Ortaokul Matematik Sene Başı Zümre

 

AYHAN ERKAN ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Toplantı No: 1
Toplantı Tarihi: …/09/20..
Toplantı Yeri: Okul Müdür Odası
Toplantı Saati: 09.00
Toplantıya katılanlar: …………………… (Okul Müdürü)

……………….. ( Matematik Öğretmeni)

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama,yazman seçimi
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.(2.madde)
 3. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.( OÖİKY -Madde 35)
 4. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
 5. Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yapılması
 6. Öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınması,
 7. Matematik dersinin amaçları,
 8. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
 10. Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
 11. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması
 12. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
 13. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 14. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesi
 15. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması,
 16. Sınavların planlanması,
 17. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi,  planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması,
 18. Yetiştirme kurslarının planlanması,
 19. 8.sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar
 20. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 21.  Dilek ve temenniler, kapanış.

TOPLANTI GÜNDEMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. ılış, yoklama ve yazman seçimi:. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü. Matematik dersi zümre öğretmenler kurulunda yazman olarak ……………….. seçildi.
 2. 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 2. maddesi okundu. Buna göre;
 3. a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlâki, insani ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görevini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek,
 4. b) Beden, zihin, ahlâk, ruh, ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilikte, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 5. c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek, bir meslek sahibi yapmak.
 6. İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.(Madde 35): İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili maddeleri okundu. (Madde 35):

Zümre öğretmenler kurulu

 • Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
 • Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
 • Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
 • Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
 • Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.
 • Gündemin eksiksiz olduğuna karar verildi.
 1. Matematik zümre başkanı ……………….. seçilmiştir.

Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi:(Madde 35)

Matematik zümre öğretmenleri bir önceki yılın zümre kararlarını gözden geçirdiler. Alınan bütün zümre kararlarına zümre öğretmeninin uyduğu anlaşıldı.

 1. Okul Müdürü ………………..; Matematik dersinin ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI doğrultusunda işlenmesi: Atatürkçülük ve Atatürk’ün matematik ilmine verdiği önem 2212,2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergisi dikkate alınarak işlenmelidir.
 2. Yıllık planların hazırlanması: Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar İlköğretim ve matematik müfredat programına ve tebliğler dergisine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık plânlar yapılırken;
 1. Ünitelere kaç saat zaman ayrıldığına,
 2. Plânlarda ayrılan saatlere uyulmasına,
 3. Hedeflerin İlköğretim programından doğru olarak alınmasına ve davranışların yazılmasına,
 4. Kazanımlarla ilgili kazandırılacak değerlerin yazılmasına, karar verildi.

Günlük planlardan ve Ünitelendirilmiş matematik yıllık planlarından yararlanılabilir.

Matematik müfredat programlarında değişmiş olan bölümler incelendi.

Değişiklikler;

Sınıf 5.sınıf 6. sınıf 7.sınıf 8. sınıf
Kazanım sayısı (2013 programı) 57 69 53 54
Kazanım Sayısı (2017 programı) 56 59 48 52

 

 1. Yeni Matematik Dersi Öğretim Programında;
 1. Öğrencilerin duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini mümkün olduğu kadar eş ölçüde geliştirmelerine imkân verilmiş,
 2. Hayal gücünün geliştirilmesi ve öğrencinin hayal gücü ile yaklaştığı güzel nesneye dair hissettiği duyguları öz güvenle ifade edebilmesi önemsenmiş,
 • Eleştirel düşünme biçimini içselleştiren, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine izin veren bir yolla hayati tecrübeyi, eskimez yeniyi bulmaya, ona ihtimam göstermeye ve yeniden üretebilmenin yollarını bulmaya önem verilmiş,
 1. “Birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi ”ne ait olmak olduğunun bilincine varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir hisle bağ kuracak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak ve gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğretim programlarında yer alan kazanımların kapsadığı temel beceriler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak ele alınmıştır. Anahtar beceriler ise;

 • Ana Dilde İletişim
 • Yabancı Dillerde İletişim
 • Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler
 • Dijital Yetkinlik
 • Öğrenmeyi Öğrenme
 • Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yeterlilik
 • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algısı
 • Kültürel Farkındalık ve İfade

Matematik Dersi Öğretim Programı’nın ulaşmaya çalışğı genel amaçlar ,

Öğrenci;

 1. Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.

Rakam okuma-yazma, veriye dayalı tablo oluşturma, tablodan grafiği elde etme veya grafikten tablo elde etme, cebirdeki kazanımlar vb.

 1. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
 2. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
 3. Rutin, rutin olmayan problemlerle beraber modelleme gerektiren durumlar üzerine dayalı olarak öğrencilerin karşılıklı olarak görüşlerini açıklamaları, birbirlerini matematiksel akıl yürütme ile ikna etmeleri, vb.
 4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilecektir.
 5. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir. Farklı temsil biçimleri ile matematiksel düşünceyi ifade etme, matematiksel terminolojiyi doğru şekilde kullanarak görüşlerini paylaşmak.
 6. Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlamlandırabilecektir. Matematik tarihi ve felsefesi dikkate alınarak matematiksel bilgi ve becerileri kazandırmak
 7. Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
 8. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 9. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, modelleme ve ispat gibi matematiğe özgü üst bilişssel süreç becerileri ile tahmin ve zihinden işlem yapma, araştırma yapma, bilgi üretme becerilerinin kazandırılması

 1. Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.
 2. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

Tüm kazanımlar ele alınırken öğrencilerin matematiksel içerikle etkileşiminde sürekli olarak matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme, özgüveni destekleme/geliştirme ve başladığı bir işi sorumluluk alarak sabırlı ve dikkatli şekilde tamamlaması beklenmektedir.

 1. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.
 2. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecektir.

Matematik insanlığın ortak bir değeridir. Matematik tarihi ve matematiksel içerik bu ortak değeri yansıtmak için kullanılmalıdır. Farkı kültür ve medeniyetlerde üretilen matematiksel bilgi sanat ve estetik için olanaklar sunmaktadır. Öğrenme öğretme sürecine bunların entegre edilmesi sağlanmalıdır.

 1. Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi: Zümre öğretmenleri sınıflarda sessiz ve tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşmak gerektiğini ,aktif ,fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediklerini belirttiler.Bunun için ; zayıf öğrencilere kolay soruların yöneltilmesi,konuların karşılıklı konuşarak işlenmesinin başarıyı arttıracağını belirttiler.Sınıf içindeki bir tek yöntemin kullanılamayacağını ,yerine göre soru cevap,anlatım,problem çözme,uygulama,…vb gibi öğretim metotlarının kullanılması gerektiğini belirttiler.Öğrenci merkezli bir eğitim yönteminin benimsenmesine karar verildi.
 2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi :2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde sene başından itibaren tespiti yapılan BEP olan öğrencilerin seviyelerine uygun ders planı ve yıllık plan hazırlanmasına karar verildi.
 3. Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi):
 1. Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; Matematik dersi öğretmenleri diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak zorundadır. Yeni uygulanan matematik müfredat programı bu işbirliğini zorunluluk kılmaktadır. Öğretmenler ortak konularını tespit ederek birlikte derslerini işlemeli ve öğrencilerine anlatmalıdır.
 2. Türkçe dersi zümre öğretmenlerinden;Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, sınav sisteminde paragraflı soruların çoğunlukta olması ve okuma güçlüğü gibi vb konular için,
 • Görsel sanatlar dersi zümre öğretmenlerinden;Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire, silindir,prizmalar,kümeler,perspektif,cisimlerin görünümleri,fraktallar,geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri,Geometrik Cisimlerin kodları, Geometrik Cisimlerin simetri düzlemleri, Geometrik Cisimlerin arakesitleri,…vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için,
 1. Fen ve teknoloji dersi zümre öğretmenlerinden;Kesirler,ondalık kesirler,çok büyük ve çok küçük sayılar,alan ve hacim,ölçüler (ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk,arazi,…vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler,oran ve orantı…vb gibi konular ,
 2. Sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenlerinden;Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar ve ölçekler, harita bilgisi
 3. Müzik dersi zümre öğretmenlerinden;Kesirler ile müzik arasındaki ilgi (Vuruşlar) ,
 • Beden eğitimi dersi zümre öğretmenlerinden;Saha Çizimi (Voleybol, basket, futbol sahalarının… Çizimi) ile çokgenlerin ilgisini Görüşleri alınarak yıllık plânlar yapılırken faydalanma yoluna gidilmelidir.

Her zümreye veya zümre başkanlarına kendi konusu ile ilgili bilgi verilmelidir.

 1. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması ;

Matematik ve matematiğin diğer derslerle ilişkisi incelenerek bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak uygulamaların ve verilen örneklerlerin çeşitlendirilmesine karar verildi. Güncel olarak EBA daki gelişmelerin ders içeriğine yansıtılmasına karar verildi.

 1. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ; Matematik dersinde verilen örneklerin günlük yaşama yönelik kullanılabilir olmasına karar verildi.
 2. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Dönem içerisinde MEB tarafından belirlenen matematik materyallerini kazanım uygunluğuna göre öğrencilerin etkin bir şekilde kullanmasına karar verildi.

Her bir öğrencide  bu materyaller dışında  cetvel,pergel,iletki seti olmasına önem verilmeli  ve ders araç gereçlerinin eksiksiz  dikkat edilmesine karar verildi.

 1. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesine dönem içinde konu ve kazanım uygunluğuna ve iş sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğuna göre planlanmasına karar verildi.
 2. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması ;

Matematik dersinde yapılan tüm yazılı ve sözlü yoklamaların belirlenen ölçütlere göre puanlanmasına karar verildi. Bu sınavların öğrencilerin öğrenme düzeyini öğrenmek, geri dönüt almak üzere sınav analizlerinin yapılması hususuna dikkat edilmesine karar verildi.

