Doğal Sayılar Etkinliği 5. Sınıf Matematik

DOĞAL SAYILAR
1 )4 binlik + 5 on binlik + 2 yüzlük + 3 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 405 302 B) 405 203
C) 450 203 D) 540 203

2 )123452785 sayısında, sayı değeri en büyük olan rakamın basamak değeri kaçtır?
A) 80 B) 700
C) 2 000 D) 10 000 000

3 )200 013 001 080 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yüz milyar on üç milyon bin seksen
B) İki yüz on üç milyar bin seksen
C) İki yüz on üç milyon bin seksen
D) İki yüz milyon on üç bin seksen

4 )82bc7 sayısının sayı değerleri toplamı 26 olduğuna göre, b + c’nin değeri kaçtır?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

5 )a < 3148 + 5672 eşitsizliğini sağlayan en büyük a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8821 B) 8820 C) 8819 D) 8818

6 )461 204 303 doğal sayısının binler bölüğü hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) 303 B) 204 C) 461 D) 204 303

7 )Yüz milyon on sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 000 010 B) 1 000 010
C) 10 010 D) 1 010 000

8 )Beş milyon bin yüz bir sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 001 101 B) 501 111
C) 5 000 111 D) 5 100 101

9 )321 678 + 479 643 işleminin toplamında, yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

10 )4136 sayısındaki 4 ile 6 rakamlarının yerleri değiştirildiğinde sayıda nasıl bir değişiklik olur ?
A) 2998 azalır. B) 2998 artar.
C) 1998 azalır. D) 1998 artar.

11 )Dört basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 1111 B) 9999
C) 4000 D) 1000

12 )Altı yüz yedi milyar, on dokuz milyon, iki yüz dört bin yirmi altı sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 607 019 204 026 B) 607 190 204 26
C) 607 19 204 62 D) 67 190 024 026

13 )Aşağıdaki üslü sayılardan hangisi en büyüktür?
A) 1 7 B) 7 1 C) 8 0 D) 2 3

14 )3984 sayısındaki hangi rakamın sayı değeri, basamak değerine eşittir?
A) 94 B) 8 C) 9 D) Hiçbiri

15 )63 702 000 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altmış üç milyar yedi yüz iki milyon
B) Altmış üç milyon yedi yüz iki bin
C) Altmış üç bin yedi yüz iki
D) Altmış üç milyon yedi iki yüz iki milyar

16 )8 a a 5, 4 basamaklı bir doğal sayıdır. a rakamının basamak değerleri çarpımı 9000 olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 9

17 )34587 sayısında basamak değeri, sayı değerine eşit olan rakam hangisidir?
A) 8 B) 7 C) 5 D) 3

18 )Üç yüz altı milyar kırk beş bin üç sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 306 45 003 B) 306 453
C) 306 000 045 003 D) 306 045 003

19 )5843 doğal sayısındaki 8 ve 5’in basamak değerleri toplamı kaç eder?
A) 5800 B) 5840 C) 5003 D) 5043

20 )Rakamlarının sayı değerleri toplamı 6 olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

21 )3a65a sayısında, a rakamının sayı değeri 2 artırılırsa, sayının değeri ne kadar artmış olur?
A) 22 B) 202 C) 2002 D) 20002

22 )k bir çift sayma sayısı ise, aşağıdakilerden hangisi daima tektir?
A) k + 8 B) k + 7
C) k x 6 D) k x 5

23 )15 < n < 34 ise, n yerine yazılabilecek kaç tane çift doğal sayı vardır?
A) 9 B) 19 C) 8 D) 18

24 )22 + A < 58 ifadesinde, A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 35 B) 36 C) 34 D) 37

25 )1000 + 1000 + 10 +10 + 10 + 1 şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 331 B) 2 301
C) 2 031 D) 2 310

26 )643 589 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?

A) 400
B) 400 000
C) 40 000
D) 40
27 )Yirmi beş milyon altmış beş bin kırk beş sayısının rakamlarla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25 065 045
B) 25 650 045
C) 25 605 045
D) 25 006 545
28 )38 920 928 doğal sayısındaki 3 rakamının basamak değeri kaçtır?

A) 30 000 000
B) 3 000 000
C) 300 000
D) 3
29 )(4 x 100 000) + ( 8 x 1000) + (7 x 10) + (5 x 1) şeklinde çözümlenen
sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 408 075
B) 400 875
C) 480 075
D) 4875
30 )Dört yüz sekiz milyon on sekiz sayısının yazılışı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 4 800 018
B) 408 000 018
C) 40 800 018
D) 480 000 018
31 )(4 x 100 000) + (7 x 1000) + (5 x 100)
şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 47 500
B) 407 700
C) 407 500
D) 470 005
32 )90 009 020 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doksan milyon doksan bin yirmi
B) Dokuz milyon dokuz bin yirmi
C) Doksan milyon dokuz bin iki yüz
D) Doksan milyon dokuz bin yirmi
33 )6 928 652 doğal sayısının milyonlar bölüğü hangi seçenekte
belirtilmiştir?

A) 6
B) 69
C) 692
D) 6928
34 )35 472 346 sayısındaki 7 ve 2 rakamlarının basamak değerleri farkı
kaçtır?

A) 680 000
B) 68 000
C) 6 800
D) 680
35 )30 040 005 sayısında kaç bölük vardır?

A) 2
B) 8
C) 4
D) 3
36 )65 247 918 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri
toplamı kaçtır?

