7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları – EBA’da yer alan kitaptan alınmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında güncellenecektir.

 

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabından alınmıştır. Güncel konular 2018-2019 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MÜFREDATI

1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI

1. Varlıklar Âlemi
2. Meleklere İman
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
6. Ahirete İman
7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
9. Nâs Suresi ve Anlamı.

2. ÜNİTE: ORUÇ İBADETİ

1. Ramazan Ayı ve Önemi
2. Ramazan Orucu
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
4. Muharrem Orucu
5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
6. Orucu Bozan Durumlar
7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
8. Ramazan Bayramı Sevinci
9. Mâûn Suresi ve Anlamı .

3. ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED

1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır

4. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

1. Din ve Din Anlayışı
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri.

3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar
3.3. Tasavvufi Yorumlar
3.3.1. Yesevilik
3.3.2. Kâdirilik
3.3.3. Nakşibendilik
3.3.4. Mevlevilik
3.3.5. Alevilik – Bektaşilik
3.3.5.1. Cem ve Cemevi
3.3.5.1.1. Razılık ve Kul Hakkının Sorulması
3.3.5.1.2. On iki Hizmet
3.3.5.1.3. Semah
3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği)
3.3.5.3. Dua ve Gülbenkler
3.3.5.4. Hızır Orucu
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Bir Zenginliktir?
5. Dinde Zorlama Yoktur

5. ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
2. İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
2.3. Emaneti Korumak
2.4. Adaletli Olmak
2.5. Hoşgörü ve Bağışlama
2.6. Alçak Gönüllülük (Tevazu)
2.7. Görgülü Olmak
2.8. Savurganlıktan Kaçınmak

6. ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN

1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir .

2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

1.) “Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. ” (Ahzâb suresi/45-46.)
Bu ayetteki altı çizili bölümde Hz. Peygamberin vurgulanan niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rehber oluşu B) Güvenilirliği
C) Örnek oluşu D) Merhametli oluşu

2.)Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?

A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
D)Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek- ten biri değildir?
A) Hz. Cebrail B) Hz. Mikail
C) Hz. İsmail D) Hz. Azrail

2-) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellik- lerinden değildir?
A) Nurdan yaratılmışlardır.
B) Gözle görülebilen varlıklardır.
C) Cinsiyetleri yoktur.
D) yemez, içmez ve uyumazlar.

Gerçekte aslı ve esası olmayan ancak dinde var- mış gibi kabul edilen yanlış davranışlara …………….. denir.
3-) Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?
A) Hurafe B) Berzah
C) Mizan D) Salih amel

4-) Aşağıdakilerden hangisi batıl inanç değil- dir?
A) Türbelere gidip ölülerden bişeyler istemek
B) Duası kabul olan birini üç gün oruç tutmak
C) Kötülüklerden korunmak için muska yazdırmak
D) Ağaçlara çaput bağlayıp dilek dilemek

Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayattır. Bu hayata ………….. denir.
5-) Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
A) Kıyamet B) Cennet
C) Cehennem D) Ahiret

6-) Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan iki temel özellik hangisidir?
A) Oruç ve eğlence ayı B) Kur’an ve yemek ayı
C) Oruç ve Kur’an ayı C) Yardım ve fitre ayı

Ramazan ayına özgü yatsıdan sonra kılınan 20 rekatlık sünnet bir namaz vardır.
7-) Tanımı yapılan namaz hangisidir?
A) Ramazan Namazı B) Bayram Namazı
C) Oruç Namazı D) Teravih Namazı

8- ) Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında ver- meleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir?
A) Fidye B) Fitre
C) İmsak D) Keffaret

9-) Orucun bir kişiye farz olabilmesi için aşağı- dakileden hangisi temel şart değildir?
A) Akıl B) Ergenlik
C) Zenginlik D) Sağlık

10-) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayıyla ilgili bir kavram değildir?
A) İmsak B) İhram
C) İftar D) Sahur

Hicri takvimin ilk ayıdır. Peygamberimiz bu ay için “Allah’ın ayı” demiştir.
11-) Tanımı yapılan bu ay hangisidir?
A) Muharrem B) Ramazan
C) Zilkade D) Zilhicce

12-)Kişinin farz olan orucu bilerek ve isteyerek bozduğu taktirde ardarda 60 gün tutmakla so- rumlu olduğu oruca ne denir?
A) Kaza orucu B) Adak Orucu
C) Nafile oruç D) Keffaret orucu

Oruç ibadeti kişinin davranışlarına ayrıca dikkat etmesi gereken önemli bir ibadettir.
13-) Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dik- kat etmemiz gereken durumlardan değildir?
A) Kur’an-ı Kerim okumalıyız.
B)Sinirlendiğimizde sabırsız olmalıyız.
C) İnsanlarla iyi geçinmeliyiz.
D) Paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermeliyiz.

14-) Orucu bozan durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
A) Çiçek veya koku koklamak
B) İlaç veya hap yutmak
C) Bilerek bir şeyler yiyip içme
D) Ağız dolusu kusmak

15-) Kişinin Ramazan Bayramı’na sağlık ve sıh- hat içerisindeulaşmasının bir şükrü olarak bay- ram namazına kadar vermesi gereken sadakaya ne denir?
A)Fidye B) Zekat
C) Fitre D) Adak

16-) Oruca başlama vakti ve orucun bitiş vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)İmsak – Sahur B) Sahur – İftar
C) İftar – Fitre D) İmsak – İftar

Müslümanların oruç tutmakla yükümlü olduğu aydır. Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır ve Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.
17-) Yukarıda tarifi yapılan ay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Muharrem B) Zilkade
C) Zilhicce D) Ramazan

İslam’ın beş temel esasından biri olan ve tan ye- rinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel istek- lerden uzak durmasıdır.
18-) Tanımı yapılan bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Namaz B) Oruç
C) Zekat D) Hac

Ramazan ayı sadece oruç ayı değil aynı zamanda Kur’an ayıdır. Kur’an bu ayda inmeye başlamıştır. Müslümanlar Kur’an’ı bu ayda her zamnkinden da- ha çok okumaya ve anlamaya çalışırlar.
19-) Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuyup diğerle- rinin takip etmesi şeklinde yapılan uygulamaya ne ad verilmektedir?
A)Mukabele B) Hatim
C) Kıraat D) Teravih

20-) Ramazan ayında minarelerin arasına “On Bir Ayın Sultanı” gibi yazılıp asılan ışıklı yazılara ne denir?
A) Fener B)Minare
C) Mahya D) İmsak

2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

1.
I. İnsanın apaçık düşmanıdır.
II. Kötülükleri güzel gösterir.
III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır.
Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir? (5 p.)
A) İsrafil B) Şeytan C) Melek D) Azrail

2. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir? (5 p.)
A) Sürekli Allah’a ibadet ederler. B) İyi insanların başarısı için dua ederler.
C) Erkek ve dişilik özellikleri vardır. D) Gözle görünmezler

3.Metin’in kardeşi hastalanmıştı. Ona çevresindeki insanlar bazı önerilerde bulundular.
“Ey Allah’ın kulları, tedavi olunuz; çünkü Allah yarattığı her hastalığın şifasını da yaratmıştır.” hadisine göre Metin, aşağıdaki tavsiyelerden hangisine uymalıdır? (5 p.)
A) Davut: “Kardeşini doktora götürüp tedavi ettirmelisin.”
B) Behiye: “Falcıya git. Kardeşinin kendi kendine iyileşip iyileşmeyeceğini ondan öğren.”
C) Cihan: “Ruh çağırma seanslarına götür, belki kardeşin iyileşir.”
D) Ayla: “Aşağı mahallede büyüyle uğraşan biri var. Ona götürürsen kardeşini iyileştirir.”

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Oruç ile ilgili kavramlar nelerdir? Orucu bozan durumlar nelerdir?
2- Hz. Adem Kıssasını araştırarak; bizlere verilen temel mesajların neler olduğunu yazınız.
3- Melekler ve Ahiret inancı ile ilgili kavramların araştırınız ve anlamlarını açıklayınız.
4- Hz.Peygamber (sav)’in güzel ahlakı anlatan olaylardan örnekler veriniz.
5- Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemini açıklayınız
6- İslam Düşüncesinde ki Tasavvufi Yorum Biçimleri Hangileridir? Alevilik-Bektaşilik Hakkında Bilgi Veriniz.
7- İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden İnançla (İtikadi) ilgili yorumlar hakkında bilgi veriniz.
8- İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden Ameli (Fıkhi) yorumlar hakkında bilgi veriniz.
9- Doğruluk ve doğru sözlülük konusunda Peygamberimizin hadislerinden örnekler vererek, sosyal yaşam bakımından önemini açıklayınız.
10- İnfak ne demektir? Kur’an dan Ayetlerle örneklendiriniz

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

2017-2018 7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı

1. Kur’an-ı Kerim Peygamberimize (s.a.v.), ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Her yıl ramazan ayında vahiy meleği Cebrail gelir, o zamana kadar gelen ayetleri Peygamberimizle (s.a.v.) karşılıklı okurlardı. Bunun amacı Kur’an’ın Allah (c.c.) tarafından indirildiği şekilde korunması, ayet ve surelerinin sıralanışının doğru olarak yapılmasıydı. Peygamberimizin (s.a.v.) vefat ettiği 632 yılında Peygamberimiz (s.a.v.) ile Cebrail Kur’an’ı karşılıklı olarak iki kez okumuştur.
Buna göre;
I. Kur’an-i Kerimin ne zaman indirilmeye başlandığı
II. Peygamberimiz hangi melek ile iletişim kurduğu
III. Ayetlerin nasıl doğru olarak sıralanması ve korunmasına çalışıldığı

Verilen yargılarından aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II D. I, II ve III

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018