2018-2019 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait birçok destan vardır. Bunlardan

—- Sakalar’a; —- Hunlar’a; —- Göktürkler’e ve —- Uygur Türklerine ait destanlardır.

1) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Ergenekon – Göç

B) Manas – Oğuz Kağan – Köroğlu – Şu
C) Alp Er Tunga – Ergenekon – Türeyiş – Şu

D) Şu – Bozkurt – Oğuz Kağan – Türeyiş
E) Satuk Buğra Han – Köroğlu – Manas – Türeyiş

Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü sonra da yazılı gelenekle gelen, bir milleti derinden etkileyen olayları anlatan ve ilk söyleyeni belli olmayan türe —- denir. Türk ve Dünya edebiyatında birçok örneği vardır. Bunlara Türklere ait —- ve yabancılara ait —-örnek verilebilir.

2) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir?
A) yapma destan – Gılgamış – Şehname

B) doğal destan – Genç Osman – Igor
C) yapma destan – Çanakkale Şehitlerine – Kaybolmuş Cennet

D) doğal destan – Oğuz Kağan – Kalevela
E) doğal destan – Şehname – Gılgamış

 

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (20P)
– Sagu: Ölen kişinin ardından söylenen güzel şiirlerdir.
– Sav: İslamiyet öncesinde söylenen atasözleridir.
– Koşuk: Aşk, doğa sevgisi ve kahramanlık konularını içeren, kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir.
– Destan: Bir milletin başından geçen olayların anlatıldığı, manzum biçimde yazılan yazılardır.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

20) Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma

“Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”

21) Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ali Şir Nevai ” Muhakemetü”l ” Lügateyn

B) Yusuf Has Hacip ” Kutadgu Bilig

C) Ahmet Yesevi ” Divanı Hikmet

D) Kaşgarlı Mahmut ” Divanı Lügati”t Türk

E) Edip Ahmet Yükneki ” Atebetü”l Hakayık

Divan şiirinin ilk şairi kabul edilir. Din dışı konularda yazmıştır.

22) Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedi B) Aşık Paşa C) Hoca Dehhani D) Şeyhi E) Fuzuli

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

A) Oğuz Kağan Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Timur Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Ürünler anonimdir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE

1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek

2. Bir halk hikâyesi

3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye

4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir

* İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı

Ünite 2 ŞİİR

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu

2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes

4. Halk edebiyatından üç mâni ve bir türkü

5. Halk şiirinden bir koşma

6. Divan şiirinden bir mesnevi

7. Divan şiirinden iki gazel

8. Divan şiirinden bir kaside

9. Divan şiirinden bir şarkı

Ünite 3 DESTAN / EFSANE

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2. Türk halk edebiyatından bir efsane

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan

4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan

5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *Fiil *Zarf

* Fiil ve zarfların özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirilir

Ünite 4 ROMAN

1. Dünya edebiyatından bir roman

2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman

3. Servetifünun Dönemi’nden bir roman

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden bir roman

Dilbilgisi Konuları:

Kelime Türleri: *Edat * Bağlaç *Ünlem

* Edat, bağlaç, ünlemlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirir.

Ünite 5 TİYATRO

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin (Karagöz, orta oyunu)

2. 1860 – 1923 arası dönemden iki metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümlenin Ögeleri: Cümlenin ögelerini belirlemeye yönelik çalışmalarda farklı kelime gruplarını içeren örnekler verilerek kelime gruplarının cümle ögelerinin oluşmasında ve belirlenmesindeki işlevi değerlendirilir.

* Öge dizilişinin cümlenin anlamına katkısı okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde gösterilir.

Ünite 6 ANI

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki anı

Ünite 7 HABER METNİ

1. Güncel gazete haberlerinden iki metin

2. Genel Ağ (İnternet) haberlerinden bir metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümle Türleri: Yüklemin türüne, ögelerin dizilişine, yapısına, anlamına göre cümle türleri okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde ve işlevlerine dikkat çekilerek işlenir.

Ünite 8 REKLAM METNİ

1. Güncel gazete, televizyon reklamları ve broşür örnekleri

2. Geçmiş dönemlerde y ay ı m l an an gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

3. Güncel gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

Ünite 9 DİLEKÇE/ TUTANAK

1. İkidilekçe

2. Bir olay tutanağı

3. Bir toplantı tutanağı

Dilbilgisi Konuları :

Dilekçe ve tutanaklardaki dil özellikleri

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

SORULAR

SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUANLAMA 10 5 10 10 10 20 10 5+5 5 10

S-1   Mesnevi türünün Türk  edebiyatındaki yeri ve önemi  nedir?  Aşk, din , savaş ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.

 

S- 2   , Semai, Türkü  İlahi nazım biçimleri  özel  bir ……………………… ile  söylemeleri bakımından benzerdir.

 

S-  3   Halk  hikayelerinin yapısı, içeriği, anlatımı hakkında bilgi vererek  halk hikayelerinden iki eserin adını belirtiniz.

 

S-4  Şarkı   nazım biçimi ile  tuyuğ nazım biçimini karşılaştırıp ünlü rubai ve tuyuğ yazarlarına örnek veriniz.

 

S-5  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan  yerleri  uygun ve  doğru şekilde tamamlayınız.

 

Gazeller  ……………………………… ölçüsü ile yazılır,  …………………………..  beyitten oluşur. ilk beyitine…………………………. denir     ve …………………, ……….. , ………………………….., ……………………………………  ,……………………………………………. Konuları işler.

İslamiyet Öncesi Destansı Türk edebiyatında ölüm konusunu işleyen şiirlere……….……………    Divan Edebiyatında ….…………………… Halk Edebiyatında ise………………………………………. denir.

 

S-6 Aşağıdaki boşlukları uygun ve  doğru bir şekilde doldurunuz.

Nazım Biçimi Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği  Tema Nazım birimi ve Sayısı Türün  En büyük Şairi
  İlahi  

 

Kaside  

 

 Rubai  

 

 Terkib–i Bent
 Nefes  

 

 

S-7   Aşağıdaki  cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y”  yazınız.

  • Şarkı, Türklerin türkü türünden esinlenerek  divan edebiyatına kazandırdığı  nazım biçimidir. (   )
  • Makâlât Pir Sultan Abdal’ın sembolik bir öğretici eseridir. (  )
  • Öyküleme gerektiren konular mesnevi türü ile yazılır ( )
  • Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler ve terkipler kullnılmıştır.  (   )
  • Dede Korku Hikayeleri on iki epik  hikâyeden oluşan İslami dönem ilk destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseridir (  )

 

S – 8   Dostı  ger  zehr-i mâr içse  olur âb- ı hayât                             Suya virsün bâğbân  gülzârı  zahmet çekmesün

            Hasmı su içse  döner elbette zehr-i mâra su                             bir gül açılmaz yüzün tek virse  min gülzâre  su

 

  1. a) Yukarıdaki beyitler kasidenin ………………………………………………….. ve…………………………………………… bölümlerinden alınmıştır. Beyitlerde ………… sesleri ile …………………… uyak yapılmıştır.  istenen özelliklerini bulup yazınız.

 

b ) İki  beyitteki en belirgin olan iki sanatı sebebiyle birlikte gösterip açıklayınız

 

S-9       Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?

 

  1. a) Naat b) Munacaat         c) Fahriye             d) Bahariye          e) Tevhit

 

S- 10   Fuzûlî’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz

 

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her sorunun tam ve doğru cevabı yukarıdaki puanlama tablosunda olduğu gibidir.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

11.
“Etil suyl aka turur (İtil suyu akar durur)
Kaya tüpi koka turur (Kaya dibini oyar durur)
Balık telim baka turur (Gölcüklerde çok balık ve kurbağa var)

Kölüngü hakı küşerür.” (Göğü dahi taşırırlar)

Bu örnekten de yararlanarak koşukların biçim ve içerik özellikleri hakkında bilgi veriniz?(10 p)

a)Biçim özellikleri:

ÖLÇÜ :

NAZIM BİRİMİ :

UYAK DÜZENİ :
b)İçerik:

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]