A) 15
B) 20
C) 10
D) 13
37 )7 832 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
38 )5056, 5506, 5065, 5605 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5056 < 5065 < 5506 < 5605
B) 5605 < 5506 < 5065 < 5506
C) 5056 < 5065 < 5605 < 5506
D) 5506 < 5056 < 5065 < 5605
39 )Yetmiş milyon dört sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 700 004
B) 7 000 004
C) 70 000 004
D) 700 000 040
40 )Rakamlarının sayı değerleri toplamı 3 olan iki basamaklı kaç tane
doğal sayı vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
41 )184 < a < 210 < b ise, a + b en az kaç olabilir?
A) 396
B) 390
C) 210
D) 412
42 )9 807 015 sayısında 7 nin basamak değeri kaçtır?

A) 7
B) 70
C) 700
D) 7000
43 )Beş basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

A) 99 999
B) 10 000
C) 90 999
D) 90 000
44 )13 426 123 doğal sayısının yüz binler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 4
B) 6
C) 3
D) 1
45 )Üç yüz üç milyon otuz üç bin üç yüz otuz sayısının rakamlarla
yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 33 303 330
B) 303 330 330
C) 303 033 330
D) 300 333 330
46 )806 417 002 sayısının on binler basamağındaki rakamın sayı değerinin
5 katı kaçtır?

A) 10 000
B) 5
C) 50 000
D) 50
47 )976 814 002 doğal sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı
kaçtır?

A) 37
B) 39
C) 976 814 002
D) 976 814
48 )Sayıların yazılmasında kullanılan rakamlar kaç tanedir?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
49 )İki yüz milyon on bin iki yüz iki sayısının yazılışı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 200 100 202
B) 201 000 202
C) 200 001 202
D) 200 010 202
50 )13 ile 85 sayılarının ortasındaki doğal sayı kaçtır?

A) 49
B) 48
C) 51
D) 43
51 )8 510 269 doğal sayısının binler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 8
B) 5
C) 1
D) 0
52 )8’den 53′ e kadar kaç tane doğal sayı vardır?

A) 61
B) 58
C) 48
D) 46
53 )37 , 876 ve 574 sayılarındaki tekrar eden rakamların basamak
değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 +70+700
B) 7 +700+70
C) 7+70+70
D) 7 +700+700
54 )Yüz bin on bin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 110 010
B) 100 110
C) 100 011
D) 110 111
55 )2, 6, 3, 4 rakamları ile dört basamaklı kaç tane doğal sayı
yazılabilir?

A) 12
B) 16
C) 18
D) 24
56 )6 on milyonluk + 7 on binlik+ 4 binlik + 3 onluk + 9 yüz milyonluk + 2
birlik şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 960 074 032
B) 960 704 032
C) 906 074 302
D) 960 074 302
57 )”5, 2, 4, 0″ rakamları birer defa kullanılarak yazılacak dört
basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 245
B) 254
C) 2045
D) 2054
58 )5 044 735 doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların basamak
değerleri toplamı kaçtır?

A) 44 000
B) 43 735
C) 4 000
D) 8
59 )160 053 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bin altı yüz elli üç
B) On altı bin elli üç
C) Yüz altmış bin elli üç
D) Hiçbiri
60 )10 036 058 doğal sayısında 6 ile 5 rakamlarının basamak değerlerinin
bölümü kaçtır?

A) 180
B) 160
C) 120
D) 100
61 )A ve B tek sayma sayıları ise, aşağıdakilerden hangisi her zaman tek
sayı olur?

A) A + B
B) (A + B ) x 2
C) A x B
D)
62 )7 – 2 – 0 – 3 rakamları ile 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı
yazılabilir?

A) 24
B) 20
C) 18
D) 16
63 )4 789 678 sayısının binler bölüğü ile birler bölüğündeki rakamların
sayı değerlerinin toplamları arasındaki fark kaçtır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
64 )160 053 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bin altı yüz elli üç
B) On altı bin elli üç
C) Yüz altmış bin elli üç
D) Hiçbiri
65 )Dört yüz bin dokuz sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4009
B) 40 009
C) 40 900
D) 400 009
66 )10 000 + 10 000 + 100 + 100 + 100 + 100 şeklinde çözümlenen sayı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 400
B) 24 000
C) 200 400
D) 204 000
67 )m > 6528 sıralamasında m sayısı yerine aşağıdakilerden hangisi
yazılamaz?
A) 6528
B) 6529
C) 6530
D) 6531
68 )96983 sayısındaki 6 ile 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaç
eder?

A) 6903
B) 6900
C) 6083
D) 6080
69 )Üç milyon iki yüz iki bin altı yüz sayısının rakamlarla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 250 520
B) 3 205 520
C) 3 202 600
D) 3 202 520
70 )670 370 sayısının, binler bölüğünün sayı değeri en büyük rakamı
hangisidir?

A) 7
B) 6
C) 3
D) 0
71 )Altı basamaklı bir sayının soldan ikinci basamağının adı nedir?

A) milyonlar
B) yüz binler
C) on binler
D) binler
72 )Dokuz yüz doksan milyon doksan dokuz bin doksan şeklinde okunan doğal
sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 999 099 090
B) 990 099 090
C) 990 009 099
D) 909 909 090
73 )Birler bölüğünde 5, milyonlar bölüğünde 48, binler bölüğünde 70 olan
doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70 048 500
B) 50 070 480
C) 48 070 005
D) 48 005 700
74 )85 348 907 doğal sayısındaki 5 rakamının basamak değeri kaçtır?
A) 5 000
B) 50 000
C) 500 000
D) 5 000 000
75 )Yedi milyon on bin on doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) 7 010 100
B) 7 100 010
C) 7 010 010
D) 7 100 100

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir