2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

S.8) Osmanlı siyasi hayatına damgasını vuran parti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokrat Parti
B)Cumhuriyet Halk Fırkası
C)Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
D)Serbest Cumhuriyet Fırkası
E)İttihat ve Terakki partisi

S.9)1947 yılında Harvard üniversitesinde bir konuşma yapan ABD dışişleri bakanı George Marshall ekonomilerini tekrar kalkındırmak için çok geniş kapsamlı bir program önerdi. Marshall planı; katılmak isteyen her Avrupa ülkesine Amerikan yardımı malzeme ve makinesini içeriyordu. Türkiye dâhil 16 Avrupa ülkesi 22 Eylülde Amerikaya sunulmak üzere Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı hazırladı. Bu programla Amerika dış yardım konusu çıkarılmıştır. Konunun daha ilk yıllarında 16lara 6 milyar dolarlık yardım yapılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Amerikanın yardım yapmadığı ülkelerden biridir?

A) Türkiye

B) Fransa

C)İngiltere

D) Almanya

E) İzlanda

2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

S-1-) II.Dünya Savaşı na katılan Mihver ve Müttefik Devleri belirtiniz? (10p)

A-Mihver Devletler-
B-Müttefik Devletler-

S-2-) Yalta Konferansı hangi devletler arasında imzalanmıştır? (10p)

S-3-) Türkiye nin II.Dünya Savaşı sırasında aldığı önlemleri belirtiniz? (10p)

2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

1.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaşa giren ABD Wilson İlkelerini yayınlayarak savaş durumunun sona ermesini sağlamaya çalışmıştır.
II. Dünya Savaşı sonlarına doğru ABD savaşı sonlandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) A) Monreo Doktrini’ni yayınlamıştır
B) B) Atlantik Bildirisi’ni yayınlamıştır
C) C) Truman Doktrini’ni yayınlamıştır.
D) D) Marshall Planı’nı kabul etmiştir.
E) E) Eisenhower Doktrini’ni yayınlamıştır.

2. I. Birleşmiş Milletleri’nin kurulması
II. Locarno Antlaşması’nın imzalanması
III. Balkan Antantı’nın imzalanması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabalarından biridir?

A) Yalnız I B) yalnız II C)yalnız III D) I ve II E) I ve III

 

2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının sonuçları arasında yeralmaz?
A) Yeni bağımsız devletlerin kurulması
B) İmparatorlukların yıkılması
C) Anadolu’nun işgal edilmesi
D) Köklü rejim değişikliklerinin olması
E) Balkan Savaşlarının başlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi Rusya da çıkan Bolşevik İhtilalı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) SSCB’nin kurulması
B) Komünist rejimin Rusya’ya hâkim olması
C) Rusya da yaşayan Türklerin bağımsızlık mücadelesine girişmesi
D) I.Dünya Savaşında yapılan gizli antlaşmaların açıklanması
E) İtilaf Devletlerinin savaştan galip çıkması

3. I.Dünya Savaşından sonra galip devletlerin mandacılık sistemini oluşturmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
A) Sömürgeciliği devam ettirmek
B) Dünya barışını sağlamak
C) Yeni kurulan devletlere yardımcı olmak
D) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
E) Wilson prensiplerini uygulamak

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketinin içinde yer alan ünlü Türk tarihçisidir?
A) Zeki Velidi Togan
B) Enver Bey
C) İsmail Gaspıralı
D) Fuat Köprülü
E) Yusuf Akçura

5. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın Galip devletleri açısından sonuçlarından birideğildir?
A) ABD: Avrupa ile ilgisini keserek Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür
B) Fransa: Sınırlarındaki iki büyük tehlikeden(Almanya, Avusturya-Macaristan) kurtulmuştur.
C) İngiltere: Dünya liderliğini sürdürmüştür.
D) İtalya: Akdeniz ve çevresinde güçlü bir konuma gelmiştir.
E) Japonya: ABD’nin sömürgelerini işgal etmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonucunda galip devletlerle mağlup olan devletlerarasında yapılan antlaşmalardan biri değildir?
A) Versay
B) Sen Jermen
C)  Nöyyi
D) Sevr
E) Londra

7. II. Dünya Savaşından sonra Sovyet yöneticileri Aşağıdaki Türk ve Müslüman topluluklarından hangilerini Orta Asya ve Sibirya ya sürgün etmemiştir?
A) Azeri Türkleri
B) Kırım Türkleri
C) Çeçenler
D) İnguşlar
E) Ahiska (Meshet)

 

8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşından sonra İngiltere’nin nüfuz ve manda bölgelerinden biri değildir?
A) Irak
B) Lübnan
C) Kıbrıs
D) Mısır
E) Filistin

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşından sonra güçler dengesinde ön plana çıkan devletlerden biri değildir?
A) SSCB
B) İngiltere
C) İtalya
D) ABD
E) Çin

 

10. II. Dünya Savaşı, Almanya’nın aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmesiyle başlamıştır?
A) Avusturya
B) Çekoslovaky
C) Belçika
D) Polanya
E) Macaristan

—Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız? (Her kelimenin tam doğru cevabı 4 puandır.)

1.Birleşmiş Milletler:

2. İsmail Gaspıralı:

3. Maginot Hattı:

4. Brest Litovsk Antlaşması:

5. Yatıştırma Politikası:

6. Totaliter Rejim:

7. Soykırım:

8.Pearl Harlbour Baskını:

9.Varlık Vergisi:

10.Manda Himaye:

— Aşağıdaki soruları arka sayfaya açıklayınız?  (Her sorunun tam doğru cevabı 10 puandır.)

1. II. Dünya Savaşının Türkiye’ye etkilerini açıklayınız?

2. II. Dünya Savaşının Siyasi sonuçlarını yazınız?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

SORULAR

1-)28 Şubat 1953’te kurulan Balkan Paktı’na katılan devletleri yazınız

2-)SALT I görüşmeleri nerede yapılmıştır

3-)Kıbrıs Barış Harekatının Türk-ABD ilişkilerine olan etkisini yazınız.

4-)Türkiye’nin Ortadoğu politikalarını etkileyen gelişmeleri yazınız

5-)Ermeni hayallerini gerçekleştirmek adına kurulan Ermeni terör örgütünün adını yazınız

6-)1970 li yıllarda yaşanan ekonomik gerilemenin sebeplerini yazınız

7-)1960-80 arasında yaşanan toplumsal değişimi yazınız

8-)Perestroika ve Glasnost Politikalarını uygulamaya koyan Rus Devlet adamının adını yazınız

9)OAPEC’in başarısız olma sebeplerini yazınız

10)Monreo Doktrini nedir açıklayınız

NOT=HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

10) CAMP DAVİD antlaşması nasıl neticelenmiştir?

C–10) 17 Eylül1978 tarihinde imzalanan Camp David anlaşması İsrail işgal devletiyle Arap dünyası arasında uzlaşma sürecinin kapısını açan ilk anlaşma niteliği taşımaktadır. Bu anlaşmanın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 13 Eylül 1993 tarihinde FKÖ, Oslo İlkeler Anlaşmasını imzalayarak işgalci Siyonist devleti resmen tanıdı. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra Ürdün Akabe anlaşmasını imzalayarak o da işgal devletini resmen tanıdı ve onunla diplomatik ilişkileri fiilen başlattı.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı

2018-2019-2020 eğitim öğretim yılında 12. Sınıflar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

12. Sınıflar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: MEB)

12. Sınıflar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: Biryay)

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı