Lise 3 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır?

– Türklerde bugün kü anlamda devle “il” (el) kelimesi kullanılmıştır.

2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

– Milletin bir yönetim altında birleştirmesiyle oluşan il vatanı koruyorak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır.

3- “il” kelimesi başka hangi anlamda kullanılmıştır?

-“il” kelimesi barış anlamındada kullanılmıştır

4-Bunun temel sebebi nedir?

-Bunun temel sebebi Türklerde devletin ve barışın birbirini tamamlayan iki unsur olması.

5- Türkler teşkilatlanma Konusunda hangi ülkelere örnek olmuşlardır?

-Çin, Afganistan, Bulicistan, Hindistan, Rusya, Macaristan ve Bulgaristan

6- Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır?

-Türklerde ücretli askeri bir sınıf yoktur. Halk içinde kadın erkek ayırımı yapmaksızın hemen her türk iyi bir asker ve her an savaşa hazır durumdadır. Bu yüzden Türk milleti için ordu-millet deyimi kullanılmıştır.

7- İlk Türk devletinde hükümdarlar hangi unvanları kullanmıştır?

-Kağan, Han, Yabgu, İlteber

8- Eski Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri nelerdir?

-Otağ (hakan çadırı), Örgin (taht), tuğ (sancak), davul, kotuz (sorguç), kemer (kur), kılıç, yay, kama, kamçı (berge) idi.

9- İlk Türk devletlerinde kağanın görevleri nelerdir?

– Ülkeyi ve halkı düşmandan korumak
– Bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak
– Töre kurallarını uygulamak ve düzeni sağlamak
– Halkı adil idara etmek, baskı yapmamak
– Ekonomik açıdan halkı refaha ulaştırmak

Bunlar dışında Türk kağanı
– İç ve dış siyaseti düzenler, Savaşta orduları komuta eder.
– Savaş ve barışa karar vermek, elçiler gönderir ve elçileri kabul eder.
– Devlet görevlelirini tayin eder, Dünya hakimiyetini sağlar.

10- İlk Türk devletlerinde hatunun görevlerini yazınız.

– Hatunlar, kağanlar gibi töreye uygun olarak hatunluk tahtına otururlar.
– Kurultaya oturarak kararlarda oy kullanır elçileri kabul eder.
– Kağanlar gibi sarayı ve askerleri bulunan hatunlar eşlerinin yanında savaşa katılırlar.
– Kağan öldüğünde tahta geçecek tigin küçük ise hatun devleti oğlu adına yönetebilirdi.

11- Kurultayın görevlerini ve yapısını açıklayınız.

Kanun yapma, hakan seçme, hakanı denetleme ve onun yetkilerini sınırlama gerekirse azletme gücünü sahip olmaları demoktartik bir nitelik taşıdıklarını göstermektedir.

12- Kurultay yılda kaç kez toplanırdı? adları nelerdir?

– Hunlarda yılın başında yapılan toplantı dini maliyetteydi.
– İlkbaharda yapılan ikinci toplantı bağlılık kurultayı olarak nitelendirilir.
– Sonbaharda yapılan üçüncü toplantı Savaş ve sayım kurultayında denilen bu toplantı ordu teştif edilir, halk ve atların sayımı yapılır ve savaş kararı görüşüdü.

13- Osmanlı klasik dönem kültür ve medeniyetini oluşmasında hangi değerler etkili olmuştur?

– Orta asyada türk gelenekleri
– İslamiyetin getirdiği kültürel değerler.
– Hakim olduğu coğrafyadaki kürtürel unsurlar

14- Devşirme sistemini açıklayınız.

Hristiyan ailelerden alınan çocukların sıkı bir eğitimden geçilirelerek asker ve bürokrat olarak yetiştirilmesidir. Türk-İslam devletine Gulam sistemiyle farklılıklarla geçmiştir.

15- Divanıhumayunda hangi işler görüşülürdü?

