2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN
ORGANİZASYONU
DNA REPLİKASYONU
(DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ
PROTEİN SENTEZİ
Poliribozom (Polizom)
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Gen Klonlama
Canlı Klonlama
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İNSAN HAYATINA ETKİSİ
Kök Hücre
Gen Terapisi
İnsan Genom Projesi
DNA Parmak İzi
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
Biyogüvenlik
Biyoetik

CANLILIK VE ENERJİ
ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2
Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI
HÜCRESEL SOLUNUM
HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ
Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı
Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz
2. Pirüvik Asitten Asetil – CoA Oluşumu
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) – Oksidatif
Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon
A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu
FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

BİTKİLERİN YAPISI
ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ
Bitkisel Dokular
1. Meristem Doku
2. Temel Doku
3. İletim Doku
4. Örtü Doku
Bitkisel Organlar
Kök
Gövde
Yaprak
Kök, Gövde ve Yapraklarından Yararlanılan
Bitkiler
BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ
Bitkilerde Hareket
BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI
KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ
Minerallerin Topraktan Alınması
BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE YAPRAKLARA TAŞINMASI
Kök Basıncı
Kohezyon – Gerilim Teorisi
BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI
BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Tozlaşma
ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU
Döllenme
Tohum Oluşumu
Meyve Oluşumu
DORMANSİ VE ÇİMLENME
Dormansi
Çimlenme
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler

CANLILAR VE ÇEVRE
ÇEVRE ŞARTLARININ GENETİK DEĞİŞİMLERİN SÜREKLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPAY SEÇİLİM UYGULAMALARI

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenen kitaptır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu kitapta herhangi bir değiklik yapılması halinde link yenilenecektir.

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

1.SORU: İnsanda bulunan büyüme hormonu çok salgılandığında hastalığa neden oluyor iken bitkide salgılanan büyüme hormonu çok salgılandığında hiçbir hastalığa neden olmamasının nedeni nedir? Açıklayınız?

2.SORU: Hurma yetiştiricileri hurma bitkilerinin tozlaşmaya başladığı zaman bitkilerin yetiştiği ortama vantilatör koyuyor bunun nedeni nedir?

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıda verilen bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz. (Her soru 2p)

( ) 1- Balıklar ters akım sistemiyle sudaki oksijenden daha fazla yararlanır.
( ) 2- Bitkilerde gaz alışverişini sağlayan yapılar stoma ve lentiseldir.
( ) 3- Bir hücrelilerde gaz değişimi hücre zarından gerçekleşir.
( ) 4- Trake solunumu yapan canlıların kanındaki oksijen miktarı, solungaç solunumu yapanlardan fazladır.
( ) 5- Antibiyotik kullanımı, bağışıklığı artırır.
( ) 6- Aktif bağışıklık, pasiften uzun sürelidir.
( ) 7- Lenf sıvısında hemoglobin bulunmaz.
( ) 8- Atardamardaki kan basıncı toplardamardan fazladır.
( ) 9- Koroner damarların temel görevi miyokardı beslemektir.
( )10- Bağısaktan emilen aminoasitler, kalbe ulaşmak için peke sarnıcından geçer.

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

SORU1:  Sentral dogma (protein sentezi) olayını kısaca maddeler halinde özetleyiniz.

1-Çekirdekteki DNA molekülünden mRNA sentezlenir. 2-Sentezlenen mRNA çekirdekten sitoplazmaya geçer ve kalıp görevi yapmak üzere ribozomla birleşir. 3- Sitoplazmadaki RNA lar ,  mRNA şifrelerine uygun aminoasitleri kendilerine bağlayarak ribozomlara taşır.Yan yana gelen aminoasitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak protein molekülünü oluştururlar. 4-Sentezlenen protein ribozomlardan ayrılır. tRNA lar serbest kalır.

SORU.2: Nükleik Asitlerin yapısına katılan azotlu organik bazlar nelerdir?  Sınıflandırarak isimlerini yazınız.

