Özne Yüklem Tümleç Etkinliği 3. Sınıf Türkçe

CÜMLE ÖZNE TÜMLEÇ YÜKLEM
Şimdi ders zili çalacak.      
Köpek,neredeyse kediyi yakalıyordu.      
Anneannem kırılan bastonu için çok üzüldü.      
Annem,komşumuz Leyla Teyzeye yardıma gitti.      
Kitaplarımı birlikte kapladık.      
Kitap Fuarı çok güzeldi.      
Birkaç arkadaşım pikniğe gelmedi.      
Hırsızlar,kapıyı zorluyorlardı.      
Askerler tören için hazırlandı.      
Adam ağrıyan bacağını sürükleyerek yürüyordu.      
Bugün gökyüzünde şenlik var.      
Pilot uçağı zorunlu indirmiş.      
Okunan şiirler çok güzeldi.      
Erzurum’da okullar tatil edilmiş.      
Yağmur damlaları yere düşmeye başladı.      
Öğretmen, okula geç geldi.      
Annesini bulamayan çocuk ağlamaya başladı.      
Kardeşim astronot olmak istiyormuş.      
Arkadaşlarımla parkta buluşacağız.      
Dedem sonunda eve gelebildi.      
Babam bisikletime bakım yaptırdı.      
Biz çevremizi temiz tutuyoruz.      
Halam bana mavi boyunluk örmüş.      
Akdeniz.yurdumuzun güneyindedir.      
Mehmet Amcalar tiyatroya gitmiş.      
Tatilde bol bol kitap okuyacağım.      
Okulumu çok seviyorum.      
Çoban kuzularını bir türlü sayamadı.      
Ben ailemi çok seviyorum.      
Vatanımızı her zaman sevip,korumalıyız.      
Atatürk,bizim için çok çalıştı.      
Arkadaşım komik şeyler yapıyor.      
İngilizce dersini çok seviyorum.      
Onlar kahkahalarla gülüyordu.      

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Doğa olaylarının ekstrem durumları ve etkileri

Doğal sistemlerdeki değişimler

Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçları

Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler

Kyoto Protokolü

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumsal etkileri

Hoşgörü ve dayanışmanın gerekliliği

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçeleri

Türkiye’den Devlet İstatistik Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örnekleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri

Kalkınma projelerinin gerekçeleri

Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisi

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim süreci

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yerleri

Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

E-ticarette siber güvenliğin önemi

Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yeri

Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi

Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi

Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisi

Türkiye’nin turizm potansiyeli

Türkiye’nin turizm politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri

Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri

Ünite 3: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim

Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri

Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu

Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisi

Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar

Teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler

Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri

Gayri Safi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE)

Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerinin doğal kaynak potansiyeli

Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkileri

Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisi

Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliği

Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar

Sınır aşan sular sorunu

Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” sözü

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal çevrenin sınırlılığı

Beslenme halkaları ve taşıma kapasitesi

Sürdürülebilir kalkınma

Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamaları

Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluk

Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri

Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Konuları

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörler (Tıkla-Çalış)

Ekosistemi oluşturan unsurlar

Madde döngüleri ve enerji akışı

Azot, karbon, su ve besin döngüleri

İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişi

Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkileri

Ramsar Sözleşmesi

Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçları

Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları

Türkiye’nin nüfus politikalarının gerekçeleri

Türkiye nüfus politikalarındaki değişim

Türkiye’nin nüfus projeksiyonları

Şehirlerin fonksiyonel özellikleri

Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkileri

Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirleri

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkileri

Türkiye’deki kır yerleşme tipleri

Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi

Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkinin ekonomiye etkisi

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisi

Tarihsel süreçte doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişim

Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişki

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri

Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri

Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık

Türkiye’de tarımsal üretimi etkileyen faktörler

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri

Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünleri

Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliliğinin önemi

Türkiye’nin madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışı

Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özellikleri

Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışı

Ülkemizde yaşanan maden kazaları

Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımının ülke ekonomisine katkısı

Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri

Türkiye’de sanayi etkileyen faktörler

Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışı

Türkiye sanayisinin ülke ekonomisindeki yeri

Savunma sanayi alanındaki gelişmeler

Ünite 3 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörler

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörler

Kültürü oluşturan unsurlar

Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve Afrika kültür bölgeleri)

Kültürel çeşitliliğin önemi

Türk kültürünün yayılış alanlarının bölgesel özellikleri

Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri

Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlar

Dünya üzerindeki önemli hammadde, üretim ve pazar alanları

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü

Sanayileşmiş bir ülkenin sanayileşme süreçleri

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisi

Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütler (AB,BDT, BM,D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO,OECD,OPEC)

Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisi

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

Çevre sorunlarını oluşum sebepleri

Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkileri

Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki etkileri

Yenilenemeyen kaynakların kullanımı

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar

Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımı

Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemi

Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamalar

Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçleri

Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemleri

Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkileri

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

2017-2018 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Aşağıdaki liste 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait konu listesidir. 2018-2018 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Coğrafya Konuları için TIKLAYINIZ.

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Dünya’nın tektonik oluşumu (Tıkla -Çalış)

Dünyanın iç yapısı (Tıkla-Çalış)

Levha tektoniği kuramı (Tıkla-Çalış)

Türkiye’nin tektonizması

Jeolojik zamanların özellikleri

Jeolojik zamanların adlandırılması

Kayaçların özellikleri

Kayaçların kullanım alanları

İç kuvvetlerin yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisi

Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişki

Dış kuvvetler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisi

Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları

Yeryüzündeki su varlıklarını özellikleri

Türkiye’deki su varlıklarının genel özellikleri

Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri

Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi

Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklar

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri

Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tipleri

Türkiye’de erozyonun etkisi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının gerekliliği

Bitki toplulukları ve türlerinin genel özellikleri

Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışı

Türkiye’deki endemik ve relik bitkilerin dağılışı

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi

Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkileri

Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi

Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişki

Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler

Nüfus yoğunluğu hesaplama yöntemleri

Temel nüfus piramitlerinin özellikleri

Dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları

Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri

Güncel mülteci göçleri

Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri

Türkiye’de nüfusun dağılışı

Nüfusun dağılışında etkili olan faktörler

Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları

Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri

Göçün mekânsal etkileri

Ekonomik faaliyetler

Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetler

Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri

Ünite 3 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

Afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri

Afetlerin dağılışları ve etkileri

Türkiye’deki afetlerin dağılışları ve etkileri

Afetlerden korunma yöntemleri

Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalar

Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi

Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sorumluluklar

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

9. Sınıf Coğrafya Konuları

Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte 9. sınıf coğrafya konuları listesidir. Her yıl kitaplar değiştiği için listede küçük değiklikler olabilir.

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Doğa ve insan etkileşimi (Tıkla-Çalış)

Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılık

Coğrafyanın konuları ve bölümlenmesi

Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler

Coğrafya biliminin gelişimi

Coğrafya biliminin önemi

Mutlak ve göreceli konum

Türkiye’nin konumu

Haritayı oluşturan unsurlar

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler

Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim adamları

Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknikleri

Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar

Haritalarda yer şekillerinin gösterimi

Eş yükselti eğrileri

Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkileri

Atmosferin katmanları ve özellikleri

İklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı

İklimi etkileyen faktörler

İklim elemanlarının günlük hayata etkileri

Yaşanılan yerdeki iklim elemanları

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları

Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri

Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri

Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özellikleri

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Yerleşmelerin yer seçimini belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler

Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler

Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörler

Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörler

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler

Türkiye’deki ilk yerleşme örnekleri

Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri

Türkiye’nin idari yapısı

Ünite 3 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Türkiye’de doğal ve beşeri bölge örnekleri

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliği

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler

İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimler

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

12. Sınıf Biyoloji Müfredatı

Ünite 1 Genden Proteine

antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA ligaz, DNA parmak izi, DNA polimeraz, helikaz, DNA, gen terapisi, gen, genetik şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, kromozom, nükleik asit,nükleotit, replikasyon, RNA, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Nükleik asitlerin keşif süreci

Nükleik asitlerin çeşitleri ve görevleri

Hücre içerisinde genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi

Gen ve DNA ilişkisi

DNA’nın kendini eşlemesi

Genetik şifre ve Protein sentezi

Protein sentezinin mekanizması

Genetik şifre ve protein sentezi arasındaki ilişki

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki farklar

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisi

Aşı, antibiyotik, insülin, interferon üretimi, kanser tedavisi ve gen terapisi

Klonlama çalışmalarının ve organizmaların genetiğinin değiştirilmesinin olası sonuçları

Biyogüvenlik ve biyoetik

Ünite 2 Canlılarda Enerji Dönüşümleri

alkolikfermentasyon, ATP, enerji, enerji dönüşümü, fosforilasyon, glikoliz, fotosentez, ışık, kloroplast, klorofil, laktik asit fermentasyonu, mitokondri, oksijenli solunum, solunum

Canlılık ve Enerji

Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliği

ATP molekülünün yapısı

Fosforilasyonda kullanılan enerji kaynakları

Fotosentez

Fotosentezin canlılar açısından önemi

Fotosentez hızını etkileyen faktörler

ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık ve klorofil miktarı

Tarımsal ürün miktarını artırmada yapay ışıklandırma uygulamaları

Solunum

Hücresel solunumun canlılar için önemi

Hücresel solunumun glikoliz evresi

Tepkimelerdeki ATP tüketim ve üretimi

Fermentasyon

Oksijenli solunum süreci

Krebs döngüsünde açığa çıkan moleküller

Oksijenli solunumda, fermentasyona göre enerji verimliliğinin daha fazla olmasının nedenleri

Oksijenli solunum süreci

Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünler

Fotosentez ve solunum ilişkisi

Ünite 3 Bitki Biyolojisi

adhezyon, basınç akış teorisi, çekim teorisi, çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, floem, fotoperiyodizm, gutasyon, gübre, ksilem, kohezyon, kök basıncı, meyve, mikoriza, minimum kuralı, nasti, nodül, oksin, stoma, terleme, tohum, tozlaşma, tropizma, uç meristem, üreme hücreleri, yanal meristem, yaş halkaları

Bitkilerin Yapısı

Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevleri

Bitki büyümesinde hormonların etkisi

Bitkilerde hareket çeşitleri

Oksin hormonunun tropizmadaki etkisi

Bitkilerde Madde Taşınması

Köklerde su ve mineral emilimi

Su ve minerallerin bitkiler için önemi

Minerallerin topraktan alınması, nodül ve mikoriza oluşumu

Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde gerekli olan mineraller

Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması

Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevleri

Çiçekli bitkilerde döllenme, tohum ve meyvenin oluşumu

Tohum çimlenmesi

Çimlenmeye etki eden faktörler

Dormansi ve çimlenme arasında ilişki

Ünite 4 Canlılar ve Çevre

adaptasyon, mutasyon, varyasyon, yapay seçilim

Canlılar ve Çevre

Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi

Varyasyon, adaptasyon, mutasyon

Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesinin nedenleri

Herbisit ve pestisitlerin zaman içerisinde etkilerini kaybetmelerinin nedenleri

Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamaları

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Konuları

10. Sınıf Biyoloji Konuları

11. Sınıf Biyoloji Konuları

11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Ünite İnsan Fizyolojisi

alveol, antijen, antikor, aşı, B ve T lenfositleri, bağışıklık, boşaltım, böbrek nakli, bronş, büyüme, damar, diyabet, diyafram, diyaliz, duyu organları, eklem, emilim, endokrin sistem, gaz değişimi, gelişme, geri bildirim, geri emilim, hemoglobin, homeostazi, hormon, interferon, kan, kan bağışı, kan dolaşımı, kas, kemik, kıkırdak, lenf dolaşımı, menstrual döngü, mesane, nabız, nefron, ödem, salgılama, serum, sindirim, sinir hücresi, solunum, süzülme, tansiyon, tendon, tüp bebek, ultrason, üreter,üretra, varis, yangısal tepki

Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Sinir sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişi

Endokrin bezleri ve salgıladıkları hormonlar

Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolü

Sinir sistemi rahatsızlıkları

MS, parkinson, alzaymır ve sara

Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Duyu organlarının yapısı ve işleyişi

Duyu organları rahatsızlıkları

Renk körlüğü, miyopi, hipertmetropi ve astigmatizm işitme kaybı ve denge kaybı

Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Duyu organları rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmeler

Destek ve Hareket Sistemi

Destek ve hareket sistemini oluşturan yapıların görev ve işleyişi

Kemik ve kas çeşitleri

Kıkırdak ve eklem çeşitleri

Destek ve hareket sistemi rahatsızlıkları

Kırık, çıkık, burkulma, menisküs ve eklem rahatsızlıkları

Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Destek ve hareket sisteminin sağlığı açısından sporun ve beslenmenin önemi

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemini oluşturanyapı ve organların görev ve işleyişi

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Reflü, gastrit, ülser, hemoroit hastalıkları

Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Asitli içecekler tüketilmesininve fast-food beslenmenin sindirim sistemi üzerindeki etkileri

Antibiyotik kullanımının bağırsak florasına etkileri ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının zararları

Dolaşım Sistemleri

Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişi

Alyuvar,akyuvar ve kan pulcukları

Kan grupları

Kan ve kemik iliği bağışının önemi

Lenf dolaşımı

Ödem oluşumu

Lenf dolaşımının bağışıklık ile ilişkisi

Dolaşım sistemi rahatsızlıkları

Kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon, varis, kangren hastalıkları

Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal koruma mekanizmaları

Solunum Sistemi

Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişi

Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınması

Solunum sistemi rahatsızlıkları

KOAH ve astım hastalıkları

Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Boşaltım Sistemi

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişi

Böbreğin alyuvar üretimine etkisi

Boşaltım sistemi rahatsızlıkları

Böbrek taşı ve böbrek yetmezliği

Diyaliz

Boşaltım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

Boşaltımın homeostazi açısından önemi

Böbrek, deri ve akciğerin boşaltıma ilişkin homeostatik işlevleri

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Üreme sistemini oluşturanyapı ve organların görev ve işleyişi

Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlar

Invitrofertilizasyon yöntemleri

Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenler

İnsanda embriyonik gelişim süreci

Hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörler

Hamileliğin izlenmesinin bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemi

2. Ünite Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

baskın tür, ekolojik niş, ekoton, habitat, komünite, mutualizm, parazitlik, popülasyon, popülasyon dinamiği, rekabet, simbiyoz, süksesyon, taşıma kapasitesi, yaş piramidi

Komünite Ekolojisi

Komünitenin yapısına etki eden faktörler

Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabet

Komünitelerde av-avcı ilişkisi

Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkiler

Komünitelerdeki süksesyon

Popülasyon Ekolojisi

Popülasyon dinamiğine etki eden faktörler

İnsan yaş piramitleri

Popülasyon büyümesine ilişkin büyüme eğrileri

Dünyada ve ülkemizde nüfus değişimi

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji Konuları

10. Sınıf Biyoloji Konuları

12. Sınıf Biyoloji Konuları