İslam Kültür ve Medeniyeti 1. Dönem 1. Yazılı 12. Sınıf

A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(40 puan)

1. Medeniyet kelimesinin Arapça karşılığını ve Türkçe açıklamasını yazınız. ( 10 puan)

2. Havassı Selime’nin( Beş duyu) adlarını yazınız. ( 10 puan)
3. Ziya Gökalp’a göre medeniyetin ne olduğunu açıklayınız. ( 10 puan)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

4. Osmanlı yazarları medeniyet kelimesini karşılamak için hangi kavramları kullanmışlardır? ( 10 puan)

B. Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri aşağıdaki Uygun Kelimelerle doldurunuz. ( 10 Puan)

(İfrat ve tefrit – insan – aklı selim – vahiy – bedevi – kültür – tevhid – medeniyet – mizan – teknoloji )

1-Maddi ve manevi alanlarda denge,hakkaniyet ve adalet ölçüsü ……………… olarak tanımlanır.

2-İslamiyet Hz. Adem ile başlayan ……….. sürekliliğinin son halkasıdır.

3-İslam medeniyetinin özü ………….. ilkesidir.

4- İnsanın kendinin ve tabiatı idare etme yoluyla meydana getirdiği eserlere ………….. denir.

5- Kültürün yükselmesiyle oluşan ve evrensel nitelik taşıyan olguya ………….. denir.

B. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına ( D), yanlış olanın başına ise (Y) yazınız.( 10 Puan)

6-( ) İslam medeniyeti diğer medeniyetlerden etkilenmiştir.

7- ( ) İslam medeniyetinin önemli bir unsuru olan bilimler her zaman aynı kalmıştır.

8- ( ) Kültür sürekli ve değişkendir.

9-( ) İslam medeniyeti tamamen vahiy kaynaklıdır.

10- ( ) İslam kültür ve medeniyetinde meşveret önemlidir.
A
C- Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 40 puan) A

1- İnsanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir, diyen birisi aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımını yapmıştır?

A) Tarih B) sanat C) kültür D) bilim E) medeniyet

2) Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin eserinin adıdır?

A) Mukaddime B) Kitabü’t Tabakat C) Kitab’ül Meğazi D) Medinet’ül Fadıla E) Futuh’ül Büldan

3) Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin esaslarından değildir?

A) Tevhid B) Hürriyet C) Öznellik D) Evrensellik E) Özgünlük

4) Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinin kaynakları arasında değildir?

A) Aklı Selim B)Kıyas C)Kur’an D) Sünnet E) Örf ve Adetler

5) Türkçe karşılığı hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı verilmiştir?
A) Aklı Selim B) İcma C) Havassı Selime D) Sünnet E) hadari
6. Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin yönetim esaslarından değildir?
A) İltimas B) Adalet C) emanet D) liyakat E) istişare

7. ‘ Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ ( Nisa- 58) Ayeti aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Adalet B) istişare C) liyakat D) meşruiyet E) emanet

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde kurulmuş olan adliye teşkilatlarından biri değildir?
A) Hisbe B) Kadıaskerlik C) Divan-ı Mezalim D) İmarethane E) Kadılık

“İslam Kültür ve Medeniyeti 1. Dönem 1. Yazılı 12. Sınıf” için 4 yanıt

Bir cevap yazın