Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümresi 2015-2016

SEYHAN SAKARYA ORTAOKULU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ SENE BAŞI ZÜMRESİ

 

                                                                       02.09.2015

 

Sıra Dersin Adı Toplantı Yeri T.Tarihi T.Saati Toplantıya başkanlık eden zümre öğretmeni
1 a.Sosyal Bilgiler-5/6/7

b. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-8

 

Öğretmenler

odası

02.09.2015 10.00 Ergün SAÇAR

 

            GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Gündem maddelerinin okunması / eklenecek maddelerin belirlenmesi.
 3. Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerinin okunması ve zümre başkanının seçilmesi.
 4. Geçen yıl yapılan zümre toplantılarının değerlendirilmesi.
 5. Müfredatın ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenmesi.
 6. Derslerde kullanılacak kaynak kitapların, araç-gereçlerin tespit edilmesi.
 7. Yıllık planların yapılması ile ilgili kararlar ve 2488 sayılı T.D.deki Atatürkçülük konularının yıllık planlara alınması.
 8. Derslerin işlenmesi ile ilgili esasların belirlenmesi/ proje görevlerinin belirlenmesi.
 9. Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.
 10. 2014-2015 TEOG başarının değerlendirilmesi/ başarıyı artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.
 11. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması.
 12. Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.
 13. Dilek ve temenniler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ergün SAÇAR toplantıyı açtı ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2015 ve 43501582 sayılı yazısı ile belirlediği seminer çalışma takvimi doğrultusunda sene başı zümresinin 2 Eylül 2015’de toplanılması gerektiğini belirtti. Yoklama yapıldı. Eksik Sosyal Bilgiler Öğretmeninin bulunmadığı tespit edildi.

2.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ergün SAÇAR gündem maddelerini okudu. Eklenecek madde olup olmadığını sordu. Eklenecek madde olmadığı anlaşılınca gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3.Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nadir DOĞANCI, Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerini okudu. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 35. maddesinin Zümre Öğretmenler Kurulu’nun nasıl yapılacağını düzenlediğini belirten Nadir DOĞANCI, yönetmelikte “Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur”  şeklinde düzenlendiğini belirtti. Yine aynı maddenin “Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır” bölümünü okudu. Bu doğrultuda  zümre hazırlanmasına karar verildi ve ardından zümre başkanlığını seçimi yapıldı.  Seçim sonucunda oybirliğiyle Seyhan Sakarya Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümre Başkanlığına Ergün SAÇAR seçildi.

4.Sosyal Bilgiler Öğretmeni ÇİĞDEM BAHARBUGUR, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı zümre kurulu kararlarını okudu. Kararlara uyulduğu görüldü.

5.Müfredat ve bu müfredatın genel ve özel amaçları incelendi. Zümre Başkanı Ergün SAÇAR, Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı doğrultusunda Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitim dersine artık Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin girmeyeceğini, dersin 4. Sınıfa alındığını belirtti. Sosyal Bilgiler müfredatından 4+4+4 sistemine bağlı olarak diğer derslerde olduğu gibi herhangi bir yenileme/güncelleme olmadığı vurgulandı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ÖZLEM SELÇUK, bu amaçların kazandırılmasında öğrencileri aktif duruma getirilmesinin önemine değindi. Derslerin kazanımlar doğrultusunda işlenmesine karar verildi.

6.Derslerde kullanılacak kaynak kitaplar konusunda geçildi. Ders için kaynak kitaplar ve öğrenci çalışma kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar olarak belirlenmiştir. Bu kitaplar şöyledir:

DERS DERS KİTABI
5.sınıf Sosyal Bilgiler EVREN YAYINLARI
6.sınıf Sosyal Bilgiler MEB YAYINLARI YAYINLARI
7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB YAYINLARI
8.sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük TUNA YAYINLARI

 

Zümre Başkanı Ergün SAÇAR, okulumuzda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ile birlikte akıllı tahta kullanılmaya başlanacağını ve derslerin görsel işlenmesine büyük katkısı olacağını vurguladı. Bu kapsamda akıllı tahtalarda kullanılan “Libre Office” programı ile kaynakların güncellenmesinin yapıldığını belirtti. Derslerde kullanılacak araç gereç konusunda ise; ders saati ve konuların önemi ve dağılımı dikkate alınarak değişik araç gereçler kullanılmasının, etkinlikler yapılmasının önemine değinildi. Zümre öğretmenleri arasında araç/gereç/materyal ve dokuman konusunda karşılıklı yardımlaşma yapılmasında karar verildi. Derslerde kullanılacak kaynak araç ve gereçler ise ders ve ünite çerçevesinde görselliğe ağırlık verilerek kullanılmasına karar verildi.

 

7.Zümre Başkanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ergün SAÇAR, Milli Eğitim Bakalığı’nın Ağustos 2003’te, 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan “Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine Dair Yönerge”sinin 11. maddesine göre yıllık planların kesin olarak hazırlanacağını ifade etti. Bu noktada, Sosyal Bilgiler 5, 6 ve 7. sınıflar için ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genelgesi (26/11/2007-9413 sayılı) uyarınca kılavuz kitaplardaki yıllık plan çalışma takvimine göre yapılmasına ve okul yönetiminin onayından sonra kullanılmasına karar verildi. Bununla birlikte yıllık planların uygulanmasında çevre şartlarına, konunun özelliklerine, öğrencilerin seviyelerine dikkat edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yıllık planlarla yapılırken 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Temel Ortaöğretime Geçiş Sınav Sisteminin yıllık plan yapılırken dikkate alınması kararlaştırılmıştır. Yıllık planın Talim Terbiye Kurulunun Kasım ve Nisan TEOG T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularını belirledikten sonra hazırlanmasına karar verildi. Özellikle çocukların bireysel farklılıklarına, daha önceki sınıflarda belirlenen davranışları edinemediği göz önünde tutularak yoğunlaştırılmış eğitimin de yapılması kararlaştırılmıştır. Yine aynı yönergenin Ağustos 2005’te 2575 sayılı Tebliğler Dergisi ile değiştirilen 12. maddesinin; “Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır” şeklinde düzenlendiğini belirtti bu doğrultuda da günlük plan hazırlanmayacağı karara bağlandı. 2488  sayılı Tebliğler Dergisindeki Atatürkçülük konularının derslere, konulara ve zamana  uygunluk durumuna göre yıllık planlara alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Atatürk’ün bilime verdiği önem vurgulanıp gösterdiği hedefler anlatılacak; muasır medeniyetler seviyesinin üzerine  çıkmanın en önemli şartının bilimsel alandaki gelişmeleri takip etmek ve yürütmek olduğu anlatılacağı konusunda karara varıldı. 

 

Zümre Başkanı Ergün SAÇAR, Milli Eğitim Bakanlığının okullarının açılışını 28  Eylül’e ertelemesi ile 14 – 18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılması gereken eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla oluşacak boşluğun, iş takviminde eğitim öğretim yılının sonuna eklendiğini, ders kesim tarihi 17 Haziran 2016 olarak değiştirildiğini; 21 – 22 ve 23 Eylül 2015 tarihlerinde yapılamayacak dersler için yıl içinde yoğunlaştırılmış telâfi programı uygulanacağını hatırlattı. Bu doğrultuda dönem içinde yapılacak ara zümrelerle telafi eğitimin planlanması kararlaştırıldı.

