2018-2019 9. Sınıf Biyoloji Müfredatı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
1. BÖLÜM: BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Biyoloji Bilimi ve Bu Bilimin Evrensel Bazı Sorunların Çözümüne Katkısı
Gıda Sıkıntısı ile İlgili Sorunların Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Sağlık Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Çevre Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Biyolojinin Katkıları
Canlıların Ortak Özellikleri

2. BÖLÜM: CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER
İnorganik Bileşikler
Konu Değerlendirme
Organik Bileşikler
Karbonhidratlar
Konu Değerlendirme
Lipitler (Yağlar)
Proteinler
Enzimler
Hormonlar
Vitaminler
Nükleik Asitler
ATP (Adenozin Trifosfat)
Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Ünite Sonu Değerlendirme

2. ÜNİTE: HÜCRE
1. BÖLÜM: HÜCRE
2. BÖLÜM: HÜCRESEL YAPILAR VE GÖREVLERİ
Prokaryot Hücreler
Ökaryot Hücreler
Hücre Zarı
Hücre Zarında Madde Taşınması
Difüzyon
Aktif Taşıma
Endositoz
Ekzositoz
Konu Değerlendirme
Sitoplazma ve Organeller
Ribozom
Endoplazmik Retikulum

Golgi Aygıtı
Lizozom
Sentrozom
Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
Koful
Mitokondri
Plastitler
Hücre İskeleti
Çekirdek
Bilimsel Yöntem
Bir Bilimsel Çalışma Örneği
Bilimde Teori ve Kanun
Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler

ÜNİTE 3: CANLILAR DÜNYASI
1. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler, Dikkat Edilen Unsurlar
2. BÖLÜM: CANLI ÂLEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Bakteriler Âlemi
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Arkeler Âlemi
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Protistalar Âlemi
Protistaların Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Bitkiler Âlemi
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Mantarlar Âlemi
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Hayvanlar Âlemi
Omurgasız Hayvanlar
Omurgalı Hayvanlar
Virüsler
Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklardan Korunma Yolları
Virüsler ve Genetik Mühendisliği

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

5- kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz . ( kitapsı akciğer , malpighi tüpü , arkeabakteri , sera etkisi , köpek balığı
Böcekler, çam ağacı , kitin, monokotil , bakteriler ) (20 puan )

1- Hiçbir canlının yaşamadığı ortamda yaşayan canlılar ……………………………..dir
2- Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir
3- Mantarların hücre duvarı …………….. yapısındadır.
4- tür çeşitliliği en fazla olan canlı gurubu …………………… dir.
5- Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.
6- ……………………….. Açık tohumlu bitkilere örnektir.
7- Atmosferdeki kirletici gazların (CO2 gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların geri yansımasını engelleyip dünyanın ısınmasına
Sebep olmasına ……………… denir
8-Sütün mayalanıp yoğurt olmasını sağlayan canlılar yararlı……………………….dir.
9- ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.
10- mısır kapalı tohumlulardan ………………….. bitkidir

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki cümleler için doğru ise D yanlış ise Y yazın. (Her soru 2p)

( ) 1. Çift zarlı organeller ribozom ve kloroplasttır.
( ) 2. Aktif taşıma sırasında enzim kullanılır, enerji harcanır.
( ) 3. Sınıflandırma bilimi, canlıları sadece dış görünüşlerine bakarak gruplara ayırır.
( ) 4. Bakteride sadece ribozom organeli bulunur.
( ) 5. ADEK vitaminleri hücre zarından ancak aktif taşıma ile geçer.
( ) 6. Endositoz ile madde geçişi sadece dış ortamdaki maddelerin hücre içine alınması sırasında kullanılabilir.
( ) 7. Emme kuvveti ile hücredeki çözünen madde miktarı doğru orantılıdır.
( ) 8. Bir hücre kendinden daha yoğun ortama konursa ortamdan difüzyonla madde alabilir.
( ) 9. DNA çift zincirli yapıdadır, pürin bazları zincirlerde karşılıklı olarak bulunur.
( ) 10. Koful genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her soru 4 puan.)

