2014-2015 Lise İngilizce 2. Dönem Zümresi

ingilizce 2. dönem zümresi 2014-2015
ingilizce 2. dönem zümresi 2014-2015

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. Toplantı R.YAZICI tarafından açıldı. Tüm öğretmenlerin hazır oldukları görüldü.
 2. 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili bölümleri okundu. Öğrencilerin bu

kararlar doğrultusunda yönlendirilmesine karar verildi.

 1. Dönem 9-A sınıfının İngilizce dersine giren Ö.ÖZKAN “Öğrencilerinin genel seviyesinin orta düzeyde olduğunu, ek dilbilgisi öğretimiyle İngilizcelerinin gelişeceğini” söyledi. M.SEVEN “Bunun, bol alıştırma yaparak mümkün olacağını” belirtti. Ayrıca öğrencilere mesleki İngilizcenin tanıştırılması gerektiği vurgulandı.
 2. Yabancı dil öğretiminde uygulanan teknik ve yöntemler gözden geçirildi. Buna göre yöntem olarak; Communicative Approach, Direct Method, Audio-Lingual Method, Total Physical Response; teknik olarak: Demonstration, Question-Answer, True-False, Matching, Listing, Completing Sentences, Fill-in the Blanks, Pair Work, Group Work gibi çalışmaların kullanılmasına karar verildi.
 3. R.YAZICI “Derse başlamadan önce bir önceki derste anlatılan konu ile ilgili bir tekrarın yapılması başarıyı artırmanın önemli yollarında biridir” dedi. Ö.ÖZKAN “Aynı zamanda öğrencilerin ilgisini çeken konular hakkında İngilizce konuşma aktivitelerinin de faydalı olduğunu” belirtti.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Matematik – Geometri 2. Dönem Zümresi

2014-2015 matematik 2. dönem zümre
2014-2015 matematik 2. dönem zümre

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 1.) Açılış ve yoklama

Zümre Başkanı  “Murat  İCİK Başarılı ve verimli bir kanaat dönemi geçirmemiz” temennisiyle toplantıyı açtı. Ardından yapılan yoklamada kurul öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü.

MADDE 2.) Birinci dönem  zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama açısından değerlendirilmesi: Birinci dönem alınan  zümre kararları gözden geçirildi ve verimli sonuçlar ortaya çıkaran uygulamaların devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Birinci zümre toplantısında alınan kararların aynı maddeler başlığı altında değerlendirilmesi ve  ikinci dönemle ilgili kararların alınması kararlaştırıldı

 Birinci Kanaat Döneminde alınan kararlar gözden geçirildi.

Murat İCİK  : “Birinci dönem ödevler verilirken öğrenciyi araştırmaya yönelik ödevlerin verildiğini ve ödev alan öğrencilerimizin ders öğretmeni rehberliğinde ödevlere daha özen göstermeleri gerektiğini, öğrencilerin yıllık ödevleri ve bunlarla ilgili kaynaklar da ilçe ve okul kütüphanelerinden tespit edilerek öğrencilere verildi. Ayrıca bu kaynaklarla sınırlı kalınmayıp üniversite kütüphanelerinden ve iletişim teknolojilerinden de (örneğin internet) yararlanabilecekleri duyuruldu. Ödevlerin hangi kriterlere göre değerlendirileceği duyurulmuş olup her öğrenci için ayrı olarak “Ödev Değerlendirme Formunun hazırlanarak öğretmen dosyalarına yerleştirilmesine karar verildi.

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Fizik 2. Dönem Zümresi

fizik 2. dönem zümre 2014-2015
fizik 2. dönem zümre 2014-2015

 

Bilgilendirme Maddeleri:

 

 1. 25971 STD’de yer alan Sınıf Geçme Yönetmeliği Okul Müdürü Uysal GÜNAYDIN tarafından okundu.

 

 1. dönemdeki uygulamalarda 1. dönemde olduğu gibi ilgili yönetmeliğin gerektirdiği değerlendirmelerin yapılarak bu yönetmeliğin gereklerine titizlikle uyulması karara bağlandı.

 

 1. Söz alan F. Nurşen Yıldırım Ödül ve Disiplin Yönetmeliğini okudu.

 

Eğitimde ödülün öneminin büyük olması sebebiyle öğrenci motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için öğrenci davranışlarının yerinde ve etkili bir şekilde ödüllendirilmesi gerekliliği karara bağlandı.

