11. Sınıf Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ
BİYOÇEŞİTLİLİK
EKOSİSTEMLERİN UNSURLARI
ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜLERİ
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Madde Döngüleri
SU EKOSİSTEMLERİ

BEŞERÎ SİSTEMLER
NÜFUS POLİTİKALARI
ÜLKELERİN NÜFUS POLİTİKALARI
TÜRKİYE’DE NÜFUS POLİTİKALARI VE BU POLİTİKALARIN ETKİLERİ
Türkiye’de Nüfus Politikaları
Türkiye Nüfusunun Geleceği
YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ
ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE DEĞİŞİMİ
ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri
EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM SEKTÖRLERİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ
DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ
Dünyada Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi
Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi

BEŞERÎ SİSTEMLER
TÜRKİYE’DE EKONOMİ
TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
TÜRKİYE’DE TARIM
TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SANAYİ

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
KÜLTÜR BÖLGELERİ
İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ
KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE DAĞILIŞI
TÜRK KÜLTÜRÜ
ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
KÜRESELLEŞEN DÜNYA
KÜRESEL TİCARET
TURİZM
SANAYİLEŞME SÜRECİ: ALMANYA
TARIM-EKONOMİ İLİŞKİSİ: FRANSA VE SOMALİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ÇEVRE VE TOPLUM
ÇEVRE SORUNLARI
ÇEVRE SORUNLARI VE TÜRLERİ
MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARINA AİT KULLANIMIN
ÇEVRESEL ETKİLERİ
DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya Konuları

10. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

2018-2019 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

2018-2019 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

7. Fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla aşağıdaki kirlenme türlerinden hangisi meydana gelir?

A)Los Angeles tipi hava kirlenmesi
B)Radyoaktif Kirlenme
C)Su Kirlenmesi
D)Toprak Kirlenmesi
E)Londra tipi hava kirlenmesi

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi elektrik enerjisi üretiminin yarıdan fazlasını nükleer enerjiden karşılamaktadır?
A)Japonya B)İngiltere C)Fransa D)Hindistan E)ABD

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi(somut) unsurlardandır?

A) Örf ve adetler B) Dil C) Ahlak kuralları
D)Dünya görüşü E)Simgeler

2018-2019 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını yazınız. (10×2=20p)

1) ( ) Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk beş ülke arasındadır.
2) ( ) Demir metal sanayinin hammaddesidir.
3) ( ) Dünya krom rezervinin % 72 si Türkiye’de bulunur.
4) ( ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulana kadar taş kömürü ve linyit üretimi görevini Etibank yürütmüştür.
5) ( ) Dünyada milli parkların en fazla olduğu ülke Rusya’dır.
6) ( ) Japonya önemli bir madenler ve enerji kaynakları üretim alanıdır.
7) ( ) Alüvyal ovalar yerleşim amaçlı kullanılmalıdır.
8) ( ) Serbest dolaşımdaki mallar ihracat rejimi hükümlerine tabidir.
9) ( ) Türkiye’nin tek toryum yatağı Sivrihisar Kızılcaören’dedir.
10) ( ) Çeltik tarımı devlet izni ile yapılır.

2018-2019 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

6) Türkiye’nin yeryüzünün en eski yerleşim alanları arasında yer almasının nedenlerini yazınız? (5p)

7) Nüfusumuzun ülkemiz ekonomisine etkisini örnekler vererek açıklayınız? (4p)

8) Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkçılığın yeterince gelişmemiş olması nasıl açıklanabilir? Yazınız. (6p)

11. Sınıf Coğrafya Biyoçeşitliliğin Azalmasında Etkili Olan Faktörler

Bir ekosistemde, bölgede, ülkede veya dünyada yaşan herhangi bir canlı türünün yok olması o canlının neslinin tükenmesi yani biyolojik çeşitliliğin azalması, canlı türlerinin yok olması da biyolojik çeşitliliğin yok olması anlamına gelir.

İklim değişikliliği, kirlenme, doğal kaynakların aşırı kullanımı, sürdürülebilir olmayan kaynakların kullanımı ve hızlı nüfus artışı biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve türlerin yok olmasına neden olur.
Habitatların yok olması veya zarar görmesi, birçok bitki ve hayvan türünün neslinin yok olmasına neden olur.

Biyolojik çeşitliliğin korunması için 1992’de 172 ülkenin katıldığı Rio Zirvesi olarak bilinen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı yapılmış ve İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik sözleşmeleri imzaya açılmıştır.
Rio Zirvesi’ne katılan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 156 ülke Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni (BÇS) imzalayarak, kendi sınırları içerisindeki bitkilerin ve hayvanların çeşitliliğinin tam olarak korunması sorumluluğunu üstleneceklerine,

Ayrıca gelecek nesillerin doğal kaynaklara olan ihtiyaçlarından ödün vermeden günümüz ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli yollar aranması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Önceki yıllarda yaşayan mamut, bizon, moa, dinozor gibi canlılar günümüzde yaşamamaktadır yani nesilleri tükenmiştir.
Önceki yıllarda ülkemizde yaşayan Anadolu leoparı, Asya fili, kunduz, aslan gibi canlılar şuan ülkemizde yaşamamaktadır ve ülkemizde nesli tükenmiştir.
Şu an ülkemizde yaşayan Akdeniz foku, kelaynaklar, deniz kaplumbağaları, alageyik, boz ayı, kardelen çiçeği ve salep yapımında kullanılan orkideler nesli tükenmek üzere olan canlılardır.