1. Bilimsel çalışma sürecinde,
I. kontrollü deneyler ile hipotezi sınama,
II. gözlemler yaparak veri toplama,
III. eldeki verilere uygun hipotez kurma basamakları hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) I – II – III B) II – I – III C) II – III – I D) III – I – II E) III – II – I

2.Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin çalışma alanına girmez?
A) Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleme
B) Kalıtsal karakterlerin bir nesilden diğer nesile aktarımını araştırma
C) Canlıları ortak özelliklerine göre gruplama
D) Işığın maddelerle etkileşimini inceleme
E) Hastalığa neden olan mikroorganizmaların yapısını inceleme

3. Aşağıdakilerden hangisi nicel(sayısal) bir gözlemdir?
A)Karada yaşayan canlılar su kaybını azaltmak için amonyağı üre ya da ürik asite dönüştürürler.
B) Bitkiler klorofil pigmentini üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar.
C) Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprakları iğne şeklindedir.
D) Sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı 36,5°C dir.
E) Tüm canlılar gaz alış verişini difüzyonla gerçekleştirir.

4. Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?
A) Üreme B) Solunum C) Boşaltım D) Uyarılara tepki verme E) Organik Besin Üretme

5.Aşağıda verilenlerden hangisi organik bir bileşiktir?
A)Su B)Vitamin C)Mineral D)Tuz E)Asit

6.Hücre zarının yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunamaz?
A) Fosfolipit B) Glikoprotein C) Selüloz D) Kolesterol E) Glikolipit

7.Hücre teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Tüm metabolik faaliyetler hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
B) Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
C) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir.
D) Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir.
E) İçerdikleri kalıtım materyallerini ana hücreden yavru hücreye aktarırlar.

8.Aşağıdaki âlemlerden hangisindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip değildir?
A) Bitki B) Protista C) Bakteri D) Hayvan E) Mantar

9. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarının özelliklerinden birisi değildir?
A) Hücre dayanıklılık kazandırma B) Hücre zarının dışında bulunma
C) Seçici geçirgen özellikte olma D) Selüloz yapılı olma
E) Plazmodesma olarak adlandırılan geçitlere sahip olma

10. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerden biri değildir?
A)Canlıdır. B)Seçici geçirgendir. C)Esnektir.
D)Hücreye madde giriş çıkışını kontrol eder. E)Tam geçirgendir.

11.Aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?
A) DNA B) RNA C) Hücre zarı D) Sitoplazma E) Mitokondri

12.“Enzim ve substrat arasında anahtar – kilit uyumu vardır.” İfadesi enzimlere ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisini destekler?
A) Enzimler reaksiyonları çift yönlü gerçekleştirebilirler.
B) Her enzim belirli bir substratı etkiler.
C) Enzimler tekrar tekrar kullanılırlar.
D) Bazı enzimler hücre dışında da çalışabilir.
E) Enzimler, hücrelerde enerji tasarrufu sağlarlar.

13. İnsanda, deri altında bulunan hücrelerde yağ moleküllerinin birikmesi,
I. ısı kaybını engelleme,
II. organları mekanik etkenlerden koruma,
III. enerji ihtiyacını karşılama amaçlarından hangilerine yönelik olarak gerçekleştirilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyumun bağırsaklardan emiliminde görev aldığından dolayı kemik gelişimini etkiler?
A) C vitamini B) A vitamini C) E vitamini D) K vitamini E) D vitamini

15. Ozmoz olayı ile ilgili,
I. Suyun yarı geçirgen zar aracılığı ile derişimin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru geçmesidir. II. Canlı hücrelerde gerçekleşirken, cansız hücrelerde gerçekleşmez.
III. İki ortam arasındaki derişim farkının azalmasına neden olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) II ve III

16. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarında,
I. taşınım sırasında ATP harcanımı, II. zardaki taşıyıcı protein ve enzimlerin görev yapması,
III. monomerlerin derişimin az olduğu tarafa doğru taşınması
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) l ve III E) II ve III

17. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
A)Kromatin B) Nükleotit C) RNA D) Mitokondri E) Çekirdekçik

18. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki taşıma biçimlerinden hangisinde ATP harcanmaz?
A) Pinositoz B) Aktif taşıma C) Ozmoz D) Fagositoz E) Ekzositoz

19. Kloroplast ve mitokondri organelleri için,
I. çift zarla çevrili olma, II. ihtiyaç duyduğu enzimleri sentezleyebilme,
III. ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunma, IV. hücre DNAʼsının kontrolünde çoğalma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

20.Lizozom organeli aşağıdaki hücrelerin hangisinde daha fazla miktarda bulunur?
A)Alyuvar B) Sinir hücresi C) Akyuvar D) Kas hücresi E) Kemik hücresi

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

KLASİK SORULAR ( 35 puan )

1- Canlıların ortak özelliklerinden 10 tanesini yazınız (10 puan)
2- İnorganik bileşikleri yazınız (5 puan)
3- Organik bileşiklerin altı tanesini yazınız (6 puan )
4- Suyun canlılar için öneminden beş tanesini yazınız (5 puan)
5 Karbonhidrat yağ protein bileşiklerini en çok enerji verenden en aza doğru sıralayınız ) (5 puan)
6- biyoloji biliminin hayatımızdaki önemi nedir yorumlayınız ? (5 puan)

Doğru yanlış soruları (20 puan)

1-………canlıların en küçük organik bileşikleri monomerdir.
2………bütün canlılar sindirim yaparlar. 3……….amip,öglena,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir
4 ……….organik bileşikler sindirime uğramazlar. 5………..Canlıların hepsinde pasif hareket gözlenir. 6………..fruktoz denilen monosakkarit, hayvanlarda bulunur.
7 ……..ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği, 7-14 arası ise asitliği belirtir.
8 ………..en fazla enerji veren enerji kaynağı karbonhidratlardır.
9.. ..….Bir problemin geçici çözümüne hipotez (varsayım) denir.
10…….glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.
11 …….selüloz ve sükroz bitkisel , glikojen ise hayvansal disakkaritlerdir.

BOŞLUK DOLDURMA SORUARI (24 PUAN)

Kitin nicel nitel karbon hidrojen katabolizma ıyot anabolizma kemikler
Adezyon adaptasyon riboz selüloz

1Guatr hastalığı ………………minerali eksikliğinde görülür.
2-Monosakkaritlerden (5C) lu……………….. şekeri ; nüklek asitlerin yapısına katılması açısından önemlidir.
3-Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere ……………….. gözlem denir
4-Kalsiyum vücudumuzda en çok diş ve …………………… yapısına katılır
5-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
6-Organik bileşikler yapısında ……………………..elementleri bulunur.
7-böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir
8- Canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran .çevresel değişimlere uyum özelliğine ……………………… denir.
9- enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmasına …………….. denir.
10-Sıvı molekülleri ile kap çeperleri ( farklı moleküller) arasındaki çekim kuvvetine …………….. denir . .
11- Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan polisakkarit ……………. dir

TEST SORULARI (20 PUAN)

1. İnorganik bileşikler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji verici olarak kullanılma B) Hücre zarından geçebilme C) Yapısal olarak kullanılma D) Dışarıdan hazır halde alınma E) Düzenleyici göreve sahip olma

2) I. Vitamin II. NaCl III. C6H12O6 IV. NaOH V. Mineral Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri inorganiktir?
A) Yalnız I B) II ve III C) II ve V D) I, III ve IV E) II, IV ve V
3. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? A) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan moleküldür. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir
4. Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?
A) Yağ B) Karbonhidrat C) ATP D) Mineral E) Protein
5. Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış- tır? A) Kararlı bir yapıda olmasından dolayı çok miktarda hidrojen bağı içerir. B) İyi bir çözücü olmasından dolayı madde taşınmasında rol oynar. C) İnorganik maddelerden organik madde elde edilirken kullanılır. D) Metabolik atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. E) Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır.

6. Minerallerin görevleri ile ilgili; I. Ca : Kasların çalışmasını sağlar. II. Fe : Kemik dokunun sertleşmesini sağlar. III. F : Hemoglobinin yapısında bulunur. IV. K : Sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

7. Organik besinlerin tümünde ortak olarak bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Karbon – Oksijen – Demir B) Karbon – Azot – Oksijen C) Oksijen – Azot – Demir D) Karbon – Hidrojen – Oksijen E) Oksijen – Hidrojen – Azot

8- Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönün¬den zengin besinler bir arada verilmiştir?
A) Fındık, Elma, Köfte
B) Yumurta, Ekmek, Elma
C) Köfte, Patates, Yumurta
D) Makarna, Elma, Köfte
E)Ekmek, Makarna, Patates

9-Nişasta ve glikojen molekülleri için;
I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşma
II. Bitkiler tarafından sentezlenme
III. Dehidrasyon sentezi ile oluşma
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
C) I ve III

10-.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir. A)Boşaltım yapma. B)Solunum yapma. C)Adaptasyon. D)Metabolizma E)Işık enerjisiyle besin üretme

2017-2018 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

6- kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz . ( kitapsı akciğer , malpighi tüpü , ötrofikasyon , sera etkisi , köpek balığı
nefridyum , ağsı sinir sistemi , mezozom , halkalı solucan monokotil ) (10 puan )
1- Bizdeki mitokondrinin bakterideki karşılığı oksijenli solunumun yapıldığı yer…………………… dur
2- Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir
3- deniz anasında ……………………. Sinir sistemi bulunur .
4-Kapalı dolaşım sistemi ilk kez ……………………. Da görülür .
5- Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.
6-……………………… tatlı sularda alglerin (su yosunu ) aşırı şekilde çoğalmasıdır
7- Atmosferdeki kirletici gazların (CO2 gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların geri yansımasını engelleyip dünyanın ısınmasına
Sebep olmasına ……………… denir
8- toprak solucanındaki boşaltım organı ……………… dur
9- ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
AD-SOYAD: SINIF-NUMARA:

1)Hücre duvarı ile hücre zarını 3 maddeyle karşılaştırın.(5p)


2)Aşağıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan taşıma biçimlerini karşısına yazınız.(15p)
–Sindirim enzimlerinin hücre dışına salgılanması…………………………
–Hücrenin hipotonik çözeltiden glikoz alması…………………….
–Akyuvarların hastalık yapan bakterileri yutması……………..
–Oksijenin alveol boşluğundan kana geçmesi……………..
–Suyun hipotonik çözeltiden hücre içine alınması………………
3)Aşağıdaki olaylardan hangileri bir hücrede osmotik basıncı artırır,hangileriosmotik basıncı azaltır?(15p) (Artırır-azaltır şeklinde cevaplayınız.)
–Nişasta+su=Glikoz ……………..
–Hücrenin su kaybetmesi……………….
–Hücrenin su alması………………
–Na,Ca gibi minerallerin artması…………….
— Yağ asidi+gliserol=Yağ+su………………..
4)Endositoz ile ekzositoz farklarından 3 tane yazınız.(10p)5)Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.(5*11=55p)
1)Sentrozomorganeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi söylenemez?
A) Bakteride bulunmaz.
B) Zarsız bir organeldir.
C) İğ ipliği oluşumunu sağlar.
D) Sperm hücresinde bulunmaz.
E) Hücre bölünmesinde görev yapar.

2)Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon
tepkimesi gerçekleşmez?
A) Ribozom
B) Golgi cisimciği
C) Lizozom
D) Endoplazmikretikulum
E) Mitokondri

3)Aşağıda verilen organellerden hangisi hücre zarının
üretiminde görev almaz?
A) Lizozom
B) Golgi cisimciği
C) Endoplazmikretikulum
D) Ribozom
E) Mitokondri
4) Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre
içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden
hangisi ile hücre dışına atar?
A) Lizozom
B) Besin kofulu
C) Kontraktil koful
D) Golgi cisimciği
E) Endoplazmikretikulum

5)Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde
geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden
biri değildir?
A) Sıcaklık
B) Difüzyon yüzeyi
C) Yoğunluk farkı
D) ATP miktarı
E) Por sayısı

6)Difüzyon ile ilgili;
I. Taşıyıcı proteinler kullanılabilir.
II. ATP harcanmadan gerçekleşir.
III. Cansız ortamlarda gerçekleşemez.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
7)Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili;
I. Su kaybederek plazmolize uğrar.
II. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir.
III. Hücrenin osmotik basıncı artar.
yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

8)
I. Stomaların açılıp kapanması
II. Otsu bitkilerin dik durması
III. Bazı bitki hareketlerinin sağlanması
Yukarıda verilenlerden hangileri turgor basıncı etkisi
ile gerçekleşebilir?
A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9)I. Aktif taşıma
II. Difüzyon
III. Fagositoz
IV. Osmoz
V. Ekzositoz
Yukarıda verilen taşıma şekillerinden hangileri yo-
ğunluk farkı olmadan gerçekleşebilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, III ve V E) III, IV ve V
10)DNA’nın kendini eşlemesi sırasında;
I. ATP
II. Riboz şekeri
III. Enzim
IV. Adeninlinükleotit
verilenlerden hangisinin azalması beklenmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

11)Sentrozomorganeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi söylenemez?
A) Bakteride bulunmaz.
B) Zarsız bir organeldir.
C) İğ ipliği oluşumunu sağlar.
D) Sperm hücresinde bulunmaz.
E) Hücre bölünmesinde görev yapar

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

Hayvanlar Alemi Konu Anlatımı 9. Sınıf Biyoloji

HAYVANLAR ALEMİ

Heterotrof canlılardır

Depo karbonhidratları glikojendir

Hücre duvarı bulundurmazlar

Sinir, iskelet ve kas sistemine sahiptirler

Canlı çeşitliliğin en fazla görüldüğü alemdir

Vücutlarında biloteral veya radyal simetri görülenleri vardır

Hayvanlar 3 gruba ayrılır

Omurgasızlar ( kordasızlar): Süngerler, Sölenterler, Solucanlar, Yumuşakçalar, Eklem bacaklılar, derisi dikenliler

İlkel Omurgalılar ( İlkel kordalılar)

Omurgalılar ( Kordalılar): Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler

OMURGASIZLAR

Hayvanlar aleminin % 95ini oluştururlar

Omurgaları yoktur

Bazılarında vücudun dış kısmını örten iskelet bulunur

Bazılarında karın kısmından geçen sinir şeridi bulunur

6 sınıfa ayrılırlar

1- SÜNGERLER

En basit yapılı hayvanlardır

Sinir ve kas sistemi bulunmaz

Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar

Vücutlarında por adı verilen delikler bulunur. Deniz suyunu süzerler

Eşeyli ve Eşeysiz üreyebilirler

2- SÖLENTERLER

Vücut boşlukları tek açıklıkla dışarı açılır

Radyal simetriye sahiptir

Eşeyli ve eşreysiz üremeyle çoğalırlar

Çoğunlukla denizlerde yaşarlar

Canlılar alemindeki ilk sinir sistemi sölenterde görülür

Solunum ve boşaltım için özelleşmiş organları yoktur

Hidra, deniz anası ve mercanlar buna örnektir

3- SOLUCANLAR

Bu gruptaki canlılar 3 e ayrılır

  1. a) Yassı Solucanlar

Genellikle parazit olarak yaşarlar

Hemofradit canlılardır

Parazit yaşayanlarda sindirim sistemi yoktur

Solunumu vücut yüzeyi ile yaparlar

Planarya, tenya, karaciğer kelebeği örnektir

  1. b) YUVARLAK SOLUCANLAR

Vücutlarında ağız ve anüs olmak üzere 2 açıklık bulunur

Ayrı eşeylidirler

Parazit olarak yaşayan türleri vardır

Vücutları silindirik ve segmentsizdir

Bağırsak solucanı, kancalı kurt, kıl kurdu ve trişim örnektir

c- HALKALI SOLUCANLAR

Vücutlarında ağız ve anüs olmak üzere 2 açıklık bulunur

Hemofrodit Canlılardır

Kapalı kan dolaşımı görülür

Karada yaşayanlarda deri solunumu görülür

Toprak solucanları ve sülük örnektir

4- YUMUŞAKÇALAR

Vücutları yumuşak bir dokudan oluşur

Bazı turlerinde vücudun dış kısmı kabukla örtülmüştür

Denizlerde yaşayanları solungaç solunumu yaparlar

Ahtapot ve mürekkep balığında kapalı kan dolaşımı görülürken midye ve salyangozlarda açık kan dolaşımı görülür

5- EKLEM BACAKLILAR

Vücutlarında baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölüm vardır

Vücut bölmeleri ve bacaklar birbirine eklem ile bağlanmıştır

Açık kan dolaşımına sahiptirler

Ayrı eşeylidirler

Vücutlarında kitin adı verilen dış iskeletle örtülüdür

Bazı türlerinde başkalaşım ( metomorfez) görülür

4 gruba ayrılırlar

a- KABUKLULAR

Vücutlarının dışında sert bir kabuk bulunur

Su ve denizlerde yaşarlar

Solungaç solunumu yaparlar

Karides, yengeç ve istakoz örnektir

b- BÖCEKLER

Dünyada en fazla türü bulunan gruptur

Vücutlarının göğüs kısmından 3 çift bacak çıkar

Kafalarında anten bulunur

Kitin yapılı dış iskeletleri büyümeyi engellediğinden zaman zaman değiştirilir

Kanatlara sahiptirler, uçabilirler

Sosyal yaşayan türleri vardır

Ekonomik değerleri yüksektir

Arı, karınca, kelebek, çekirge, sinek örnektir

c- AROKNİTLER

4 çift bacakları vardır

Vücutlarında baş ve göğüs kısmı birleşmiştir

Çoğu türlerinde zehir bezleri vardır

Örümcek, akrep ve kene örnektir

d- ÇOK AYAKLILAR

Gövdeleri uzun ve segmentli yapıdadır

Her segmentten ayakları çıkar

Bazı türleri zehirlidir

Kırk ayak ve çiyan örnektir

6- DERİSİDİKENLİLER

Kalker plakçıklardan oluşan iç iskeletleri vardır

Açık dolaşım sistemleri vardır

Denizlerde yaşarlar

Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler

Solungaç solunumu yaparlar

Deniz yıldızı, deniz kestanesi ve deniz hıyarı örnektir

İLKEL KORDALILAR

Sol taraflarında içi boş sinir kordonu taşırlar

Sindiriim borusu ve sinir kordonu arasında nötokord adı verilen basit bir iskelet vardır

Denizlerde yaşarlar

Gaz alışverişini yüzeyleriyle yaparlar

Kapalı kan dolaşımı görülür

Amfiyoksüs ve tulumlar örnektir

OMURGALI HAYVANLAR

Sırt kısımlarında, içinden sinir demetlerinin ( omurilik ) geçtiği omurga bulunur

İç iskelete sahiptirler

Bilateral simetridirler

Kapalı kan dolaşımı görülür

Ayrı eşeylidirler

Boşaltım organları böbrektir

Balık, Kurbağa , Sürüngen, Kuş ve memeli olmak üzere 5 sınıfa ayrılır

1- BALIKLAR

Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar

Solungaç solunumu yaparlar

Kalpleri 2 bölmelidir. Kalpte daima kirli kan bulunur

Soğuk kanlı Canlılardır

Genel olarak dış döllenme ve dış gelişme görülür

 

Balıklar; çenesiz, kıkırdaklı ve kemik olmak üzere 3 gruba ayrılır

a- ÇENESİZ BALIKLAR

Çene ve diş yoktur

Vücutları pulsuzdur

Parazit yaşayan türleri vardır

b- KIKIRDAKLI BALIKLAR

İç iskeletleri kıkırdaklı yapıdadır

İç döllenme görülür

Yüzme kesesi taşımazlar

Vatozlar ve köpek balıkları örnektir

c- KEMİKLİ BALIKLAR

İskeletleri kemikten yapılmıştır

Yüzme keseleri bulunur

Vücutları pullarla kaplıdır

Dış döllenme ve dış gelişme görülür

Alabalık, sazan, hamsi, levrek örnektir

2- KURBAĞALAR ( İKİ YAŞAMLILAR= Amfibialar)

Lavra ( iribaş ) döneminde solungaç, ergin dönemde de deri ve akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 3 bölmelidir. Vücutlarında karışık kan dolaşır

Soğuk kanlı canlılardır

Gelişimleri sırasında metomorfez(Başkalaşım) geçirirler

Dış döllenme ve dış gelişme görülür

Kuyruklu ve kuyruksuz kurbağa (semender) olmak üzere 2 gruba ayrılır

3- SÜRÜNGENLER

Akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 3 bölmelidir, karıncıkta 3 bölme bulunur

Vücutlarında karışık kan dolaşır

Soğuk kanlı canlılardır

iç döllenme ve dış gelişme görülür

Kaplumbağalar, kertenkeleler, yılanlar ve timsahlar örnektir

4- KUŞLAR

Akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 4 bölmelidir

Vücutlarında temiz kan dolaşır

Sıcak kanlı canlılardır

İç döllenme dış gelişme görülür

Penguen, ördek, kaz, tavuk,hindi,deve kuşu örnektir

Kuşarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar

Vücutları tüylerle kaplıdır, kanatları vardır

Akciğerlerine bağlı hava kesecikleri vardır

Kemiklerin içi boştur Ağızlarında keratinden yapılmış gaga vardır

Gagada diş yoktur

İdrar torbaları yoktur

5- MEMELİLER

Yavrularını besledikleri süt bezelerine sahiptirler

Olgun alyuvarları çekirdeksizdir

Kaslı yapıa diyaframları bulunur

Akciğerlerinde alveol bulunur

Vücutları kıllarla kaplıdır

Kulak kepçesine sahiptirler

Akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 4 bölmelidir

Vücutlarında temiz kan dolaşır

Sıcak kanlı canlılardır

Memeliler; plasentalı memeli, keseli memeli, gagalı memeli olmak üzere 3 gruba ayrılır

a- PLESANTALI MEMELİLER

Memelilerin % 95ini oluşturur

Embriyoları gelişim sırasında annenin rahminde tamamlar

Embriyo ile anne arasındaki madde alışverişi plasenta aracılığıyla gerçekleşir

iç döllenme iç gelişme görülür

Balina fok yunus yarasa insan at ayı kirpi örnektir

b- KESELİ MEMELİLER

Yavru tam gelişmemiş olarak doğar ve annenin kesesine geçer

Kesede bulunan süt bezlerini emerek gelişimini tamamlar

Kanguru, koala, keseli sincap örnektir

c- GAGALI MEMELİLER

Yumurtlayan memelilerdir

Ağızlarında karotin yapılı gaga vardır

Platipus ( arnitorenk ), dikenli karınca yiyen örnektir

2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. Sınıflar Biyoloji dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif)

9. Sınıf Fen Lisesi Biyoloji Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif)

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı 2017-2018