10. Sınıf Tarih Konuları

Okul ders kitaplarında 10. sınıf tarih konuları aşağıdaki gibidir. Yayın evi farklı olsa da konular ve başlıklar hemen hemen aynıdır.

 

Başlıca konu başlıkları şu şekilde:

 • Uç Beyliğinden Devlete
 • Osmanlı Devlet Yönetimi Temel Özellikleri
 • Osmanlı Ordu Teşkilatı
 • Osmanlı Ekonomisi
 • Fatih ve Fetih
 • Osmanlılarda Devlet Yönetimi, Askeri Teşkilat ve Eğitim
 • 15. yy da Avrupa’daki Gelişmeler
 • 1. Selim (Yavuz) Dönemi
 • Osmanlı Devletinde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
 • Kanuni Dönemi
 • Osmanlı Devletinde Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
 • Reform Hareketleri

şeklinde devam etmektedir.

2018-2019 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10. Sınıf Tarih dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

6- Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması’nda; ordunun teknik yetersizliği ve isteksiz oluşu, Kırım hanının Leh
ordusunun Tuna Nehri’ni geçişine izin vermesi gibi nedenlerle başarısız olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yenilginin bedelini hayatıyla ödemiştir.

Bu bilgiye göre II.Viyana Kuşatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı ordusu disiplinsizlik içindedir.
B) Osmanlı’ya karşı Haçlı İttifakı kurulmuştur.
C) Yenilginin nedeni olarak yöneticiler görülmüştür.
D) Yardımcı kuvvetler görevlerini yapmamıştır.
E) Ordunun silah ve teçhizatı yeterli değildir.

7- Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası, Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdel’i kaybetmiştir.

Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Avrupa’nın askeri üstünlüğünü kabul etmiştir.
B) Avusturya Türkleri Balkanlardan atmıştır.
C) Papalık büyük bir güç ve otorite kazanmıştır.
D) Batıda ilk kez büyük çapta toprak kaybedilmiştir.
E) Rusya Karadeniz’e inme fırsatı elde etmiştir.

2018-2019 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

Boşluk Doldurma Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldur(Her boşluk 4’er Puan)

(Demokrasi, Milliyetçilik, Fransa,İngiltere, Evliya Çelebi , Coğrafi Keşifler, Sanayi İnkılâbı ,Otomobil,Taç Mahal,)

11- Fransız İhtilal inin ortaya çıkardığı …………………… akımı çok uluslu bir devlet olan Osmanlı’nın yıkılmasını sağlayan temel faktör olmuştur
12- ……………………………..ile kol gücünün yerini makine gücü almış, üretim artmış ham madde ihtiyacı doğmuş ve sömürgecilik hızlanmıştır?
13- Babürlülere ait dünyanın yedi harikasından sayılan anıt mezar……………………………………………………dır.
14-10 Ciltlik Seyahatname’nin yazarı ………………………………………………………………dir.
15- Sanayi İnkılabı dokumacılık alanında ………………………………………devletinde başladı.

2018-2019 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

23-Kanuni Döneminde İranla Yapılan İlk resmi anlaşma aşağıdakilerden hangisidir.

A) 1555 Amasya anlaşması
B)1444 Edirne anlaşması
C)1533 İstanbul anlaşması
D)1838 Balta limanı anlaşması
E)1699 Karlofça anlaşması

24-Aşağıdaki Bilgilerden hangisi hatalıdır

A)İstanbul 1453 yılında fethedilmiştir
B)Osmanlı devletinin 1299 yılında kurulduğu kabul edilir.
C)Osmanlı devletinde devlet meselelerinin görüşüldüğü yere KURULTAY denilir
D)Osmanlıların 2 saat gibi kısa sürede kazandığı meydan savaşı Mohaç meydan savaşıdır.
E)Osmanlı devletinin İkinci kurucusu Çelebi Mehmet kabul edilir.

 

2018-2019 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki doğru yanlış sorularına uygun cevabı veriniz.(Doğruysa D, yanlışsa Y). (20p.) 1. ( ) Anadolu beylikleri Rus baskısı yüzünden kıyılarda kurulmuştur. (2p.)
2. ( ) Osman Bey Bizans tekfurları ile mücadele etmiştir. (2p.)
3. ( ) Osmanlılar Aydınoğulları Beyliğini fethederek donanma sahibi oldular. (2p.)
4. ( ) Osmanlılar Çimpe kalesini alarak Rumeli’ye geçtiler. (2p.)
5. ( ) Osmanlılar Rumeli’ye yalnızca kavgalı ailelerden birini yerleştirdiler. (2p.)
6. ( ) Yıldırım Bayezit’in Bizans ile yaptığı antlaşmaya göre, İstanbul’da bir cami yapılacaktı. (2p.)
7. ( ) Ankara Savaşı Timur ile I. Murat arasında oldu. (2p.)
8. ( ) Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilir. (2p.)
9. ( ) Fatih ile Uzun Hasan arasında Çirmen Savaşı oldu. (2p.)
10. ( ) Kırım alınarak Karadeniz bir Türk gölü hâline getirildi. (2p.)

