2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

lise 3 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 3 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

 1. A) Aşağıdaki İfadeler doğru ise D yanlış ise Y Harfi Yazınız.

 (    )1)Mekanik sindirim sonucu oluşan ürünler hücre

zarından geçebilir.

(    ) 2) Böcekçil bitkiler hücre dışı sindirim yapabilir.

(    ) 3) Otçul memelilerin bağırsakları, oransal olarak

etçil memelilerden daha uzundur.

(    ) 4) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.

(    ) 5) Karaciğer kapı toplardamarı, karaciğere kan

getiren damardan biridir.

 (    )6) Pepsin asidik pH da etkili bir enzimdir.

 (    )7) Pankreas iç ve dış salgı yapabilen karma bir

bezdir.

 (    ) 8) Havanın nemi arttıkça, terleme hızı da artar.

 (    ) 9) Balıklarda kalp, bir kulakçık ve bir karıncık

olmak üzere iki odacıklıdır.

 (    )10) Omurgalıların hiçbirinde açık dolaşıma

rastlanmaz.

 1. B) Boşluklara doğru kelimeleri yazınız.
 • …………… kapalı iletim demetlerine sahip bitkilerde kambiyum bulunmaz.
 • Bitkilerde suyun taşınmasında en önemli faktör ………… …………..
 • Odun borularında …………… ve ………….. taşınır.
 • Odun ve soymuk demetlerinin birlikte oluşturduğu yapılara ……… …………
 • Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen canlılara ………… ………… canlılar denir.
 • Sindirimde görevli safranın üretildiği organ ……………
 • Büyük besinlerin, fiziksel olaylarla daha küçük moleküllere parçalanmasına …………… sindirim denir.
 • Ağızda sindirimde görev yapan ……, ……….. ve ………. ………
 • Geviş getiren otçul memelilerde mide; ………., …………., ……………. ve ……….. olmak üzere dört kısımdan oluşur.
 • ………… proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
 1. C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
 • İnsan sindirim sisteminde HCl nereden salgılanır?

 

 • Mide özsuyunda hangi maddeler bulunur?

 

 • Onikiparmak bağırsağı sindirim sisteminin neresinde bulunur?

 

 • Karaciğerin görevlerinden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • Kolesistokinin hormonu nereden salgılanır? hangi organı etkiler?

 

 • Bitkilerde terleme hızına etki eden çevresel faktörlerden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • Terleme ve damlama olaylarını karşılaştırınız.

 

 

 • Açık dolaşım nedir? Görüldüğü canlılardan bir örnek veriniz.

 

 

 • Stoma hücrelerinin açılmasını sağlayan etkenlerden 3 tanesini yazınız.

 

 

 • İnsanda dolaşım sistemi kaç bölümde incelenir? İsimlerini yazınız.

 

 1. D) Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
 • Aşağıdaki canlıların hangisinde hücre dışı sindirime rastlanmaz?
 1. A) Böcekçil bitki B) Amip C) İnsan
 2. D) Saprofit bakteri E) Arı

2) Aşağıdakilerden hangisi mide tarafından

    salgılanan bir madde değildir?

 1. A) HCl B) Amilaz C) Mukus
 2. D) Pepsinojen E) Rennin

3) Pankreastan salgılanan enzimler aşağıdaki

     organik moleküllerden hangisinin sindirimini

sağlayamaz?

 1. A) Nişasta B) Yağ C) Pepton
 2. D) DNA E) Aminoasit

4) İnce bağırsakta emilip kana geçen maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 1. A) Glikoz B) Aminoasit C) Gliserol    
 2. D) Su E) Vitamin

5) Aşağıdaki canlılardan hangisi tek açıklıklı sindirim kanalına sahiptir?

 1. A) Toprak solucanı B) Sülük C) Planarya
 2. D) Serçe E) Kelebek

6) Karaciğer, aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?

 1. A) Safra üretimi B) Sindirim enzimi üretimi
 2. C) Alyuvar üretimi D) Üre Sentezi
 3. E) Kan proteinlerinin sentezi

7) İnsanda besinler monomerlerine kadar parçalanırken sindirim organlarından salgılanan aşağıdaki moleküllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

 1. A) Pityalin B) Gastrin C) Pepsin
 2. D) Tripsin E) Laktaz

8) Bitkilerin topraktan su almasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kütikila B) Stoma C) Emici tüy
 2. D) Diken E) Kaliptra

9) Aşağıdaki canlılardan hangisinin kalbinde sadece kirli kan bulunur?

 1. A) Kefal  B) Kurbağa       C) Timsah  
 2. D) Serçe E) Ayı

10) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde ksilem ve floem madde taşınmasında görev almaz?

 1. A) Çam B) Gül        C)  Buğday
 2. D) Eğreltiotu E) Karayosunu

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

10. sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 10. sınıf biyoloji 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 10. sınıf biyoloji 2. dönem 1. yazılı

 

A. Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)

1. Canlılarda …………………… ve ……………………….. olmak üzere iki çeşit hareket görülür.
2. Bitkilerde ışığa yönelimde görev alan hormon ………………… dir.
3. Bitkilerde kambiyuma karşılık kemiklerde ………………………… bulunur.
4.Kasların kasılması için motor uç plaktan salgılana hormon …………… ………………… dir.
5.Kasların kasılması sırasında ortamdaki kreatin fosfat miktarı………………..
6. Sindirim kanalında tek açıklık bulunan canlıların sindirim sistemine ………………………………… denir.
7. Geviş getiren memelilerin mideleri ……………………, ………………………, ……………………,…………………………… olmak üzere dört bölümden oluşur.
8.Kimyasal sindirimde ……………………. Ve ……………….. kullanılır.
9.Sindirime yardımcı bezler:…………………………,………………………. Ve ……………………….dır.
10.Tripsinojenin aktifleşmesini sağlayan ……………………………. İnce bağırsaktan salgılanır.
11- Hücre içine alınan besin moleküllerinin lizozomlarda sindirilmesine……..………. Sindirim denir.
12…………… …………….: Taç kısmın üzerini örten, dişe parlak ve beyaz görünüş kazandıran kısmına denir. Diş minesi arka arkaya aşırı sıcak veya soğuk yiyecekler alındığında çatlayabilir.
13-Karaciğer hücreleri …………….suyu salgılar.
14-……………. içinde amilaz enzimi (pityalin mayası), mukus, su, madensel maddeler bulunur.
15-…………. + Su ——Safra suyu , Lıpaz————> Yağ asidi + Gliserol
B.Aşağıdaki soruları altında verilen boşluklara cevaplandırınız. ( Her soru 10 puandır)

1) Nasti nedir? Çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
2) Hücre içi ve hücre dışı sindirimi hakkında bilgi veriniz.

3) İskeletin görevlerinden 5 tanesini yazınız.

4) Proteinlerin kimyasal sindirimini (kullanılan enzimler,salgılanan bezler ve reaksiyonlar) yazınız.

5)Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız.
a)Tonus:
b)Sarkomer:
c)Tendon:
d)Kursak:
e)Villus:

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 1 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 1 biyoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)

(……) Hipotezproblemesunulankesinçözümdür.
(……) Ülserhastalığınınsebebimideasitleridir.
(……) Sir Alexsander Fleming penisilinibulanbilimadamıdır.
(……) Anatomi organ vedokularınişleyişiniinceleyenbilimdalıdır.
(……) Ayrıştırıcılardan üreticilere sadece madde geçişi olur,enerji geçişi olmaz.

