Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

S-1- Haritalardaki küçültme oranına ne denir?
a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
S-2- Dünyanın bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültmeye ne denir?
a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
S-3- 1/500.000’den küçük haritalara ne denir?
a-küçük b-büyük c-plan d-orta
S-4- Ölçeği 1/20.000 ile 1/ 200.000 arası olan haritalar hangileridir?
a-küçük b-büyük c-plan d-orta
S-5- Bir haritada, küçültme oranı artıkça alanı …….
ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a-genişler – genişler b- azalır – azalır
c- azalır – genişler d- genişler – azalır
S-6- Bir haritada, küçültme oranı azaldıkça alanı …….
ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a-genişler – genişler b- azalır – azalır
c- azalır – genişler d- genişler – azalır
S-7- Hangisi ölçeği büyüyen bir haritanın özelliği değildir?
a-gösterdiği alan daralır.
b-ölçek paydası küçülür.
c- ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
d- iki merkez arasındaki uzaklık artar.
S-8- Hangisi ölçeği KÜÇÜLEN bir haritanın özelliği değildir?
a-gösterdiği alan genişler.
b-ölçek paydası büyür.
c- ayrıntıyı gösterme gücü artar.
d- iki merkez arasındaki uzaklık azalır.

S-9- Kesir ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe hangisi gerçekleşmez?
a-küçültme miktarı artar.
b-ölçek küçülür.
c- haritanın duvarda kapladığı alan büyür.
d- hata oranı artar ve ayrıntı azalır.

S-10- Paralellerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
a-iki paralel arası 111 km’dir
b- iki paralel ararsı 4 dakikadır.
c- 90’ı güneyde, 90’ı kuzeyde toplam 180 tanedir.
d- kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır.
S-11- Meridyenlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
a-iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda 111 km’dir.
b-İtalya’nın başkenti Roma başlangıç meridyenidir.
c-180’i doğuda, 180’ batıda toplam 360 tanedir.
d- meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.
S-12- Türkiye’nin matematik konumu hangisidir?
a- 26 – 45 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
b- 25 – 46 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
c- 26 – 45 Doğu M ile 36 – 42 Kuzey P
d- 26 – 45 Batı M ile 32 – 46 Kuzey P
S-13- Hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?
a-üç kıtaya ( Asya, Avrupa, Afrika) çok yakındır.
b- üç iklime sahiptir.( Akdeniz, Karadeniz, karasal )
c- Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.
d-Atlas Okyanusuna ve Hint Okyanusuna bağlantısı vardır.
S-14- I- Taban suyunun yüksek olduğu vahalar vardır.
II- Sıcaklık farkı çoktur. III- Göçebedirler.
Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

I-Güneş açılarını büyük açı ile alır.
II- Yıl boyunca yaz yaşanır ve çok sıcaktır.
III- Yıl boyunca sürekli yağışlıdır.
S-15- Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral
S-16- Hangisi Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
a-denizellik b- dağların uzanışı ve Karasallık
c- yükselti ve rüzgarlar d- bakı durumu
S-17-Hangisi KARADENİZ ikliminin özelliği değildir?
a-dağlar denize dik uzanmıştır
b- Karadeniz kıyısının dar bir alanında görülür.
c- her mevsimi yağışlıdır
d-Bitki örtüsü ormanlardır.
S-18- Hangisi AKDENİZ ikliminin özelliği değildir?
a-yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
b- dağlar diktir, bu yüzden iklim iç kesimlerde görülür.
c-bitki örtüsü makidir.
d-Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde görülür.
S-19- Hangisi KARASAL ikliminin özelliği değildir?
a-en fazla yağış sonbaharda görülür.
b- bitki örtüsü bozkırıdır.
c-İç Anadolu, Doğu Anadolu ve bölgemizde görülür.
d-yazlar sıcak ve kurak geçer.
S-20- Tarih dönemlerinde insanların etkileyen sosyal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zamana ne denir?
a-milattan önce b- milattan sonra
c-çağ d-yüzyıl
S-21- Hangisi ilk uygarlıkların akarsu kenarlarındaki verimli akarsu topraklarında yaşamalarının sebebi değildir?
a-iklim koşullarının uygunluğu
b-su kaynaklarının çokluğu
c-ulaşımın hızlı yapılabilmesi
d-barınak yapacak malzemenin olması
S-22- Mağara duvarlarına resimlerin yapıldığı en önemli yerleşme yeri neresidir?
a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
S-23-Dünyada yemek kültürünün başladığı yer neresidir
a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
S-24- Hangisi ilkçağlarda yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
a-su kaynakları b- ulaşım
c-korunma d-ev için malzeme bolluğu
S-25- Hangisi günümüzde yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
a-su kaynakları b- ulaşım
c-tarım d-sağlık

