2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. ÜNİTE İNSAN FİZYOLOJİSİ 

1. BÖLÜM DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM,
DUYU ORGANLARI
Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi
Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması
2. BÖLÜM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve Hareket Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Destek ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları
Destek ve Hareket Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
3. BÖLÜM SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
4. BÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMLERİ
Kalbin, Damarların ve Kanın Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Lenf Dolaşımı
Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları
Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
Bağışıklık Sistemi
5. BÖLÜM SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere Gaz Taşınması
Solunum Sistemi Rahatsızlıkları
Solunum Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

6. BÖLÜM ÜRİNER SİSTEM 1
Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü
Üriner Sistem Rahatsızlıkları
Üriner Sistemin Sağlıklı Yapısının Korunması
7. BÖLÜM ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM
Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

2. ÜNİTE KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

1. BÖLÜM KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler
Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet
Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler
Komünitelerdeki Süksesyon
2. BÖLÜM POPÜLASYON EKOLOJİSİ
Popülasyonun Yapısı ve Dinamikleri

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında güncel olarak işlenecek kitaptır.

 

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

29- İnsanda dolaşım ve bağışıklık sistemiyle ilgili olarak, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Heparin – Kanın damar dışında pıhtılaşması
B) Antikor – Vücutta bağışıklığın sağlanması
C) Kan proteinleri – Kanın osmotik basıncını düzenleme
D) Kılcal damar – Kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişini sağlama
E) Lenf damarları – Doku sıvısının fazlasını toplayıp kan dolaşımına katma

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

B) Boşluk doldurma soruları (Her soru 2p)

11. ……………… hormonu glikozun karaciğer ve vücut hücrelerine geçişini hızlandırır.
12. Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar ………………… larak çalışır.
13. Midye, çekirge, yengeç gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14. Uzun Kemiklerin dış kısmında enine büyüme ve onarımı sağlayan ………………………….. bulunur.
15. Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı hareketlere …………………….. Denir.
16. İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17. Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18. Bitkilerde ışığa yönelim …………….. hormonu sayesinde olur.
19. Dokunmanın etkisiyle bitkinin hareket etmesene ……………………….. Denir.
20. Tropizm hareketinin bir diğer adı da …………………… dir.

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

A) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.( Bir tanesi 3 Puandır.)
(antikor,interferon,hipotolamus,omuriliksoğanı,tansiyon,nabız,arttırır,yavaşlatır,kimyasal, koroner ,aort,lenf kılcalları,kapı toplar damarı,alveol)
1)Emilen besinlerin karaciğere geçmesini sağlayan damara……………………………….denir. 2)Yağ asitleri ve gliserolün emildiği yer …………………… …………………..dır.
3)Enzimler yardımıyla gerçekleşen sindirime ………………… …………………..denir. 4)Kalbi besleyen damarlara……………………………damarlar denir.
5) Sempatik sinirler kalp atışını ……………………………….
6) Kanın damar çeperine yaptığı basınca……………………………..denir. 7)Akciğerlerdeki gaz değişimini sağlayan keseciklere……………………………denir. 8)Solunum hızı……………………………………………tarafından denetlenir.
9) Oksijen kanda ………………………………..tarafından taşınır.
10) vücudun virüslere karşı ürettiği maddelere .……………………………..denir.

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

11. Bir süt çocuğunun kemik sertleşmesinin yeterli olmadığı görülürse öncelikle ne tür besinler almalıdır. Nedeniyle birlikte açıklayınız.(8)

12. Bir çizgili kasın kasılması sırasında artan ve azalan maddeleri yazınız.(8)

13. Sindirim sistemindeki bir rahatsızlık, destek ve hareket sistemini nasıl etkiler?(8)

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

SORULAR
DoğruYanlışSoruları( Herssoru 2 Puan)
D Y
1 Etçilmemelerilerinincebağırsağı , otçulmemelileregöredahauzundur.
2 Bitkilerinhepsindehücredışısindirimgörülür.

3 İçiskelettekaslariskeletiniçyüzeyinebağlanmıştır.
4 Besinlerincebağırsaktavilluslardanemilir.
5 ÇizgilikaslarkasılırkenAbandınınboyuuzarken I Bandıboyukısalır.
6 Sarkoplazmakemiklerdeeninebüyümeyisağlar.
7 İnsülüntiroidbezitarafındansalgılananbirhormondur.
8 BüyümeHormonu (STH) fazlasalgılanırsaCücelğenedenolur.
9 KalsitoninveParathormonvücuttakalsiyumveFosfatdengesinindüzenlenmesinisağlar
10 Giberellinlerbitkideışığayönelimisağlar.

Boşlukdoldurmasoruları( HerSoru 2 Puan)
11 ……………… hormonuglikozunkaraciğervevücuthücrelerinegeçişinihızlandırır.
12 Omurgalılardadüzkaslar……………….olarakçalışırken ,çizgilikaslar…………………larakçalışır.
13 Midye ,çekirge, yengeçgibihayvanlarda ………….iskeletvardır.
14 UzunKemiklerindışkısmındaeninebüyümeveonarımısağlayan ………………………….. bulunur.
15 Bitkilerdedıştangelenuyartınınyönünebağlıhareketlere …………………….. Denir.
16 İnsandaiskelet ……., …………….ve ………………….olmaküzereüçbölümdenoluşur.

17 Çizgilikaslardabirikken …………………………………… yorgunluğanedenolur.
18 Bitkilerdeışığayönelim …………….. hormonusayesindeolur.
19 Dokunmanınetkisiylebitkininhareketetmesene ……………………….. Denir.
20

KlasikSorular( 10arpuan)

21 Tropizm (yönelme )hareketinedir? Nasılgerçekleşir.?
22 Kaskasılmasınıfizikselolarakaçıklayınız(Huxley Hipotezi)
23 Kaskasılmasısırasındanelerinmiktarıartar?
24 Vücudumuzuntümhücrelerinietkileyenhormonlarhangileridir.Görevleriyleyazınız
25 Tükrüğünsindirimdekifonksiyonunedir?
26 İskeletinfonksiyonlarınelerdir.?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018