Servet-İ Fünun Edebiyatı Konu Özeti 11. Sınıf Türk Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı(1896-1901)

Ahmet İhsan Tokgöz’’Fenlerin Zenginliği’’ Recaizade Mahmut Ekrem’in Tevfik Fikret’i getirmesi sonucu oluşan Edebiyat Dergisidir.

Bu Dönem Sanatçıları

Şiirde: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ali EkremBolayır, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Ahmet Reşit Rey ve Celal Sahir Erozan.
Nesirde: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Safveti Ziya ve Ahmet Şuayp.

Şiirde;
Biçim:Anjelnemon
Ahenk: Aliterasyon, Asonans
Kafiye: Kulak
Dil:Ağır,süslü
Ölçü: Serbeste Yakın
Konu: Hayal Hakitat,Kaçış vb.

İLK;
• Psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
• Batılı roman: Halit Ziya – Mai ve Siyah
• Mensur Şiir: Mezardan Sesler- Halit Ziya
• Sembolizm ve Parnazim’i edebiyatımıza getiren: Cenap Şehabettîn
• Fıkra yazarı: Ahmet Rasim
• Çocuk şiirleri: Tevfik Fikret / Şermin
• İstanbul’u kötüleyen şiir: Sis – Tevfik Fikret

Genel Özellikleri
• “Sanat için sanat’’
• “Kafiye kulak içindir” görüşünü benimserler.
• Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak dururlar.
• Romanda, romantizmin kimi izleri bulunmakla birlikte genel olarak realizme bağlıdırlar.
• Betimlemeler gözleme dayalıdır ve nesneldir.
• Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır.
• Her bakımdan Avrupalılaşmak gerektiğine inanmışlar ve Batının ilim, sanat ve edebiyatından yararlanmaya çalışmışlardır.
• Yeni Zelanda hayalleri vardır.

Batı’dan Alınan Nazım Biçimleri

Sone:Kısa şiir,türkü… İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur.
Terza-Rima: Üçer mısralık bentler ile kurulur ve bent sayısı sınırsızdır. Tek bir mısra ile sona erer. ( Dante-İlahi Komedyası , Tevfik Fikret – Şehrayin)
Triyole:10 mısralı nazım şeklidir.
Serbest Müstezat:Aruz ölçüsününyapısının bozulmasıyla oluşmuştur. Birden çok aruz kalıbı ile aynı anda yapılmasıyla oluşur.
Mensur Şiir:Düz yazı ile şiirsel söyleyişin amaçlandığı türdür. İlk örneği Boudelaine’nin Küçük Mensur Şiirler iken Türk Edebiyatında ise Halit Ziya’nın Mezardan Sesler ve Mensur Şiirler adlı eserleridir.
Mehmet Rauf: Siyah İnciler Yakup Kadri: Erenler’in Bağından

• Fransız Edebiyatında temsilcileri şair iken Türk Edebiyatında yazarlardır.

Serveti Fünun dönemi en çok tenkite(eleştiri) önem verilen dönemdir.
H.Taine ve Fauget kurucu ve temsilcileridir.
’’Hayat için edebiyat ne ise,edebiyat için tenkid odur’’

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

6. Resim altına şiir yazma hangi akımda vardır? Sembolistler daha çok hangi vakitleri sever?

___________________________________________________

7. Tevfik Fikret in sanat anlayışını iki bölüme ayırmıştık. Bu iki sanat anlayışını yazınız.

A-_________________________________________________

b-_________________________________________________

8. Mehmet Akif,Y.Kemal,T.Fikret in en belirgin ortak hususiyeti nedir?

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

5.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.10p

Tanzimat edebiyatının ilk şairleri …………………………………ve ………………………………dir
Tanzimat edebiyatını ilk üç sanatçısı ……………………………dır
ilk resmi gazetemiz ………………………………dir
İlk edebi romanımız…………………………………………………dır.
ilk modern sözlük ve yazarı……………………………………………………dır.
ilk yerli tiyatro …………………….dır
ilk yerli hikaye …………………….dir
İlk eleştiri ………………………………………..dır.
İlk özel gazetemiz ………………………………………….dır.
ilk yerli romanımız ……………………………dır.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 HİKÂYE

1. Cumhuriyet döneminde (1923-1940) yazılmış iki hikâye

2. Cumhuriyet döneminde (1940-1980) yazılmış üç hikâye

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 2 ŞİİR

1. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir

2. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir

3. Fecriati topluluğundan bir şiir

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden üç şiir

5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir

Ünite 3 MAKALE

1. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel metin

Ünite 4 SOHBET/FIKRA

1. Cumhuriyet öncesi dönemden yazılmış bir sohbet

2. Cumhuriyet döneminden bir sohbet

3.Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra

4 . Cumhuriyet döneminden bir fıkra

Ünite 5 BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ

1.Cumhuriyet döneminden bir biyografi

2.Cumhuriyet döneminden bir otobiyografi

3.Divan edebiyatından bir tezkire

Ünite 6 ROMAN

1. 1923-1960 arasından bir roman

2. 1960 sonrasından iki roman

Ünite 7 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden (1923-1960) bir trajedi