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boş kısımları doldurunuz. (30p.) (Her biri 3 puan)
1. İlhanlıların baskısıyla, …………………… tarım ve ticaret iyice zayıfladı. (3p.)
2. Altın Orda Devleti Rusların ……………………….. inmelerini engelledi. (3p.)
3. Osman Bey ………………..…….. alarak beyliğin merkezi yaptı. (3p.)
4. Bizans’a karşı kazanılan ilk zafer ……………………. Savaşıdır. (3p.)
5. Osmanlı Devleti …………………….. Beyliğini alarak donanma sahibi oldu. (3p.)
6. I. Murat ……………………. Savaşında şehit oldu. (3p.)
7. Yıldırım Bayezit Ankara Savaşı’nda yenilince ………………… fethi yarım asır gecikti. (3p.)
8. Çelebi Mehmet ……………………. barışçı bir siyaset izledi. (3p.)
9. Halife Yıldırım Bayezit’e ………………. Savaşı’ndan sonra “Anadolu Sultanı” unvanını vermiştir. (3p.)
10. İstanbul fethedilince …………………… Devleti cihan devleti oldu. (3p.)

C) Aşağıdaki test sorularında uygun cevabı işaretleyiniz. (20p.) (Her biri 5 puan)
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların durumunu yansıtmaz?
A) Halk, tekfurların ve despotların baskıcı yönetiminden bıkmıştı.
B) Anadolu Selçuklu Devleti sultanları birer Moğol valisi gibi hareket ediyordu.
C) Bağımsız hale gelen Türk Beylikleri kendi aralarında mücadele ediyorlardı.
D) Anadolu’nun Bizans toprakları dışında kalan kesimleri bir yönetim altında toplanmıştır.
E) Balkanlarda, Sırp Krallığı, Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan Beylikleri vardı.
2. Haçlı savaşları kendi çağının dışında Osmanlı
çağında da görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluş dönemi haçlı savaşı özelliği taşımaktadır?
A) Pelekanon B) Koyunhisarı C) Puvatya D) Mohaç E) Varna

3. Osmanlı devleti egemenlik altına aldıkları her bölgeye Anadolu’dan Türk göçmenler getirip
yerleştirmişlerdir.
Osmanlıların fethedilen bölgelerde böyle bir politika izlemesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Bölgeyi Türkleştirmek B) Fethedilen bölgenin elde tutulmasını sağlamak
C) Bölgede eğitim faaliyetlerini başlatmak D) Türkmenleri yerleşik hayata alıştırmak
E) Bölgenin savunulmasını kolaylaştırmak
4. İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in yaptığı aşağıdaki uygulamalardan hangisi Hıristiyan birliğini bölmeye yöneliktir?
A) Ortodoks patrikhanesinin faaliyetlerine izin vermek B) Otranto’nun fethi
C) Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yıkmak D) Belgrad’ı fethetmek
E) Donanmayı güçlendirmek
5. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?
A) Ortaçağ sona erdi, yeniçağ başladı. B) Osmanlı devletine karşı haçlı birliği oluşturuldu.
C) Osmanlı devleti imparatorluk haline geldi.
D) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı. E) Osmanlı devleti yükselme devrine girdi.

E) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (30 puan) (Her soru 5 puan)
1. İlhanlıların Anadolu’ya verdiği zararlar nelerdir? Birini yazınız.

2. Koyunhisar Savaşı’nın özelliği nedir?

3. Sırp Sındığı Savaşı’nın özelliği nedir?

4. Sultan II. Murat hangi savaşı ordu komutanı olarak kazandı?

5. İstanbul’un fethinin en önemli sebebi nedir?

6. Kırım’ın Osmanlı hâkimiyetine alınmasının sebepleri nelerdir? Birini yazınız.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

2017-2018 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan)

• Osmanlı devletinde ilk devlet matbaası…………………………………………………..tarafından kurulmuştur.
• Tımar sistemini bozulmasıyla Osmanlı devleti asker ihtiyacı için …………………….adı verilen ücretli askerler tutmuştur.
• Mukataa adı verilen devlet toprağının işletme hakkını alan kişilere………………………….denir
• Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi ………………………..……………………….Paşa hazırlamıştır.
• Avrupa da bilim ve tekniğin öne çıktığı döneme ……………………………denir.
• Sanayi Devrimi ilk kez ………………………………sektöründe gerçekleşmiştir.
• Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı yönetimine karşı ilk isyan eden azınlık……………………..dır.
• ……………………………….antlaşması Osmanlını 18.YY da kazançlı çıktığı son antlaşmadır.
• Osmanlı Donanmasının aldığı son ada …………………………. Adası dır.
• ……………………….antlaşmasıyla Osmanlı Devleti dağılma dönemine girmiştir.

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018