 1. Öğrenci başarıları anında ve öğrencilerin hepsinin huzurunda değerlendirilmelidir. Yazılı soruları sınıf seviyesine göre hazırlanıp, öğrencilerin başarı seviyeleri göz önünde tutularak değerlendirme yapılmalıdır.
 • Dönem en az 3 yazılı sınav yapılacak ve en az 1 Ders içi performans notu verilecektir. (3. Yazılılar test olarak yapılabilecek.)
 • Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere son başa doğru azalarak hazırlanacak ve uygulanacaktır.
 • Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bir dönem boyunca tüm sınıflara enaz 3’er sınav yapılmasına karar verilmiştir.
 • Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir.Öğrencilere her bir dönemde en az iki adet ders içi performans notu verilecektir. İsteyen tüm öğrencilere yıl içerisinde proje görevi verilecektir.
 • Sınavların zamanları 5., 6., 7., 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir
I. Dönem I. Yazılı Kasım ayının ilk haftası II. Dönem I. Yazılı Mart ayının 4. haftası
I. Dönem II. Yazılı Aralık ayının ilk Haftası II. Dönem II. Yazılı Nisan ayının 4. haftası
I. Dönem III. Yazılı Ocak  ayının  ilk haftası II. Dönem III. Yazılı Mayıs ayının 4. haftası

 

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 8.sınıflar için birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2018 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2018 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.
 • Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 • İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının balından “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 • “Birinci dönem merkezi sistem ortak sınav”ın ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav ın yapılış tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği şekilde konu, kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.
 1. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması ;

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

 

AYHAN ERKAN ORTAOKULU …/…. SINIFI ….. DÖNEM PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

EK-1

PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup adı: ……………………………………………

Projenin adı: …………………………

Matematik: ………………..                                                        Tarih :

I. PROJEYİ  HAZIRLAMA SÜRECİ 1 2 3 4 5
1.Projenin amacını belirleme
2.Projeye uygun plan yapma
3.İhtiyaçları belirleme
4.Grup içinde görev dağılımı yapma
5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
7.  Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM  

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ 1 2 3 4 5
1.    Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
2.    Bilgilerin doğruluğu
3.    Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
4.    Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
5.    Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
6.    Kritik düşünme becerisini gösterme
7.    Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM  

 

III. SUNU YAPMA 1 2 3 4 5
1.    Türkçe’yi doğru ve düzgün  konuşma
2.    Sorulara cevap verebilme
3.    Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
4.    Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
5.    Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
6.    Sunuyu verilen sürede yapma
TOPLAM

 

PROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ PUAN
I. PROJEYİ  HAZIRLAMA SÜRECİ  
II. PROJENİN İÇERİĞİ  
III. SUNU YAPMA  
GENEL TOPLAM  

 

YORUMLAR VE ÖNERİLER:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

0-45 arası;Yetersiz,geliştirilmeli.

45-60 arası;Orta düzeyde,geliştirilmeli.

60-80 arası:İyi,daha da geliştirilebilir.

80-100 arası;Çok iyi

 1. Yetiştirme kurslarının planlanması ;

Yetiştirme kursları öğrencilerin istediği derslerden alması doğrultusunda açılacaktır. 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlayacak olan kurslarımızda öğrencilerimizin başarılarını artırılmalarına ve eksikliklerinin gidermelerine öncelikli olarak amaçlanmasına karar verildi.

 1. sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ;Derslerin sınava yönelik sorularla ve denemelerle çeşitlendirilip işlenmesine karar verildi.
 2. Dilek ve temenniler: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başarılı bir yıl olması dileği ile toplantıya son verildi.

AYHAN ERKAN ORTAOKULU

2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

ALINAN KARARLAR

 1. Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yapılmasına karar verildi.
 2. Yeni öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınmasına karar verildi.
 3. Matematik dersinin amaçları doğrultusunda ders işleyişine dikkat edilmesine karar verildi.
 4. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin yeni öğretim planına ve değerler eğitimine uygun olarak seçilmesine karar verildi.
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planları yapılmasına karar verildi.
 6. Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenerek kazanımların etkili ve günlük yaşama uygun işlenmesine karar veridi.
 7. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılmasına karar verildi.
 8. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildi.
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenerek öğrencilerin etkin bir şekilde somut materyal kullanmalarına dikkat edilmesi gerektiğine karar verildi.
 10. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesine karar verildi.
 11. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılmasına önem verilmesine karar verildi.
 12. Birinci ve İkinci Dönem olmak üzere Matematik dersinden 3 yazılı yoklama yapılmasına karar verildi. En az 3 sözlü notunun uygun puanlama ölçütlerine göre verilmesine karar verildi.
 13. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanmasına karar verildi.
 14. Yetiştirme kurslarının öğrencilerin ilgi ve istibdat kabiliyetlerine uygun okul şartları yeterlilik çerçevesinde gönüllük esasına bağlı seçimle açılmasına karar verildi. Açılan kurslarda öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi.
 15. sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara önem verilmesine karar verildi.

………………..

Matematik Öğretmeni

………………..

OKUL MÜDÜRÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.