Her milletin, etrafında toplandığı temel metinleri vardır.

Her milletin, etrafında toplandığı temel metinleri vardır. Bu metinlere örnek olabilecek değişik milletlere ait yazar ve eser isimleri belirleyiniz.

Her millet, kendini diğer milletlerden ayıran değişik yaşantılara ve kültüre sahiptir. Milletleri diğer milletlerden ayıran farklı özellikler bulunur. Tarihi seyir içinde milletler, kendi özelliklerini yansıtan edebi metinler oluşturmuşlar, bu metinlerin etrafında toplanmışlardır. Bu metinler, milletlerin yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, topluma ve dünyaya bakış açılarını yansıtmıştır.

Söz konusu metinler, toplumların kuruluşlarını etkileyen hareketlerden doğan olayları anlatır, milletlerin kurdukları medeniyetlerden izler taşır. Örneğin, Türk milletinin ilk yazılı eserlerinden olan Orhun Kitabeleri, Türk milletinin etrafında toplandığı metinlere örnek olarak gösterilebilir. Yollug Tigin tarafından yazılan, ilk Türk tarihi olan, Türk kültürünün, medeniyetinin önemli bir belgesi niteliğindeki Orhun Kitabeleri, Türklerin savaşçı ruhunu ve o dönemdeki yaşantısını anlatır. Edebiyatımızda destandan halk hikâyesine geçişin örneği olan ve yazarı belli olmayıp sözlü kültür ürünü olan Dede Korkut Hikâyeleri de yine aynı şekilde söylendiği dönemdeki Türk yaşantısını ve kültürünü barındırır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Destanlar da milletlerin etrafında toplandıkları metinler olarak karşımıza çıkar. Örneğin yazarı Homeros olarak bilinen Yunanlara ait İlyada ve Odissia destanı, Yunan mitolojisi ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Yazarı bilinmeyen Almanlara ait Nibelungen destanı, Alman kültürüne ait izler taşır ve savaş ruhunu yansıtır. Yine savaş ve kahramanlıkların anlatıldığı Rusların İgor, İngilizlerin Boewulf, İspanyolların La Cid, Hintlerin Mahabharata ve Ramayana, Fransızların Chansen de Röland ve Japon halkının kültürünü, ahlakını, aile yapısını anlatan Şinto destanı da milletlerin etrafında toplandıkları metinlere örnek olarak gösterilebilir.

Milletlerin etrafında toplandıkları metinler, onların o dönemdeki hayat tarzlarını ve dünyaya bakış açılarını yansıtır. Her millet, kendi edebiyatının ve metinlerinin yaratıcısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.