4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Konu Anlatımı

1. DÜNYA SAVAŞI

Mustafa Kemal, askerî okullardaki eğitimini tamamladıktan sonra 1905 yılında ordudaki görevine başladı. O dönemde Osmanlı Devleti büyük tehditlerle karşı karşıya bulunuyordu. Sömürgeci Avrupa devletleri Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmışlardı. Bu amaçla 1. Dünya savaşı iki devlet grubu oluşmuştur. Bunlar:
İtilaf Devletleri (Anlaşma – Müttefikler):Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya(sonradan ayrıldı ve yerine Yunanistan geçti)

İttifak Devletleri (Bağdaşma): Almanya, Avusturya – Macaristan Devleti, İtalya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan
1914’ten 1918 yılına kadar süren Birinci Dünya Savaşı’nda da çeşitli cephelerde görevler üstlendi (Kafkas, Çanakkale, Suriye ve Filistin Cephesi’nde savaşmıştır.) Çanakkale Cephesi’nde kazandığı zaferden dolayı halk arasında “Anafartalar Kahramanı” olarak tanındı.

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması’yla bağımsızlığını ve kendini savunma imkânlarını kaybetti. İngiltere, Fransa ve İtalya ateşkes anlaşmasına dayanarak terhis edilen ordumuzun silahlarına el koydu. Limanlarımızı, Demir yollarımızı ve telgrafhanelerimizi denetimleri altına alıp topraklarımızı işgal ettiler.
İngilizler; Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmiş, ayrıca Afyon, Eskişehir, Samsun, Merzifon, Batum ve İzmit’e asker çıkartmışlardır.

Fransızlar; Adana ve çevresini işgal etmişlerdir.
İtalyanlar; Antalya ve Konya çevresini işgal etmişlerdir. Daha sonra aralarında çıkan anlaşmazlıktan ötürü işgal ettikleri yerleri Yunanlılara bırakarak ülkemizi terk etmişlerdir.
Yunanlılar; İtilaf Devletleri donanmasının desteğinde 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

Mustafa Kemal, 19 Mayıs1919’da Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a ayakbastı.
Bu amaçla Havza ve Amasya’dan genelgeler yayımlayarak Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu anlattı. Halktan işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemesini ve mücadele etmesini istedi. Başkanı seçildiği Erzurum Kongresi’nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Sivas Kongresi’nde ise millî cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı.

Mustafa Kemal,seçilen heyet ile Ankara’ya geldi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini açtı. Böylece Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi hâline geldi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçilerek Millî Mücadele’nin lideri oldu.

İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Hak Ve Özgürlüklerin Kullanılması Konu Anlatımı

Çocukların Hak ve Özgürlüklerini Kullanabilmesi

Çocukların yaşama, beslenme, eğitim, sağlık, katılım ve oyun oynama gibi birçok hakları vardır. Bu çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır.

Bazı çocuklar bu hak ve özgürlüklerini kullanabilirken bazı çocukların ise bu hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi açısından büyük engellerle bulunmaktadır.

Aşağıda bu durumlara örnekler verilmiştir:

*Barış ortamında yaşamak her çocuğun temel hakkıdır. Ancak günümüzde milyonlarca çocuk savaşın ortasında yaşamak zorunda kalmaktadır.

*Her çocuğun belirli bir hayat seviyesinde yaşama hakkı vardır. Ancak birçok çocuk açlık sınırında yaşamakta, şiddet görmekte veya şiddete tanık olmaktadır.

*Her çocuğun, kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken fikirlerini söyleme hakkı vardır. Ancak pek çok yetişkin onların görüşlerini dinlemeyip bu konuda onlarla işbirliği yapmamaktadır.

*Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır. Ancak birçok çocuk okula gönderilmeyip bir işte zorla çalıştırılmaktadır.

Milli Kültür Öğelerimiz Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİMİZ

Millet; dil, tarih ve kültür birliği olan insan topluluğudur. Bizim milletimizin adı Türk Milleti’dir.Bir milletin atalarından kalan maddi ve manevi değerlerin hepsine kültür denir.
Bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel değerlere milli kültür denir.Her milletin kendine göre bir kültürü vardır. Türk Milleti olarak bizi diğer milletlerden ayıran kültürel öğelerimiz vardır. Kültürümüzü oluşturan bu öğeler şunlardır:

1.Gelenek ve göreneklerimiz:
Büyüklerin ellerini öpme, düğünde takı takma, geline kına yakılması, asker uğurlama, sünnet düğünü, hasta ziyareti, misafire ikramda bulunmak gibi…

2.Halk oyunlarımız:
Zeybek, halay, horon, çayda çıra, kaşık oyunu, bar gibi…

3.Mimari eserlerimiz:
Camiler, evler, hanlar, hamamlar, saraylar, köprüler,çeşmeler gibi…

4.El sanatlarımız:
Halı ve kilim dokuma, nakışlar, danteller, bakırcılık, çinicilik, Ebru sanatı gibi…

5.Yazılı ve sözlü eserlerimiz:
Nasrettin Hoca Fıkraları, Keloğlan Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Hacivat ve Karagöz, Türküler, Tekerlemeler, Maniler, Ninniler gibi…

6.Çocuk oyunlarımız:
Mendil kapmaca, çelik çomak, saklambaç, körebe gibi…

7.Ata sporlarımız:
Yağlı güreş, cirit, okçuluk, at biniciliği gibi…

8.Bayramlarımız:
Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarımız ve Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli bayramlarımız.
9.Yiyecek ve İçeceklerimiz:
Kebap, çiğköfte, mantı, lahmacun, baklava, dondurma, lokum, ayran, şalgam gibi…
10.Yöresel Kıyafetlerimiz:
Şalvar, entari, bindallı, takke, peştamal, cepken, yemeni gibi…

2019 Sosyal Bilgiler Öğretmeni Maaşı

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 2019 yılında alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Sosyal Bilgiler Öğretmeninin hizmet yılına göre 2019 Ocak ayından itibaren alacağı maaşlar verilmiştir.

Sosyal Bilgiler öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 13,80 tl olarak hesaplanmaktadır. Bir Sosyal Bilgiler Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

İletişim Konu Anlatımı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler

İletişim Nedir: İletişim insanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim”denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.
Etkili İletişim Becerileri
 Kendini tanımak
 Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
 Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
 Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
 Hoşgörülü ve önyargısız olmak
 Eleştirilere karşı açık olmak
 Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.
İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
 Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
 Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
 Göz teması kurar.
 Son sözü söylemek için çabalamaz.
 Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
 Yargılamadan suçlamadan dinler (önyargılı değildir).
 Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
 Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
 Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
 Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.
İletişimde Yapılan Hatalar
– Emir vermek – Tehdit etmek
– Uyarmak – Konuyu saptırmak
– İsim takmak – Sınamak
– Öğüt vermek – Eleştirmek
– Yargılamak – Nutuk çekmek
– Suçlamak – Alay etmek
KİTLE İLETİŞİMİ NEDİR?
İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir. Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.
Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması
 Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına
 İnsan haklarına saygılı olunmasına
 Yurt ve Dünya barışının korunmasına
 Demokrasinin gelişmesine
 İnsanların eğlenmelerine
 İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.
İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.
HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.
ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
HAKLARIMIZ
Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
 Kişi dokunulmazlığı
 Kişi hürriyeti ve güvenliği
 Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 Din ve vicdan hürriyeti
 Düşünce ve kanaat hürriyeti
 Bilim ve sanat hürriyeti
 Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
 Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
 Mülkiyet hakkı
 Hak arama hürriyeti
 Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar
 Ailenin korunması
 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 Çalışma ile ilgili haklar
 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
 Ücrette adalet sağlanması
 Sağlık, çevre ve konut hakkı
 Gençliğin korunması ve spor hakkı
 Sosyal güvenlik hakları
 Tüketici hakları
 Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
3. Siyasi Haklar
 Türk vatandaşlığı
 Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
 Kamu hizmetine girme hakkı
 Dilekçe hakkı
Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.
RTÜK: Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur. RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine TC’nin birlik ve bütünlüğüne aykırı vs. olması durumlarında bu yayınları denetleme görevini yapar.
Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem
4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.
10 Ocak 1920 Hâkimiyet-, Milliye gazetesi kuruldu (Ankara’da)
6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.
1925 Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı.
Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.
1990’lı yıllarda özel radyo-televizyonlar ve ajanslar kuruluncaya kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak Anadolu Ajansı’dır.

Birey Ve Toplum 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Soru 1 : Kimlik belgesi ne demektir ? Hangi kurum tarafından verilir ?

Soru 2 : Kimlik belgesinin ön ve arka yüzünde hangi bilgiler bulunur ?

Soru 3 : Fiziksel özellik ne demektir ?

Soru 4° : Kronoloji nedir ?

Soru 5 : Duygusal özellik ne demektir ?

Soru 6: Empati ne demektir ? Örnek vererek açıklayın.

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi bireyin tanımıdır?
A. Dünyada yaşayan tüm canlılar
B.Toplumu oluşturan insanların her biri
C. 18 yaşını doldurmuş insanlar
D.Anne ve baba ve çocuklardan oluşan toplum

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygudur?
A. nefret B. kızgınlık C. korku C. merhamet

Soru 9: Atatürk’ün hayatını kronolojik sıraya koyarsak aşağıdakilerden hangisi en sonda yer alır?
A. Askeri Harp Akademisine gitmesi
B. Mahalle Mektebine başlaması
C. Kurmay yüzbaşı olması
D. Cumhurbaşkanı olması

Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi bireylerin benzer özelliklerinden değildir?
A. Spor olarak voleybolu sevmek
B. Acıkınca yemek yemek
C. Yorulunca uyumak
D. Nefes alıp vermek

Soru 11: Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin yeteneğidir?
A.Peçete koleksiyonu yapması
B.Derslerine çalışması
C.Toprakla uğraşmayı sevmesi
D.Çok güzel resim yapması

Soru 12: İnsanların doğuştan gelen bazı farklılıkları vardır. Bizler bu farklılıklara saygı duymalıyız. Bunun nedenini yani farklılıklara neden saygı duymalıyız açıklayınız.

Fosiller Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Fosil nedir ?

Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı veya izlerine fosil ya da taşıl denir.Canlılara ait kabuk, diş, kemik, deri, yaprak, dal kalıntıları veya bunların izleri fosil olarak nitelendirilir.

Fosiller nasıl oluşur ?

Canlıların öldükten sonra fosilleşmeleri uzun zaman alır. Bu süreçte önce canlının yumuşak kısımları çürür. Geriye diş, kemik gibi dayanıklı ve sert kısımlar kalır. Bu kısımlarınüzeri, su, rüzgâr vb. unsurların sürüklediği taş ve toprak ile örtülür. Bu taş ve toprakcanlı kalıntıları üzerinde tabaka oluşturur.Zamanla biriken bu tabaka kalınlaşır. Toprak altında kalan kalıntıların uzun bir süre içinde sertleşmesi ve taşlaşmasıyla fosiller oluşur.

Fosiller incelendiğinde geçmişte yaşamış canlılar, bu canlıların yaşadığı bölge ve bu bölgenin iklim koşullarıhakkında bilgi edinilir. Fosilleri incelemek bilimsel bir iştir.Fosiller hakkında çalışmalar yapan bilim insanları fosilleri inceleyerek canlınınvücut yapısı,beslen-me şekli ve yaşadığı dönem hakkında bilgi sahibi olabilirler. Örneğin kemiklerinbüyüklüğü ve genişliğine bakarak o canlının boyu,kilosu veya görünüşü; dişlerine bakarak canlının etle mi,otla mı beslendiği hakkında bilgi sahibi olurlar.

Sinek.böcek gibi canlılar ağaçların reçine gibi yapışkan salgılarına değdiklerinde buraya yapışırlar ve gömülürler. Buradan kurtulamadıkları için bir süre sonra ölürler. Zamanla reçinenin sertleşmesiyle içindekisinek ya da böcek de sertleşir. Böylece canlılar çürümeden fosilleşmiş olur.
Salyangoz,kaplumbağa ve küçük böcek türlerinin kabukları da toprak altında gömülü kaldıklarında fosilleşebilirler.
Deniz,göl ve okyanus tabanlarındaki,mercanlar,balık,pullarıve çeşitli deniz canlıları gömüldükleri yerlerde fosil haline gelir.Buzullar içinde de fosiller oluşabilir.Çeşitli hayvan ve bitki izleri de fosil olarak kabul edilir.
Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji,fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan bilim insanlarına paleontolog adı verilir.