Ortaokul Fen Bilimleri Sene Başı Zümre

……………………………………. ORTAOKULU 20…-20…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ SENEBAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 08.09.2017
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı Sayısı : 2017-2018/1
Toplantı Saati :13.30
Toplantıya Katılanlar : Müdür Yardımcısı …..,
………, ………………

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,
2- 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Zümre toplantı tutanağının okunması.
3- 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.
4- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması.
5- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin zümre ile ilgili 35.maddesinin ve yapılan değişikliklerin incelenmesi.
6- Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının ve ünitelerin incelenmesi.
7- Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler öğretim yöntemleri konusunda görüşme, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler.
8- Ölçme ve değerlendirme esasları ve ölçütleri ile yazılı sınavların zamanı, sorulacak sorular ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi.
9- Derse hazırlık ve yıllık planların yapılmasıyla ilgili görüşmeler yapılması ve kararların alınması.
10- Ders araç-gereçlerinin tespit edilmesi ve öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp kararlaştırılması
11- Konularla ilgili proje görevlerinin ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi.
12- Sınıf ve okul panolarının düzenlenmesi, Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği.
13- Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1- 2016-2017 Eğitim öğretim yılı İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri dersi sene başı zümre öğretmenleri toplantısı 08 Eylül 2017 tarihinde saat 13.30’da başlatılarak gündem maddeleri okundu.
Oy birliği ile ……………..Fen Bilimleri dersi Zümre Başkanı seçildi

2- Müdür Yardımcısı …….. 2016-2017 eğitim öğretim yılına ait zümre kararlarını okuyarak bu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi ve alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu belirtti.

3- Müdür Yardımcısı …………. Okulumuzda geçen eğitim öğretim yılına ait öğrenci başarılarının iyi olduğunu ifade etti, mevcut öğrenci başarısının artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzelmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış–verişinde bulunulmasının gerekliliğini belirtti. Özellikle öğrencilere Fen Bilimleri dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek, her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini, ayrıca başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.

4- ……………..1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını okuyarak ortaokul Fen Bilimleri dersinin bu amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca …………………, genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Atatürk Milliyetçiliğini benimseyen, vatanını, milletini, ailesini seven ve bunların çıkarlarını koruyan, olumlu davranışlar edinebilen, çalışmayı, disiplinli olmayı kendine görev edinen kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılması gerektiğini söyledi.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;
1- Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2- Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

İlköğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:
1- Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek;
2- Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Millî Eğitim Temel Kanunu- Madde 23

5- ………………….., 25.06.2015 tarihinde 29397 sayılı Resmi Gazetede yer alan, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK maddelerini okudu ve fen zümresi olarak ilgili gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.
MADDE 35 – (1) Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

 

 

 

6- ……………..Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Amaçlarını okudu ve bu amaçlardan taviz verilemeyeceğini belirtti.

Fen Bilimleri dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde
İfade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak
Hazırlanmıştır.
Tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın
Temel amaçları şunlardır:
1. Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler hakkında temel
Bilgiler kazandırmak,
2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç
Becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
3. Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık
geliştirmek,
4. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmek ve toplum, ekonomi, doğal
Kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirmek,
6. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine
İlişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
7. Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri
Ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
8. Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlamaya katkı
sağlamak ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştirmek,
9. Bilimin, teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin
anlaşılmasına olan katkısını takdir etmeyi sağlamak,
10. Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmek,
11. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirmek ve uygulamaya katkı sağlamak,
12. Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmektir

 

7- ……………, Öğrenci merkezli programın esas alındığı müfredata göre öğrencilere gösteri, gözlem, sunuş ve buluş yoluyla öğretimin verilebilmesi için sınıflarımızda derslerimizi işlerken programda öngörülen etkinliklerin yapılması gerektiğini, belirtti. Ayrıca ders kitaplarının dışında çeşitli kaynak kitaplardan da faydalanılabileceğini de söylendi. Okulumuzdaki tüm sınıflara Etkileşimli tahtanın takıldığını ve derslerde faydalanılması gerektiğini belirtti.
………………., Fen Bilimleri derslerinde anlatım, soru–cevap, tartışma, örnekleme, uygulama, beyin fırtınası ve gözlem metotlarını uygulamanın faydalı olacağını söyledi. Ayrıca yeni öğretim programındaki değişikliklere dikkat edilerek, konuların işlenişi sırasında konuların önemine göre öğrenci merkezli ve öğrencilerin derse katılımlarını ve rollerini arttıracak metotların kullanılmasının faydalı olacağını da belirti.
………………, müfredatın ön gördüğü kazanımları öğrenciye kazandırmak için amaç ve kazanımların düzeyine, konuların özelliğine göre anlatım, tartışma, rol oynama, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gezi, gözlem, deney, gösteri, gösterip yaptırma, soru cevap, proje, görüşme gibi yöntem ve teknikler kullanılması gerektiği, bu yöntemlerle öğrencilerin kazanımları ezberlemeden, araştırma yoluyla edinmeleri ve fen bilimlerini bütün olarak algılamalarının sağlanması gerektiğini söyledi.
……………….., Fen Bilimleri Öğretim programına göre öğrenci merkezli aşağıda belirtilen stratejilerin kullanılması gerektiğini de vurguladı.
• Rol Yapma •Proje •Bağımsız Çalışma
• Küçük Grup Tartışması•Kütüphane Taraması•Öğrenme Merkezleri
• Okul Gezisi •Sorgulama •Programlandırılmış Öğrenme
• İşbirliğine Bağlı Öğrenme •Keşfetme •Kişileştirilmiş Öğrenme Sistemleri
• Drama •Problem Temelli Öğrenme• Oyun Oynama

8-…………………, İlköğretim Kurumları yönetmeliğindeki Ölçme ve değerlendirme ile ilgili aşağıdaki maddeleri okudu.

4. Bölüm Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.
(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı
MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;
a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.
(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.
(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.
(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.
Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar
MADDE 23 – (1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.
(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
(3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.
(4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.
Sağlık durumu engeline göre dersler
MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.
(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 25 – (1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.
(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.
Fen Bilimleri derslerinden öğrencilere her dönem 3 yazılı yapılmasına, sınavların sene başından
itibaren işlenen konulardan yapılması ve ağırlığın son konulara verilmesine, karar verildi.
Ölçme ve değerlendirme konusunda yalnız yazılıların değil yapılacak diğer etkinliklerin göz önünde bulundurulacağını belirtti. Öğrenci başarısını değerlendirmek için kullanılabilecek yöntemler söylendi.

 

• Çoktan seçmeli testler • Performans değerlendirme
• Doğru-yanlış soruları • Öğrenci ürün dosyası(portfolyo)
• Eşleştirme soruları • Kavram haritaları
• Yapılandırılmış grid • Kısa cevaplı yazılı yoklamalar
• Tanılayıcı dallanmış ağaç • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar • Kelime ilişkilendirme • Soru –cevap
• Proje • Tamamlama(boşluk doldurma)
• Drama • Görüşme
• Yazılı raporlar • Gösteri • Poster • Grup ve/veya akran değerlendirmesi
• Kendi kendini değerlendirme

 

……………….., 5. 6. 7. ve 8. sınıflar için bir dönem içerisinde 3 yazılı sınav yapılacağını, üç adet ders içi etkinlik notu verileceğini belirtti. Ayrıca yazılı sınavların tarihlerini de tahmini olarak söyledi. 8’lerde Teog sınav sistemine uygun olarak ortak sınav yapılacaktır denildi. Buna göre yazılı sınavlar;

 

I. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ:
SINIFLAR 1.YAZILI 2.YAZILI 3.YAZILI
5 Kasım 1. Hafta Aralık 1. Hafta Ocak 1. Hafta
6 Kasım 1. Hafta Aralık 1. Hafta Ocak 1. Hafta
7 Kasım 1. Hafta Aralık 1. Hafta Ocak 1. Hafta
8 Kasım 1. Hafta ORTAKSINAV Ocak 1. Hafta

 

 

II. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ:
SINIFLAR 1.YAZILI 2.YAZILI 3.YAZILI
5 Mart3. Hafta Nisan 3. Hafta Mayıs 4. Hafta
6 Mart 3. Hafta Nisan 3. Hafta Mayıs 4. Hafta
7 Mart 3. Hafta Nisan 3. Hafta Mayıs 4. Hafta
8 Mart 3. Hafta ORTAKSINAV Mayıs 4. Hafta

9- ……………..; Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanmasında Sınıflar için 2666(Mart/2013) açılması halinde sayılı tebliğler dergisinde Fen Bilimleri programına göre iş günü takviminin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Buna göre 1. dönem ve 2. dönem toplam 180gün (36 hafta) üzerimden dağıtılarak yapılması uygun görüldü. Saat olarak dönemlere dağılımı ise I. Dönem 72 saat, II. Dönem 72 saat olarak belirlenmiştir.

10- Yeni İlköğretim Fen Bilimleri Programı’na göre öğrencilerin kullanabilmeleri için; porfolyo dosyası, not defteri ve yapılacak deneylerde kullanacakları araç ve gereçlerin zamanı geldikçe temin edilmesi gerektiğini söyledi. Okulumuzda geçen yıl sınıflarımızda kullanılmak üzere takılan akıllı tahtaların ise Fen dersi öğretim programında pozitif etki yaratacağı belirtildi.

11- …………….., konularla ilgili yapılacak olan deney, gözlem, gezi, proje görevi ile etkinliklerin, ünitelendirilmiş yıllık planlara göre öğrencilere yaptırılması gerektiğini söyledi.

Proje görevlerinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Proje görevi konuları EK–1 de belirtilmiştir.

12- …………………; Fen eğitimindeki yenilik ve gelişmelerle ilgili olarak Fatih projesi, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılım, eğitim sitelerinin takip edilmesi mesleki gelişim için önemlidir. TÜBİTAK Yayınlarının takip edilmesi ve öğrencilere tavsiye edilmesi uygun olacaktır.

 

13- ……………..Fen Bilimleri dersinde yapılan başarılı öğrenci çalışmalarının sergileneceği FEN KÖŞESİ uygulamasına devam edileceğini, ayrıca sınıflarda Fen Bilgisi dersi ile ilgili yapılan öğrenci ürünlerinin ünitelere uygun bir şekilde sınıf panolarında yer alması gerektiğini belirtti.
……………….., matematiksel işlemlerine dayalı konuların daha iyi anlaşılabilmesi için matematik öğretmenleri ile yıllık planda belirtilen zamanlarda işbirliği yapılarak kullanılacak işlemlerle ilgili yardım alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmeni ile Coğrafya konularında, Resim öğretmeni ile çizimler konularında, Türkçe öğretmeni ile anlatım ve anlama konularında işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.

14- 2017-2018 Eğitim öğretim yılı sene başı zümre öğretmenleri kurulu toplantısı dönemin ve yılın başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile sona erdirildi.

 

……………….. …………… ……………………………………………….
Müdür Yardımcısı Fen Bilimleri Öğrt. Fen Bilimleri Öğrt.

 

 

08.09.2017
…………….
Okul Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.