Çevreyi Kirliliği Ve Korunma Yolları Konu Özeti

Doğada kendiliğinden var olmayan, insanlar tarafından oluşturulan çevreye ise yapay çevre denir. İnsanlar tarafından oluşturulan binalar, yollar, köprüler, barajlar, oyun alanları(parklar), bahçeler, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri, tarihi eserler doğada kendiliğinden oluşmayan yapay çevre yapay çevre, insanlar tarafından yine insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturarak hayatı güzelleştirmek için oluşturulur.

Doğal çevre ise yaşamın devamı için gerekli olan tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemizi sağlar. Buna göre doğal çevre olmadan yaşam olamayacağı için yapay çevreden de söz edilemez. İnsanların yapay çevreleri oluştururken yaptıkları yanlışlar doğal çevreye çok büyük, hatta geri döndürülemez zararlar vermektedir. Doğal çevrenin zarar görmesine neden olan hava kirliliği, toprak kirliliği, ormanların yok edilmesi gibi nedenlerden dolayı doğal çevre yok olma tehlikesi yaşadığından bu çevredeki diğer canlılarda yok olmaktadır.
Yapay çevre insanların hayatlarını kolaylaştırsa da yapılan yanlışlar nedeniyle doğal çevrenin zarar görmesinden dolayı yaşamın sürdürülebilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle doğal çevrenin korunması yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.

Bunun için çevre kirliliği önlenmelidir. Fabrika bacalarına filtre takmak, ormanların tahrip olmasını engellemek, kirli atıklar için arıtma tesisleri kurmak, çevreye çöp atmamak doğal çevreyi korumamıza yardımcı olacaktır.

İyi Ki Var Konu Değerlendirme Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1.Aşağıda Miladi takvim ile ilgili olarak ve¬rilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmektedir.
B. Dünyada az kullanılan bir takvim türüdür.
C. Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
D. Türklerin araştırmaları sonucunda bu takvim türü bulunmuştur.

2. Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile¬rinden biri değildir?
A. Uyku düzenini bozar.
B. Ders çalışmada isteksizlik yaratır.
C. Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
D. Göz sağlığına zararlı olabilir.

3. I.mum II. gaz lambası
III. elektrik IV kandil
Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçlar kullanılmıştır.
Bu araçların kronolojik sıralanışı aşağı¬daki seçeneklerin hangisinde doğru ola¬rak verilmiştir?
A. I-II-III-IV B. II – III – I – IV
C. IV – II -I – III D.IV-I-II-III

11. insanlar tarih boyunca çeşitli saatler kullan-mışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların kul¬landığı saat türlerinden biri değildir?
A. duvar saati B. kum saati
C. ay saati D. güneş saati

4. “İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve ihti-yaçlarını gidermek için çeşitli ürünlerin ilk
kez ortaya konulmasına …………. denir.” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. teknoloji B. internet
C. iletişim D. icat

5. İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanıl¬maktadır?
A. on iki hayvanlı Türk takvimi
B. miladi takvim
C. hicri takvim
D. Rumi takvim
6. I. Rumi takvim
II. hicri takvim
III. miladi takvim
Yukarıda verilen takvimlerden hangisi ya da hangileri cumhuriyetten önce ülkemiz¬de kullanılırdı?
A. yalnız I B. yalnız III
C. I-II-III D. I-II

7.Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A. güneş saati
B. kum saati
C. kol saati
D. su saati

8.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik geliş¬melerin önemini anlatmaz?
A. İnsanlar arasındaki ilişkileri geliştirir.
B. insanların yaratıcılık gücünü engeller.
C. Hayatı kolaylaştırır.
D. İhtiyaçları karşılar.

