İyi Ki Var Konu Değerlendirme Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1.Aşağıda Miladi takvim ile ilgili olarak ve¬rilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmektedir.
B. Dünyada az kullanılan bir takvim türüdür.
C. Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
D. Türklerin araştırmaları sonucunda bu takvim türü bulunmuştur.

2. Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile¬rinden biri değildir?
A. Uyku düzenini bozar.
B. Ders çalışmada isteksizlik yaratır.
C. Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
D. Göz sağlığına zararlı olabilir.

3. I.mum II. gaz lambası
III. elektrik IV kandil
Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçlar kullanılmıştır.
Bu araçların kronolojik sıralanışı aşağı¬daki seçeneklerin hangisinde doğru ola¬rak verilmiştir?
A. I-II-III-IV B. II – III – I – IV
C. IV – II -I – III D.IV-I-II-III

11. insanlar tarih boyunca çeşitli saatler kullan-mışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların kul¬landığı saat türlerinden biri değildir?
A. duvar saati B. kum saati
C. ay saati D. güneş saati

4. “İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve ihti-yaçlarını gidermek için çeşitli ürünlerin ilk
kez ortaya konulmasına …………. denir.” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. teknoloji B. internet
C. iletişim D. icat

5. İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanıl¬maktadır?
A. on iki hayvanlı Türk takvimi
B. miladi takvim
C. hicri takvim
D. Rumi takvim
6. I. Rumi takvim
II. hicri takvim
III. miladi takvim
Yukarıda verilen takvimlerden hangisi ya da hangileri cumhuriyetten önce ülkemiz¬de kullanılırdı?
A. yalnız I B. yalnız III
C. I-II-III D. I-II

7.Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A. güneş saati
B. kum saati
C. kol saati
D. su saati

8.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik geliş¬melerin önemini anlatmaz?
A. İnsanlar arasındaki ilişkileri geliştirir.
B. insanların yaratıcılık gücünü engeller.
C. Hayatı kolaylaştırır.
D. İhtiyaçları karşılar.

9. “Atıkların ayrılıp işlenerek yeni malzeme üretiminde kullanılmasına……………………….denir.” ifadesinde noktalı yere aşağıdaki¬lerden hangisi yazılmalıdır?
A. üretim
B. pazarlama
C. geri kazanım
D. tüketim

10.Teknolojik ürünlerin faydaları olduğu gibi za-rarları da vardır.
Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi¬nin zararı yoktur?
A. ütü
B. bilgisayar
C. televizyon
D. cep telefonu

11. Bazı teknolojik ürün atıklarının doğada ken¬di kendilerine yok olmaları uzun zaman alır. Aşağıdaki teknolojik ürün atıklarından hangisi doğada kısa zamanda yok olur?
A. cam eşya
B. pil
C. pet şişeler
D. kâğıt

Hazırlayan: Yerlikaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir