Kimya Sene Başı Zümresi

……………………………… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE BAŞI ZÜMRE  TUTANAĞIDIR

Toplantı No:                  1

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Toplantı tarihi:              …..09.20..

Toplantı yeri  ve saati: …………………. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  11.30

Toplantıya Katılanlar: ………………………

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar.
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması.

5.Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

6.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları ile ders planlarının görüşülmesi.

7.Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

8.Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması.

 1. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.
 2. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyiaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi.
 3. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması.
 4. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması.
 5. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanmamsı.
 6. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 7. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması.
 8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değedlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Toplantı, müdür yardımcısı …………………. başkanlığında Kimya dersi öğretmeni ………………….’in katılımı ile başlamıştır.

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. Alınan kararların bu eğitim öğretimle ilgili kısmı ilgili gündem maddelerinde değerlendirilecektir.
 2. ………………….: Planlar, Milli Temel Kanunu çerçevesinde; Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları ve temel ilkeleri ve Kimya dersi öğretim programı esas alınarak hazırlanacaktır.
 3. ………………….: Kimya dersi öğretim programıyla öğrenecilerin;

a- Kimya biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları,

b- Bilimsel sorgulamanın doğasını aanlamaları,

c- Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmaları

d- Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üzertmeleri problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları

e- Kimya biliminin ilke prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve ya durumlarla ilişkilendirmeleri,

f- Kimya biliminin toplumsal hayata ekonomiye ve teknolojiye etkisini fark etmeleri,

g- Etik ve sosyal etkilerini düşünerek kimyanın uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,

ğ- Farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyobilimsel olaylarla ilgili çıkarımda bulunmaları

h- Kimyanın gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları,

ı- Medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının bilime yön veren fikir ve çalışmalarını yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan ders müfredat programında belirtilen ders saatleri esas alınarak yıllık ve günlük planlar hazırlanmalı. Yeni programda 9. sınıflarda kazanım sayıları değişmiş ve yeni bir ünite eklenmiş. Ayrıca yıllık planlara değerler eğitimi  ile ilgili değerler de yerleştirilecek.

………………….; Okulumuzda 11 ve 12. sınıflarda Kimya dersi seçilmedi.

………………….; Bu durumda  9. sınıflarda:

Ünite No                   Ünite Adı Kazanım  Sayısı Süre

Ders Saati

1 Kimyanın Bilimi       7        6
2 Atom ve Periyodik Sistem       5       16
3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler       11        22
4 Maddelerin Halleri       10        20
5 Doğa ve Kimya        5         8
   Toplam       38        72

 

 1. sınıflarda:
Ünite No                   Ünite Adı Kazanım  Sayısı Süre

Ders Saati

1 Asitler, Bazlar, Tuzlar       8        20
2 Karışımlar       8        16
3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler       15        18
4 Maddelerin Halleri       13        18
Toplam       44         72

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.