 

 1. Okul Müdürü Uysal GÜNAYDIN 2300 STD’de yer alan Ödev Yönetmeliğini okudu.

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Fen ve Teknoloji 2. Dönem Zümresi

fen ve teknoloji 2. dönem zümresi 2014-2015
fen ve teknoloji 2. dönem zümresi 2014-2015

 

Fen ve Teknoloji   Öğretmeni   Rıza BAŞARAN, 1.döneme ait öğrenci başarılarının istenilen düzeyde olmadığını ifade etti. Mevcut başarının  artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzelmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış-verişinde bulunulmasının gerekliliğini ifade etti. Özellikle öğrencilere Fen ve Teknoloji   dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek ,her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini  ifade etti. Başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.

 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni  Şule YILDIRIM , 1. Döneme ait öğrenci başarı yüzdesine bakıldığında sınıflar arasındanda çok seviye farkı olmadığını belirtti.6/C nın başarısı daha düşük.bunun nedeni öğrencilerin derse hazırlıklı gelmemesi, verilen ödevlerin ve günlük ders tekrarının yapılmaması gösterildi.Temeli zayıf olan öğrencilerde sıkıntı yaşandı. Okula derslere düzenli gelmeyen öğrenciler konu kaçırdığı için takip etmekte zorlandı. Düzenli ,dikkatli ve disiplinli çalışılırsa zayıf olan öğrencilerin başarılı olacağı belirtildi.

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Zümre

din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem zümre 2014-2015
din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem zümre 2014-2015

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ  VE  ALINAN  KARARLAR

MADDE 1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem başı zümre toplantısı Müdür Yard. Ahmet ARIKAN’ın başkanlığında  toplandı.

Yapılan yoklama Zümre Öğretmenler Kurulu’nun hazır olduğu belirlendi. Sonra, gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Aşağıdaki Maddelerde ilgili konular görüşülüp karara bağlanılmıştır.

MADDE 2-1.Dönem genel olarak  Yıllık Plana uygun şekilde konular işlendi ve başarılı bir dönem geçirildi. Bazı resmi tatil günlerinde işlenemeyen bazı konular sonraki haftalarla birleştirilerek işlendi.

MADDE 3 ) I.Dönem için zümre tutanağında  belirtildiği üzere; bazı sınıflarda  okumada yetersiz  görülen öğrencilere  Türkçe öğretmenlerinden alınan teknik bilgilerle zaman zaman parçalar okutulup ilerleme kaydedildiği görülmüştür. I.dönem zümre tutanağında ifade edilen ve müfredattaki amaçlarında gerçekleşmesindeki en önemli faktörün, dersin plana uygun şekilde, zamanında ve görsel eğitime (CD,VCD vb. gösterimi) önem verilerek işlenmesine bağlı olduğu  zümrece tespit edilmiştir.

MADDE 4-Tespit edilen başarılarda en önemli faktörün, müfredatta tespit edilen yöntem ve teknikler olduğu görülmüş,derslerin özellikle aktif metotla işlenmesi ve her dersin ilk 5 dakikasında önceki konunun konunun kısa bir tekrarı ve yeni konuların bunun üzerine bina edilmesinin faydalı olduğu görülmüştür.

MEB tarafından hazırlanan yeni ders programının uygulanmasında da  şu metot ve tekniklerden faydalanılacağı kararlaştırılmıştır.

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Dil ve Anlatım 2. Dönem Zümre

dil ve anlatım 2. dönem zümresi 2014-2015
dil ve anlatım 2. dönem zümresi 2014-2015

 

ALINAN KARARLAR:

1.Zümre Başkanı Naime ARABACI tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı.

 

2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Gülbin CİVANA tarafından okundu.

Buna göre; Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;

 1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine  ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

 1. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
  Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
  ÖZEL AMAÇLAR

 

Tıkla İndir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2014-2015 Coğrafya 2. Dönem Zümresi

coğrafya 2. dönem zümresi 2014-2015
coğrafya 2. dönem zümresi 2014-2015

 

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış ve yoklama
 • Bir önceki döneme ait zümre toplantı tutanaklarının okunması, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının görüşülmesi. Müfredat programlarının ve yıllık planların yetiştirilip yetiştirilmediği ve nedenleri, çözüm yolları.
 • Yeni Müfredat Programındaki uygulamaların değerlendirilmesi.
 • Dönem öğrenci başarılarının dersler açısından değerlendirilmesi.
 • Başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalar.
 • Yazılı ve performans değerlendirme sayılarının tespiti ve bu sınavlarda uygulanacak esaslar.
 • Haftalık Ders programlarının hazırlanması konusunda görüşler.
 • Kitap okuma alışkanlıklarının oluşturulması ve geliştirilmesi için alınabilecek tedbirler.
 • Yıllık ödevlerin teslimi ve değerlendirilmesi
 • Ders araç gereçlerinin kullanımında dikkat edilecek hususlar.
 • Derslerde uygulanacak öğretim metotları ve teknikleri.
 • Dilek ve temenniler

 

Tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...