Lise 4 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

A. Aşağıdaki Boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. (12×3 puan)
• Fransa Versay Antlaşması ile …………………………………… bölgesini Almanya’dan almıştır.
• Batı Anadolu 1919 ……………………..…………. Konferansında İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmiştir.
• Cemiyeti Akvam fikri I.Dünya savaşına 18 maddelik bildiri ile katılan ABD başkanı ……………………… tarafından ortaya atılmıştır.
• I. Dünya savaşı sonrası Suriye ve Lübnan ……………….……….. mandasına girmiştir
• ABD ve Fransa’nın girişimleriyle, devletlerarası ilişkilerde barışçı politikalar üretmek amacıyla 1928’de Pariste ……………………..…….. imzalandı
• Sovyet Rusya’nın Türkistan’ı işgaline karşı …………………….. hareketi “Türkistan Türklerindir” parolasıyla ortaya çıkmıştır.
• 15 yaşındaki Mutsuhito’nun hükümdar olmasıyla başlayan 45 yıllık dönem ……..………… restorasyonu adıyla anılır.
• I. Dünya savaşının sonrasında hiperenflasyonla boğuşan ülke …………………….……. olmuştur.
• İtalya’da Kara gömlekliler adlı taraftarların desteğiyle, faşist parti lideri …………….……….. 1922’den II. Dünya savaşı sonlarına kadar iktidarda kaldı.
• 1929’da tarih alanında …………………..… ekolü ile siyasal tarih önceliğini kaybederek sosyal ve kültürel tarih öne çıktı.
• İki savaş arası dönemde sanat alanında ortaya çıkan ……………………….… akımının en önemli temsilcisi Salvador Dali’dir.
• Türkiye’nin girişimleriyle 1937’de Ortadoğu’da bir güven ortamı oluşturmak amacıyla …………..………..…….. imzalanmıştır.

B. Aşağıdaki soruları doğru olarak cevaplayınız.
Wilson ilkeleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

I. Dünya Savaşının sonunda ittifak devletleriyle imzalanan antlaşmaları yazınız(10 puan)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Locarno Antlaşması hakkında bilgi veriniz(10 puan)

Monroe Doktrini hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

Bauhaus hakkında bilgi veriniz. (9 puan)
C. Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5×5 puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Dünyada işsizliğin artması
B) Üretimin azalması
C) Sosyal sorunların artması
D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi
E) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.

2) I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalardan hangisiyle Hicaz Emiri Şerif Hüseyin’le bağımsız bir Arap Devleti kurulması kararlaştırılmıştır?
A) Sykes – Picot Antlaşması
B) Petersburg Antlaşması
C) St. Jean de Maurenne Antlaşması
D) Mac Mahon Antlaşması
E) Londra Antlaşması

3) Avrupa’da meydana gelen yeni dengelerin Balkanları tehdit etmesi üzerine 9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
A) Yunanistan B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Romanya E) Türkiye

4) Kellog Paktı’nın oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB’yi siyasi arenada yalnız bırakmak
B) Devletler arası sorunları barış yoluyla çözmek
C) İngiltere’nin Ortadoğu’daki gücünü kırmak
D) Mihver Grubu’na katılımı artırmak
E) Komünist rejimi Batı Bloku’na yaymak

5) 1929’da başlayan ancak etkilerini 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden Dünya Ekonomik Bunalımı, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da olumsuz etkileri görülmüştür. Türkiye’de bu buhrandan etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.
Türkiye’nin dünyada yaşanan bu ekonomik krize karşı aldığı önlemler arasında,
I. İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyen
II. İhraç mallarının kalite kontrolüne önem verme
III. Koruyucu gümrük politikasını benimseme
tutumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
————-

Adı : Aldığı not:


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.