9. “Atıkların ayrılıp işlenerek yeni malzeme üretiminde kullanılmasına……………………….denir.” ifadesinde noktalı yere aşağıdaki¬lerden hangisi yazılmalıdır?
A. üretim
B. pazarlama
C. geri kazanım
D. tüketim

10.Teknolojik ürünlerin faydaları olduğu gibi za-rarları da vardır.
Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi¬nin zararı yoktur?
A. ütü
B. bilgisayar
C. televizyon
D. cep telefonu

11. Bazı teknolojik ürün atıklarının doğada ken¬di kendilerine yok olmaları uzun zaman alır. Aşağıdaki teknolojik ürün atıklarından hangisi doğada kısa zamanda yok olur?
A. cam eşya
B. pil
C. pet şişeler
D. kâğıt

Hazırlayan: Yerlikaya

Yaşadığımız Yer Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. “Sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr birer………” cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıdakiler-den hangisi yazılmalıdır?
A. yağış çeşididir
B. hava olayıdır
C. hava durumudur
D. gözlem sonucudur

2.”Herhangi bir yerde bir günde gerçekleşen hava olaylar,oranın günlük……………..gösterir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi yazılmalıdır?
A. hava olaylarını
B. yağış durumunu
C. hava sıcaklığını
D. hava durumunu

3.Yurdumuzda hava olaylarını gözlemleye¬rek hava durumunu bildiren kurum han¬gisidir?
A. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
B. Devlet Hava Meydanları
C. Radyo Televizyon Kurumu
D. Türk Hava Kurumu

4.”Hava,su,toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, ışık gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturdu¬ğu ortama…….. …………………..denir.”
ifade¬sinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. çevre
B. doğal çevre
C. gezegen
D. park

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir?
A. şehir ve köyler
B. ormanlar
C. millî parklar
D. akarsu yatakları

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir?
A. insanlar
B. teknolojik gelişmeler
C. hayvanlar
D. atık maddeler

7. I. radyo ve televizyon
II. kitap ve dergiler
III. İnternet
IV. gazete
V. kütüphane
Yukarıdakilerin hangilerinden günlük hava durumunu öğrenemeyiz?
A. yalnız I B. II-V
C. yalnız V D. II – III

8. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yarar-larından değildir?
A. Çevreyi güzelleştirir.
B. Havayı temizler.
C. Sel ve erozyona neden olur.
D. Yakacak ve kereste ihtiyacımızı karşılar.

9. “insanların etkileri ile değişerek oluşan yeni
çevreye…………………………denir.”
ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamam-lar?
A. yapay çevre
B. yeni çevre
C. doğal çevre
D. lunapark

10. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bozulmasının sonuçlarından değildir?
A. Toprak kayması, sel ve çığa neden olabilir.
B. Hava kirliliği artar.
C. Su ve su kaynaklarımız kirlenir.
D. Etrafımız güzelleşir.

11. Yurdumuzun orman bakımından en zen¬gin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Karadeniz Bölgesi
B. İç Anadolu Bölgesi
C. Marmara Bölgesi
D. Akdeniz Bölgesi

12. “Akarsuların derin vadiler içinde aktığı enge-beli geniş düzlüklere……………denir.”

ifade¬sini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar?
A. koy
B. Dere
C. ova
D. plato

13. “Keskin ve dik yamaçlarla çevresinden ayrı¬lan toprak parçasına………..denir.
Yurdumuzun en yüksek dağı……………………dır.”
ifadesinde boş bırakılan yerleri aşa¬ğıdakilerden hangi seçenek doğru tamamlar?

A. dağ – Erciyes Dağı
B. dağ – Ağrı Dağı
C. göl – Nemrut Dağı
D. plato – Hasan Dağı

14. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, ani¬den oluşan ve kontrol edilemeyen olayla¬ra ne ad verilir?
A. doğal afet
B. hava olayı
C. deprem
D. heyelan

Hazırlayan: Yerlikaya

2015-2016 4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. BEP Yazılısı

1.) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. (45p)

8 + 7 = ……… 9 + 8 = ………. 15 + 5 = …….
20 + 6 = ……… 13 + 7 =……….. 11 + 8 =……….
12 + 5 =……….. 14 + 7 =………. 16 + 9 = ……….
9 + 0 =………… 10 + 6 =……… 17 + 8 = ……….
6 + 5 =………….. 4 + 3 = ……… 18 + 2 = ……….

2.) Aşağıda okunuşu verilen sayıları yazalım.( 30 p)

Altmış beş = ………………………………….

Kırk yedi = ………………………………………

Doksan altı = ……………………………………

Seksen sekiz = …………………………………..

Yetmiş dokuz = ………………………………….

Otuz dört = ……………………………………….

Yirmi sekiz = ……………………………………..

Elli bir = ……………………………………………

Seksen dört = ……………………………………

Altmış yedi =……………………………………….
3.) 7 elmam vardı. 6 elma daha aldım. Kaç elmam oldu? (15p)

Kendimi Tanıyorum Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. I.göz rengi
II. Giysi rengi
III. Boy
IV. Kilo
V.ten rengi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

A. I-III-IV-V B. |-II-III
C. II-III-IV-V D. Yalnız l

2. Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranış değildir?

A. ağlama
B. oyun oynama
C. gülümseme
D. üzülme

3. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygula¬rımızdan biridir?

A. kıskançlık
B. öfke
C. sevgi
D. şüphe

4. “Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye………………..denir.” cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?

A. imrenme
B. kıskanma
C. takdir etme
D. hoşgörü

5. Hayatınızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığınızda birinci sıraya han¬gisi yazılmalıdır?

A. yürümeye başlama tarihiniz
B. okula başlama tarihiniz
C. doğum tarihiniz
D. dördüncü sınıfa başlama tarihiniz

6.”Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye………..denir.” cümlesini hangi seçe¬nek doğru tamamlar?

A. nüfus cüzdanı
B. paso
C. doğum raporu
D. öğrenci kimlik kartı
7. Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir?

A. hastane
B. nüfus müdürlüğü
C. postane
D. belediye

8.Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapış-tırılır?

A. on beş yaşına girince
B. okulu bitirince
C. evlenince
D. okula başlayınca

9. I. seri numarası
II. Vatandaşlık numarası
III. Okul numarası
IV. Veriliş tarihi

Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A. I-II-III B. II-III-IV
C. I -II -III -IV D. I-II-IV
10. Kişisel bilgilerimizden hangisi nüfus cüz¬danında bulunmaz?

A. boy uzunluğumuz
B. soyadımız
C. doğum tarihimiz
D. adımız
11. “Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına …………………….denir.”

cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A. zaman
B. tarih
C. kronoloji
D. dizin

12.”Hoşgörü, toplumsal barışı ve…………artırır.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A. dayanışmayı
B. mutluluğu
C tartışmaları
D. sevgiyi

Hep Birlikte Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. İnsanların süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşı lamak için oluşturdukları kalıcı gruplara kurum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ku¬rum değildir?
A. okul
B. eğitsel kulüpler
C. hastane
D. postane

2. Toplumu oluşturan en önemli kurum hangi-sidir?
A. iş yerleri
B. okul
C. sosyal örgütler
D. aile

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. İnsanlar bazı ihtiyaçlarını ancak bir araya gelerek giderebilirler.
B. İnsanlar sevgi, saygı ve dayanışma duy¬gusunu ailede kazanırlar.
C. insanlar istedikleri takdirde bütün ihtiyaç¬larını kendileri karşılayabilirler.
D. İnsanlar ilk eğitimlerini ailede alırlar.

4.I.Bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşıla-yamazlar.
II. Karşılaştıkları problemleri çözmek için birbirlerine muhtaçtırlar.
III. işlerini yalnız başlarına yapamazlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri insanla¬rın bir arada yaşamalarının nedenidir?

A. I-II-III B. I-III C. II-III D. I-II

5.İnsanlar birtakım ihtiyaçlarını gidermek için ortak bir amaç etrafında toplanarak grupları oluştururlar. Bu grupların bazıları kalıcı bazıları geçicidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıcı gruptur?
A. çalışma grupları
B. sağlık ocağı
C. oyun grupları
D. eğitsel kulüpler

6. Sosyal örgütlerin temel özelliği nedir?
A. maddi çıkar gözetmeleri
B. yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermeleri
C. kendi çıkarlarını gözetmeleri
D. hayatı zorlaştırmak için çaba göstermeleri
7. I. Gönüllü kişiler tarafından kurulur.
II. Yöneticileri hükümet tarafından atanır.
III. Karşılık gözetmeden insanların iyiliği için çalışır.
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal örgütlerin özellikleridir?
A. I-II B. II –III C. I-II-III D. I-III