 

B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Biyolojinin ilişki içerisinde olduğu 3 bilim dalı: 1-……………. 2-………………. 3-…………..
• Canlılarınşekliniinceleyenbilimdalına ……………… denir.
• Leeuwenhook ………………… gözlemlemeyibaşarmıştır.
• Hipotezyanlışçıkarsa …………………………………….. değiştirilir.
• Çevreyioluşturancanlıetmenler: 1-…………. 2-……………… 3-………………
• Organizmalarındağılışalanlarınınsınırlarıgenellikle ……………………ın kontrolündedir.
• Atmosferdebulunansuyunyağmur,kar,doluolarakyeryüzünedönmesine …………….. denir.
• Üreticilerinürettiğibesinlerlebeslenen …………………… canlılaratüketicidenir.
• …………………… canlılarinorganikmaddeleriorganikmaddeleredönüştürürler.
• Fenol kırmızısı asitlerle ……… renk verir.

C. KLASİK SORULAR (60 PUAN)

1. Gözlem nedir? Çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.

2. Bilimsel çalışma yöntemini sırasıyla yazınız.

3. Bir bilim adamında olması gereken özelliklerden 5 tanesini yazınız.

4. Laboratuvarda uyulması gereken kurallardan 5 madde yazınız.

5. Canlıları etkileyen çevresel etmenleri şema halinde çiziniz.

6. Canlıların solunum sonucu karbondioksit ürettiklerini ispatlayan bir kontrollü deney düzeneği anlatınız.
CEVAP ANAHTARI
A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
( Y ) Hipotez probleme sunulan kesin çözümdür.
(…D Ülserhastalığınınsebebimideasitleridir.
( D ) Sir Alexsander Fleming penisilinibulanbilimadamıdır.
( Y ) Anatomi organ vedokularınişleyişiniinceleyenbilimdalıdır.
(……)
B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Biyolojinin ilişki içerisinde olduğu 3 bilim dalı: 1-……………. 2-………………. 3-…………..
• Canlıların şeklini inceleyen bilim dalına MORFOLOJİ denir.
• Leeuwenhook TEK HÜCRELİLERİ gözlemlemeyi başarmıştır.
• Hipotez yanlış çıkarsa TEKRAR HİPOTEZ kurulur.
• Çevreyi oluşturan canlı etmenler: 1-ÜRETİCİ 2-TÜKETİCİ 3- AYRIŞTIRICI
• Organizmaların dağılış alanlarının sınırları genellikle SICAKLIĞın kontrolündedir.
• Atmosferde bulunan suyun yağmur,kar,dolu olarak yeryüzüne dönmesine YAĞIŞ denir.
• Üreticilerinürettiğibesinlerlebeslenen HETEROTORF canlılaratüketicidenir.
• AYRIŞTIRILARın faaliyetiyle madde döngüsüne olanak sağlanır.

 

2014-2015 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı için tıklayın

2014-2015 12. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı

2014-2015 lise 4 almanca 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 lise 4 almanca 2. dönem 1. yazılı

 

2014-2015 AUSBILDUNGSJAHR …….. ANATOLIEN GYMNASIUM I. HALBJAHR KLASSEN 1. SCHRIFTLICHE DEUTSCH-PRÜFUNG

 

Vorname              :                                                              Name     :                                              Nummer  :

Klasse                    : 12/                                                       Note       :                                              Datum    :

 

A-Wo wird welche Sprache gesprochen   (Hangi dil hangi ülkede konuşulur ? boşlukları doldurun…)  (6×3 = 18 p.)

1-Spanisch wird in …………………………… gesprochen.

2-Portugiesisch wird in …………………………… gesprochen.

3-Französisch wird in …………………………… gesprochen.

4-Englisch wird in …………………………… gesprochen.

5-Türkisch wird in …………………………… gesprochen.

6-Deutsch wird in …………………………… gesprochen.

 

B-Screiben  Sie die folgenden Sätzen ins Futur! (Cümleleri gelecek zamanda yaz)  (5×2 = 10 p.)

1-Ich brauche deine Hilfe.                               ……………………………………………………………………………….

2-Wir leben in Antalya.                     ……………………………………………………………………………….

3-Wann fliegen Sie nach Köln?       ……………………………………………………………………………….

4-Bist du heute abend zu Hause?   ………………………………………………………………………………..

5-Er kommt morgen.                         ………………………………………………………………………………..

 

C-Ergänzen Sie die Dialoge mit den richtigen Formen von WERDEN. (Boşluklara “werden” fiilini çekimle  (8×2 = 16 p.)

1-Uwe                    : Ich…………….in die Kneipe gehen und Bier trinken!

Mutter                               : Du…………….nicht! Du bist nur 15 Jahre alt. Du……………..zu Hause bleiben.

2-Karoline            : Vater, Sabine und ich…………….das Auto zur Schule fahren”

Vater                   : Nein, ihr……………….das nicht—ihr habt keinen Führerschein.

Ihr………………………mit dem Bus fahren.                                                 (der Führerschein: Ehliyet)

3-Michael             : Thomas,…………………du heute abend ins Kino gehen?

Thomas             : Nein, ich muss früh ins Bett gehen. Ich…………..morgen um 6 Uhr aufstehen.

 

D-Verbinde die Nomen mit den Verben! (İsimleri fiillerle eşleştir.)   (5×2= 10 p.)  

Deutsch        ……………………..

Kaffee           ……………………..

Hausaufgabe ……………………..                      

Sport            ………………………

Schulkleidung…………………….

 

E-Verbinde die Saetze mit “weil”  (4×3=12 p.)

1-Ich lerne Deutsch. Ich will in Deutschland studieren.

……………………………………………………………………………………

2-Tanja lernt Deutsch. Sie möchte nach Deutschland fahren.

…………………………………………………………………………………….

3-Bernhard ist krank. Er geht heute in die Schule nicht.

………………………………………………………………………………………

4-Wir freuen uns. Ein Besucher kommt heute.

……………………………………………………………………………………….

 

F-Verbinde sie Sätze mit “das”  (4×3=12 p.)

1-Ich weiss. Mein Freund kommt morgen.

………………………………………………………………………………………..

2-Deutsch ist leicht. Der Lehrer sagt.

………………………………………………………………………………………..

3-Ich denke. Du kannst gut Gitarre spielen.

………………………………………………………………………………………..

4-Er sagt. Er arbeitet den ganzen Tag.

…………………………………………………………………………………………

 

G-Wie heissen die Wörter auf Türkisch? Schreiben Sie die Pluralform. (Kelimelerin Türkçe anlamlarını ve çoğulunu yazın.)  (8×1=8 p.)

Auf Türkisch                       Plural

das Ohr                 :              …………………                 ………….

der Arm                 :              …………………                 ………….

der Ell(en)bogen  :              …………………                 ………….

das Bein                               :              …………………                 ………….

 

H-Wo leben die Jugendlichen ? ( kim nerede yaşıyor )  (4×2= 8 p.)

Wiebke – Deutschland                      Canan – Türkei                   Fabien – Frankreich                           Caterina – Italien

1-Wo lebt Wiebke ?            – ……………………………………………….

2-Wo lebt Canan ?             – ……………………………………………….

3-Wo lebt Fabien ?             – ……………………………………………….

4-Wo lebt Caterina ?          – ……………………………………………….

 

I-Ergänzen Sie die Lücken mit Präpositionen! (6×1= 6 p.)

( für – ohne – gegen – entlang – durch – um )

1-Ich gehe…………….den Park in die Schule.

2-Er mach……………..das Auto keine Reise.

3-Der Bus fährt den Weg…………………

4-Sie wird………………08:00 Uhr nach Ankara ankommen.

5-Das Auto fährt……………das Haus.

6-Mein Onkel kauft…………..mich eine Jacke.

 

 

VIEL ERFOLG!

 

Zeitdauer : 45 Minuten                                                                                                                    Deutschlehrer

                                                                                                                                                             …………………

 

10. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı için tıklayın

11. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı için tıklayın

2014-2015 11. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı

2014-2015 lise 3 almanca 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 lise 3 almanca 2. dönem 1. yazılı

 

……………. ANADOLU LİSESİ …  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR ALMANCA DERSİ  YAZILI  SORULARIDIR

Name –Nachname    :                                                                                         Datum:

Schulnummer           :

Klasse                      :                                              AAAAAAAA

 

TEIL  I :   ERGÄNZE DİE MODALVERBEN UND ANTWORTE BİTTE             (18p)

 1. a) ……..….. du  Fussball spielen? Nein  ………………………………..(können)

b)….…..  Anıl und Zeynep Kaffe trinken ? Ja,…………………………………(möchten)

 1. c) …….. sie (Aysu) fernsehen? Nein ,…………………………………………(wollen)

d)Wir  ……………. Hausaufgaben machen.(sollen).

e)Sie…………(Bernd und Hans)  Auto  fahren.(müssen)

 1. f) ………….. ihr ins Kino gehen? Nein ,………………………………………………….(dürfen).

 

TEIL II:  BILDEN SIE BITTE RICHTIGE SÄTZE                                                        (23p)

1)das Kleid /kurz / Elif /anhaben/ein

…………………………………………………………………………………………………….

2)Fırat / anhaben/ gestreift/der Pullover/ein

……………………………………………………………………………………………………..

3)Andreas / bunt / die Hose /anhaben/ein

…………………………………………………………………………………………………….

4)Angelika /anhaben /schwarz /rot/ kariert /der Rock/ein

……………………………………………………………………………………………………

5)Zeki / das Hemd /anhaben/ gelb /weiss /gemustert./ein

……………………………………………………………………………………………………

6)die Jacke/ anhaben /gestreift /rot / weiss/die Lehrerin/ein

…………………………………………………………………………………………………..

 

TEIL III:  BİLDE WEIL SÄTZE                                                                             (20p)

1)Murat kommt nicht in die Schule.Er ist krank.

………………………………………………………………….

2)Fatma geht nach Hause .Sie muss ihrer Mutter helfen.

……………………………………………………………………..

3)Orhan geht nicht ins Kino. Er hat keine Lust.

…………………………………………………………………………………………….

4)Ece packt ihren Koffer. Sie will nach München fahren.

…………………………………………………………………………………………..

5)Herr Kessler hat keine Zeit. Er muss um 8 Uhr in der Schule sein

……………………………………………………………………………………………

 

TEIL IV: BILDEN SIE PERFEKT SÄTZE                                                           (24p)

1)Ich gehe  ins Kino.

……………………………………………………………………………………………

2)Sabrina schreibt ihrer Mutter einen Brief.

…………………………………………………………………………………………..

3)Jasmin sieht sehr gut aus.

………………………………………………………………………………………….

4)Hans und Michaela schwimmen im See.

…………………………………………………………………………………………..

5)Ich lese ein Buch von Thomas Mann.

………………………………………………………………………………………….

6)Ich muss arbeiten.

………………………………………………………………………………………..

7)Berna und Bülent dürfen nach dem Examen ins Theater gehen

………………………………………………………………………………………..

8)Wir wollen euch zu uns einladen.

……………………………………………………………………………………….

 

TEIL V :ÜBERSETZE INS TÜRKISCHE                                      (15p)

Ich habe gestern nicht in die Schule kommen können weil ich krank gewesen bin.Ich bin zum Arzt gegangen. Ich habe den ganzen Taggeschlafen. Ich bin erst am Abend aufgestanden.

Heute bin ich in der Schule ,es geht mir beser.Am Abend treffe ich mich mit meinen Freunden. Wir wollen  ins Kino gehen.

Ich möchte den Film “Terminator” sehen. Orhankalem. com

 

Not : Süre 35 dakikadır.                                                                                         VIEL ERFOLG

 

10. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı için tıklayın

12. Sınıf Almanca 2. Dönem 1. Yazılı için tıklayın

Kuvvetin Ölçülmesi Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?

A) Litre
B) Gram
C) Newton
D) Metre

Soru 2
Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A) Stetoskop
B) Dinamometre
C) Metre
D) Radar

 

Soru 3

kuvvetin ölçülmesi
kuvvetin ölçülmesi

 

Soru 4
Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetin etki ettiği bütün cisimler hareket eder.
B) İtme veya çekme şeklindedir.
C) Kuvvet, etki ettiği cismin şeklini değiştirebilir.
D) Doğa olaylarının birçoğu kuvvet etkisi ile gerçekleşir.

 

Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havaya atılan her cisim yer çekimi etkisiyle yere düşer.
B) Havada bulunan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
C) Karlı ve buzlu yollarda araba lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi artırıcı bir önlemdir.
D) Sürtünme kuvveti yaşantımızı her zaman kolaylaştırır.

Soru 6
Ağaçtaki elmanın yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava direnci
B) Yer çekimi kuvveti
C) Manyetik kuvvet
D) Elektrostatik kuvvet

Soru 7
Furkan, bir cismi sıkarak kuvvet uyguluyor. Cisim önce şekil değiştirip, sonra tekrar eski haline dönüyor. Furkan’ın kuvvet uyguladığı cisim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çok serttir
B) Sağlamdır
C) Esnektir
D) Dayanıksızdır

Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet etkisi ile gerçekleşmez?

A) Yavaşlatma
B) İtme
C) Çekme
D) Düşünme

 

Soru 9
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder.
B) Ekonomik açıdan zararlı bir etkidir.
C) Hareketlinin hızını yavaşlatır.
D) Hayatımızı her zaman zorlaştırır.

Soru 10
Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır?

A) Fayans
B) Beton
C) Toprak
D) Tahta

 

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Doğru & Yanlış Soruları
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D“, yanlış ise “Y” YAZINIZ.

 1. Rüzgar cisimlere kuvvet uygulayamaz.
 2. Bir kuvvet cismin hareket yönünü değiştirebilir.
 3. Kuvvetin birimi metredir.
 4. Cisimleri Dünya üzerinde tutan kuvvet yer çekimi kuvvetidir.
 5. Sürtünme kuvveti cisimlerin hızlarını yavaşlatır.
 6. Sürtünme kuvveti cisimleri hareket ettirebilir.

 

Cisimlerin hareket ederken yüzeylere temasından dolayı, hareketi zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir.

En fazla 40 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 8 bölmeli bir dinamometreye uygulanan bir kuvvet dinamometrede 3 bölme uzamaya neden oluyor. Uygulanan bu kuvvet kaç N dur?

Bir bölmenin kaç Newton a denk geldiğini bulmak için
40 ı 8 e böleriz.
40 ÷ 8 = 5 N (1 bölme)
3 bölme uzadığına göre;
3 . 5 = 15 N luk kuvvet uygulanmıştır.

 

TESTLERİN CEVAPLARI

1-C   2- B   3-B  4- A     5- D    6- B   7 C     8- D     9- C    10 A

Tamamı 50 Newtonu ölçen dinamometre 10 bölmeye ayrıldığı için;
50 yi 10 a bölerek 1 bölmenin kaç Newtona denk geldiğini buluruz.
50 ÷ 10 = 5 N    Bir bölme 5 N olduğuna göre,
4 birim uzamaya neden olan kuvvet;   4 . 5 = 20 N büyüklüğündedir.

Matematik Hafta Sonu Ödevi 2. Sınıf

MATEMATiK

 
Aşağıda verilen problemleri çözünüz.

 
1.Bir toplama işleminde 1.toplanan 33, toplam 62 ise 2.toplanan kaçtır?

 

2.Hangi sayının 44 eksiği 56 eder?

 

3.Bir çıkarma işleminde eksilen 90, çıkan 35 ise fark kaçtır?

 

4.Bir çıkarma işleminde çıkan 57, fark 26 ise eksilen sayı kaçtır?

 

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz.

 

2. sınıf matematik hafta sonu ödevi
2. sınıf matematik hafta sonu ödevi

 

Aşağıdaki örüntülerde istenen sayıları bulunuz.

 

.
.

 

Aşağıda verilen sayıların hangi onluklar arasında olduğunu yazınız. En yakın olduğu onluğu boyayınız.

 

.
.

 

Aşağıda verilen bilgilere uygun şekilleri çizerek istenen özelliklerini yazınız.

 

.
.