2014-2015 Fen ve Teknoloji 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
8. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

7. Ses, aşağıdaki ortamların hangisinde daha hızlı yayılır?
A) Tuzlu suda
B) Derinliği fazla olan gölde
C) Sıcaklığı 20° C olan havada
D) Sıcaklığı 0° C olan demiryolu rayında

 
8. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın sesten daha hızlı yayılmasının bir sonucudur?
A) Gök gürültüsünün şimşek çakmasından daha sonra duyulması
B) Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra geri dönmesi
C) Güneşten yayılan ışık ışınlarının Dünya’ya ulaşması
D) Havasız ortamdan sesin geçmediği halde ışığın geçmesi

 
9. Esra bir dağın yamacına çıkıp bağırmaya başlıyor. Bağırdıktan 3 saniye sonra kendi sesini tekrar duyu- yor. Buna göre dağ ile Esra arasındaki mesafe kaç metredir? ( ses hızı= 340 m/s)
A) 1020               B) 340                 C) 510                 D) 680

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 Fen ve Teknoloji 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

7. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı
7. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. (10 Puan)

 

 1. (……) Voltmetre devreye seri bağlanırken, ampermetre devreye paralel bağlanır.
 2. (……) Elementlerin sembolleri tüm dillerde aynıdır.
 3. (……)Havada hareket halinde olan bir balonun hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır
 4. (……) Eğik düzlemin eğimi artarsa yükleri yukarı çıkarmak için daha az kuvvet harcamamız gerekir.
 5. (……) Proton ve elektronlar atomun çekirdeğinde nötronlar ise katmanlarda yer alır.
 6. (……) Binaları yıldırımdan koruyan araçlara paratoner denir.
 7. (……) Seri bağlı devreye ampul eklendiği zaman diğer ampulün parlaklığı azalır.
 8. (……) Bütün yayların esnekliği aynıdır.
 9. (……) Atomun çekirdeğinde daima elektronlar bulunur.
 10. (……) CO2 bileşiği 3 farklı elementten oluşur.

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı

6. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
6. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi yazınız.

 

1-(  )- Direncin birimi newtondur.

2-(  )- iletkenlerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.

3-(  )- Kalp kası isteğe bağlı çalışır.

4-(  )- Bir floresan lambanın ışık vermesi gazların iletkenliğinin bir göstergesidir.

5-(  )- Canlı ve cansız tüm maddeler atomlardan oluşmuştur.

6-(  )- Sert kemik; kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve onarılmasını sağlar.
7-(  )- Yalıtkanlar, bizi elektrik enerjisinin yol açacağı tehlikelere karşı korur.

8-(  )- Cam iyi bir iletkendir.

9-(  )- Islak elle elektrik anahtarlarını açmak doğru bir davranıştır.

10-(  )- Kafatasımızda oynamaz eklemler bulunur.

 

Tıkla tamamını indir

Fen ve Teknoloji 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

fen ve teknoloji 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
fen ve teknoloji 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

6)Aşağıdakilerden hangisi dışarı ısı veren bir olaydır?

A)Buzun erimesi

B)Su buharının yoğuşarak yağmuru oluşturması

C)Yünlülerin arasına konulan naftalinin küçülmesi

D)Elimize dökülen kolonyanın buharlaşması

 

7) Buharlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir.
 2. B) Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesidir.
 3. C) Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
 4. D) Her sıcaklıkta gerçekleşir.

 

Tıkla tamamını indir

2014-2015 4. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 1. Yazılı

4. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
4. sınıf fen ve teknoloji 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek bir bölüm:

Cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10×1= 10p )

 

   Edison – yapay – artar – gürlük- doğal – hoparlör – ışık – aydınlatılmış – titreşim – gürültü

 1- Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti…………………..

2- Zil sesi ………………….……………. ses kaynağıdır.

 3- Ses kirliliğine …………………………….. denir.

4- Gök gürültüsü ………………………… ses kaynağıdır.

5- Ampulü  …………………………. icat etmiştir.

 6- Sesin şiddetine ………………………… denir.

  7- Çevrelerine ışık veren cisimlere …… …………………………… kaynağı denir.

 8- Ses ……………………..…. sonucunda oluşur.

 9- Ay, Güneş tarafından …………………………… bir gök cismidir.

 10- …………………………..…… ses şiddetini yükseltmeye yarayan araçlardan biridir.

 

Tıkla tamamını indir

Kuvvetin Ölçülmesi Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?

A) Litre
B) Gram
C) Newton
D) Metre

Soru 2
Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A) Stetoskop
B) Dinamometre
C) Metre
D) Radar

 

Soru 3

kuvvetin ölçülmesi
kuvvetin ölçülmesi

 

Soru 4
Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetin etki ettiği bütün cisimler hareket eder.
B) İtme veya çekme şeklindedir.
C) Kuvvet, etki ettiği cismin şeklini değiştirebilir.
D) Doğa olaylarının birçoğu kuvvet etkisi ile gerçekleşir.

 

Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havaya atılan her cisim yer çekimi etkisiyle yere düşer.
B) Havada bulunan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
C) Karlı ve buzlu yollarda araba lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi artırıcı bir önlemdir.
D) Sürtünme kuvveti yaşantımızı her zaman kolaylaştırır.

Soru 6
Ağaçtaki elmanın yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava direnci
B) Yer çekimi kuvveti
C) Manyetik kuvvet
D) Elektrostatik kuvvet

Soru 7
Furkan, bir cismi sıkarak kuvvet uyguluyor. Cisim önce şekil değiştirip, sonra tekrar eski haline dönüyor. Furkan’ın kuvvet uyguladığı cisim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çok serttir
B) Sağlamdır
C) Esnektir
D) Dayanıksızdır

Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet etkisi ile gerçekleşmez?

A) Yavaşlatma
B) İtme
C) Çekme
D) Düşünme

 

Soru 9
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder.
B) Ekonomik açıdan zararlı bir etkidir.
C) Hareketlinin hızını yavaşlatır.
D) Hayatımızı her zaman zorlaştırır.

Soru 10
Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır?

A) Fayans
B) Beton
C) Toprak
D) Tahta

 

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Doğru & Yanlış Soruları
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D“, yanlış ise “Y” YAZINIZ.

 1. Rüzgar cisimlere kuvvet uygulayamaz.
 2. Bir kuvvet cismin hareket yönünü değiştirebilir.
 3. Kuvvetin birimi metredir.
 4. Cisimleri Dünya üzerinde tutan kuvvet yer çekimi kuvvetidir.
 5. Sürtünme kuvveti cisimlerin hızlarını yavaşlatır.
 6. Sürtünme kuvveti cisimleri hareket ettirebilir.

 

Cisimlerin hareket ederken yüzeylere temasından dolayı, hareketi zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir.

En fazla 40 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 8 bölmeli bir dinamometreye uygulanan bir kuvvet dinamometrede 3 bölme uzamaya neden oluyor. Uygulanan bu kuvvet kaç N dur?

Bir bölmenin kaç Newton a denk geldiğini bulmak için
40 ı 8 e böleriz.
40 ÷ 8 = 5 N (1 bölme)
3 bölme uzadığına göre;
3 . 5 = 15 N luk kuvvet uygulanmıştır.

 

TESTLERİN CEVAPLARI

1-C   2- B   3-B  4- A     5- D    6- B   7 C     8- D     9- C    10 A

Tamamı 50 Newtonu ölçen dinamometre 10 bölmeye ayrıldığı için;
50 yi 10 a bölerek 1 bölmenin kaç Newtona denk geldiğini buluruz.
50 ÷ 10 = 5 N    Bir bölme 5 N olduğuna göre,
4 birim uzamaya neden olan kuvvet;   4 . 5 = 20 N büyüklüğündedir.

6. Sınıf Fen Bilgisi Hafta Sonu Çalışma Kağıdı

indir (1)
.

 

Örnek Sorular:

 

 • Bütünleri 116o olan açının tümleri kaç derecedir?

 

 • Tümler olan iki açıdan biri diğerinin 2 katıdır. Buna göre büyük olan açının bütünleri kaç derecedir?

 

 • Bütünler iki açıdan biri diğerinin 5 katıdır. Buna göre bu açıları bulunuz. Küçük açının tümleri kaç derecedir? Belirtiniz.

 

Tıkla dosyayı indir