türkiye`de birden fazla iklim görülmesinin sebebi………………………………………..
6–……………….toprakları;yağışın 400-600 mm olduğu bozkır alanlarında görülür.
7- Volkanik set göllerimiz…………………………….
8- Türkiye `deki Sıcaksudan elektirik üreten santralimiz…………………….dedir
9- Karadeniz kıyılarındaki kısa boylu ağaçlardan oluşan çalılara………….denir
10- Marmaradaki tektonik göller:…………
……………………………………………….
11-Fırat nehri üzerindeki barajlarımız……………………….
……………………………………………………………….
12- Türkiye`deki endemik bitkiler…………..

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 lise 2 coğrafya 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 lise 2 coğrafya 2. dönem 1. yazılı

 

1) Kalkolitik çağın özelliklerini maddeler halinde yazınız.

 

2) Sanayi devrimiyle toplumların yaşantılarında yaşanan değişiklikleri maddeler halinde yazınız.

 

3) Birincil faaliyetleri maddeler halinde yazınız.

 

4) Gelişmiş ülkelerin özelliklerini maddeler halinde yazınız.

 

5) Kırmızı Akdeniz toprakları (Terra-Rossa) hakkında bilgi veriniz.

 
6)Akdeniz bölgesindeki delta ovalarını yazınız.

7) Ormanların yararlarını yazınız.

 

8) Ülkemizde yetişen 4 tane endemik bitki adını yazınız.

9) GAP projesi hakkında bilgi veriniz.

 
10) Türkiye’de ki heyelan set göllerini yazınız.

11) Denizlerimizi tuzluluk oranlarına göre sıralayınız(çoktan aza doğru)

 

12) Türkiye de jeotermal elektrik üretiminin yapıldığı yerleri yazınız.
13) Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür?
A) Van Gölü
B) Tuz Gölü
C) Salda Gölü
D) Eğirdir Gölü
E) Manyas Gölü

 

14) Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor.
Bu durumun oluşmasında:
I. Yatak eğimlerinin fazla olması
II. Akarsu uzunluğunun yetersiz olması
III. Denge profiline ulaşamamış olması
IV. Sulama amacıyla kullanılıyor olması
gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) I ve III

 

15) Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arazinin engebeli olması
B) Erozyonun çok etkili olması
C) Heyelanların sık görülmesi
D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması

 

16) Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

A) Erozyon etkisiyle oluşurlar
B) Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar
C) Horizonları gelişmemiştir
D) Delta ovalarında oluşurlar
E) Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır

 

17) Aşağıdaki limanlardan hangisi diğer limanlara göre daha az gelişmiştir?

A) İzmir B) İstanbul
C) İstanbul D) Samsun
E) İskenderun

 
18) Aşağıdaki topraklardan hangisi oluşum bakımından farklı bir gruba girer?
A)Morenler B)Lösler C)Alüvyal D)Kolüvyal E)Hidromorfik

 

19) Tuzluluk oranının fazla olduğu bir gölle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Sularını dışarıya göndermemektedir.
B) Tabanı tuzlu ve jipsli kayalardan oluşmaktadır.
C) Seviye oynamaları fazladır.
D) Derinliği fazladır.
E) Yazın buharlaşma fazladır

 

20) Karstik göllerin büyük bir bölümünün Akdeniz Bölgesin’ de görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buharlaşmanın fazla olması
B) Daha güneyde yer alması
C) Fay hattı üzerinde yer alması
D) Kireç taşı yönünden
E) Sıcak olması