2019 Tarih Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Tarih Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Tarih Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Tarih Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Tarih öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Tarih Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

2018-2019 9. Sınıf Tarih Konuları

1. ÜNİTE TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
NEDEN TARİH?
ZAMANIN TAKSİMİ
VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM
BELGEDEN BİLGİYE
TARİH VE YORUM

2. ÜNİTE KADİM DÜNYADA İNSAN

İNSANLIĞIN İLK İZLERİ
YERLEŞİK İNSAN VE MEDENİYET
KABİLEDEN DEVLETE (MÖ 7500-MÖ 350)
KANUNLAR DOĞUYOR
DOĞA, İNSAN VE GÖÇ
DEVLETTEN İMPARATORLUĞA (MÖ 350-MS 1250)
KANUNLAR GELİŞİYOR
İLK VE ORTA ÇAĞ’DA ORDU
TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ
YAZININ GELİŞİMİ

3. ÜNİTE İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA

AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ
BOYLARDAN DEVLETE
KAVİMLER GÖÇÜ
TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI
İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI
TÜRKLERDE ASKERÎ KÜLTÜR

4. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA
İSLAMİYET YAYILIYOR
EMEVİLER
ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER
BİLİM MEDENİYETİ

5. ÜNİTE TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU’YA YERLEŞMESİ

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ
İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET YAPISINA ETKİSİ
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
HORASAN’DAN ANADOLU’YA KUTLU YOLCULUK

2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

S.8) Osmanlı siyasi hayatına damgasını vuran parti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokrat Parti
B)Cumhuriyet Halk Fırkası
C)Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
D)Serbest Cumhuriyet Fırkası
E)İttihat ve Terakki partisi

S.9)1947 yılında Harvard üniversitesinde bir konuşma yapan ABD dışişleri bakanı George Marshall ekonomilerini tekrar kalkındırmak için çok geniş kapsamlı bir program önerdi. Marshall planı; katılmak isteyen her Avrupa ülkesine Amerikan yardımı malzeme ve makinesini içeriyordu. Türkiye dâhil 16 Avrupa ülkesi 22 Eylülde Amerikaya sunulmak üzere Avrupa Ekonomik Kalkınma Programı hazırladı. Bu programla Amerika dış yardım konusu çıkarılmıştır. Konunun daha ilk yıllarında 16lara 6 milyar dolarlık yardım yapılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Amerikanın yardım yapmadığı ülkelerden biridir?

A) Türkiye

B) Fransa

C)İngiltere

D) Almanya

E) İzlanda

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1-İlk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Türklerde veraset sistemi
B) Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C) Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D) Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E) Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri

2- “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A) Taht kavgalarının engellenmesi
B) Ülke bütünlüğünün korunması
C) Sınırların denetim altında tutulması
D) Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E) Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması

I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması
3- Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
A) I – II B) I – III C) II – III
D) II – IV E) III – IV

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

6- Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması’nda; ordunun teknik yetersizliği ve isteksiz oluşu, Kırım hanının Leh
ordusunun Tuna Nehri’ni geçişine izin vermesi gibi nedenlerle başarısız olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yenilginin bedelini hayatıyla ödemiştir.

Bu bilgiye göre II.Viyana Kuşatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı ordusu disiplinsizlik içindedir.
B) Osmanlı’ya karşı Haçlı İttifakı kurulmuştur.
C) Yenilginin nedeni olarak yöneticiler görülmüştür.
D) Yardımcı kuvvetler görevlerini yapmamıştır.
E) Ordunun silah ve teçhizatı yeterli değildir.

7- Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası, Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdel’i kaybetmiştir.

Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Avrupa’nın askeri üstünlüğünü kabul etmiştir.
B) Avusturya Türkleri Balkanlardan atmıştır.
C) Papalık büyük bir güç ve otorite kazanmıştır.
D) Batıda ilk kez büyük çapta toprak kaybedilmiştir.
E) Rusya Karadeniz’e inme fırsatı elde etmiştir.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız?
( 2*8=16puan )

*Eski Türk devletlerinde ölen kişi …………………..adı verilen mezarlara gömülür.
*Bilinen ilk Türk alfabesini………………………devleti oluşturmuştur.
*İslamiyet öncesi Arap toplum yaşantısı……………………dönemi olarak belirtilir.
*……………………………müslümanlar arasındaki ilk iç çatışmadır.
*Hicret ten sonra Medine deki yahudilerle……………………sözleşmesi imzalanmıştır.
*Orta Asya da kurulan İlk Türk İslam devleti……………………….dır.
*Emeviler Arap olmayan Müslümanları……………………..olarak belirtmiştir.
*…………………………..Mısır da kurulan ilk Türk devletidir.

B-Orta Asya da kuralan ilk Türk-İslam devleti döneminde yazılan İlk Türk İslam eserlerini ve yazarlarını belirtiniz?( 2*4=8 puan )