Kümeler Konu Anlatımı 6. Sınıf Matematik

Küme: Kümeyi tam karşılayan bir tanım henüz olmamasına rağmen, “Küme; iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur” diyebiliriz.

Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin eleman-ları denir.

Kümeler genellikle A, B, C, …gibi büyük harflerle, kümenin elemanları ise çoğunlukla a, b, c, … gibi küçük harflerle gösterilir.

Kümeleri bir eve, elemanları ise içinde yaşayan bireylere benzetebiliriz. Bildiğimiz gibi boş küme dışındaki kümelerin tümü bu bireyleri, elemanları barındırır. Her yerde olduğu gibi kümelerde de bazı semboller kullanılır. Kümelerde eleman kavramını “ ∈ ” sembolünü kullanarak kısaca gösteriyoruz. Bir topluluğa küme diyebilmemiz için;

1) Elemanlarının iyi tanımlanmış, açık ve kesin oluşu,

2) Elemanlarının her birinin farklı oluşu, 3)Büyük temel harfle isimlendirilmesi,gibi özellikleri barındırmalıdır. Bir kümede elemanlar yer değiştirdiğinde, küme değişmez.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?

A) ‘’Bazı yeşil renkli gömlekler ’’

B) ‘’ Kimi çocuklar ’’

C) ‘’ En güzel renkler ’’

D) ‘’ Sınıftaki esmer erkekler ’’

Çözüm: Küme elemanları net biçimde ifade edileceğinden D seçeneği doğrudur. Diğer seçenekler kesin olmayan, değişken ifadelerdir.

Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik

1) Bölünebilme kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2’ ye ve 4’ e tam bölünür.

II. Son basamağı 0 veya 5 olan olan sayılar 10’ a tam bölünür.

III. Aynı anda 2’ ye ve 3’ e tam bölünebilen sayılar 6’ ya da tam bölünür.

IV. Rakamları toplamı 3 veya 3’ ün katı olan sayılar 9’ a da tam bölünür.

A) I – II B) I – III C) I – II – III D) I – II – IV

2) 18’ e tam bölünebilen bir sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’ e ve 5’ e tam bölünebilen sayılardan değildir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 65

4) Bir sayının 15 ile bölümünde kalan 2 ise bu sayı en az kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 32

5) 377 dört basamaklı sayısının 2’ ye tam bölünmesini sağlayan değerleri toplamı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 22

Çarpanlar ve Katlar Test 6. Sınıf Matematik

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi asal sayı değildir?

2 , 11 , 57 , 65 , 46 , 91 , 93 , 97

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

2) Aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur?

I. En küçük asal sayı 2′ dir.

II. 2′ den başka çift asal sayı yoktur.

III. İki asal sayının çarpımı daima asal sayıdır.

A) I B) I – II C) III D) I – II – III

3) Aşağıdaki verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır?

15 , 26 , 35 , 45 , 57 , 31

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4) iki basamaklı sayısı bir asal sayıdır.Buna göre, “” yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5) En küçük üç asal sayının çarpımı kaçtır?

A) 30 B) 15 C) 12 D) 10

6) En küçük iki basamaklı asal sayının 12 fazlası kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

7) 34472353 sayısında kaç farklı asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

8) 34’ ten küçük, 15’ ten büyük kaç asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

2018-2019 6. Sınıf Matematik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 6. Sınıf Matematik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

6. SINIF MATEMATİK MÜFREDATI

6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

3.) Bir lokantada 8,95 TL fiyattan satılan pidelerden 3 tane alan bir kişi kaç TL ödeme yapar?
A) 2685 B) 268,5 C) 26,85 D) 2,685

4.) 9, 6, 3, 2, 5 veri grubunun açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 B) 2 C) 3 D) 1

2018-2019 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (8p)

(…..)En büyük negatif tam sayı -1’dir.
(…..) 0 , pozitif bir tam sayıdır.
(…..) | -9 | = +9’dur..
(…..) Deniz seviyesinin 100 m yukarısı tam sayılarla -100 m olarak yazılır.
(…..) ( -5) ‘in toplamaya göre tersi (+5)’tir.
( ….) Tam sayılarda toplama işleminde “0” yutan elemandır.
( ….) Sıfırın altındaki 15℃ sıcaklık tam sayılara -15℃ olarak yazılır.
( ….) İki basamaklı en küçük tam sayı -10’dur.

Bölünebilme Kuralları Problemleri 6. Sınıf Matematik

Soru 1) 2 x 3 + 4 : 2 = işleminin sonucunu bulunuz.

Soru 2 ) 27 : ( 9 – 6 ) + 2 = ?

Soru 3) 8 kg peyniri 48 TL ye alan bir bakkal 4 kg peyniri 32TL ye satmıştır. Toplan 16 kg peynir satan bakkal kaç TL kar eder ?

Soru 4) Koyun ve tavukların bulunduğu bir çiftlikte toplam 128 ayak vardır. Bu çiftlikte 24 koyun bulunduğuna göre tavuk sayısını bulunuz.

Soru 5 ) Elif’in 42 TL ,Ceren’in 66 TL parası bulunmaktadır.Paralarını eşitlemek için Ceren , Elif’e kaç TL vermelidir ?

Soru 7) Yarısının 4 fazlasının2 katı 20 olan sayıyı bulunuz.

Arazi Ölçüleri Konu Tekrarı 6. Sınıf Matematik

Soru 1 ) Bir karenin bir kenarı 10 m dir. Bu karenin çevresi kaç hm olur ?

Soru 2) Bir dikdörtgenin çevresi 70 m dir. Bir kısa kenarı 10 m olduğuna göre bir uzun kenarının uzunluğu kaç km olur ?

Soru 3) bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 30 cm dir. Bu üçgenin çevresinin yarısı kaç m olur ?

Soru 4 ) bir kenarı 5m olan kare şeklindeki fayansların 5 tanesini yan yana getirerek bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm olur ?

Soru 5) uzun kenarının uzunluğu , kısa kenarının 3 katı olan bir dikdörtgenin çevresi 160 cm olduğuna göre bir uzun kenarının 3/5 ü kaç dm olur ?

Soru 6) bir karenin alanı 5^2 sine eşittir. Bu karenin bir kenarının küpü kaça eşit olur

Soru 1 )kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 20 m olduğuna göre bu tarlanın alanı kaç ar ( a ) olur ?

Soru 2) Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 40 m dir. Bu tarlanın alanı 2 dekardan ( dönüm ) ne kadar azdır ?

Soru 3) aşağıdaki çevirmeleri yapınız.
1 ar …………………………. m^2
1 dekar ( dönüm ) ………………………m^2
1 hektar ……………………………….m^2
24 ar ………………………….m^2
1000 m^2………………………………….ar
10000 m^2 …………………………dönüm ( dekar) dür.
2500000 m^2……………………………….. hektar ( ha) dır.

Cebirsel İfadeler 6. Sınıf Matematik

1.BÖLÜM: CEBİRSEL İFADE YAZALIM

Aşağıdaki cümlelere ait cebirsel ifadeli yanlarına yazınız.

Bir sayının 3 fazlası
Bir sayının 7 eksiği
Bir sayının 4 katı
Bir sayının 2 katının 1 fazlası
Bir sayının 5 katının 6 eksiği
Bir sayının 6 katının 1 eksiği
Bir sayının 2 fazlasının 8 katı
Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı
Bir sayının 3 katının 4 fazlasının 7 katı
Bir sayının yarısı
Bir sayının dörtte biri
Bir sayının onda biri
Bir sayının beşte üçü
Bir sayının yedide ikisi
Bir sayının yarısının 3 fazlası
Bir sayının beşte birinin iki fazlası
Bir sayının 4 fazlasının üçte biri
Bir sayının 2 katının 5 eksiğinin dörtte biri
Bir sayının 5 katının 3 fazlasının yedide biri
Bir sayının 3 katının 1 fazlasının sekizde yedisi
Bir sayının 8 katının 3 fazlasının dokuzda beşi

2.BÖLÜM: CEBİRSEL İFADENİN CÜMLESİNİ OKUYALIM

Aşağıdaki cebirsel ifadelere karşılık gelen cümleleri okuyalım ve yazalım

3.BÖLÜM: GÜNLÜK HAYAT İLE İLİŞKİLİ CÜMLELERE AİT CEBİRSEL İFADELERİ YAZALIM

Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel karşılıklarını yazalım.

Hasan’ının bilyelerinin 20 fazlası:
Aynur’un parasının 30 eksiği:
Bir kenarı m olan karenin çevresi:
Yeliz’in yaşının 3 katının yedi eksiği:
Tanesi x TL olan çikolataların 6 tanesinin ücreti:
Y TL’ye kitap alan Ebru kasiyere 50 TL verdiğinde alacağı para üstü:
20 tane yumurtaya x TL ödenirse, bir tanesinin ücreti:
20 yumurtaya 9 TL ödenmiştir. Bunların x tanesi kırık çıktığından atılmıştır. Sağlam yumurtaların bir tanesi kaç TL’ye alınmış olunur:
Pazardan x kg domates alınıp, 30 TL ödenmiştir. Domateslerin 2 kilosu çürük çıktığından atılmıştır. Sağlam domateslerin bir kilosu kaç TL’ye alınmış olunur:
Tanesi N TL olan dondurmalardan 5 tane alan Uğur kasiyere 20 TL verdiğinde alacağı para üstü:
X tane sıranın bulunduğu bir sınıfta sıralara ikişerli oturulduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyorsa, sınıf mevcudu:
X tane sıranın bulunduğu bir sınıfta sıralara üçerli oturulduğunda 2 sıra boş kalıyorsa, sınıf mevcudu:
A TL’ye alınan ayakkabı 8 taksitle ödeneceğine göre, bir taksitin ücreti:
Y TL’ye alınan buz dolabına peşin 200 TL verilip, geri kalanı 6 taksitte ödeneceğine göre, bir taksitin ücreti:
80cm uzunluğundaki ipin bir ucundan x cm si kesilip atılıyor. Geriye kalan ip 4 eş parçaya ayrıldığında, her bir parçanın uzunluğu:
Bir adımı x cm olan Ali odanın uzunluğu ölçmek istiyor. Ali odanın bir köşesinden diğer köşesine 5 adım attığında arada 30cm lik boşluk kalıyor. Buna göre, odanın uzunluğu:
Üç arkadaş pizzacıya gidip bir tane x TL’lik büyük boy pizza ve tanesi y TL olan ayranlardan 3 tane alıyorlar. Kişi başı ödeyecekleri ücret:
Kemal’e Matematik Öğretmeni ilk iki sözlüsüne aynı puanı, üçüncü sözlüsüne ise 100 vermiştir. Sözlülerinin ortalaması:

4.BÖLÜM: BİLİNMEYENİNİN DEĞERİ VERİLEN CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİNİ BULALIM

Aşağıdaki cebirsel ifadelerde verilen bilinmeyen değerine göre, cebirsel ifadenin değerini bulalım.