9. Sınıf Biyoloji Müfredatı

9. Sınıf Biyoloji Konuları, Müfredatı – EBA’da yer alan kitaptan alınmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında güncellenecektir.

 

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
1. BÖLÜM: BİYOLOJİ VE CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Biyoloji Bilimi ve Bu Bilimin Evrensel Bazı Sorunların Çözümüne Katkısı
Gıda Sıkıntısı ile İlgili Sorunların Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Sağlık Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Çevre Sorunlarının Çözümüne Biyolojinin Katkıları
Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına Biyolojinin Katkıları
Canlıların Ortak Özellikleri

2. BÖLÜM: CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER
İnorganik Bileşikler
Konu Değerlendirme
Organik Bileşikler
Karbonhidratlar
Konu Değerlendirme
Lipitler (Yağlar)
Proteinler
Enzimler
Hormonlar
Vitaminler
Nükleik Asitler
ATP (Adenozin Trifosfat)
Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Ünite Sonu Değerlendirme

2. ÜNİTE: HÜCRE

1. BÖLÜM: HÜCRE
2. BÖLÜM: HÜCRESEL YAPILAR VE GÖREVLERİ
Prokaryot Hücreler
Ökaryot Hücreler
Hücre Zarı
Hücre Zarında Madde Taşınması
Difüzyon
Aktif Taşıma
Endositoz
Ekzositoz
Konu Değerlendirme
Sitoplazma ve Organeller
Ribozom
Endoplazmik Retikulum

Golgi Aygıtı
Lizozom
Sentrozom
Peroksizom (Mikro Cisimcikler)
Koful
Mitokondri
Plastitler
Hücre İskeleti
Çekirdek
Bilimsel Yöntem
Bir Bilimsel Çalışma Örneği
Bilimde Teori ve Kanun
Laboratuvarlarda Kullanılan Araç Gereçler

 

ÜNİTE 3: CANLILAR DÜNYASI

1. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler, Dikkat Edilen Unsurlar

2. BÖLÜM: CANLI ÂLEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Bakteriler Âlemi
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Arkeler Âlemi
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Protistalar Âlemi
Protistaların Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Bitkiler Âlemi
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Mantarlar Âlemi
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi
Hayvanlar Âlemi
Omurgasız Hayvanlar
Omurgalı Hayvanlar
Virüsler
Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklardan Korunma Yolları
Virüsler ve Genetik Mühendisliği

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019-2020 yılında işlenecek kitaptır.

 

2 farklı yayın evine ait kitap vardır. MEB ve Netbil yayın evine ait. MEB kitabı Fen Liseleri için hazırlanmıştır. İhtiyacınız olan kitap hangisi ise onu EBA sitesinden indirebilirsiniz.

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

5- kelimeleri uygun boşluklara doldurunuz . ( kitapsı akciğer , malpighi tüpü , arkeabakteri , sera etkisi , köpek balığı
Böcekler, çam ağacı , kitin, monokotil , bakteriler ) (20 puan )

1- Hiçbir canlının yaşamadığı ortamda yaşayan canlılar ……………………………..dir
2- Örümceklerde solunum organı ……………………. Dir
3- Mantarların hücre duvarı …………….. yapısındadır.
4- tür çeşitliliği en fazla olan canlı gurubu …………………… dir.
5- Böceklerde boşaltım organı ………………………. Dür.
6- ……………………….. Açık tohumlu bitkilere örnektir.
7- Atmosferdeki kirletici gazların (CO2 gibi ) güneşten dünyaya gelen ışınların geri yansımasını engelleyip dünyanın ısınmasına
Sebep olmasına ……………… denir
8-Sütün mayalanıp yoğurt olmasını sağlayan canlılar yararlı……………………….dir.
9- ………………….. balığı kıkırdaklı balıktır.
10- mısır kapalı tohumlulardan ………………….. bitkidir

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki cümleler için doğru ise D yanlış ise Y yazın. (Her soru 2p)

( ) 1. Çift zarlı organeller ribozom ve kloroplasttır.
( ) 2. Aktif taşıma sırasında enzim kullanılır, enerji harcanır.
( ) 3. Sınıflandırma bilimi, canlıları sadece dış görünüşlerine bakarak gruplara ayırır.
( ) 4. Bakteride sadece ribozom organeli bulunur.
( ) 5. ADEK vitaminleri hücre zarından ancak aktif taşıma ile geçer.
( ) 6. Endositoz ile madde geçişi sadece dış ortamdaki maddelerin hücre içine alınması sırasında kullanılabilir.
( ) 7. Emme kuvveti ile hücredeki çözünen madde miktarı doğru orantılıdır.
( ) 8. Bir hücre kendinden daha yoğun ortama konursa ortamdan difüzyonla madde alabilir.
( ) 9. DNA çift zincirli yapıdadır, pürin bazları zincirlerde karşılıklı olarak bulunur.
( ) 10. Koful genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.

