Hep Birlikte Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. İnsanların süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşı lamak için oluşturdukları kalıcı gruplara kurum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ku¬rum değildir?
A. okul
B. eğitsel kulüpler
C. hastane
D. postane

2. Toplumu oluşturan en önemli kurum hangi-sidir?
A. iş yerleri
B. okul
C. sosyal örgütler
D. aile

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. İnsanlar bazı ihtiyaçlarını ancak bir araya gelerek giderebilirler.
B. İnsanlar sevgi, saygı ve dayanışma duy¬gusunu ailede kazanırlar.
C. insanlar istedikleri takdirde bütün ihtiyaç¬larını kendileri karşılayabilirler.
D. İnsanlar ilk eğitimlerini ailede alırlar.

4.I.Bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşıla-yamazlar.
II. Karşılaştıkları problemleri çözmek için birbirlerine muhtaçtırlar.
III. işlerini yalnız başlarına yapamazlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri insanla¬rın bir arada yaşamalarının nedenidir?

A. I-II-III B. I-III C. II-III D. I-II

5.İnsanlar birtakım ihtiyaçlarını gidermek için ortak bir amaç etrafında toplanarak grupları oluştururlar. Bu grupların bazıları kalıcı bazıları geçicidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıcı gruptur?
A. çalışma grupları
B. sağlık ocağı
C. oyun grupları
D. eğitsel kulüpler

6. Sosyal örgütlerin temel özelliği nedir?
A. maddi çıkar gözetmeleri
B. yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermeleri
C. kendi çıkarlarını gözetmeleri
D. hayatı zorlaştırmak için çaba göstermeleri
7. I. Gönüllü kişiler tarafından kurulur.
II. Yöneticileri hükümet tarafından atanır.
III. Karşılık gözetmeden insanların iyiliği için çalışır.
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal örgütlerin özellikleridir?
A. I-II B. II –III C. I-II-III D. I-III

8. “Toplumun huzuru, ailenin huzur ve mutlulu¬ğuna bağlıdır. Aile huzuru ise aile bireyleri arasındaki dayanışmayla sağlanır.
” Yukarıda, Atatürk’ün görüşlerini anlatan sözler ne ile ilgilidir?
A. aile dayanışması
B. aile bütçesinin oluşturulması
C. aileler arası ilişkiler
D. ailenin oluşturulması

9. Çevremizdeki sosyal örgütler, yasalar çerçe-vesinde hareket ederler. Sosyal örgütler yasalar çerçevesinde hareket etmeseydi ne tür problemlerle karşılaşırdık?
A. insanlar değişik çalışmalarla topluma yardımcı olurdu.
B. Yapılan faaliyetlerde çeşitlilik olurdu.
C. Hangi işleri, hangi ölçüler çerçevesinde yapacakları belirlenemeyeceği için top¬lumsal kargaşa yaşanırdı.
D. İnsanlar topluma yararlı oldukları için mutlu olurdu.

10.”Çevrelerindeki problemlere duyarlı olan insanların bir araya gelmesiyle………………… meydana gelir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki-lerden hangisi doğru tamam¬lar?
A. meclis
B. sosyal örgütler
C. komisyonlar
D. topluluklar

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dayanış¬ma ile ilgilenir?

A. öğretmenler kurulu
B. okul müdürlüğü
C. okul – aile birliği
D. millî eğitim müdürlüğü


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın