2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

A) Oğuz Kağan Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Timur Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Ürünler anonimdir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE

1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek

2. Bir halk hikâyesi

3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye

4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir

* İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı

Ünite 2 ŞİİR

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu

2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes

4. Halk edebiyatından üç mâni ve bir türkü

5. Halk şiirinden bir koşma

6. Divan şiirinden bir mesnevi

7. Divan şiirinden iki gazel

8. Divan şiirinden bir kaside

9. Divan şiirinden bir şarkı

Ünite 3 DESTAN / EFSANE

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2. Türk halk edebiyatından bir efsane

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan

4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan

5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan

Dilbilgisi Konuları :

Kelime Türleri: *Fiil *Zarf

* Fiil ve zarfların özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirilir

Ünite 4 ROMAN

1. Dünya edebiyatından bir roman

2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman

3. Servetifünun Dönemi’nden bir roman

4. Millî Edebiyat Dönemi’nden bir roman

Dilbilgisi Konuları:

Kelime Türleri: *Edat * Bağlaç *Ünlem

* Edat, bağlaç, ünlemlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirir.

Ünite 5 TİYATRO

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin (Karagöz, orta oyunu)

2. 1860 – 1923 arası dönemden iki metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümlenin Ögeleri: Cümlenin ögelerini belirlemeye yönelik çalışmalarda farklı kelime gruplarını içeren örnekler verilerek kelime gruplarının cümle ögelerinin oluşmasında ve belirlenmesindeki işlevi değerlendirilir.

* Öge dizilişinin cümlenin anlamına katkısı okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde gösterilir.

Ünite 6 ANI

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki anı

Ünite 7 HABER METNİ

1. Güncel gazete haberlerinden iki metin

2. Genel Ağ (İnternet) haberlerinden bir metin

Dilbilgisi Konuları :

Cümle Türleri: Yüklemin türüne, ögelerin dizilişine, yapısına, anlamına göre cümle türleri okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde ve işlevlerine dikkat çekilerek işlenir.

Ünite 8 REKLAM METNİ

1. Güncel gazete, televizyon reklamları ve broşür örnekleri

2. Geçmiş dönemlerde y ay ı m l an an gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

3. Güncel gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri

Ünite 9 DİLEKÇE/ TUTANAK

1. İkidilekçe

2. Bir olay tutanağı

3. Bir toplantı tutanağı

Dilbilgisi Konuları :

Dilekçe ve tutanaklardaki dil özellikleri

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız.

( ) Münazarada “düşüncesini iyi savunan” kazanır.
( ) Soyut temalar çeşitli yollarla sınırlandırılıp somutlaştırılarak tema haline getirilir.
( ) Metinin anlatımında duraklamaya yol açacak hiçbir unsura yer verilmemesine açıklık denir.
( ) Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya alıntı denir.
( ) Sempozyum herkesin katıldığı bir tartışma türüdür.
2. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

• Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?
A) Paneli bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir.
B) Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır.
C) Paneldi seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir.
D) Panel; dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenmez.
E) Panelde konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederler.

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=3f3f1b8ac910bf3f804dc015d840d899″ target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-12-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredatı

1.Ünite

Sunum, Tartışma, Panel

2.Ünite

Anlatım Özellikleri

Anlatıma Hazırlık

Anlatımda tema ve konu

Anlatımda sınırlandırma

Anlatımın ve anlatıcının amacı

Anlatımda anlatıcının tavrı

Anlatımın temel özellikleri

Anlatımın oluşumu

Anlatım türlerinin sınıflandırılması

3.Ünite

Anlatım türleri

Öyküleyici – Hikaye Edici Anlatım – İsim

Betimleyici – Tasvir Edici Anlatım – Sıfat

Coşku ve heyecana bağlı anlatım – Lirik – Zamir

Destansı – Epik Anlatım – Fiilimsi

Emredici anlatım – Fiiller

Öğretici Anlatım – Zarf

Açıklayıcı anlatım – zarf

Tartışmacı anlatım – zarf

Kanıtlayıcı anlatım – zarf

Düşsel (Fantastik ) anlatım – edat

Gelecekten söz eden anlatım – bağlaç

Söyleşmeye bağlı (diyalog ) anlatım – ünlem

Mizahi anlatım – ünlem

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-9-sinif-dil-ve-anlatim-konulari/” target=”blank” ]2016-2017 9. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-11-sinif-dil-ve-anlatim-konulari/” target=”blank” ]2016-2017 11. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-12-sinif-dil-ve-anlatim-mufredati/” target=”blank” ]2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredat Konuları – Tıkla[/button]

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz ? (5 puan)
A) Mecaz anlamlı sözcükler
B) Öznel ifadeler
C) Zıt anlamlı sözcükler
D) Doğrudan bilgi aktaran ifadeler
E) Soyut anlamlı sözcükler

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
2. Bu parçada, aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? (5 puan)
A) Destansı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Öğretici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Öyküleyici anlatım

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? (10 puan)
A) Beni ne diye arıyorsunuz ki?
B) Bu elbiseleri hangi parayla aldın?
C) Burada tembel tembel ne oturuyorsun?
D) Bu kalemin kime ait olduğunu biliyor musunuz?
E) Hangisini daha çok beğendiniz?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem rivayet bileşik zamanla çekimlenmiştir? (10 puan)
A) Sen aramasan da ben seni arayacaktım.
B) Bu konuda sana da yalan söylemişlerdi.
C) Sinemaya arkadaşlarıyla mı gidecekmiş?
D) Bilemediğin soruları öğretmenine soraydın.
E) Kapıda yalnızca soyadları yazıyordu.

5. Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum bildiren fiiller birlikte verilmiştir? (10 puan)
A) Uyumak, beklemek, sararmak
B) Solmak, ağlamak, gülmek
C) Almak, büyümek, oturmak
D) Anlatmak, sevmek, giymek
E) Çalışmak, bayatlamak, kararmak

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı eylem kullanılmamıştır? (10 puan)
A) Koşsa da artık arkadaşlarına yetişemezdi.
B) İçlerindeki eksikliklerin tümünü giderdi.
C) Çocuk ödevini yaparken rahat bırakılmalıydı.
D) Biraz daha erken kalksaydın daha iyi olurdu.
E) Hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemişti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı bir kipte çekimlenmiştir? (10 puan)
A) Kızılay’a inince postaneye de uğrarsın.
B) Şu gazeteye bir de biz bakalım.
C) Yemekten önce ellerini iyice yıka.
D) Güneş batmadan eve dönsünler.
E) Birkaç kilo da patates alın.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, belirtili ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır? (10 puan)
A) Hangisinin kumaşı daha iyisine onu almamı tavsiye etti.
B) Eleştirmenlerin çoğu sanatı ve sanatçıyı yönlendirdiğini sanır.
C) Birçoğunu tanımama rağmen, bu çocuğu bir türlü hatırlayamadım.
D) Yağmurun şiddeti arttıkça eve dönme isteğim de büyüyordu.
E) Başbakanın açıklamaları bazı gazetecilere doyurucu gelmedi.

9. Aşağıdaki fiillerin kiplerini ve şahıslarını yanlarına yazınız. (15 puan)

* vermiyormuş-şimdiki z rivayeti-3.t.ş

* gitseydik-dilek şart kipinin hikayesi-1.ç.ş.

* tekrarlayayım-istek kipi-1.ç.ş

*anlamalısın-gereklilik kipi-2.t.ş.

*pişirsinler-emir kipi-3.ç.ş
10. Aşağıdaki filleri verilen karşılıklarına göre karşılarına çekimleyiniz. (15 puan)

*yaz- duyulan g.zamanın şartı-2.t.ş-olumsuz-yazmamışsan

*sevin- emir kipi-1.ç.ş.- yok

*gör- dilek şart kipinin hikayesi-3.ç.ş.-görseydiler

*yüzdür- geniş z.rivayeti-3.t.ş-olumsuz -yüzdürmezmiş

*sulandır- şimdiki z.-2.ç.ş.-olumlu-soru-sulandırıyor musun

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(10 puan)
Bir duyguyu, bir düşünceyi, bit konuyu sözlü veya yazılı olarak bildirmeye …………………………..denir. Buna hazırlık sürecinde şunlardan yararlanılır: (1)……………………………….. belirleme,(2)…………………………yapma,(3)…………………………. yapma,(4)…………………………………koyma,(5)……………………… çıkarma.
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenemesine ……………………..………..denir.
Hakkında konuşulan, üzerinde söz söylenen yazı yazılan bir olay, düşünce veya duruma …………………………….denir.
Öğretici veya edebi eserde işlenen evrensel düşünce ve görüşe ………………………………denir.
Yazarın okuyucuya iletmek istediği düşünceye ……………………… denir.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

Dil ve Anlatım 10. Sınıf Destekleme Kursu Yıllık Planı

Dil ve Anlatım dersi her sınıf seviyesinde olduğu gibi 10. sınıflar seviyesinde de önemli bir ders olma özelliğini korumaktadır. Bu dersten destekleme kursu açmak isteyen öğretmenler aşağıdaki planı kullanarak derslerini düzenleyebilirler.

[button color=”red” size=”small” link=”http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/yp_635778280093443549.pdf” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım Takviye Kursu Planı[/button]