S-26- Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir?
a-hititler b-sümerler
c-babiller d- asurlar
I-İlk yazıyı ve tekerliği bulmuşlarıdır.
II-Lagaş kralı Uruganika ilk kanunları hazırlamıştır.
III- Zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır.
S-27- Yukarıdaki özellikler hangi medeniyete aittir?
a-lidyalılar b-sümerler
c-babiller d- asurlar
S-28- Hangisinin Babil kralı Hammurabi’nin kanunlarıyla ilgisi yoktur?
a-282 maddeden oluşmuştur.
b-fidye esasına dayanır.
c- göze göz, kana kan, dişe diş esastır.
d-herkes görsün diye şehir merkezine dikilmiştir.
S-29-Asurların pazar yeri olarak kullandığı yerlerin adı neydi?
a-kanun b-karum c-karain d-anal
S-30-Yazıyı Hititlere öğretip, Anadolu’nun Tarih çağlarına geçmesini sağlayanlar kimlerdir?
a-lidyalılar b-sümerler
c-babiller d- Asurlar
S-31- Tarihteki ilk kütüphane hangisidir?
a-pankuş b- Asurbapinal
c-midas d- Karum
I-Başkenti Ninova’dır.
II-tarihte bilinen ilk kütüphaneyi yapmışlardır.
III-Hititlerle Kaniş denilen yerlerde ticaret yapmışlar
S-32- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-lidyalılar b-sümerler
c-babiller d- Asurlar
S-33- Devirlerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
a-yontma taş devri – maden devri –cilalı taş devri
b- cilalı taş devri – maden devri – yontma taş devri
c- maden devri – yontma taş devri – cilalı taş devri
d-yontma taş devri – cilalı taş devri – maden devri

S-34- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
a-Hititler b-Frigler c-İyonlar d-Asurlar
S-35- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
S-36- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
a-Babiller b-Frigler c-Lidyalılar d-Urartular
I-Başkenti Hattuşaş’tır.
II-Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna’dır.
III-Mısırlılarda Kadeş antlaşması yapmışlardır?
S-37- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
I-Krallarına Midas denir.
III- Bereket kraliçesi Kibele’dir.
IV-Saban kırmak ve Öküz kesmenin cezası idamdı.
S-38- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Frigler
I-Pankuş meclisi vardır.
II- Tanrılara hesap vermek için ANAL yıllıkları tutmuşlar
III- Suriye egemenliği için Mısırlılarla savaşmışlardır.
S-39- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
I-Göbekli hamam tasını icat etmişlerdir.
II- Krallarını TÜMÜLÜS mezarlarına gömmüşlerdir.
III- Kimmerler son vermişlerdir.
S-40- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Frigler b-Lidyalılar c-Asurlar d-Sümerler
S-41- Hangisi Lidyalılarla ilgili değildir?
a-başkenti sard’tır. ( Salihli )
b-ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
c- parayı icat etmişlerdir.
d-kral yolunu yapmışlardır.
S-42-Lidyalılar neden kısa zamanda yıkılmışlardır?
a-orduları paralı askerler oluştuğu için
b-orduları çok kalabalık olduğu için
c- parayı icat edince, savaşmayı unuttukları için
d-kralın çocukları birbirine girdikleri için
S-43- “ Milet “ okulunu kimler açmış?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
S-44- Hangisi İyonlarla ilgili değildir?
a-12 şehir devleti kurulmuştur.
b-ticaret kolonileri yapmışlardır.
c-Antalya ve çevresinde kurulmuşlardır.
d-özgür düşünce çok geliştiği için, tarihte, matematikte, edebiyatta ve tıpta çok iyi düşünürler yetiştirmişlerdir.
S-45- Hangisi İyonlulardaki Özgür Düşüncenin gelişmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?
a-dinsel baskının ve siyasi baskının olmaması
b-ekonomik gücün yüksek olması
c- ticaret yollarının bittiği nokta olması
d-yazıyı tüm İyonluların bilmesi
I-Başkenti Tuşpa’dır.
II- Şamran su kanalını yapmışlardır?
S-46- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Urartular c-İyonlar d-Sümerler
S-47- Urartular mezarlarını neden ev ve oda şeklinde yapmışlardır?
a-ahiret inancı olduğu için
b- eşyalarını çok sevdikleri için
c-tanrıya hediye etmek için
d-eşyalarına başkalarına vermemek için
I-Savaş tanrısı Haldi’dir. II- Van çevresinde kurulmuş
S-48- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Urartular
S-49- “İki nehir arası” diye bilinen Fırat ile Dicle arasındaki topraklara ne denir?
a-Anadolu b-Trakya
c-Mezopotamya d-Site

S-50- H.z. İsa’nın doğumu ne olarak adlandırılır?
a-başlama noktası b- sıfır ( 0 )
c- çağ d- devir

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-4-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-5-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-7-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/inkilap-tarih-8-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]


Benzer Yazılar

1 yorum “Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

 1. merhaba kızım 6.sınıf öğrencisi testlerinizden yararlanmak istiyorum fakat cevapları yok ona yardımcı olamıyorum cevaplarını göndS-1- Haritalardaki küçültme oranına ne denir?
  a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
  S-2- Dünyanın bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültmeye ne denir?
  a-harita b- ölçek c- çizgi d- kroki
  S-3- 1/500.000’den küçük haritalara ne denir?
  a-küçük b-büyük c-plan d-orta
  S-4- Ölçeği 1/20.000 ile 1/ 200.000 arası olan haritalar hangileridir?
  a-küçük b-büyük c-plan d-orta
  S-5- Bir haritada, küçültme oranı artıkça alanı …….
  ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
  a-genişler – genişler b- azalır – azalır
  c- azalır – genişler d- genişler – azalır
  S-6- Bir haritada, küçültme oranı azaldıkça alanı …….
  ayrıntısı ise ………….noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
  a-genişler – genişler b- azalır – azalır
  c- azalır – genişler d- genişler – azalır
  S-7- Hangisi ölçeği büyüyen bir haritanın özelliği değildir?
  a-gösterdiği alan daralır.
  b-ölçek paydası küçülür.
  c- ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
  d- iki merkez arasındaki uzaklık artar.
  S-8- Hangisi ölçeği KÜÇÜLEN bir haritanın özelliği değildir?
  a-gösterdiği alan genişler.
  b-ölçek paydası büyür.
  c- ayrıntıyı gösterme gücü artar.
  d- iki merkez arasındaki uzaklık azalır.
  S-9- Kesir ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe hangisi gerçekleşmez?
  a-küçültme miktarı artar.
  b-ölçek küçülür.
  c- haritanın duvarda kapladığı alan büyür.
  d- hata oranı artar ve ayrıntı azalır.
  S-10- Paralellerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
  a-iki paralel arası 111 km’dir
  b- iki paralel ararsı 4 dakikadır.
  c- 90’ı güneyde, 90’ı kuzeyde toplam 180 tanedir.
  d- kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır.
  S-11- Meridyenlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
  a-iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda 111 km’dir.
  b-İtalya’nın başkenti Roma başlangıç meridyenidir.
  c-180’i doğuda, 180’ batıda toplam 360 tanedir.
  d- meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.
  S-12- Türkiye’nin matematik konumu hangisidir?
  a- 26 – 45 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
  b- 25 – 46 Doğu M ile 32 – 46 Kuzey P
  c- 26 – 45 Doğu M ile 36 – 42 Kuzey P
  d- 26 – 45 Batı M ile 32 – 46 Kuzey P
  S-13- Hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?
  a-üç kıtaya ( Asya, Avrupa, Afrika) çok yakındır.
  b- üç iklime sahiptir.( Akdeniz, Karadeniz, karasal )
  c- Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.
  d-Atlas Okyanusuna ve Hint Okyanusuna bağlantısı vardır.
  S-14- I- Taban suyunun yüksek olduğu vahalar vardır.
  II- Sıcaklık farkı çoktur. III- Göçebedirler.
  Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
  a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral
  I-Güneş açılarını büyük açı ile alır.
  II- Yıl boyunca yaz yaşanır ve çok sıcaktır.
  III- Yıl boyunca sürekli yağışlıdır.
  S-15- Yukarıdaki özellikler hangi iklime aittir?
  a-çöl b- kutup c-muson d-ekvatoral
  S-16- Hangisi Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
  a-denizellik b- dağların uzanışı ve Karasallık
  c- yükselti ve rüzgarlar d- bakı durumu
  S-17-Hangisi KARADENİZ ikliminin özelliği değildir?
  a-dağlar denize dik uzanmıştır
  b- Karadeniz kıyısının dar bir alanında görülür.
  c- her mevsimi yağışlıdır
  d-Bitki örtüsü ormanlardır.
  S-18- Hangisi AKDENİZ ikliminin özelliği değildir?
  a-yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
  b- dağlar diktir, bu yüzden iklim iç kesimlerde görülür.
  c-bitki örtüsü makidir.
  d-Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde görülür.
  S-19- Hangisi KARASAL ikliminin özelliği değildir?
  a-en fazla yağış sonbaharda görülür.
  b- bitki örtüsü bozkırıdır.
  c-İç Anadolu, Doğu Anadolu ve bölgemizde görülür.
  d-yazlar sıcak ve kurak geçer.
  S-20- Tarih dönemlerinde insanların etkileyen sosyal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zamana ne denir?
  a-milattan önce b- milattan sonra
  c-çağ d-yüzyıl
  S-21- Hangisi ilk uygarlıkların akarsu kenarlarındaki verimli akarsu topraklarında yaşamalarının sebebi değildir?
  a-iklim koşullarının uygunluğu
  b-su kaynaklarının çokluğu
  c-ulaşımın hızlı yapılabilmesi
  d-barınak yapacak malzemenin olması
  S-22- Mağara duvarlarına resimlerin yapıldığı en önemli yerleşme yeri neresidir?
  a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
  c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
  S-23-Dünyada yemek kültürünün başladığı yer neresidir
  a-Burdur – Hacılar b-Antalya –Karain
  c-Konya – Çatalhöyük d- Çorum – Alacahöyük
  S-24- Hangisi ilkçağlarda yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
  a-su kaynakları b- ulaşım
  c-korunma d-ev için malzeme bolluğu
  S-25- Hangisi günümüzde yerleşim yeri seçerken dikkat edilen bir özellik değildir?
  a-su kaynakları b- ulaşım
  c-tarım d-sağlık
  S-26- Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biri değildir?
  a-hititler b-sümerler
  c-babiller d- asurlar
  I-İlk yazıyı ve tekerliği bulmuşlarıdır.
  II-Lagaş kralı Uruganika ilk kanunları hazırlamıştır.
  III- Zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır.
  S-27- Yukarıdaki özellikler hangi medeniyete aittir?
  a-lidyalılar b-sümerler
  c-babiller d- asurlar
  S-28- Hangisinin Babil kralı Hammurabi’nin kanunlarıyla ilgisi yoktur?
  a-282 maddeden oluşmuştur.
  b-fidye esasına dayanır.
  c- göze göz, kana kan, dişe diş esastır.
  d-herkes görsün diye şehir merkezine dikilmiştir.
  S-29-Asurların pazar yeri olarak kullandığı yerlerin adı neydi?
  a-kanun b-karum c-karain d-anal
  S-30-Yazıyı Hititlere öğretip, Anadolu’nun Tarih çağlarına geçmesini sağlayanlar kimlerdir?
  a-lidyalılar b-sümerler
  c-babiller d- Asurlar
  S-31- Tarihteki ilk kütüphane hangisidir?
  a-pankuş b- Asurbapinal
  c-midas d- Karum
  I-Başkenti Ninova’dır.
  II-tarihte bilinen ilk kütüphaneyi yapmışlardır.
  III-Hititlerle Kaniş denilen yerlerde ticaret yapmışlar
  S-32- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-lidyalılar b-sümerler
  c-babiller d- Asurlar
  S-33- Devirlerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
  a-yontma taş devri – maden devri –cilalı taş devri
  b- cilalı taş devri – maden devri – yontma taş devri
  c- maden devri – yontma taş devri – cilalı taş devri
  d-yontma taş devri – cilalı taş devri – maden devri
  S-34- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
  a-Hititler b-Frigler c-İyonlar d-Asurlar
  S-35- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  S-36- Hangisi Anadolu uygarlıklardan değildir?
  a-Babiller b-Frigler c-Lidyalılar d-Urartular
  I-Başkenti Hattuşaş’tır.
  II-Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna’dır.
  III-Mısırlılarda Kadeş antlaşması yapmışlardır?
  S-37- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  I-Krallarına Midas denir.
  III- Bereket kraliçesi Kibele’dir.
  IV-Saban kırmak ve Öküz kesmenin cezası idamdı.
  S-38- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Frigler
  I-Pankuş meclisi vardır.
  II- Tanrılara hesap vermek için ANAL yıllıkları tutmuşlar
  III- Suriye egemenliği için Mısırlılarla savaşmışlardır.
  S-39- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  I-Göbekli hamam tasını icat etmişlerdir.
  II- Krallarını TÜMÜLÜS mezarlarına gömmüşlerdir.
  III- Kimmerler son vermişlerdir.
  S-40- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Frigler b-Lidyalılar c-Asurlar d-Sümerler
  S-41- Hangisi Lidyalılarla ilgili değildir?
  a-başkenti sard’tır. ( Salihli )
  b-ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
  c- parayı icat etmişlerdir.
  d-kral yolunu yapmışlardır.
  S-42-Lidyalılar neden kısa zamanda yıkılmışlardır?
  a-orduları paralı askerler oluştuğu için
  b-orduları çok kalabalık olduğu için
  c- parayı icat edince, savaşmayı unuttukları için
  d-kralın çocukları birbirine girdikleri için
  S-43- “ Milet “ okulunu kimler açmış?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Sümerler
  S-44- Hangisi İyonlarla ilgili değildir?
  a-12 şehir devleti kurulmuştur.
  b-ticaret kolonileri yapmışlardır.
  c-Antalya ve çevresinde kurulmuşlardır.
  d-özgür düşünce çok geliştiği için, tarihte, matematikte, edebiyatta ve tıpta çok iyi düşünürler yetiştirmişlerdir.
  S-45- Hangisi İyonlulardaki Özgür Düşüncenin gelişmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?
  a-dinsel baskının ve siyasi baskının olmaması
  b-ekonomik gücün yüksek olması
  c- ticaret yollarının bittiği nokta olması
  d-yazıyı tüm İyonluların bilmesi
  I-Başkenti Tuşpa’dır.
  II- Şamran su kanalını yapmışlardır?
  S-46- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Urartular c-İyonlar d-Sümerler
  S-47- Urartular mezarlarını neden ev ve oda şeklinde yapmışlardır?
  a-ahiret inancı olduğu için
  b- eşyalarını çok sevdikleri için
  c-tanrıya hediye etmek için
  d-eşyalarına başkalarına vermemek için
  I-Savaş tanrısı Haldi’dir. II- Van çevresinde kurulmuş
  S-48- Yukarıdaki bilgiler hangi uygarlığa aittir?
  a-Hititler b-Lidyalılar c-İyonlar d-Urartular
  S-49- “İki nehir arası” diye bilinen Fırat ile Dicle arasındaki topraklara ne denir?
  a-Anadolu b-Trakya
  c-Mezopotamya d-Site
  S-50- H.z. İsa’nın doğumu ne olarak adlandırılır?
  a-başlama noktası b- sıfır ( 0 )
  c- çağ d- devirerebilirmisiniz çok sevinirim

Bir cevap yazın