8. “Toplumun huzuru, ailenin huzur ve mutlulu¬ğuna bağlıdır. Aile huzuru ise aile bireyleri arasındaki dayanışmayla sağlanır.
” Yukarıda, Atatürk’ün görüşlerini anlatan sözler ne ile ilgilidir?
A. aile dayanışması
B. aile bütçesinin oluşturulması
C. aileler arası ilişkiler
D. ailenin oluşturulması

9. Çevremizdeki sosyal örgütler, yasalar çerçe-vesinde hareket ederler. Sosyal örgütler yasalar çerçevesinde hareket etmeseydi ne tür problemlerle karşılaşırdık?
A. insanlar değişik çalışmalarla topluma yardımcı olurdu.
B. Yapılan faaliyetlerde çeşitlilik olurdu.
C. Hangi işleri, hangi ölçüler çerçevesinde yapacakları belirlenemeyeceği için top¬lumsal kargaşa yaşanırdı.
D. İnsanlar topluma yararlı oldukları için mutlu olurdu.

10.”Çevrelerindeki problemlere duyarlı olan insanların bir araya gelmesiyle………………… meydana gelir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki-lerden hangisi doğru tamam¬lar?
A. meclis
B. sosyal örgütler
C. komisyonlar
D. topluluklar

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dayanış¬ma ile ilgilenir?

A. öğretmenler kurulu
B. okul müdürlüğü
C. okul – aile birliği
D. millî eğitim müdürlüğü

Geçmişimi Öğreniyorum Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. Kültürel öğelerin uygulanmasında zamanla olu-şan ……………kültürel değişme denir.
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanabilir?

A. benzerliklere
B. sahip çıkmaya
C. farklılıklara
D. değerlere

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kültür kavramını tanımlar?
A.Kültürel değerlerin, kanıtların, alışkanlıkların, bilginin ve davra¬nışların kuşaktan kuşağa aktarıl-ması
B.Bir topluma özgü duygu, düşün¬ce, inanç ve yaşam biçimi
C.Duygu ve düşüncelerin nesilden nesile aktarılmasında kullanılan araç
D.Bir toplumun kabul ettiği uluslar¬arası antlaşmalar

3. Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramı¬mız değildir?

A. Cumhuriyet Bayramı B. Ramazan Bayramı
C. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
D. 30 Ağustos Zafer Bayramı

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz-den birisi değildir?

A. sirk gösterileri
B. sünnet törenleri
C. halk oyunları
D. Nevruz Bayramı

5. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan oyunlardan biri değildir?

A. Tenis
B. Cirit
C. Okçuluk
D.Yağlı güreş

6. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?
A. Aile fotoğrafları
B. Büyüklerimizin anlattıkları
C. Eski eşyalardan
D. Tarih kitaplarından

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Halk oyunlarımız millî kültürümüzü yansıtır.
B. Gelenek ve görenekler zamanla değişikliğe uğrayabilir.
C. Her toplumda düğünler ve bayramlar aynı şekilde kutlanır.
D. Bir topluma ait kültürel eser o toplumun millî kültürünü oluşturan öğelerdendir.

8. “Kültürel öğelerin zaman içinde değişerek de olsa günümüze kadar ulaşmasına
………………………denir.”
ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. Kültürel değişim
B. Millî kültür
C. Gelenek – görenek
D. Kültürün sürekliliği

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz-den birisi değildir?
A. sirk gösterileri
B. sünnet törenleri
C. halk oyunları
D. Nevruz Bayramı

10. “Bir topluma ait kültürel öğelerin tamamı,
o toplumun …………………………..oluşturur.”
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A. millî kimliğini
B. geleneklerini
C. göreneklerini
D. eğitimini

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ata sporlarımız verilmiştir?
A. futbol – basketbol
B. güreş – cirit
C. yüzme – sumo güreşi
D. voleybol – cirit