2. Cumhuriyet döneminden (1923-1960) bir komedi

3. Cumhuriyet döneminden (1923-1960) bir dram

Ünite 8 GEZİ YAZISI

1. Cumhuriyet Döneminden iki gezi yazısı

2. Divan edebiyatından bir gezi yazısı

Ünite 9 ELEŞTİRİ

1. Cumhuriyet döneminden bir eleştiri

2. Tanzimat Dönemi’nden bir eleştiri

3. Cumhuriyet döneminde yazılan bir edebî eleştiri

Ünite 10 SÖYLEV

1. Cumhuriyet dönemine ait bir söylev

2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev

3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev

4. 1923-1980 dö ne m i Türk edebiyatından bir söylev

Ünite 11 MÜLAKAT

1. Cumhuriyet öncesinden bir mülakat örneği

2. Cumhuriyet döneminden bir mülakat

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S1.”Eylül ,Mai ve Siyah,Sergüzeşt,İntibah,Araba Sevadası”
Yukarıdaki romanlardan hangisinin aşığıda başkişisi yoktur?
(Lamia,Dilber,Bihruz Bey,Ali Bey”
Cevap:EYLÜL
S2.Aşağıdaki metinde “ağırlıklı” olarak hangi bakış açısı kullanılmıştır.
Nuri, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı. Çevreyi seyretmeye başladı.
Cevap:GÖZLEMCİ (MÜŞAHİT)
S3.Aşağıdaki dizeleri metin türü bakımından sınıflandırınız?
YOKLUK OVASI
Yerin üstüne baktım, uykuya dalmışlar;
Altına baktım, çürüyüp toprak olmuşlar.
Yokluk ovasında başka ne var ki zaten:
Daha gelmemişler var, gelip gitmişler var.
Ömer Hayam
Cevap:EDEBİ METİN,COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİN
S4.Talim-i Edebiyat ve Islahat-ı Edebiye adlı eserlerin ortak özelliği nedir?
Cevap:EDEBİ BİLGİLER KİTABI OLMALARI

… Sabah gazetesinde dekadanlar makalesi yayımlanıncaya kadar orta yerde “Dekadanlık” sözü yoktu. “Dekadanlık” sözü olmadığı gibi kimse çıkıp da kendi namına asaleten arkadaşları namına vekâleten: “Biz şöyle bir edebiyat okulu kurduk, bundan sonra şöyle yazacağız, edebiyatı şu yolda ilerleteceğiz vs.” gibi bir iddiada bulunmamıştı.
…Dekadanlar makalesini yazan zat: “Bizde birtakım genç edipler var, bunlar lisanı berbat ediyorlar, yazdıklarından bir şey anlaşılmıyor, bunlara “Dekadan” denir. Çünkü Fransa’da böyle bir edebiyat okulunun taraftarları vardır ki yazdıkları anlaşılmaz ve onlara ”Dekadan” derler.”diyordu.”H.C.Yalçın
S5.Yukarıdaki parçada “Genç edipler” sözüyle kimler anlatılmak isteniyor?
Cevap:SERVET-İ FÜNUNCULAR
S6.Aşağıdaki dizeler hangi edebi akımı anlatmaktadır?
Batan güneşlerin ölgün nigahı
Karartıp soldurmuş o kıblegahı
Mazlum bir ümmetin baht-ı siyahı
Viran kubbesinde gölgeler salmış. (Harap Mabed)
Cevap:SEMBOLİZM

S7.Divan ve Servet-i Fünun eebiyatlarının özellikle hangi alanda ortak özelliğe sahip olduğu söylenebilir?
Cevap:DİL VE ÜSLUP

S8.”Zehra romanının başkahramanı , Zehra kıskançlığıyla ön plana çıkar:Önce babsını,sonra da eşini…” Zehra, analatmaya bağlı edebi metinlerin “kişi”özellikleri dikkate alındığında nasıl adlandırılır?
Cevap:KARAKTER

S9.Sen gidince bak neler oldu
Gül büktü boynunu sustu bülbüller” Dizesinde hangi sanat yoktur?
A. Teşbih B. İstiare C.Teşhis D. Mübalağa E.Hüsn-i Talil
Cevap:TEŞBİH

Elhan-ı Şita
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
Gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
Gibi kar

S10Yukarıdaki şiirde altı çizili olan kelimelerin anlamlarını yazınız?

Cevap:,TİTREYİŞ,SESSİZ

S11.Aşağıdaki dizeden yola çıkarsak Tevfik Fikreti’in diğer Servet-i Fünunculardan hangi yönüyle ayrıldığı söylenebilir?

“Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer”
( Tevfik Fikret )
Cevap:TOPLUMSAL KONULARA DEĞİNMESİ

S12. Elhan-ı Şita şiiri “”tablo şiir” terimine, en uygun düşen eserlerdendir.Bu terim hangi edebi akımın etkisiyle oluşmuştur.?
Cevap:PARNASİZM

S13.Mensur şiir için aşağıdakilerden habgisi söylenemez?
A)Şairane bir söyleyişi vardır.B)Düz yazıdan farkı düşünce aktarımının olmamasıdır.
C)Mensur şiirde söz sanatlarından yararlanılmaz D)Bu tür şiirde seci bulunabilir.
E)Mensur şiirde;dize ,bend,ölçü, uyak vb. bulunmaz.
Cevap:C

S14Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiiri¬nin özelliklerinden biri değildir?
A)Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır. B)Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
C)Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir. D)Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
E)Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.
Cevap:D

S15.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sa¬natçı özelliklerinden biri değildir?
A)Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı¬rar.B)Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C)Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.D)Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
E)Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü¬zellikleriyle belirginleşir.
Cevap:C

S16.Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için aşağıdakiler¬den hangisi söylenemez?
A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediğiB)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğuC)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğuD)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek¬leştirdiğiE)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği
Cevap:A
S17Tanzimat gazeteciliği’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu B)Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı C)Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi¬lenmediği D)Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı E)Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu¬oyuna yansıttığı
Cevap:C
I.Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.
IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş,
V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.
Cevap:D
S18.Yukarıdaki numaralı cümlelerde,Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) İV. E) V.
S19.II. Abdülhamit zamanında Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre isimli oyunundan sonra izleyicilerin gösteri yapması ve tiyatroların bir süreliğine kapanması edebi eserin hangi yönünü gösterir?
A) Edebi eserin sosyal ve siyasi hayata etkisi B) Sosyal hayatın edebi esere etkisi C) Edebi eserin düşünce hayatına etkisi
D) Edebi eserin bilime etkisi E) Güzel sanatların edebi esere etkisi
Cevap:A

S20.Elhan-ı Şita şiirinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?
Cevap:HEYECAN BİLDİRME

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. a) Hürriyet kasidesi’nden alınan yukarıdaki beyitlerden hareketle Namık kemal’deki “Devlet ve devlet adamlığı” düşüncesi hakkında bilgi veriniz. (10 p.)
b) Oluşturmak istediği “Yeni İnsan” anlayışını kısaca açıklayınız. (10 p.)
c) Hürriyet Kasidesi ve yaptığınız açıklamalar doğrultusunda Namık Kemal’in Türk edebiyatındaki yeri ve önemine dair çıkarımlarda bulununuz. (15 p.)

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

Lise 3 Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 1. DÖNEM 11/… SINIFI EDEBİYAT DERSİ 1. YAZILISI
ADINIZ SOYADINIZ:……………………………………

NUMARANIZ…………..
PUAN………
1-Yedi Meşaleciler Hakkında bilgi verin?
2-Durum Hikâyesi hakkında bildiklerinizi yazın?
3- Kendisiyle yapılan bir röportajda; “Cumhuriyet Hükümetinin harice gönderdiği ilk resmi memur olmak şerefine ermişimdir. Benden hariciyeci mi olur beyefendi? Lâkin ne yaparsınız, adam yoktu o sıralar.. Hakikat bu… Tevazu gösteriyorum zannetmeyiniz. Hele bendeniz bu mesleğe asla hazırlıklı değildim. Güç iş bu, takdir edersiniz.” Diyen sanatçımızın adını ve hangi hikaye tarzında yazdığını belirtin?

4-Türk edebiyat tarihi içerisinde şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı ile de ön plana çıkmış bir yazarımızdır.Tiyatro eserlerinde geleneksel kültür unsurları ile, modern sahne tekniklerini birleştiren, bunu eserlerine başarıyla uygulayan sanatçı, tiyatro edebiyatına önemli oranda malzeme sağlamıştır. Yazmış olduğu tiyatro eserleri incelendiğinde, Türkiye’nin geçirmiş olduğu kültürel değişim açıkça kendini gösterir.

Yukarıda bahsedilen sanatçımız kimdir?
5-Ahmet Kutsi Tecer’in “Nerdesin” adlı aşağıdaki şiirinde şaire “”Nerdesin” diyen varlığın kim olabileceği ihtimallerini yazın?

NERDESİN
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.

6- Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek’in yeri hakkında bilgi verin?

7-İstanbul ile ilgili şiir yazan Divan şairimizin adını yazın?

8-Aşağıdaki şiirde isim tamlamalarını bularak çeşidi hakkında bilgi verin?
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum.
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine.
9- Konya eski milletvekili, Millî Eğitim eski Bakanı…gibi tamlamalar yanlıştır.Bunun sebebi ne olabilir, yazın?

10-Aşağıdaki kelime gruplarının çeşitlerini karşılarına yazın?
Konya Ovası
Oğlumun yıllar önce alınan kazağı
ipek saçlar