Lise 4 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

A. Aşağıdaki Boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. (12×3 puan)
• Fransa Versay Antlaşması ile …………………………………… bölgesini Almanya’dan almıştır.
• Batı Anadolu 1919 ……………………..…………. Konferansında İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmiştir.
• Cemiyeti Akvam fikri I.Dünya savaşına 18 maddelik bildiri ile katılan ABD başkanı ……………………… tarafından ortaya atılmıştır.
• I. Dünya savaşı sonrası Suriye ve Lübnan ……………….……….. mandasına girmiştir
• ABD ve Fransa’nın girişimleriyle, devletlerarası ilişkilerde barışçı politikalar üretmek amacıyla 1928’de Pariste ……………………..…….. imzalandı
• Sovyet Rusya’nın Türkistan’ı işgaline karşı …………………….. hareketi “Türkistan Türklerindir” parolasıyla ortaya çıkmıştır.
• 15 yaşındaki Mutsuhito’nun hükümdar olmasıyla başlayan 45 yıllık dönem ……..………… restorasyonu adıyla anılır.
• I. Dünya savaşının sonrasında hiperenflasyonla boğuşan ülke …………………….……. olmuştur.
• İtalya’da Kara gömlekliler adlı taraftarların desteğiyle, faşist parti lideri …………….……….. 1922’den II. Dünya savaşı sonlarına kadar iktidarda kaldı.
• 1929’da tarih alanında …………………..… ekolü ile siyasal tarih önceliğini kaybederek sosyal ve kültürel tarih öne çıktı.
• İki savaş arası dönemde sanat alanında ortaya çıkan ……………………….… akımının en önemli temsilcisi Salvador Dali’dir.
• Türkiye’nin girişimleriyle 1937’de Ortadoğu’da bir güven ortamı oluşturmak amacıyla …………..………..…….. imzalanmıştır.

B. Aşağıdaki soruları doğru olarak cevaplayınız.
Wilson ilkeleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

I. Dünya Savaşının sonunda ittifak devletleriyle imzalanan antlaşmaları yazınız(10 puan)

Locarno Antlaşması hakkında bilgi veriniz(10 puan)

Monroe Doktrini hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

Bauhaus hakkında bilgi veriniz. (9 puan)
C. Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5×5 puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Dünyada işsizliğin artması
B) Üretimin azalması
C) Sosyal sorunların artması
D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi
E) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.

2) I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalardan hangisiyle Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le bağımsız bir Arap Devleti kurulması kararlaştırılmıştır?
A) Sykes – Picot Antlaşması
B) Petersburg Antlaşması
C) St. Jean de Maurenne Antlaşması
D) Mac Mahon Antlaşması
E) Londra Antlaşması

3) Avrupa’da meydana gelen yeni dengelerin Balkanları tehdit etmesi üzerine 9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Romanya E) Türkiye

4) Kellog Paktı’nın oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB’yi siyasi arenada yalnız bırakmak
B) Devletler arası sorunları barış yoluyla çözmek
C) İngiltere’nin Ortadoğu’daki gücünü kırmak
D) Mihver Grubu’na katılımı artırmak
E) Komünist rejimi Batı Bloku’na yaymak

5) 1929’da başlayan ancak etkilerini 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden Dünya Ekonomik Bunalımı, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da olumsuz etkileri görülmüştür. Türkiye’de bu buhrandan etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.
Türkiye’nin dünyada yaşanan bu ekonomik krize karşı aldığı önlemler arasında,
I. İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyen
II. İhraç mallarının kalite kontrolüne önem verme
III. Koruyucu gümrük politikasını benimseme
tutumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
————-

Adı : Aldığı not:

Lise 3 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır?

– Türklerde bugün kü anlamda devle “il” (el) kelimesi kullanılmıştır.

2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir?

– Milletin bir yönetim altında birleştirmesiyle oluşan il vatanı koruyorak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır.

3- “il” kelimesi başka hangi anlamda kullanılmıştır?

-“il” kelimesi barış anlamındada kullanılmıştır

4-Bunun temel sebebi nedir?

-Bunun temel sebebi Türklerde devletin ve barışın birbirini tamamlayan iki unsur olması.

5- Türkler teşkilatlanma Konusunda hangi ülkelere örnek olmuşlardır?

-Çin, Afganistan, Bulicistan, Hindistan, Rusya, Macaristan ve Bulgaristan

6- Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır?

-Türklerde ücretli askeri bir sınıf yoktur. Halk içinde kadın erkek ayırımı yapmaksızın hemen her türk iyi bir asker ve her an savaşa hazır durumdadır. Bu yüzden Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır.

7- İlk Türk devletinde hükümdarlar hangi unvanları kullanmıştır?

-Kağan, Han, Yabgu, İlteber

8- Eski Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri nelerdir?

-Otağ (hakan çadırı), Örgin (taht), tuğ (sancak), davul, kotuz (sorguç), kemer (kur), kılıç, yay, kama, kamçı (berge) idi.

9- İlk Türk devletlerinde kağanın görevleri nelerdir?

– Ülkeyi ve halkı düşmandan korumak
– Bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak
– Töre kurallarını uygulamak ve düzeni sağlamak
– Halkı adil idara etmek, baskı yapmamak
– Ekonomik açıdan halkı refaha ulaştırmak

Bunlar dışında Türk kağanı
– İç ve dış siyaseti düzenler, Savaşta orduları komuta eder.
– Savaş ve barışa karar vermek, elçiler gönderir ve elçileri kabul eder.
– Devlet görevlelirini tayin eder, Dünya hakimiyetini sağlar.

10- İlk Türk devletlerinde hatunun görevlerini yazınız.

– Hatunlar, kağanlar gibi töreye uygun olarak hatunluk tahtına otururlar.
– Kurultaya oturarak kararlarda oy kullanır elçileri kabul eder.
– Kağanlar gibi sarayı ve askerleri bulunan hatunlar eşlerinin yanında savaşa katılırlar.
– Kağan öldüğünde tahta geçecek tigin küçük ise hatun devleti oğlu adına yönetebilirdi.

11- Kurultayın görevlerini ve yapısını açıklayınız.

Kanun yapma, hakan seçme, hakanı denetleme ve onun yetkilerini sınırlama gerekirse azletme gücünü sahip olmaları demoktartik bir nitelik taşıdıklarını göstermektedir.

12- Kurultay yılda kaç kez toplanırdı? adları nelerdir?

– Hunlarda yılın başında yapılan toplantı dini maliyetteydi.
– İlkbaharda yapılan ikinci toplantı bağlılık kurultayı olarak nitelendirilir.
– Sonbaharda yapılan üçüncü toplantı Savaş ve sayım kurultayında denilen bu toplantı ordu teştif edilir, halk ve atların sayımı yapılır ve savaş kararı görüşüdü.

13- Osmanlı klasik dönem kültür ve medeniyetini oluşmasında hangi değerler etkili olmuştur?

– Orta asyada türk gelenekleri
– İslamiyetin getirdiği kültürel değerler.
– Hakim olduğu coğrafyadaki kürtürel unsurlar

14- Devşirme sistemini açıklayınız.

Hristiyan ailelerden alınan çocukların sıkı bir eğitimden geçilirelerek asker ve bürokrat olarak yetiştirilmesidir. Türk-İslam devletine Gulam sistemiyle farklılıklarla geçmiştir.

15- Divanıhumayunda hangi işler görüşülürdü?

– İdari, askeri ve askeri konular ve yöneticilerin kendi başlarına verdikleri karar görüşülür, karara bağlanır ve padişahın onayına sunulur.

16- Salyeli ve salyesiz eyaletler nelerdir? açıklayınız.

Salyeli : Tımar sistemi uygulanmaz ve iltizam usülüne göre toplanırdı. Ayelat gelirleri buradaki görevlilerin maaşları çıktıktan sonra merkeze gönderilirdi.

Salyesiz :Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi. Tahrir defterinin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerde merkeze bağlılığı kuvvetlendirdi.

17- İltizam nedir?

Osmanlı devletlerinde bazı eyaletlerin vergi gelirlerinin açık artırma yoluyla belli bir bedel karşılığında şahıslara satılma sistemidir.

18- Gulam ve ikta nedir?

Gulam : Türk-İslam devletlerinde kölelerden oluşan hükümdarı korumakla görevli olan askerlerdir.

– Özel bir eğitimle yetiştirilirlerdi.
– Devşirme usülüne göre oluşturulan merkez ordusudur.
– Devletten üç ayda bir maaş alırlardı.

İkta sistemi : Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesidir.

19- Sarayın Bölümlerini yazınız.

Birun : Sarayın dış kısmıdır. (Yeniçeriililer, Altı bölük halkı, mehterler topçular)
Enderun: sarayın bu kısmı yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir mektup ve terbiye yeriydi.
Harem: Padişahın aile ferdinin, padişah kadınlarının padişahın erkek ve kız çocuklarının oturduğu yerdir.

20- Divanıhümayun üyleri kimlerdir?

Veziler, kaptanı derya, Şeyhüislam, nişancı, defterdar ve kadıaskerdir.

21-Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde meydana gelmiştir?

1- Hanedan üyleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdarlar tahta çıkıyordu. (En sık rastlanan durum)

2- Hükümdarın rakipsiz aday olması (Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu)

3- Seçim Usülü (Kengeş, toy ve kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclislerin toplanarak hanedan üyelerinden birinin tahta geçmesi)

4- Ekber ve Erşed (En yaşlı en olgun) olanın başa geçmesi. ( Bu yönetim 3. ahmet zamanından itibaren sadece Osmanlı devletinde uygulanmıştır)

22-Türkler kaç unsurdan meydana gelirdi?

1- Bağımsızlık 2- Halk 3- Ülke 4- Teşkilatlanma

23-Kimler Türk devletinde Hükümdar olabilirdi?

– Hanedan olan bütün erkeklerin hükümdar olma hakları vardı. (Kardeşler, kardeş çocukları, amca, amca çocukları ve diğer hanedan üyeleri)

24-Kut anlayışı Nedir?

– Türkler devleti yönetme yetkisini TANRI tarafından verilidiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına KUT diyorlardı. KUT’un kan yoluyla hükümdarın erkek çocuklarına geçtiğine inanıyorlardı.

25-Kut anlayışı Türk devletlerini nasıl etkilemiştir?

– Bütün hanedan üyelerine KUT olduğundan kendini siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi TAHT KAVGASINA girebiliyordu. Bu durum Türk devletlerini ya iç savaş sonucu istikrarsızlığa, yada bölünmeye götürüyordu.

NOT : Türk Töresinde ana-babaya itaat esas olmasına rağmen, hükümdar bunun dışında tutulmuştur. Devletin devamı için baba-oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşılanmıştır. Çünkü bu sayede en güçlü ve en yetkili kişi devletin başına geçecektir.

26-İkili Yönetim(Çifte krallık) Nedir?

– Türk devletlerinde hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için Ülkeyi SOL(doğu) ve SAĞ(batı) olmak üzere ikiye ayrıldı. Ortada (merkezde) ise asıl hükümdar bulunuru. Sağ ve Solda ise Haneden üyeleri YABGU’lar bulunurdu.

Lise 2 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz.
2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız.
3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak,
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz.
4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız.
5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay hangisidir?
6-Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını hangi hükümdarı zamanında ve hangi devlete karşı gerçekleştirmiştir?

7-Osmanlı Devleti,kuruluş döneminde yaşadığı hangi olay sonrasında yıkılma tehlikesi geçirmiştir?
8-Edirne,hangi Osmanlı hükümdarı zamanında ve hangi savaş sonrasında Osmanlı toprağı olmuştur?
9-Karadeniz hangi fetih ile Türk denizi olmuştur?

10-Balkanların Türk yurdu oluşu hangi zaferle kesinleşmiştir?
11-İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı hangisidir?
12-Anadolu beylikleri içinde hangileri ilk ve son olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir?
13-Fetret Devri nedir?Tanımını yapınız.
14-İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi açısından en önemli sonucu nedir?Yazınız
15-Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlıların Akkoyunlular ile yaptıkları savaşın ismi nedir? Yazınız
NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerleri 5 puandır.
SÜRE:40 dakikadır BAŞARILAR

Lise 1 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Tarih öncesi devirlerde fırınlarda, toprak ve madenden çeşitli eşyaların yapılması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Köylerin kurulduğuna
B) Ateşin denetim altına alındığına
C) Toplumlar arası kültürel etkileşimin yaşandığına
D) Bitki liflerinden elbise üretildiğine
E) Tarih çağlarına geçildiğine

Yazılının tamamını indirmek için tıklayın

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal’e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?
A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması
C)Büyük ülkülere sahip olması
D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-4-sinif-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/5-sinif-sosyal-bilgiler-1-donem-1-sinav-2015-2016/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-6-sinif-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/7-sinif-sosyal-bilgiler-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

C- Aşağıdaki ifadelerin hangi hakla ilgili olduğunu baştaki boşluğa yazarak eşleştiriniz. (10 Puan)
( A ) Düşünceyi açıklama özgürlüğü ( B ) Kitle iletişim özgürlüğü
( C ) Özel hayatın gizliliği ( D ) Konut dokunulmazlığı
( ) Hiç kimse düşünce ve kanaatini açıklamak zorunda değildir.
( ) Hiç kimseyle paylaşamayacağımız önemli anılar, bilgiler devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
( ) Herkesin haber almak, vermek, yazılı ve görsel basın yoluyla düşüncelerini ifade etmek hakkı vardır.
( ) Bireyin içinde oturduğu, özgürce davrandığı, eşi ve çocukları ile yaşadığı ev yasalarca korunmaktadır.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-4-sinif-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/5-sinif-sosyal-bilgiler-1-donem-1-sinav-2015-2016/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-6-sinif-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/8-sinif-inkilap-tarihi-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

2015-2016 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(10puan)
( ) Olgular sadece belli kişileri etkiler.
( ) Kutup ikliminde çok az yağış görülür.
( ) Tema Vakfı Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için kurmuş olduğu bir vakıftır.
( ) Başlangıç meridyeni ekvatordur.
( ) Bir şeyin harita olabilmesi için kabataslak çizim gerekir.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-4-sinif-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/5-sinif-sosyal-bilgiler-1-donem-1-sinav-2015-2016/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/7-sinif-sosyal-bilgiler-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/8-sinif-inkilap-tarihi-1-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]