2018-2019 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her soru 4 puan.)

1. Bilimsel çalışma sürecinde,
I. kontrollü deneyler ile hipotezi sınama,
II. gözlemler yaparak veri toplama,
III. eldeki verilere uygun hipotez kurma basamakları hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) I – II – III B) II – I – III C) II – III – I D) III – I – II E) III – II – I

2.Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin çalışma alanına girmez?
A) Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleme
B) Kalıtsal karakterlerin bir nesilden diğer nesile aktarımını araştırma
C) Canlıları ortak özelliklerine göre gruplama
D) Işığın maddelerle etkileşimini inceleme
E) Hastalığa neden olan mikroorganizmaların yapısını inceleme

3. Aşağıdakilerden hangisi nicel(sayısal) bir gözlemdir?
A)Karada yaşayan canlılar su kaybını azaltmak için amonyağı üre ya da ürik asite dönüştürürler.
B) Bitkiler klorofil pigmentini üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar.
C) Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprakları iğne şeklindedir.
D) Sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı 36,5°C dir.
E) Tüm canlılar gaz alış verişini difüzyonla gerçekleştirir.

4. Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?
A) Üreme B) Solunum C) Boşaltım D) Uyarılara tepki verme E) Organik Besin Üretme

5.Aşağıda verilenlerden hangisi organik bir bileşiktir?
A)Su B)Vitamin C)Mineral D)Tuz E)Asit

6.Hücre zarının yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunamaz?
A) Fosfolipit B) Glikoprotein C) Selüloz D) Kolesterol E) Glikolipit

7.Hücre teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Tüm metabolik faaliyetler hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
B) Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
C) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir.
D) Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir.
E) İçerdikleri kalıtım materyallerini ana hücreden yavru hücreye aktarırlar.

8.Aşağıdaki âlemlerden hangisindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip değildir?
A) Bitki B) Protista C) Bakteri D) Hayvan E) Mantar

9. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarının özelliklerinden birisi değildir?
A) Hücre dayanıklılık kazandırma B) Hücre zarının dışında bulunma
C) Seçici geçirgen özellikte olma D) Selüloz yapılı olma
E) Plazmodesma olarak adlandırılan geçitlere sahip olma

10. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerden biri değildir?
A)Canlıdır. B)Seçici geçirgendir. C)Esnektir.
D)Hücreye madde giriş çıkışını kontrol eder. E)Tam geçirgendir.

11.Aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?
A) DNA B) RNA C) Hücre zarı D) Sitoplazma E) Mitokondri

12.“Enzim ve substrat arasında anahtar – kilit uyumu vardır.” İfadesi enzimlere ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisini destekler?
A) Enzimler reaksiyonları çift yönlü gerçekleştirebilirler.
B) Her enzim belirli bir substratı etkiler.
C) Enzimler tekrar tekrar kullanılırlar.
D) Bazı enzimler hücre dışında da çalışabilir.
E) Enzimler, hücrelerde enerji tasarrufu sağlarlar.

13. İnsanda, deri altında bulunan hücrelerde yağ moleküllerinin birikmesi,
I. ısı kaybını engelleme,
II. organları mekanik etkenlerden koruma,
III. enerji ihtiyacını karşılama amaçlarından hangilerine yönelik olarak gerçekleştirilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyumun bağırsaklardan emiliminde görev aldığından dolayı kemik gelişimini etkiler?
A) C vitamini B) A vitamini C) E vitamini D) K vitamini E) D vitamini

15. Ozmoz olayı ile ilgili,
I. Suyun yarı geçirgen zar aracılığı ile derişimin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru geçmesidir. II. Canlı hücrelerde gerçekleşirken, cansız hücrelerde gerçekleşmez.
III. İki ortam arasındaki derişim farkının azalmasına neden olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) II ve III

16. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarında,
I. taşınım sırasında ATP harcanımı, II. zardaki taşıyıcı protein ve enzimlerin görev yapması,
III. monomerlerin derişimin az olduğu tarafa doğru taşınması
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) l ve III E) II ve III

17. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
A)Kromatin B) Nükleotit C) RNA D) Mitokondri E) Çekirdekçik

18. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki taşıma biçimlerinden hangisinde ATP harcanmaz?
A) Pinositoz B) Aktif taşıma C) Ozmoz D) Fagositoz E) Ekzositoz

19. Kloroplast ve mitokondri organelleri için,
I. çift zarla çevrili olma, II. ihtiyaç duyduğu enzimleri sentezleyebilme,
III. ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunma, IV. hücre DNAʼsının kontrolünde çoğalma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

20.Lizozom organeli aşağıdaki hücrelerin hangisinde daha fazla miktarda bulunur?
A)Alyuvar B) Sinir hücresi C) Akyuvar D) Kas hücresi E) Kemik hücresi