İnkılap Tarih 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1 Aşağıdakilerden hangisi Yararlı Cemiyetlerden biri değildir ?
A) Redd-i İlhak Cemiyeti B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri (Sevenler)Cemiyeti D) Millî Kongre Cemiyeti
2 Mondros Ateşkes Anlaşmasını , Osmanlı Devleti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır ?
A) Ahmet İzzet Paşa B) Tevfik Bey C) Rauf Bey D) Damat Ferit Paşa
3 Paris Barış Görüşmelerinde, İngilizler ve Fransızlar, görüşmelere Osmanlı ülkesindeki Yunanlıları, Arapları ve Ermenileri de davet ederek, haklarını savunmalarını istediler.Buna göre,Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklarla ilgili daha çok aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
A) Dış ülkeler tarafından desteklenmişlerdir.
B) Osmanlı Devleti’nin yanında görüşmelere katılmışlardır.
C) Vatanın kurtarılmasında önemli rol oynamışlardır.
D) Ülke içinde kendi güvenliklerini sağlamışlardır
4 Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerin meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan değildir ?
A) Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır
B) Anadolu halkının savaşı, her yönden desteklemelerine öncülük etmişlerdir.
C) İç ayaklanmalara neden okunuşlardır.
D) Ulusal bilinci parçalamaya çalışmışlardır
5 KURULAN DEVLETLER YIKILAN DEVLETLER
• Çekoslovakya • Rus Çarlığı
• Polonya • Avusturya-Mac. İmp.
• Yugoslavya • Osmanlı İmp.

Yukarıdaki bilgilere göre, I.Dünya Savaşı’nın sonucuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Birleşmiş Milletler kurulmuştur B) Avrupa’nın siyasi haritası değişmiştir
C) Avrupa’da yeni devletler kurulmuştur D) İmparatorluklar yıkılmış ve tarihe karışmıştır
6 ) Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir ?
A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür
B) Manda ve Himaye kabul edilemez
C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.
D) Kuva-i milliye’yi etkin,milli iradeyi hakim kılmak esastır
Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır.
7 Amasya Genelgesinde alınan bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ?
A) Milli mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceğinin
B) Sivas’ta geniş katılımlı bir kongre yapılması gerektiğinin
C) Temsil Heyeti’nin kurulması gerektiğinin
D) Bölgesel cemiyetlerle mücadele edilmesi gerektiğinin
8 Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından birisi değildir ?
A) Rusya’da Bolşevik İhtilalı’na ortam hazırlamıştır.
B) I.Dünya Savaşının uzamasına sebep olmuştur.
C) Osmanlı Devletinin yıkılacağını göstermiştir.
D) Mustafa Kemal’in büyük bir asker olarak tanınmasına yol açmıştır.
9 Mustafa Kemal, Ülke Bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ve buna bağlı olarak yurt sathında işgallere karşı mitinglerin yapılmasını (Milli Bilinç Oluşması İçin)
ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır ?
A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi

10 ) Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi , ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi D) Erzurum Kongresi
11 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Mandacılık ve Himayecilik Fikirlerine soğuk bakmasının sebebi , aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ulusal,Milli Bağımsızlığa ters düşmesi
B) İngiltere ve ABD’nin politikalarına güvenmemesi
C) İstanbul Hükümeti’nden gerekli desteği alamaması
D) Dünyaya barış taraftarı olduğumuzu göstermek istemesi
12 Kurtuluş Savaşının amacı aşağıdakilerden
hangisidir ?
A) Cumhuriyeti ilan etmek
B) Hilafet ve saltanatı kaldırmak
C) Anadolu halkını örgütlemek
D) Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak
13 TBMM ‘ye yönelik aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi , Kuva-i Milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir ?
A)Çerkez Ethem B)Demirci Mehmet Efe C)Yörük Ali Efe D)Kuva-i İnzibatiye
14 TBMM’nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920 de “Hiyanet-i Vataniye Kanunu” çıkarmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ekonomik gücünü göstermek B) Osmanlı yönetimini yıkmak
C) Halifeliği kaldırmak D) Ayaklanmaları bastırmak
15 Mustafa Kemal, Samsuna çıktığında halkın, kurtuluş için, üç farklı görüşü benimsediğini görmüştür.Bunlar;
*İngiltere’nin mandasını isteyenler,
*Amerikan himayesini isteyenler,
*Bölgesel kurtuluş yollarını arayanlar,
dır.Ancak, Mustafa Kemal, bu fikirleri reddederek, tam bağımsızlığın şart olduğunu ifade etmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in bu fikrini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder ?
A) Ya istiklal,Ya ölüm B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri
C) Yurtta sulh, cihanda sulh D) Bir Türk dünyaya bedeldir
16 Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır ?
A) Kanal B) Makedonya C) Çanakkale D) Kafkas
17 Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz
A) Alsas-Loren Sorunu nedeniyle Fransız-Alman düşmanlığı
B) Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışmasının Avusturya-Mac.İmp.işine gelmemesi
C) Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
D) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
18 Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır’ı ele geçirmek amacıyla , Almanların da isteği ile açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Galiçya Cephesi B) Çanakkale Cephesi C) Kanal Cephesi D) Irak Cephesi
19 ) Almanya’nın I.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez ?
A) İtilaf Devletleri’ne karşı fazla cepheler açıp,onların işini zorlaştırmak
B) Osmanlı Devleti aracılığı ile yeni yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek
C) Osmanlı Devleti’nin Halifelik ve Jeopolitik Gücünden yararlanmak
D) Osmanlı Devleti’nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak
20 ) M.Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakiler-den hangisiyle anlaşılmıştır
A) Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle
B) TBMM’nin açılmasıyla
C) Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
D) İstanbul’un işgâl edilmesiyle
21 ) I-Çanakkale Cephesi II-Kafkas Cephesi
III-Suriye Cephesi IV-Kanal Cephesi
M.Kemal I.Dünya Savaşı’nda yukarıdaki cephelerden hangilerinde savaşmıştır ?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

A) I-II B) II-III C) I-II-III D) II-III-IV
22 I.Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren tek ülke hangisidir ?
A) İngiltere B) Fransa C) Yunanistan D) İtalya
23 Türklerin mücadelelerinde haklılığını ortaya koyan uluslar arası ilk belge hangisidir ?
A) Amiral Bristol Raporu B) General Harlbord Raporu
C) İstanbul Raporu D) Wilson İlkeleri
24 M.Kemal, hangi cephedeki mücadeleler sırasında askerlerine ;
“Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum!” sözünü söylemiştir ?
A) Sakarya Savaşı B) II.İnönü Savaşı C) Çanakkale Cephesi D) Kafkas Cephesi
25 Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A) Aşırı Alman hayranlığı B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanılması
C) İtalya nın taraf değiştirmesi D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
26 Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez ?
A) Osmanlı Devleti’nin savunmasız bırakılması
B) Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanının daralması
C) İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye girmesi
D) Osmanlının kaybettiği yerlerin geri verilmesi
27 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi, Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kurulması İçin bir hazırlığın olduğunu kanıtlar ?
A) Orduların terhis edilmesi
B) Tüm ulaşım ve haberleşme araçlarının İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılması
C) Vilayet-i Sitte’de (Doğu Anadolu’da Altı vilayet) bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi
D) Toros Tünellerinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi
28 Almanya ve İtalya’nın; XIX..Yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa’ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir ?
A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları
B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri
C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları
D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları
29 İlk TBMM , Cumhuriyet, ilan edilene kadar hem yasa çıkarmış hem kurduğu hükümetle yasaları uygulan-mış hemde milletvekillerinin görev aldığı İstiklal Mahkemeleriyle yargı görevini yerine getirmiştir.
TBMM’nin bu güzelliğini aşağıdakilerin hangisi ile açıklayabiliriz ?
A) Tam Bağımsızlık İlkesi B) Milli Egemenlik İlkesi
C) Barışçılık İlkesi D) Kuvvetler Birliği İlkesi

30 İtilaf devletleri Lozan konferansının yapılacağı sıralarda TBMM hükümetinin yanında İstanbul hükümetini de konferansa davet etmiştir.
Bu durumda itilaf devletleri neyi amaçlamak istemişlerdir?
A.daha fazla temsilcinin katılarak demokratik kararlar alınmasını istemiştir.
B. İstanbul hükümeti ve TBMM yi anlaşmazlığa düşürüp kendi çıkarlarını gözetmek istemiştir.
C Alınan kararları her iki tarafında onaylamasını istemiştir.
D. Konferansın bir an önce toplanmasını istemektedir.
31 Toplumu kalkındırmak istiyorsanız bunun bir tek yolu vardır o da türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek hayatımızı onunla birlikte yürütmek. Türk kadını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin arkadaşı ve yardımcısı yapmak zorundayız.
Atatürk’ün bu sözünden hareketle yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A.saltanatın B.çok partili hayata geçiş denemeleri
C.harf inkılabı D.medeni kanunun kabulü
32 Sütçü İmam’ın savaştığı devlet ve önderlik ettiği şehir hangisidir?
A) İngiliz-Maraş B) Ermeni-Urfa C) Fransa-Antep D) Fransa-Maraş
33 Lozan Barış Antlaşması yeni Türk Devleti’nin ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı desteklemektir.
A) Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılmıştır.
B) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı TBMM’ye vermiştir.
C) İzmir ekonomik bağımsızlık kongresi toplanmıştır.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

NOT: HER SORU 3 PUANDIR
BAŞARILAR DERS ÖĞRETMENİ ÜNAL ÇOMAK
1C 2C 3A 4B 5A 6D 7A 8C 9A
10C 11A 12D 13D 14D 15A 16B
17D 18C 19D 20D 21C 22D 23A
24C 25C 26D 27C 28B 29D 30B
31D 32D 33D

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-4-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-5-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-6-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-7-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

Bir cevap yazın