2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. ÜNİTE İNSAN FİZYOLOJİSİ 

1. BÖLÜM DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM,
DUYU ORGANLARI
Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi
Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması
2. BÖLÜM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve Hareket Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Destek ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları
Destek ve Hareket Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
3. BÖLÜM SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
4. BÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMLERİ
Kalbin, Damarların ve Kanın Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Lenf Dolaşımı
Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları
Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
Bağışıklık Sistemi
5. BÖLÜM SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere Gaz Taşınması
Solunum Sistemi Rahatsızlıkları
Solunum Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

6. BÖLÜM ÜRİNER SİSTEM 1
Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü
Üriner Sistem Rahatsızlıkları
Üriner Sistemin Sağlıklı Yapısının Korunması
7. BÖLÜM ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM
Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

2. ÜNİTE KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

1. BÖLÜM KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler
Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet
Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler
Komünitelerdeki Süksesyon
2. BÖLÜM POPÜLASYON EKOLOJİSİ
Popülasyonun Yapısı ve Dinamikleri

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

29- İnsanda dolaşım ve bağışıklık sistemiyle ilgili olarak, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Heparin – Kanın damar dışında pıhtılaşması
B) Antikor – Vücutta bağışıklığın sağlanması
C) Kan proteinleri – Kanın osmotik basıncını düzenleme
D) Kılcal damar – Kan ile doku sıvısı arasında madde alışverişini sağlama
E) Lenf damarları – Doku sıvısının fazlasını toplayıp kan dolaşımına katma

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

B) Boşluk doldurma soruları (Her soru 2p)

11. ……………… hormonu glikozun karaciğer ve vücut hücrelerine geçişini hızlandırır.
12. Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar ………………… larak çalışır.
13. Midye, çekirge, yengeç gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14. Uzun Kemiklerin dış kısmında enine büyüme ve onarımı sağlayan ………………………….. bulunur.
15. Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı hareketlere …………………….. Denir.
16. İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17. Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18. Bitkilerde ışığa yönelim …………….. hormonu sayesinde olur.
19. Dokunmanın etkisiyle bitkinin hareket etmesene ……………………….. Denir.
20. Tropizm hareketinin bir diğer adı da …………………… dir.

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı

A) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.( Bir tanesi 3 Puandır.)
(antikor,interferon,hipotolamus,omuriliksoğanı,tansiyon,nabız,arttırır,yavaşlatır,kimyasal, koroner ,aort,lenf kılcalları,kapı toplar damarı,alveol)
1)Emilen besinlerin karaciğere geçmesini sağlayan damara……………………………….denir. 2)Yağ asitleri ve gliserolün emildiği yer …………………… …………………..dır.
3)Enzimler yardımıyla gerçekleşen sindirime ………………… …………………..denir. 4)Kalbi besleyen damarlara……………………………damarlar denir.
5) Sempatik sinirler kalp atışını ……………………………….
6) Kanın damar çeperine yaptığı basınca……………………………..denir. 7)Akciğerlerdeki gaz değişimini sağlayan keseciklere……………………………denir. 8)Solunum hızı……………………………………………tarafından denetlenir.
9) Oksijen kanda ………………………………..tarafından taşınır.
10) vücudun virüslere karşı ürettiği maddelere .……………………………..denir.

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı

11. Bir süt çocuğunun kemik sertleşmesinin yeterli olmadığı görülürse öncelikle ne tür besinler almalıdır. Nedeniyle birlikte açıklayınız.(8)

12. Bir çizgili kasın kasılması sırasında artan ve azalan maddeleri yazınız.(8)

13. Sindirim sistemindeki bir rahatsızlık, destek ve hareket sistemini nasıl etkiler?(8)

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

SORULAR
DoğruYanlışSoruları( Herssoru 2 Puan)
D Y
1 Etçilmemelerilerinincebağırsağı , otçulmemelileregöredahauzundur.
2 Bitkilerinhepsindehücredışısindirimgörülür.

3 İçiskelettekaslariskeletiniçyüzeyinebağlanmıştır.
4 Besinlerincebağırsaktavilluslardanemilir.
5 ÇizgilikaslarkasılırkenAbandınınboyuuzarken I Bandıboyukısalır.
6 Sarkoplazmakemiklerdeeninebüyümeyisağlar.
7 İnsülüntiroidbezitarafındansalgılananbirhormondur.
8 BüyümeHormonu (STH) fazlasalgılanırsaCücelğenedenolur.
9 KalsitoninveParathormonvücuttakalsiyumveFosfatdengesinindüzenlenmesinisağlar
10 Giberellinlerbitkideışığayönelimisağlar.

Boşlukdoldurmasoruları( HerSoru 2 Puan)
11 ……………… hormonuglikozunkaraciğervevücuthücrelerinegeçişinihızlandırır.
12 Omurgalılardadüzkaslar……………….olarakçalışırken ,çizgilikaslar…………………larakçalışır.
13 Midye ,çekirge, yengeçgibihayvanlarda ………….iskeletvardır.
14 UzunKemiklerindışkısmındaeninebüyümeveonarımısağlayan ………………………….. bulunur.
15 Bitkilerdedıştangelenuyartınınyönünebağlıhareketlere …………………….. Denir.
16 İnsandaiskelet ……., …………….ve ………………….olmaküzereüçbölümdenoluşur.

17 Çizgilikaslardabirikken …………………………………… yorgunluğanedenolur.
18 Bitkilerdeışığayönelim …………….. hormonusayesindeolur.
19 Dokunmanınetkisiylebitkininhareketetmesene ……………………….. Denir.
20

KlasikSorular( 10arpuan)

21 Tropizm (yönelme )hareketinedir? Nasılgerçekleşir.?
22 Kaskasılmasınıfizikselolarakaçıklayınız(Huxley Hipotezi)
23 Kaskasılmasısırasındanelerinmiktarıartar?
24 Vücudumuzuntümhücrelerinietkileyenhormonlarhangileridir.Görevleriyleyazınız
25 Tükrüğünsindirimdekifonksiyonunedir?
26 İskeletinfonksiyonlarınelerdir.?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 11. Sınıflar Biyoloji dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (İpekyolu Yayınevi)

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji Ders Kesim Raporu

Sizlere sunduğumuz dosyayı bilgisayarınıza kaydederek sene sonunda okul idarenize vermeniz gereken ders kesim raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. 11. Sınıf Biyoloji dersinde işlediğiniz konuların tamamlanıp tamamlanmama durumlarını belirterek formu imzalayarak okul idaresine teslim ediniz.

Linkteki form sadece 11. Sınıf Biyoloji dersi için değil diğer her ders ve sınıf seviyelerinde de gerekli bölümler değiştirilerek kullanılabilir.

11. Sınıf Biyoloji  DERS KESİM RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Ders Kesim Raporu

10. Sınıf Biyoloji Ders Kesim Raporu

12. Sınıf Biyoloji Ders Kesim Raporu

11. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

BİYOLOJİ 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması.
Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması.
Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi.
Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması.
Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması.
Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor
Ve sunu çalışmaları yapılması.
Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi.
Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması.
Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması.
Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması,bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi.
Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
Eşeye bağlı kalıtsal hastalıkların araştırılıp sunulması.
Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması.
Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımıve paylaşılması.
Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak,yerel ve ulusal etkilerinin irdelenmesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için çözüm önerileri getirilmesi.
GDO(genetiği değiştirilmiş organizma)lu besinlerin insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılıp sunulması.
DNA parmak izi ve genetik danışmanlık kullanım alanlarının araştırılıp sunulması.
Türkiye’deki çevre sorunlarına ilişkin ; NASA,BM,AB,STK,üniversite vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi Konuları 2017-2018