12. Sınıf Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
EKSTREM DOĞA OLAYLARI
Ekstrem Doğa Olayları
Astronomi Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
Meteoroloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
Jeoloji ve Jeomorfoloji Kökenli Ekstrem Doğa Olayları
BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ
Doğa ve Değişim
Küresel İklim Değişimi
Küresel İklim Değişiminin Nedenleri
Küresel İklim Değişiminin Gözlenen ve Öngörülen Etkileri
Küresel İklim Değişimi ile Mücadele

BEŞERÎ SİSTEMLER
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
Sao Paulo
Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
Geleceğin Dünyası
Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği
Şehir ve Yerleşme
Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik
Geleceğin Ekonomisi
Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
Yapay Zekâ
Uzay Madenciliği

TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri
İşlevsel Yönetim Bölgeleri
İşlevsel Hizmet Bölgeleri
İşlevsel İstatistik Bölgeleri

İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
Doğu Anadolu Projesi (DAP)
Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
Konya Ovası Projesi (KOP)
HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Doğal Faktörler
Beşerî Faktörler
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
Kara Yolları
Demir Yolları
Hava Yolları
Deniz Yollları
Boru Hatları
KÜRESEL TİCARET
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri
Ticaretin Gelişimi
Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
TÜRKİYE TURİZMİ
Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye’nin Kültürel Mirası
Somut Kültürel Miras
Somut Olmayan Kültürel Miras
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye’nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
JEOPOLİTİK KONUM
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ölçme ve Değerlendirme
2.BÖLÜM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergâhları ve Etkileri
Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
Enerji Koridoru Türkiye
Çatışma Bölgeleri
Sınır Aşan Sular Sorunu
Barış Üzerine

ÇEVRE ve TOPLUM
ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Doğal Çevrenin Sınırlılığı 197
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 199
Çevre Politikaları 202
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 203
Yeni Zelenda’nın Çevre Politikası 203
Kosta Rika’nın Çevre Politikası 204
Zimbave’nin çevre Politikası 204
İsveç’in Çevre Politikası 205
Güney Kore’nin Çevre Politikası 206
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler 206
Çevresel Örgütler 207
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 208
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya Konuları

10. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

10. …………………..,nüfusun gelecekteki durumunu, demografik özelliklerin ülkenin sosyal, ekonomik yapısı üzerindeki etkilerini tespit etmek için kullanılan tüm çalışmalara denir.
Buna göre, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nüfus patlaması B) Nüfus artış hızı C) Nüfus politikası D) Aile planlaması E) Nüfus projeksiyonu

11. Türkiye’de nüfus artış hızını düşürücü politikaların uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımda makineleşme
B) Ölüm oranlarının sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle azalması
C) Nüfus artış hızının ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkilemesini önlemek
D) Ülke savunmasında insan gücünden çok silah gücünün ön plana çıkması
E) Anne ve çocuk sağlığını koruma isteği

12. Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı giderek artmaktadır.
B) Endüstri ürünleri, dış alımda önemli bir paya sahiptir.
C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek artmaktadır.
D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları pamuk, tütün, üzüm, fındık ve incir alır.
E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerini karşılamaktadır.

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

15) “GAP tamamlandığında ayçiçeği, mısır ve pirinç gibi tarım ürünlerindeki artış oranı buğday ve arpadan daha fazla olacaktır.” Bu durum ayçiçeği, mısır ve pirincin hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Tüketimlerinin fazla olmasına.
B) Geniş düzlüklerde yetişmelerine.
C) Olgunlaşma sürelerinin uzun olmasına.
D) Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına.
E) Yetişme döneminde kuraklığa ihtiyaç duymasına.