Pürinler: Adenin – Guanin

Pirimidinler: Timin- Sitozin – Urasil

SORU.3:  “DNA’nın hücrede kalıtsal madde olduğunu ilk defa Oswald Avery ve arkadaşları yaptıkları deneylerle kanıtlamışlardır.” Avery ve arkadaşlarının DNA’nın yönetici bir molekül olduğunu gösteren deneyini maddeler haline yazıp Sonucunu belirtiniz ( kapsülsüz pnömokoklar hastalık yapmazlar, Kapsüllü pnömokoklar zatürree hastalığına neden olurlar)

1.Deney: Kapsülsüz  pnömokoklar  farelere verilince fareler hastalanmazlar

2.Deney:Kapsüllü pnömokoklar farelere verilince fareler hastalanıp ölürler

3.Deney: Isılalarak farelere verilen kapsüllü pnömokoklar hastalık yapmazlar.

4.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklar , kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılıp farelere verilince fareler hastalanıp ölürler.

5.Deney: Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü pnömokoklardan elde edilen özüt, kapsülsüz pnömokoklarla karıştırılınca ortamda olmaması gereken kapsüllü pnömokoklar bulunmuştur.

SONUÇ: Kapsüllü bakterilerden elde edilen ve DNA bulunduran özüt , kapsülsüz bakterilere daha önce sahip olmadıkları özellikler kazandırmış ve bunları hastalık yapan bakterilere dönüştürmüştür.

SORU.4: mRNA (mesajcı RNA) ve tRNA (taşıyıcı RNA)’ nın görevleri nelerdir? Yazınız.

mRNA: DNA’dan aldığı genetik bilgiyi ribozomlara taşımaktır.

tRNA: Hücre içindeki amino asitleri tanımak ve bunları ribozomlara taşımaktır.

SORU.5: DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir? 5 tanesini yazınız.

DNA                                                                                                             RNA

Bazları A,G,C,T                                                                                         Bazları A,G,C,U

Şekeri Deoksiribozdur                                                                                Şekeri Ribozdur

İki zincirden oluşur                                                                                     Tek zincirden oluşur

Genetik bilgiyi taşır                                                                                    Protein sentezinde görevlidir

A=T , G=C eşitliği vardır                                                                             A=T , G=C eşitliği yoktur

Kendini Eşler                                                                                                Kendini eşleyemez

Tek çeşittir                                                                                                    3 çeşidi vardır

Çekirdekte,kromozomlarda,sitoplazmada(prokaryotlarda)              Çekirdek ve sitoplazmada

,mitokondride ve kloroplastlarda bunur

DNA polimerazla sentezlenir                                                                         RNA polimerazla sentezlenir

Deoksiribonüklezla hidrolize olur                                                                  Ribonüklezla hidrolize olur

 

SORU.6: Protein sentezi için başlangıç ve durdurucu sinyaller nelerdir? Yazınız

AUG: başlangıç sinyalidir.

UAA , UGA , UAG  durdurucu sinyallerdir

SORU.7: Oksijenli sonum olayında 7 molekül glikozun yakılması sonucu kaç molekül  CO2 oluşur? Açıklayınız

1 molekül glikozun yakılması sonucu 6 molekül CO2 oluşursa

7 molekül glikozun yakılması sonucu  7 x 6 = 42 Molkül CO2 oluşur

SORU.8: Fotosentezin ışık tepkimelerinden devirli fosforilasyonun 9 defa tekrarlanmasıyla kaç ATP oluşur? Nedeninin açıklayarak yazınız

9 ATP oluşur. Çünkü devirli fosforilasyonun bir döngüsünde hiçbir madde kullanılmadan net 1ATP elde edilir.

SORU.9: Transkripsiyon ( yazılım ) ve Antikodon kavramlarını tanımlayınız.

Transkripsiyon: mRNA’nın , RNA polimeraz enzimi ile DNA’nın anlamlı zinciri üzerinden sentezlenmesidir.

Antikodon: tRNA’nın mRNA ya bağlandığı kısımdaki 3’lü baz dizisine denir

 

NOT BAREMİ: 3. sorunun doğru cevabı 20 puan , diğer soruların doğru cevabı 10 ar puandır