– İdari, askeri ve askeri konular ve yöneticilerin kendi başlarına verdikleri karar görüşülür, karara bağlanır ve padişahın onayına sunulur.

16- Salyeli ve salyesiz eyaletler nelerdir? açıklayınız.

Salyeli : Tımar sistemi uygulanmaz ve iltizam usülüne göre toplanırdı. Ayelat gelirleri buradaki görevlilerin maaşları çıktıktan sonra merkeze gönderilirdi.

Salyesiz :Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi. Tahrir defterinin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerde merkeze bağlılığı kuvvetlendirdi.

17- İltizam nedir?

Osmanlı devletlerinde bazı eyaletlerin vergi gelirlerinin açık artırma yoluyla belli bir bedel karşılığında şahıslara satılma sistemidir.

18- Gulam ve ikta nedir?

Gulam : Türk-İslam devletlerinde kölelerden oluşan hükümdarı korumakla görevli olan askerlerdir.

– Özel bir eğitimle yetiştirilirlerdi.
– Devşirme usülüne göre oluşturulan merkez ordusudur.
– Devletten üç ayda bir maaş alırlardı.

İkta sistemi : Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesidir.

19- Sarayın Bölümlerini yazınız.

Birun : Sarayın dış kısmıdır. (Yeniçeriililer, Altı bölük halkı, mehterler topçular)
Enderun: sarayın bu kısmı yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir mektup ve terbiye yeriydi.
Harem: Padişahın aile ferdinin, padişah kadınlarının padişahın erkek ve kız çocuklarının oturduğu yerdir.

20- Divanıhümayun üyleri kimlerdir?

Veziler, kaptanı derya, Şeyhüislam, nişancı, defterdar ve kadıaskerdir.

21-Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde meydana gelmiştir?

1- Hanedan üyleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdarlar tahta çıkıyordu. (En sık rastlanan durum)

2- Hükümdarın rakipsiz aday olması (Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu)

3- Seçim Usülü (Kengeş, toy ve kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclislerin toplanarak hanedan üyelerinden birinin tahta geçmesi)

4- Ekber ve Erşed (En yaşlı en olgun) olanın başa geçmesi. ( Bu yönetim 3. ahmet zamanından itibaren sadece Osmanlı devletinde uygulanmıştır)

22-Türkler kaç unsurdan meydana gelirdi?

1- Bağımsızlık 2- Halk 3- Ülke 4- Teşkilatlanma

23-Kimler Türk devletinde Hükümdar olabilirdi?

– Hanedan olan bütün erkeklerin hükümdar olma hakları vardı. (Kardeşler, kardeş çocukları, amca, amca çocukları ve diğer hanedan üyeleri)

24-Kut anlayışı Nedir?

– Türkler devleti yönetme yetkisini TANRI tarafından verilidiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına KUT diyorlardı. KUT’un kan yoluyla hükümdarın erkek çocuklarına geçtiğine inanıyorlardı.

25-Kut anlayışı Türk devletlerini nasıl etkilemiştir?

– Bütün hanedan üyelerine KUT olduğundan kendini siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi TAHT KAVGASINA girebiliyordu. Bu durum Türk devletlerini ya iç savaş sonucu istikrarsızlığa, yada bölünmeye götürüyordu.

NOT : Türk Töresinde ana-babaya itaat esas olmasına rağmen, hükümdar bunun dışında tutulmuştur. Devletin devamı için baba-oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşılanmıştır. Çünkü bu sayede en güçlü ve en yetkili kişi devletin başına geçecektir.

26-İkili Yönetim(Çifte krallık) Nedir?

– Türk devletlerinde hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için Ülkeyi SOL(doğu) ve SAĞ(batı) olmak üzere ikiye ayrıldı. Ortada (merkezde) ise asıl hükümdar bulunuru. Sağ ve Solda ise Haneden üyeleri YABGU’lar bulunurdu.

Bir cevap yazın