 

 1. Derslerin işlenmesi ile ilgili esaslar şu şekilde kararlaştırılmıştır:
 • Konular öğrenci merkezli işlenecektir.
 • Derslerin işlenmesinde öğrenci seviyesi dikkate alınacaktır.
 • Konunun anlaşılması için görsel ve işitsel araçlar kullanılacaktır.
 • Öğrenci çalışma kitaplarından mümkün olduğu kadar çok yararlanılacaktır.
 • İlgili genelge doğrultusunda not aldırırken bitişik el yazısı kullanılmasına
 • Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki etkinliklerin sınıfta yapılamayanların düzenli olarak kontrol edilmesi.
 • Derste konu içeriğine bağlı olarak zümre işbirliği ile öğrencilerin sinema filmi, doğal ve tarihi yerler gezisi, tiyatro, müze v. Yerlere götürülmesine karar verildi.
 • Sosyal Sorumluluk Projelerine önem verilmesi.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni ADEM KURNAZ, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını belirleyen 20. maddesinin; “Ortaokullarda öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir” maddesi uyarınca performans görevlerinin kaldırıldığını ifade etti. Bu çerçevede artık performans görevi verilmemesi kararlaştırıldı. Aynı madde doğrultusunda proje görevi verilmeye devam edileceği vurgulandı. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilere verilebilecek proje görevleri şöyle belirlenmiştir:

 

5. Sınıf Proje Görevi Konuları 6. Sınıf Proje Görevi Konuları
“Haklarım” Panosu Hazırlama

Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama…

Alçıdan Kabartma “Bölgeler” Haritası hazırlama…

Bölgeler Haritası çizimi.

Bölgelerimiz Foto Albümü hazırlama…

Yöremizin Doğal ve Tarihi Yerleri ile ilgili kısa bir film çekme…

“Yöremizi Tanıtıyorum” Konulu Bir Facebook beğeni sayfası tasarlama ve aktif olarak kullanma.

Atatürk ilkeleri- Soru-cevap kartları hazırlama.

Alçıdan kabartma Türkiye Haritası…

Doğal Afetler Konulu Kısa Film Çekme

Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Haritası Hazırlama.

Seçilen bir Meslek erbabıyla röportaj.

Meslekler konulu foto albümü hazırla.

Bilim Adamları kitapçığı hazırlama.

Toplum İçin Çalışanlar konulu kısa film çekme

Ülkemizdeki Doğal ve Tarih Mirası Eserleri Foto Albümü hazırlama…

KİTAP İNCELEME: GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

KİTAP İNCELEME: EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE İSTANBUL

KİTAP İNCELEME: GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE-1

KİTAP İNCELEME: GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE-2

Bir sinema afişi tasarlama

Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama

Kütüphane kartı hazırlama

Kabartma Harita Yapma

Dünya İklim Haritası Yapma

Türkiye İklim Haritası Çizme

Bir Tarih Şeridi Hazırlama

İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartları

Türkiye Maden Haritası Hazırlama

Türkiye Tarım Ürünleri Haritası Hazırlama

Türkiye Hayvancılık Haritası Hazırlama

Türkiye Turizm Haritası Hazırlama

Türkiye Sanayi Haritası Hazırlama

Türkiye Ulaşım Haritası Hazırlama

Vergi Vermekle İlgili Bir Afiş Tasarlama

Ülkemizin İhraç ve İthal Ürünleri İle İlgili Tablo Hazırlama

Turistik Bir Bölgeyi Tanıtan Bir Reklam Hazırlama

İpek Yolu Haritası Çizme

Gazneli Mahmut Biyogrofisi Hazırlama

Divan-ı Lügatit Türk’ten Seçmeler Yapma

Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapçığı Hazırlama

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kitapçığı Hazırlama

Türk-İslam Büyükleri posteri hazırlama

Selçuklu Devletleri haritası çizme

Göktürk Kitabeleri posteri hazırlama

İslam Tarihi posteri hazırlama

Tarihte imzalanmış önemli demokrasi belgeleri posteri hazırlama

KİTAP İNCELEME: KUTADGU BİLİG

KİTAP İNCELEME: DİVAN-I LÜGATİT TÜRK

7. Sınıf Proje Görevi Konuları 8. Sınıf Proje Görevi Konuları
Toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma…

 

İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama

Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama

Herhangi bir kurumdan BİLGİ EDİNME

Türkiye Nüfus Haritası Çizimi

Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu

Üstün Dökmen “Küçük Şeyler” kitap incelemesi

KURULUŞ film izleme ve eleştirisini  yapma

Seçilecek bir olaydan tarih gazetesi yapma

Coğrafi Keşifler Haritası

Tarih boyunca önemli buluşlar kartpostal hazırlama

Çocuk Hakları ile ilgili bir afiş hazırlama

Buluş kartları hazırlama

Coğrafi Keşifler Posteri hazırlama

Rönesans posteri hazırlama

Reform posteri hazırlama

Sanayi İnkılabı posteri hazırlama

Divan teşkilatı posteri hazırlama

Ahilik-posteri hazırlama

Divan teşkilatı poster

Osmanlı ordusu poster

Seçilecek herhangi bir şehrin 1927-2000 arası nüfus grafiğini hazırlama

Türkiye’de bulunan dünya ortak miras eserleri poster hazırlama

KİTAP İNCELEME: OSMANCIK

KİTAP İNCELEME: OSMAN GAZİ BÜYÜK KURUCU

KİTAP İNCELEME: Barbaros Denizler Fatihi

KİTAP İNCELEME: Piri Reis ve Acayip Haritası

KİTAP İNCELEME: Ocağına Düştüm Yeniçeri

KİTAP İNCELEME: Hocam Sağolsun

FİLM İNCELEME: KURULUŞ

FİLM İNCELEME: 1492 CENNETİN KEŞFİ

Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri.

 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma.

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan önemli iki roman (Yaban, Ateşten Gömlek)  ve özetleri.

 

İstiklal Marşı’nın kabul edilmesini anlatan bir öykü yazma.

 

Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı.

Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç kişinin  ( Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve Antepli Şahin)  hayat hikâyeleri ve mücadeleleri.

Atatürk’ün en önemli eselerinden olan  NUTUK incelemesi.

Kurtuluş Savaşı için karşılaştırmalı bir  “Kurtuluş Savaşları” haritası hazırlama.

Antep’in “Gazi”; Urfa’nın  “Şanlı”; Maraş’ın “Kahraman” ünvanı almalarının nedenleri.

Mustafa Kemal’in “Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği Yol Haritası” çizimi.

En az yirmi fotoğraftan oluşacak bir “Kurtuluş Savaşı Albümü” hazırlama.

Kısa bir Sakarya Savaşı senaryosu yazma.

Kurtuluş Savaşında Cepheler haritası hazırlama.

Kurtuluş Savaşındaki askeri güçleri karşılaştıran bir tablo hazırlama.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar albümü hazırlama

Atatürk’ün hayatını kronolojik olarak anlatan fotoğraf albümü hazırlama

Atatürk’ün sosyal alanda yaptığı inkılaplar kartları hazırlama

Atatürk’ün siyasal alanda yaptığı inkılaplar kartları hazırlama

Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı inkılaplar kartları hazırlama

Herhangi bir savaş gazisi ile röportaj yapma

Kurtuluş Savaşında Şehrimiz başlıklı dört sayfalık bir gazete hazırlama

Atatürk ilkeleri kartları hazırlama

Kurtuluş Savaşı süreci önemli olaylar tarih şeridi hazırlama

FİLM İNCELEME: VEDA

FİLM İNCELEME: KURTULUŞ

FİLM İNCELEME: SON BULUŞMA

FİLM İNCELEME: SARI ZEYBEK

FİLM İNCELEME: DERSİMİZ ATATÜRK

FİLM İNCELEME: ÇANAKKALE 1915

FİLM İNCELEME: ÇANAKKALE YOLUN SONU

FİLM İNCELEME: CUMHURİYET

KİTAP İNCELEME: SARI ZEYBEK

KİTAP İNCELEME: YABAN

KİTAP İNCELEME: HALİME KAPTAN

KİTAP İNCELEME: ATEŞTEN GÖMLEK

KİTAP İNCELEME: Burası Çanakkale Buradan Geçiş Yok

KİTAP İNCELEME: Geçit Vermez Çanakkale

Proje görevlerinin zümremiz tarafından geliştirilen ölçeklerle değerlendirilmesine ve her proje görevi için öğrenciye puanlama ve süreci gösteren yönerge verilmesine karar verildi.

