Kongreler Ve Genelgeler 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konu Anlatımı

HAVZA GENELGESİ
S.1-Kurtuluş Savaşının ilk genelgesi (bildirisi) hangisidir?
Havza Genelgesidir-28 Mayıs 1919
S.2-Havza genelgesinin amacı nedir?
Halkı işgallere karşı bilinçlendirmek, uyarmak ve bu sayede Milli bilinci uyandırarak ,Milli heyecanın tüm yurda yayılmasını amaçlamak.
S.3-Havza Genelgesinde alınan kararlar nelerdir?
-Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmalı ve yurdun her tarafında işgalleri kınamak için gösteriler ,protesto mitingleri düzenlenmeli
-Türk Milletinde düşman işgaline karşı milli bir bilinç oluşturulmalı
-İtilaf devletlerinin temsilciliklerine ve İstanbul Hükümetine etkili telgraflar gönderilmeli
-Hıristiyan halka karşı olumsuz davranışlar sergilenmemeli
-Müdafaa-i hukuk cemiyetleri yurdun her tarafına yaygınlaştırılmalı
S.4-Mustafa Kemal in Anadolu ya geçmesindeki amaç neydi?
Anadolu da oluşan yerel direniş hareketlerini ulusal bir amaç etrafında birleştirmek için yola çıkmıştı.
AMASYA GENELGESİ
S.5-Amasya Genelgesi nin önemli maddeleri hangileridir?22 Haziran 1919
1-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir
(Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirtilmiştir.Bölgesel direniş yerine ülke topraklarının bir bütün olarak savunulması hedeflenmiştir)
2-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok duruma düşürmüştür.
(Mustafa Kemal İstanbul Hükümetine ilk defa karşı çıkmıştır.Anadolu ya geliş sebebine dikkat çekmiştir .Kurtuluş Savaşının gerekçelerinden biri daha açıklanmıştır)
3-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
(Kurtuluş savaşının yöntemi belirtilmiştir.Milli egemenlik yolunda ilk önemli adım atılmıştır.Milli mücadeleyi yapacak güç ortaya konmuştur.İlk kez milli egemenlik vurgusu yapılmıştır)
4-Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü denetim ve etkiden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
(Bu kararla İstanbul hükümetinin yapamadığını yapacak yeni bir siyasi oteritenin gereği belirtilmiş ve bu otoritenin bağımsız çalışmasına vurgu yapılmıştır)
5-Anadolu nun her bakımdan güvenli bir yeri olan Sivas ta Milli Bir Kongre toplanmalıdır.
(Ülkenin tamamının temsil edildiği bir kurumun kurulması öngörülmüş ,birlik ve beraberlik çağrısı yapılmıştır)
6-Sivas Kongresine katılacak temsilciler Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetleri ile belediyeler aracılığı ile seçilecektir.
(Milletin güvenini kazanmış ,Milli Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesine çalışılmıştır.Kongrenin demokratik bir nitelik kazanması amaçlanmıştır)
7-Her türlü ihtimale karşı,kongreyle ilgili faaliyetler milli bir sır olarak saklanmalıdır.
(Bu karla İtilaf devletleri ile İstanbul Hükümetinin Sivas Kongresini engellemeye yönelik faaliyetlerine karşı önlem alınmıştır)

S.6.Amasya Genelgesinin en önemli özelliği nedir?
Milli Mücadele düşüncesinin fikri zeminden çıkıp eyleme dönüşmesinin gerekliliğinin vurgulanmasıdır.
Milli Mücadelenin temeli olup milli iradeye dayalı bir yönetim kurma yolunda atılan ilk adımdır
AMASYA GENELGESİNDE, KURTULUŞ SAVAŞININ AMACI , GEREKÇESİ VE YÖNTEMİ ORTAYA KONMUŞTUR

S.7-Mustafa Kemal in Amasya Genelgesiyle ilgili maddeleri Samsun a çıkmadan önce İstanbul da Şişlide ki evinde hazırlaması Onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?
-Planlı ve Metotlu çalışan bir devlet adamı kişiliğine sahip olduğunu gösterir

ERZURUM KONGRESİ 23 Temmuz 1919
S.8-Erzurum Kongre sinin toplanma amacı nedir?
Doğu Anadolu nun bir Türk yurdu olduğunu ortaya koymak ve burada kurulması öngörülen Ermeni Devleti düşüncesine engel olmaktı
S.9.Erzurum Kongresinin en önemli özellikleri nelerdir?
1-Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından bölgeseldir.Ancak aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongre özelliği taşıyarak ulusal bir nitelik kazandı
2-Milli Mücadelenin temel belgesidir
3-Mustafa Kemal Paşa nın başkanlığında geçici bir hükümet gibi çalışacak Temsili Heyet oluşturuldu.
S.10.Erzurum Kongresin de alınan önemli kararlar nelerdir?
1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz
(Topyekun mücadele hedeflenmiştir.Ne Karadeniz İllerinde Pontus Rum Devleti nede Doğu İllerinde Ermeni Devleti kurulmasına fırsat verilmeyeceği amaçlanmıştır.Türklerin yaşadığı toprakların bir bütün olduğu amaçlanmıştır.)
2-Her türlü işgal ve müdahaleye karşı ,millet birlik olarak kendisini savunacak ve karşı koyacaktır.
(Bu kararla Erzurum Kongresi yerel (bölgesel) bir kongre olmasına rağmen tüm yurda seslenmiş ve ulusun ortak bir hedef doğrultusunda harekete geçmesi amaçlanmıştır.)
3-Osmanlı Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamaz ve koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
(Bu kararla yeni bir Türk Devleti kurulacağına dair ilk mesaj verilmiştir.Bu kararın alınma sebebi İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi bir politika izlemesidir)
4-Kuvayimilliye yi etkili ,milli iradeyi hakim kılmak esastır.
(Bu kararla ulusal egemenlik vurgusu yapılarak Cumhuriyet rejiminin ilk işareti verilmiştir.)
5-Hıristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
(Bu kararla azınlıklara bağımsız devlet kurma fırsatı verilmeyeceği kararlaştırılmıştır)
6-Manda ve himaye kabul edilemez
(Bu kararla yabancı devletlerin koruması altında yaşamak reddedilmiş , ulusal bağımsızlık isteği ortaya konulmuştur)
7-Milli Meclisin (Mebuslar Meclisi) derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.
(Milli iradenin Osmanlı Hükümeti üzerinde denetim kurmasını sağlamayı amaçlamaktadır)

SİVAS KONGRESİ 4-11 Eylül 1919
S.11-Sivas ta bir Milli Kongre toplanması karar nerede alınmıştır?
-Amasya Genelgesinde ortaya konulmuş ve her ilden 3 temsilci gönderilmesi kararlaştırılmıştı
S.12-Ulusal Kongre için Sivas ın tercih edilme sebepleri nelerdir?
1-Stratejik konumu önemli rol oynamıştır
2-Ulaşımın kolaylıkla sağlandığı bir noktada yer alması
3-Henüz işgal altında değildi
4-Müdafaa i Hukuk Cemiyeti Sivas cephesi oldukça iyi örgütlenmişti
S.13.Sivas kongresinde en çok tartışılan konu hangisidir?
-En çok Manda ve himaye maddesi tartışılmıştır
S.14.Madde ve himaye maddesi hangi düşünceyle kesinlikle reddedildi?
-“Ya İstiklal Ya Ölüm “ parolasının benimsenmesiyle kesinlikle reddedildi.
S.15.Sivas Kongresi nde alınan kararlar nelerdir?
1-Erzurum Kongresinde alınan kararlar aynen kabul edildi ve tüm memleketi kapsayan bir nitelik kazandırıldı.
2-Yurdun dört bir tarafında faaliyet gösteren Milli Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ adı altında birleştirildi.Mücadelenin tek elden yürütülmesi amaçlanmıştır.
3-Amerika nın ve İngiltere nin koruyuculuğu(mandası) reddedilmiştir. Ya İstiklal Ya ölüm!
4-İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılmasına karar verildi.
Halkın Kurtuluş Savaşı ile ilgili doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
5-Temsil Heyetinin üye sayısı artırılarak tüm yurdu temsil eder hale getirildi.
6-Sivas Kongresinde oluşturulan Temsili Heyeti Anadolu da ki Milli Mücadeleyi temsil eden siyasi güç olarak TÜRİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) açılıncaya kadar geçici bir hükümet gibi görev yaptı.
S.16.Sivas Kongresinin toplamasındaki temel amaç nedir?
1-Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının nasıl sağlanacağını kararlaştırmaktır.
2-Anadolu da ve Trakya da (Rumeli de) başlayan direniş hareketlerini bir çatı altında toplamak.
3-Mücadelede milli birlik ve beraberliğin sağlanması.Mücadelenin millete mal edilmesini sağlamak
AMASYA GÖRÜŞMELERİ 20-22 Ekim 1919

S.17.Damat Ferit Paşa Hükümeti neden istifa etmek zorunda kaldı?
1-Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra Milli Mücadele hareketinin Anadolu da önemli ölçüde denetim kurması
2-Sivas Kongresi sonrası Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yönetim organı olarak oluşturulan Temsil Heyetinin geçici bir hükümet gibi çalışmaya başlaması
3-Hükümet işleri ile ilgili tüm yazışmaların Temsili Heyetle yapılmaya başlanması
4-İstanbul Hükümetiyle her türlü iletişimin kesilmesi
5-Resmi kurumlar ile yöneticilerin tamamına yakınının bu bildiriye uygun hareket edince artık Anadolu ya söz geçiremeyeceğini anlayan Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı
S-18-Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa edince yerine hükümeti kim kurdu ve Milli Mücadeleye karşı nasıl bir tavır sergiledi?
-Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.Yeni hükümet Milli Mücadele Hareketiyle iş birliği yapma taraftarıydı.Bunun içinde Bahriye Nazırı Salih Paşayı görüşmeler yapmak üzere Amasya ya gönderdi.Osmanlı Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal arasında görüşmeler yapıldı ve Amasya Protokolü imzalandı.
S.19-Amasya Görüşmelerinde alınan önemli kararlar hangileridir?20-22 Ekim 1919
1-Mondros Ateşkesi ile belirlenmiş olan Türk Vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının sağlanması
(Mondros sonrası yapılan işgallerin kabul edilemez olduğu vurgulandı)
2-Müslüman olmayan topluluklara Türk Milletinin siyasi,egemenlik ve sosyal dengesini bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir
3-Sivas ve Erzurum Kongrelerinde alınan kararların Mebusan Meclisince kabul edilmesi için çalışılacak
4-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hukuki bir yapılanma olarak kabul edilmeli ve Mebusan Meclisi Anadolu da güvenli bir yerde toplanmalı
S.20-Amasya Görüşmesin önemli sonuçları nelerdir?
1-Osmanlı Hükümeti Temsil Heyetini ve böylece Anadolu da başlayan Milli Mücadele Hareketini hukuken tanımış oldu
2-Temsil Heyeti varlığını ve gücünü kanıtlamıştır.Temsil Heyetinin halk üzerindeki etkinliği artmıştır.Milli Mücadelenin güçlenmesini sağlamıştır.
3-İstanbul Hükümeti Mebusan Meclisinin açılması teklifini kabul etmiş ,bütün yurtta seçimler yapılmıştır.Yapılan seçimlerin sonucunda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin üyelerinin çoğu Milletvekili seçildi.Hükümet çalışmaları denetim altına alınması sağlandı
4-Osmanlı Hükümetince Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar kabul edildi
S.21- Mustafa Kemal in Temsili Heyetle birlikte Ankara ya gelmesinin sebebi nedir?
-Mustafa Kemal ve Temsili Heyet Üyeleri ,Mebusan Meclisinin çalışmalarını daha yakından takip edebilmek için 27 Aralık 1919 da Ankara ya geldi
S.22.Ankara nın Milli Mücadelenin yeni merkezi seçilmesinin sebepleri nelerdir?
1-Anadolu nun ortasında bir yerde yer alması
2-Düşman tehlikesinden uzak güvenli bir yer olması
3-Demiryolu ulaşımı ve haberleşme yönünden elverişli durumda olması
4-Yunanlılarla yapılan savaş alanlarına (Batı Cephesine)yakın olması.
S.23.Kurtuluş Savaşının hazırlık döneminde Mustafa Kemal in hangi kişisel özellikleri ön plana çıkmıştır?
-Mustafa Kemal in birleştirici ve bütünleştirici özelliği Kurtuluş Savaşının hazırlık döneminde ön plana çıkmıştır.

İnsanlar ve Yönetim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

İnsanlar ve Yönetim

Yerel Yönetim

Yerel yönetim birimleri halka en yakın yönetim birimleridir. Belli nüfusun üzerinde (2000) olan yerleşim yerlerinde devlet kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetim birimleri de vardır.

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

Anayasada tanımlanmış olan yerel yönetim kapsamında;

 • il Özel idareleri,
 • Belediyeler,
 • Köy idareleri yer alır.

il Genel Meclisleri, Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Köy ihtiyar Meclisi ve Köy
Muhtarı seçimle göreve gelmektedir. Valiler ise atama ile göreve gelirler.

Yerel Yönetim Birimleri

İl Özel İdareleri

Belirli ve sınırlı görevleri yerine getirmekle yükümlü olan tüzel kişiliktir. il özel idarelerinin seçilmiş organı il genel meclisidir.

İl Genel Meclisi: Valinin başkanlığında görev yaparlar. Halk tarafından seçilirler.

Belediyeler

Belediye, nüfusu iki bini aşan yerleşim yerlerinde yaşayanların ortak gereksinimlerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından oluşturulmuş yerel yönetim birimleridir.

Birden çok merkez ilçesi bulunan illerde bir tane büyükşehir belediyesi, ilin her merkez ilçesinde de ayrı ayrı ilçe belediyeleri bulunmaktadır.

Belediye Meclisi: Belediyenin üst düzey karar organıdır. Halk tarafından beş yılda bir seçilirler. Belediye başkanı başkanlık eder. Belediye meclisi, yılda üç defa toplanarak acil ve önemli kararları alır.

İl Genel Meclisleri, Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Köy ihtiyar Meclisi ve KöyMuhtarı seçimle göreve gelmektedir. Valiler ise atama ile göreve gelirler.

 

Belediye Encümeni: Üyelerin bir kısmı belediyenin hizmet bölümünün yöneticilerinden (personel, hukuk, mimar) bir kısmı ise belediye meclisinin kendi içinden seçtiği üyelerden oluşur. Encümen, belediye meclisi toplantıda bulunmadığı zaman onun görevlerini yerine getirir. Ayrıca, yeni parklar, yolların yapımı için tasarılar hazırlar. Belediye hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirler, meclis kararına sunulmak üzere bütçe ve hesapları inceler.

Belediye Başkanı: Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Temel görevi, belediye meclisi ve encümeninin kararları doğrultusunda belediye hizmetlerinin gerekli şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 5 yıl süre için seçilir.

Belediyenin Parasal Kaynaklarını Biliyor musunuz?

 • Belediyeye ait taşınmaz malların kira gelirleri
 • Ulaşım hizmetlerinden elde edilen gelirler
 • Belediyeler tarafından toplanan vergiler
 • Bağış ve yardımlar
 • inşaat ve iş yeri ruhsat gelirleri
Belediyenin Görevleri
• Sağlık hizmetleri yapmak • Yiyecek ve içecek satılan
• Şehrin temizliğini sağlamak yerleri denetlemek
• Arsa üretmek • Resmî nikâh işlemlerini yapmak
• Sosyal yardım yapmak • Park ve oyun bahçeleri yapmak
• Şehir içinde yol ve kaldırım yapmak • Yeşil alanları korumak ve yenilemek
• Konut üretmek • inşaat ruhsatları vermek
• itfaiye teşkilatı kurmak • Kanalizasyonlar yapmak
• Alt yapı çalışmaları yapmak • Kültürel ve sportif tesis yapmak
• Kültür hizmetleri sağlamak • Yerleşim yerinin elektrik, su, doğal gaz ihtiyacını karşılamak
• Şehir içi ulaşım hizmetlerini  sağlamak
• Esnafı denetlemek

 

Köy İdaresi

İhtiyar Meclisi: Belediye encümeni gibi iki tür üyeden oluşur. Üyelerin bir kısmı “seçilenler,” bir kısmı da “doğal” üyelerdir. Seçilenler, beş yıl süre için köy derneği tarafından seçilirler. Doğal üyeler, köy öğretmeni gibi üyelerdir. ihtiyar meclisinin görevleri köy kanununda belirtilmiştir. Buna göre köy ihtiyar heyeti, köy illerini sıraya koyar, imece ve salmaya karar verir, köy muhtarının harcamalarını denetler. Köy bütçesini kabul eder.

Muhtar: Görev süresi beş yıldır, ihtiyar heyeti ile köyün işlerini yürütür. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar. Köyde genel yönetimle ilgili işlerin uygulanmasına yardımcı olur.

Muhtarın Görevleri

 • Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik veya bozulmuş olanları belediyeye bildirmek
 • Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarmak, ilan etmek
 • Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaber düzenlemek
 • Nüfus cüzdanını kaybeden, yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek.

Yerel Yönetimler, Kamuoyu

Kamuoyu, herhangi bir konu ya daolayla ilgili halkın düşüncesi, görüşüdür.insanlar, yasalar çerçevesindedüşüncelerini ve görüşlerini özgürcesöyleme hakkına sahiplerdir.Halk, seçtiği yöneticininçalışmalarından, hizmetindenmemnuniyetini ya da mennuniyetsizliğiniaçıklayabilir. Yönetimden başka hizmetleristeyebilir. Halk seçtiği yöneticiyideğiştirebilir.

TBMM ve Millî Egemenlik

TBMM’nin Açılması

Mustafa Kemal’in Anadolu’da toplanmasını istemesine karşın, 12 Ocak 1920’de istanbul’da toplanan meclis, Erzurum ve Sivas kongrelerinin esaslarını Misakımillî ilkesi doğrultusunda kabul ve ilan etmiştir.

16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından fiilen işgal edilmesi üzerine meclis dağılmış ve milletvekillerinin bir kısmı ingilizler tarafından tutuklanmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal, valiliklere ve kolordu komutanlıklarına talimat vererek, Ankara’da toplanacak pek çok yetkiye sahip bir meclise yeni temsilciler seçmelerini bildirmiştir.

Bu çağrının sonucunda 23 Nisan 1920’de yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileriyle Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal, millet iradesini ve egemenliğini temsil eden bu meclise başkan seçilerek, artık Türk bağımsızlık mücadelesinin her bakımdan, askerî, siyasi ve sosyal lideri olmuştur. Egemenliğin padişaha, bir sınıf veya zümreye değil, Türk milletine ait olduğugerçeğini devlet hayatımıza kazandıran Atatürk’tür.

Artık Türk milletinin iradesi, kararları ve sesi, onun yegane temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bütün dünyaya duyurulmuş olmaktaydı. Büyük Millet Meclisi ile Türk milleti, varlığını ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan etmiştir.

Millî Mücadele, Türk ulusunun bağımsızlığına olan düşkünlüğünün ve zafere duyduğu sarsılmaz inancın tam desteğiyle, Birinci meclisin önderliğinde kazanılmıştır.

20 Ocak 1921 tarihinde hazırlanan ilk anayasamızda da, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesi esas kabul edilmiştir. Halkın kendi kaderini kendisinin tayin etmesi en tabi hakkıdır. Kanun yapmak ve yürütmek yetkileri, milletimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanmış ve buradan tecelli etmiştir. 1921 Anayasası ile Amasya Genelgesi’nden itibaren gelen ve yerleşen maneviyat ve kanaat, resmî bir nitelik kazanmış ve bu anayasa metni ile artık hukukî hüvviyete bürünmüştür.

Millî Egemenlik

Anayasamızın “Egemenlik” başlıklı 6. maddesi aynen şöyle demektedir: “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir.

Önemli olan, millî egemenlik fikrinin genç nesillerce, ruhunda ve anlamında gönülden benimsenmesi ve onu yaşatmasıdır.

Millî egemenliğin en kısa tanımı şudur; Egemenliğin tam meşru kaynağı ve sahibi millettir. Millet iradesi, fertlerin iradelerinin bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından oluşmaktadır. Millî egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder.

Atatürk’e göre, toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin manasıyla millî egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bundan dolayı hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir.

Atatürk, “Türk’üm” diyen her insanın vatan toprakları üstünde ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir Türk ulusunu temsil ettiğini özellikle vurgulamıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun olacaktır!ilkesi doğrultusunda hiçbir güç, hiçbir iç ve dış kuvvet bu hakkı ulusun elinden alamaz. Ulusumuz, en kutsal varlığı olan bağımsızlığını, gerektiğinde canı pahasına korumuştur ve her zaman da koruyacaktır.

Doğal Ve Yapay Unsurlar 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

YAŞADIĞIMIZ YER

DOĞAL VE YAPAY UNSURLAR

Yaşadığımız çevredeki bir çok şey doğada kendiliğinden oluşurken, birçoğu da insanlar tarafından yapılmıştır. Doğada kendilinden var olanlar doğal unsurları, insanların ihtiyaçları nedeniyle doğayı değiştirmesiyle oluşanlar ise yapay unsurları oluşturur.

cats

yapay-unsurlar

8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevleri 2017-2018

-Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
-Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi
-Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
-Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
-Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
-Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri Tablosu,
-Atatürk İlkelerini Tanıtma,
-Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri,
-Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma,
-Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı,
-Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir film (Cumhuriyet) ya da dizi (Kurtuluş) izleme ve tanıtımını yapma,
-Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç kişinin (Sütçü İmam, Hasan Tahsin ve Antepli Şahin) hayat hikâyeleri ve mücadeleleri,
-Atatürk’ün en önemli eselerinden olan NUTUK incelemesi,
-Kurtuluş Savaşı için karşılaştırmalı bir “Kurtuluş Savaşları” haritası hazırlama,
-Antep’in “Gazi”; Urfa’nın “Şanlı”; Maraş’ın “Kahraman” unvanı almalarının nedenleri,
-Mustafa Kemal’in “Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği Yol Haritası” çizimi,
-En az yirmi fotoğraftan oluşacak bir “Kurtuluş Savaşı Albümü” hazırlama

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-sosyal-bilgiler-proje-konulari/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-sosyal-bilgiler-2015-2016-proje-odevi-konulari/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-7-sinif-proje-odevi/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/8-sinif-inkilap-tarihi-proje-odevleri-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevi Konuları[/button]

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi 2017-2018

PROJENİN KONUSU ‘’Teknolojik bir ürünün icat edildiği günden günümüze kadar geçirdiği değişiklikler nelerdir?’’ sorusunu cevaplayan bir çalışma yapınız.

PROJENİN AMACI Teknolojik bir ürün belirleyerek bu ürünün ilk icat edilişinden günümüze kadar olan gelişimini resim, fotoğraf, video kaydı ve yazılı belgelerden elde edilen bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek.

Sevgili öğrenciler, sizlerden bir teknolojik ürün belirleyerek (tv,telefon,çamaşır makinası vb.) bu ürünün ilk icat edildiği günden başlayarak günümüze kadar olan gelişimini araştırmanız ve yaptığınız araştırmalarınızı sunu haline getirerek sınıfta sunmanız istenmektedir. Çalışmaları yaparken aşağıdaki sırayı izleyin.
1. Kimlerle çalışacağınıza karar verin
2. Çalışmasını yapacağınız teknolojik ürünü belirleyiniz.
3. Yapacağınız çalışmaların planlamasını yapınız.
4. Kimlerden yardım alacağınızı, yararlanacağınız kaynakları belirleyin
5. Çalışmalarınızı planınız doğrultusunda tamamlayınız.
6.Çalışmalarınızın raporunu hazırlayarak sınıfta sunulacak hale getiriniz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1- Okulumuzun bulunduğu sokağın krokisini çizer.
2- Tarihte Türklerin oynadığı oyunlardan üç tanesini araştırır.
3- Geleceğin mesleklerinden birini araştırır ve sunar.
4- Şekil ve şema kullanarak yerel yönetim ağını hazırlar ve sunar.
5- İstediği bir ülkenin özel günlerinden birini araştırır ve sunar.

2015-2016 8. Sınıf İnklap Tarihi Yıllık Planı

Doğrudan Verilecek Beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama
Doğrudan Verilecek Değer: Sorumluluk
Uyarı
Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur.
Atatürk’ün hayatı, 1881’den 1919’a kadar, Samsun’a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verilecektir.
Atatürk’ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=178b9bda1e38fea2c08bdba85e2f9d31″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]