16) Aşağıdakilerden hangisi bir yerin jeopolitiğinde etkili olan, değişen unsurlardan biridir?
A) Stratejik kaynaklar B) Ekonomik değerler C) Coğrafi konum D) Jeolojik özellikler E) İklim

17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biri değildir?
A) Batı Trakya Sorunu
B) Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu
C) Kosova Sorunu
D) Kıbrıs Sorunu
E) Fırat ve Dicle Nehirlerinin Kullanımı Sorunu

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

1.Aşağıdakilerden hangisi, 1960 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla yapılan uygulamalar
arasında gösterilemez?

A) Fakir vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtılması
B) Çocuk sahibi çalışan kadınların maaşlarından kesinti yapılması
C) Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması
D) Nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla nüfus komisyonunun kurulması
E) Altı ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi

2.Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ülkeler arasında ithalat artmış, mal ve hizmetler oldukça çeşitlenmiştir. Yakın döneme kadar sanayi ürünleri, tarım ürünleri ile maden ihracat ve ithalatı büyük önem kazanmıştır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracatı ya da ithalatına örnek gösterilemez?

A) Bir Türk firmasının yabancı bir ülkede faaliyet izni alarak GSM şirketi kurması
B) Yabancı kuruluşlardan bilgisayar yazılımlarının satın alınması
C) Tüketimin fazla ve ülkede üretilmediği için tropikal ülkelerden kahve satın alınması
D) Eğitim sektörlerindeki gelişmeyi sağlamak için yurt dışından eğitim paketlerinin alınması
E) Dünya piyasalarını yakından takip edebilmek için hizmet içi eğitim programlarının satın alınması

2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. (2 PUAN)
1) …………… Yer’e en yakın katman olup atmosferdeki gazların % 75’ini bulundurur.
2) Herhangi bir yerin ya da yamacın Güneş’e göre konumuna …………… denir.
3) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalır. Bu duruma …………… etki¬si denir.
4) Hava Küre’yi coğrafyanın alt dallarından ……………………. bilimi inceler.
5) Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esen yatay hava akımlarına …………… denir.
6) İnsan ve insanların oluşturduğu unsurların dışında kalan (bulut, toprak, ağaç vs.) her şey …………… …………… olarak adlandırılır.
7) …………… ikliminde sıcaklık ortalaması bü¬tün yıl boyunca 0 °C’nin altındadır.
8) …………… genellikle kış aylarında şiddetli soğumanın etkisiyle havanın temas ettiği yü¬zeylerde buz kristalleri şeklindeki yoğuşması ile oluşur.
9) Türkiye, başlangıç meridyeninin ……………………. kalır.
10) Silindir projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe …………………. oranı artar.
11) Atmosferdeki su buharının yükseklerde yoğunlaşması sonucu, gökyüzünde asılı halde bulunan su damlacıklarına …………… denir.
12) 1 m3 hava içinde bulunan su buharının gram olarak ağırlığına …………… …………… denir.
13) Yeryüzü şekillerini (dağlar, ovalar vb.) …………………… haritalar gösterir.
14) Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların ………………………………… aynıdır.
15) Doğa; Atmosfer, Litosfer …………… ve Hidrosfer olarak dört temel unsurdan oluşan bir bütündür.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

31. Türkiye’de bölgesel kalkınma projelerinde, kaynakların öncelikle bölgenin avantajlara sahip olduğu sektör ve mekanlar için kullanılması planlanmaktadır.
Buna göre, Doğu Anadolu Projesi’nde kaynakların öncelikle aşağıdaki alanlardan hangileri için kullanılması daha uygun olur?
A) Ulaşım B) Turizm C) Ormancılık
D) Sanayi E) Tarım ve hayvancılık

32. Jeopolitikte etkili olan unsurlar, değişen ve değişmeyen unsurlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi jeopolitiği etkileyen değişen unsurlardan biridir?
A) Bitki örtüsü B) Hidrolojik özellikler
C) Coğrafi konum D) Jeolojik özellikler
E) Ekonomik değerler

33. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi dolaylı olarak ilgilendiren sorunlardan birisidir?
A) Kıbrıs sorunu B) Suriye su sorunu C) Ege adaları
D) Azerbaycan sorunu E) Batı Trakya sorunu

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018