 1. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısını belirleyen 22. Maddesine göre Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ölçme ve değerlendirme esasları şöyle belirlenmiştir:
 2. a) Önceki İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinde yer alan “Ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır” şeklinde olan maddesi yeni Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin 20. maddesindeHaftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu esasa göre Sosyal Bilgiler 5-6-7. Sınıflarda her dönem 2 sınav yapılmasına karar verilmiştir. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacaktır. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçmeyecek ve sınavların süresi bir ders saatini aşmayacaktır.
 3. b) 26 Temmuz 2014 tarihli Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre ortak sınav yapılmayacaktır. Bu çerçevede Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tüm sınavların derse giren öğretmen tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir.
 4. c) Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilecektir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde TEOG’a hazırlık mahiyetinde çoktan seçmeli sorulara da yer verilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Buna göre sınavlarda sorulacak soru tipleri şöyle belirlenmiştir:
Sınav Sosyal Bilgiler: 5-6-7 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
 

 

 

 

Türü

I.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme/Çoktan Seçmeli)

II.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme/Çoktan Seçmeli)

 

I.Yazılı: MEB MERKEZİ SİSTEM SINAVI

 

II.Yazılı: Karma (Doğru-Yanlış/Boşluk Doldurma/Klasik/Eşleştirme)

TEOG Uyumlu Çoktan Seçmeli

 

 1. d) Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanacak ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanacaktır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 2. e) İsteyen öğrencilere Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılacaktır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilecek ve proje vermeyen öğrencinin proje notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
 3. f) Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve öğrencilere, her dönemde en fazla üç tane ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.
 4. g) Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Birinci ve İkinci Dönem yapılacak sınav tarihleri 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir. T. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Birinci ve İkinci Dönem ilk sınavlar Merkezi Sistemle Bakanlık tarafından yapılacağından her dönem zümre öğretmenleri tarafından birer sınav yapılacaktır.

 

2016-2016 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Eğitim Öğretime Hazırlık haftası 1-11 Eylül 2015
Okulların açılması 28 Eylül 2015
Birinci Kanaat Dönemi 28 Eylül 2015-22 Ocak 2016
Yarı Yıl Tatili 25 Ocak 2016- 7 Şubat 2016
İkinci Kanaat Dönemi 8 Şubat 2016
Okulların Kapanışı 17 Haziran 2016

 

Dersler

BİRİNCİ DÖNEM

İKİNCİ DÖNEM

Aylar

 

Kasım Ocak Nisan Haziran  
 

a.Sosyal Bilgiler 5

I. Yazılı II.Yazılı I. Yazılı II.Yazılı  
b.Sosyal Bilgiler 6 I. Yazılı II.Yazılı I. Yazılı II.Yazılı  
c.Sosyal Bilgiler 7 I. Yazılı II.Yazılı I. Yazılı II.Yazılı  
d.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük I.SINAV

MEB

MERKEZİ SİSTEM

SINAVI

II.Yazılı I.SINAV

MEB

MERKEZİ SİSTEM

SINAVI

II. Yazılı  
 1. Zümre Başkanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni PINAR KIRKPINARDAĞ, MEB tarafından 2013-2014 eğitim yılında ilk defa Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sisteminin uygulandığını belirtti. Bu doğrultuda T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde her dönem birinci sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Merkezi Sistemle yapıldığı ve sonuçların e-okula girildiği, alınan puanın diğer 5 dersle birlikte ve 8. Sınıf başarı puanı ile öğrencilerin girdiği liseyi etkilediğini vurguladı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni PINAR KIRKPINARDAĞ, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında TEOG Merkezi T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük sınavlarında okulumuzun Kasım ve Nisan TEOG ortalamalarının ve okul ortalamasının şöyle olduğunu belirtti:

