İletişim Konu Anlatımı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler

İletişim Nedir: İletişim insanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim”denir. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.
Etkili İletişim Becerileri
 Kendini tanımak
 Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
 Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
 Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
 Hoşgörülü ve önyargısız olmak
 Eleştirilere karşı açık olmak
 Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.
İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
 Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
 Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
 Göz teması kurar.
 Son sözü söylemek için çabalamaz.
 Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
 Yargılamadan suçlamadan dinler (önyargılı değildir).
 Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
 Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
 Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
 Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.
İletişimde Yapılan Hatalar
– Emir vermek – Tehdit etmek
– Uyarmak – Konuyu saptırmak
– İsim takmak – Sınamak
– Öğüt vermek – Eleştirmek
– Yargılamak – Nutuk çekmek
– Suçlamak – Alay etmek
KİTLE İLETİŞİMİ NEDİR?
İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir. Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.
Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması
 Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına
 İnsan haklarına saygılı olunmasına
 Yurt ve Dünya barışının korunmasına
 Demokrasinin gelişmesine
 İnsanların eğlenmelerine
 İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.
İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.
HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.
ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
HAKLARIMIZ
Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
 Kişi dokunulmazlığı
 Kişi hürriyeti ve güvenliği
 Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 Din ve vicdan hürriyeti
 Düşünce ve kanaat hürriyeti
 Bilim ve sanat hürriyeti
 Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
 Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
 Mülkiyet hakkı
 Hak arama hürriyeti
 Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar
 Ailenin korunması
 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 Çalışma ile ilgili haklar
 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
 Ücrette adalet sağlanması
 Sağlık, çevre ve konut hakkı
 Gençliğin korunması ve spor hakkı
 Sosyal güvenlik hakları
 Tüketici hakları
 Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
3. Siyasi Haklar
 Türk vatandaşlığı
 Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
 Kamu hizmetine girme hakkı
 Dilekçe hakkı
Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.
RTÜK: Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur. RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine TC’nin birlik ve bütünlüğüne aykırı vs. olması durumlarında bu yayınları denetleme görevini yapar.
Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem
4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.
10 Ocak 1920 Hâkimiyet-, Milliye gazetesi kuruldu (Ankara’da)
6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.
1925 Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı.
Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.
1990’lı yıllarda özel radyo-televizyonlar ve ajanslar kuruluncaya kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak Anadolu Ajansı’dır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

1. ÜNİTE

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İLETİŞİM BİR SANATTIR!
BİR TUŞLA DÜNYA EVİMİZE GELDİ!
ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR!
HERKESİ AYRI AYRI DİNLEMEKTEN ZEVK ALIRIM

2. ÜNİTE

ÜLKEMİZDE NÜFUS
YAŞADIĞIMIZ YERLER
Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler
TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ
Nüfus Sayımları ve Nüfus Artışı
Türkiye’de Nüfusun Yaş ve Cinsiyetine İlişkin Bilgiler
Kır ve Kent Nüfusu
Nüfusun Eğitim Durumu
Nüfusun Çalışma Durumu
GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI
EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

3. ÜNİTE

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
TÜRKLERİN YENİ YURDU ANADOLU
Anadolu’da İlk Türk Devleti ve Beylikler Kuruluyor
Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu’da Siyasi Birliği Kuruyor
Siyasi Birlikten Yeniden Beyliklere
BEYLİKTEN DEVLETE: OSMANLI’NIN KURULUŞU
Kayılar Söğüt’te
Anadolu’dan Rumeli’ye Geçiş
KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI
Osmanlı Yeni Başkentine Kavuşuyor
Sınırlar Genişliyor
Osmanlı Ordusu
Denizlerdeki Savaşlar

FARKLILIKLARA RAĞMEN
GEZ DÜNYAYI GÖR KONYA’YI
NASIL ETKİLEDİK, NASIL ETKİLENDİK?
Avrupa’da Türk Modası
Lale Devri: Avrupa’ya Açılan Kapı
SEYYAHLARIN DİLİNDEN OSMANLI KÜLTÜRÜ
YENİ KURUMLARLA DEĞİŞEN TOPLUM HAYATI

4. ÜNİTE

ZAMAN İÇİNDE BİLİM
HER BİLİMSEL BULUŞ YENİ BİR BAŞARIDIR
İlk Uygarlıklar ve Teknoloji Sergisi
SÖZ UÇAR YAZI KALIR
Sümer ve Hititlerde Yazı
Eski Mısır’da Yazı
Fenike’den Günümüze Yazı
TÜRK VE İSLAM DEVLETLERİNDE YETİŞEN BİLGİNLER
BİLİMSEL BİRİKİM NASIL OLUŞTU?
Coğrafi Keşifler
Yeniden Doğuş: Rönesans
Dinde Reform
Aydınlanma Çağı
Buharın Gücü: Sanayi İnkılabı
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİM

5. ÜNİTE

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
TOPRAĞIN GÜCÜ
DEVLETLER GELİŞİYOR
Kaynaklar, Ürünler ve Ticaret Yolları
İki Dünyanın Anahtarı Türk Boğazları
İNSAN GÜCÜNDEN MAKİNEYE
SOSYAL YAŞAMDA VAKIFLAR
NASIL EĞİTİM GÖRDÜLER?
Medrese
Enderun Mektebi
Ahilik Teşkilatı
MESLEĞİMİ NASIL SEÇMELİYİM?

6. ÜNİTE

YAŞAYAN DEMOKRASİ
KURULTAYDAN MECLİSE
Kurultay

Divan
Tanzimat Fermanı
Cumhuriyet
YÖNETİMİN ÖZÜ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Nitelikleri
Demokratik Devlet
Laik Devlet
Sosyal Devlet
Hukuk Devleti
KUVVETLER AYRILIĞI
Yasama Yetkisi
Yürütme Yetkisi
Bakanlar Kurulu
Yargı Yetkisi
Vatandaş Olma Sorumluluğu
KAMUOYU VE BASIN
Ülkemizin Geleceğinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
Çevre Yasası Hepimizin Tasası
Atatürk ve Türk Basını
ÖRNEK YURTTAŞ

7. ÜNİTE

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
BİR “DÜNYA” SAVAŞI
Savaşa Giden Yol
Savaşın Başlaması
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
Çanakkale Cephesi
Dünyaya Barış Hâkim Olsun
KÜRESEL SORUNLARA KÜRESEL ÇÖZÜMLER
İNSANLIĞIN SORUMLULUĞU

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

A. AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU VE YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ?

1 Bulunan icatları yalnız bulan medeniyetler kullanmıştır.

2 Önemli buluşları yapan medeniyetler kültürel etkileşimin çok yaşandığı yerlerde kurulmuştur.

3 İslam alimleri kendinden önceki bilgileri yok sayarak kendileri yeni bir şey bulmaya çalışmışlardır

4 Düşünce ve ifade özgürlüğüne göre her türlü düşüncemizi açıklayabilir ve yayabiliriz.

5 Kopernik kiliseye karşı çıkarak Reform hare¬ketini başlatan kişidir

6 Matbaa ve kâğıt Rönesans’a, pusula Coğrafi Keşifler’e, buhar Reform’a yol açmıştır.
7 Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatına hat adı verilir.

8 Kilise Orta Çağ boyunca Avrupa’da bilimin gelişmesini engellemiştir

9 Anadolu Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için cami, medrese gibi mimari eserler yapmışlardır.

10 Tarihi Kral Yolu, Çin’den başlar, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ne, oradan Akdeniz’e ulaşırdı.

2018-2019 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. ( 6 X 2 Puan = 12 Puan )

1) (………) Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren hocalara şeyhülislam denilirdi.
2) (………) İlk Osmanlı medresesi, Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
3) (………) Ahilik teşkilatının Osmanlı Devleti’ndeki karşılığı Lonca’ dır.
4) (………) Enderun Mektebi’ne sadece devşirme kökenli olan gayrı Müslim çocukları alınarak eğitilmiştir.
5) (………) Ticaret yolları ve yapılan savaşlar kültürel etkileşimi sağlamıştır.
6) (………) Mısırlıların bitki liflerinden yaptıkları kâğıda parşömen adı verilirdi.