2016-2017 1. Dönem Ortaokul Matematik Zümre

2015 –2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAMAN DEDE İMAM HATİP ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Toplantı Tarihi           :11.09.2015

Toplantı Yeri              : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati             : 10:00

Toplantıya Katılanlar: İbrahim KAYA ( Zümre Bşk. Matematik Öğret.), Selmani SAYGILI  ( Matematik Öğret.), Vildan TERKOS( Matematik Öğret.),

Toplantı No                :1

 

 

 

 

 

Gündem Maddeleri:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Yazman seçimi
 3. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.
 4. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim esaslarının okunması.
 5. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
 6. Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.
 7. Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.
 8. Yeni Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin incelenmesi, ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.
 9. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.
 10. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.
 11. Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.
 1. Dilek ve temenniler.
 2. Kapanış.

 

 

Toplantı Gündeminin Görüşülmesi:

 1. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı İbrahim KAYA başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
 2. İbrahim KAYA zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi.
 3. Zümre Başkanı Fevzi ÇELİK tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:
  • Genellik ve eşitlik
  • Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.
  • Yöneltme.
  • Eğitim hakkı.
  • Fırsat ve imkan eşitliği
  • Süreklilik
  • Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği.
  • Demokrasi eğitimi.
  • Planlılık.
  • Karma eğitim.
  • Okul aile işbirliği.
  • Her yerde eğitim.
 4. Matematik Öğretmeni Şenay DERE TEMİR tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.
 5. Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni Mustafa UYSAL tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı. Matematik Öğretmeni Şenay DERE TEMİR bu yıl 6.sınıflara konu işleyişinin değiştiğini, derslerde buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
 6. Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı sağlanmıştır. Bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliğine gidilmesine; yazılı sınavların ortak yapılmasına karar verilmiştir. Aynı işbirliği gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılmalıdır.
 7. Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri göz önüne alınarak “ortaokul matematik ders Programı’nda yer alan hedef ve davranışları dikkate alarak, ihtiyaç halinde “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” açmak için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.
 8. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir. Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez şeklindeyken, “Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir. Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.  Öğretmen kılavuz kitaplarından faydalanarak eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerinin işbirliği ve zümre toplantı tutanağı doğrultusunda ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanmasına karar verildi.
 9. Matematik Öğretmeni İbrahim KAYA tarafından matematik dersinde kullanılan teknikler tümevarım, tümdengelim, problem çözme, anlatım, örnek olay ve soru cevap olarak sıralandı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici, günlük yaşamdan örneklerin seçilmesine, alıştırmaların kolaydan zora doğru seçilmesine karar verilmiştir. Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verilmiştir.
 10. Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere son başa doğru azalarak hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bir dönem boyunca tüm sınıflara 3 sınav yapılmasına karar verilmiştir.

Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir. Öğrencilere her bir dönemde en az iki adet ders içi performans notu verilecektir. İsteyen tüm öğrencilere yıl içerisinde proje görevi verilecektir.

Sınavların zamanları 5.,6.  ve 7. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

I. Dönem I. Yazılı Kasım ayının 1. haftası II. Dönem I. Yazılı Mart ayının 4. haftası
I. Dönem II. Yazılı Aralık ayının 1. haftası II. Dönem II. Yazılı Nisan ayının 4. haftası
I. Dönem III. Yazılı Ocak ayının 1. haftası II. Dönem III. Yazılı Haziran ayının 1. haftası

 

 1. Projelerin ilgili 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan ek ve değişiklikler Selmani SAYGILI tarafından okunarak proje konuları, öğrencilere tebliği, toplanma süresi, projelerde istenen nitelikler ve puanlama tespit edilmiştir. Proje ödevlerinin öğrencilere dağıtımının 1. Dönem başında yapılıp, 2. dönem Nisan ayının son haftasında toplanmasına karar verilmiştir. Projeler pilot kalemle, A4 kâğıdına, tek taraflı olmak üzere silinti kazıntı olmaksızın belirlenen proje değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

Proje Değerlendirme Ölçeğinde yer verilecek kriterler

 • Kapak düzeni
 • İçindekiler sayfası
 • İçerik
  • Araştırmanın niteliği (okuma, görsel, gözlem, sözlü yardımlar)
  • Akıl yürütme, neden sonuç ilişkileri
  • Fikirlerin iyi bir düzende sunumu
  • Görsel verilerin konuyla ilişkilendirilmesi, uygun yerlerde kullanılması
 • Dilin kullanımı (Türkçenin ve matematik dilinin doğru kullanımı)
 • Yararlanılan kaynaklar sayfası, kaynakların niteliği ve çokluğu
 • Öğretmenle birlikte yapılan çalışma takvimine bağlı kalma

 

 1. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Matematik Öğretmeni Adeviye Meltem ŞAHAN öğrencilerin başarısının artması için öğretmen-veli işbirliğinin artması gerektiğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Zümre Başkanı Fevzi ÇELİK 1.  dönemin de başarılarla geçmesini dileyerek toplantının son bulduğunu söyledi.

Zümrede aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi..
 2. Proje görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.
 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.
 4. Atatürkçülük konularının planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.
 5. Kılavuz kitapta yer alan plan ve yönergelere düzenli bir şekilde uyulmasına karar verildi.
 6. Zümre öğretmenlerinin her konuda yardımlaşabilmeleri ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri açısından, internet üzerinden haberleşmelerini sağlayan mail adreslerinin paylaşılmasına karar verildi
 7. Öğrencilere kurslar düzenlenmesine, yeni sınav sistemi ve etkili, programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.
 8. Proje görevlerinin değerlendirilmesinde aşağıda ekte verilen ölçekten yararlanılmasına karar verildi.
 9. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi
 10. Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına karar verildi. Sınav tarihleri aşağıdaki gibi kararlaştırıldı.

 

I. Dönem I. Yazılı Kasım ayının 1. haftası II. Dönem I. Yazılı Mart ayının 4. haftası
I. Dönem II. Yazılı Aralık ayının 1. haftası II. Dönem II. Yazılı Nisan ayının 4. haftası
I. Dönem III. Yazılı Ocak ayının 1. haftası II. Dönem III. Yazılı Haziran ayının 1. haftası

 

     Zümre Başkanı

     Fevzi ÇELİK                                                                                                   

Matematik Öğretmeni         

 

                                                                               

             Üye                                                    Üye                                                        Üye

       Neslihan ALTAY                            Şenay DERE TEMİR                           İbrahim KAYA

  Matematik Öğretmeni                        Matematik Öğretmeni                           Matematik Öğretmeni

 

 

UYGUNDUR

…/ 09 / 2015

İsmail GÜNDAY

Okul Müdürü 

EK-1

PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 

Grup adı: ……………………………………………

Projenin adı: …………………………

Matematik: ………………..                                                        Tarih :

 

I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1 2 3 4 5
1.Projenin amacını belirleme
2.Projeye uygun plan yapma
3.İhtiyaçları belirleme
4.Grup içinde görev dağılımı yapma
5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
7.  Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM  

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ 1 2 3 4 5
1.   Türkçeyi doğru ve düzgün yazma
2.   Bilgilerin doğruluğu
3.   Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
4.   Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
5.   Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
6.   Kritik düşünme becerisini gösterme
7.   Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM  

 

III. SUNU YAPMA 1 2 3 4 5
1.   Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
2.   Sorulara cevap verebilme
3.   Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
4.   Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
5.   Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
6.   Sunuyu verilen sürede yapma
TOPLAM

 

PROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ PUAN
I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ  
II. PROJENİN İÇERİĞİ  
III. SUNU YAPMA  
 

GENEL TOPLAM

 

 

 

YORUMLAR VE ÖNERİLER:

…………………………………………………………………………………………………………

.0-45 arası;Yetersiz,geliştirilmeli.

45-60 arası;Orta düzeyde,geliştirilmeli.

60-80 arası:İyi,daha da geliştirilebilir.

80-100 arası;Çok iyi

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI

 

5.SINIF:

 

Proje:

 1. Miladi takvim yapınız.
 2. Uçurtma yapalım.
 3. Geziye gidiyoruz.
 4. Boşa akan sularımız.
 5. Maketimizi yapıyoruz.
 6. Meslek gruplarını tanıyalım.

 

6.SINIF: 

Proje:

 • Bilinmeyenin tarihini araştırmak, cebir.
 • Asal sayılar ve Erastosthenes kalburunun modellenmesi.
 • Kesirli sayılarla yapılan işlemlerin modellenmesi.
 • Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.

 

7.SINIF:

 

Proje:

 

1.Geometri tahtasının hazırlanması.

2.Bir pano üzerine geometri şehri inşa edilmesi.

3.Bir silindir modelinin hazırlanması.

4.Arılar ve çokgenler.