 

OKUL ORTALAMASI 64,52 55,14 63,82

 

 Sosyal Bilgiler Öğretmeni CUMALİ GÜLER, okul ortalamasının 65,82 olduğunu bu ortalamanın Türkiye ortalamasına göre gayet iyi olduğunu belirtti. Bu başarının 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında da devam etmesi için;

 

 • Ders saatlerinin az olması nedeniyle öğrencilere ders notu/fasikül ile desteklemesine,
 • Öğrencilerin sınavda sorumlu oldukları konular konusunda bilgilendirilmesine,
 • Derslerin görsel olarak işlenmesine ve KTT ve Merkezi Deneme Sınavları ile desteklenmesine,
 • Her sınav için belirlenen konuların zamanında yetiştirilmesine,
 • TEOG konusunda zümreler arasında işbirliğinin sürekli canlı tutulmasına karar verildi.

 

11.Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ELİF ZENGİN YAZICI, özellikle okuma yazması bozuk olan öğrenciler için Türkçe öğretmenleri, “Küresel Isınma” konusunda Fen Bilimleri Öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının önemine işaret etmiştir. İlgili zümrelerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

 1. Öğrencilerin başarısını arttırıcı önlemler şöyle tespit edildi:

 

 • Okul-aile işbirliğine önem verilmesi.
 • Öğrencilerin derste aktif kılınması.
 • Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması.
 • Ödevlerin takip edilmesi.
 • Teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması

 

 1. 2015-2016 öğretim yılının verimli ve başarılı olması temennisiyle toplantı sona ermiştir.

 

ALINAN KARARLAR

 

 1. Seyhan Sakarya Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümre Başkanlığına Ergün SAÇAR’ın seçilmesine,
 2. Yıllık planların yeni eğitim öğretim takvimine göre hazırlanmasına ve uygulanmasında çevre şartlarına, konunun özelliklerine, öğrencilerin seviyelerine dikkat edilmesine,
 3. Derslerde kullanılacak kaynak araç ve gereçler ise ders ve ünite çerçevesinde görselliğe ağırlık verilerek kullanılmasına,
 1. Milli Eğitim Bakanlığının okulun açılışını 28 Eylül’e ertelemesi ile; 21 – 22 ve 23 Eylül 2015 tarihlerinde yapılamayacak dersler için yıl içinde yoğunlaştırılmış telâfi programı uygulanmasına,
 1. Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusuna Sosyal Bilgiler 5-6-7. Sınıflarda her dönem 2 sınav yapılmasına,
 2. 26 Temmuz 2014 tarihli Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre ortak sınav yapılmamasına, bu çerçevede Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük  dersinde tüm sınavların derse giren öğretmen tarafından hazırlanmasına,
 3. Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük sınavlarında farklı soru tiplerine yer verilmesine ve soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine ve cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilmesine,
 4. İsteyen öğrencilere Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılmasına, projelerin verildikleri dönemde değerlendirilmesine ve proje vermeyen öğrencinin proje notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilmesine,
 5. Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğrencilere, her dönemde en fazla üç tane ders etkinliklerine katılım puanı verilmesine,
 6. Sınavların belirlenen takvim doğrultusunda yapılmasına,
 7. T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Birinci ve İkinci Dönem ilk sınavlar Merkezi Sistemle Bakanlık tarafından yapılacağından her dönem zümre öğretmenleri tarafından birer sınav yapılmasına,
 8. TEOG başarı ortalamasını artırmak için merkezi deneme sınavlarının, konu kazanım testlerinin uygulanmasına,
 9. Diğer zümrelerle ilgili konularda işbirliği yapılmasına,
 10. Gerek görüldüğünde ara zümreler yapılmasına karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir