2013-2014 Türk Edebiyatı 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Yazılıdan Örnek Sorular:

1. —- Sodom ve Gomore adlı romanı, siyasî ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için —- niteliği taşır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Halide Edip’in – eleştiri

B) Ahmet Rasim’in – bilim kurgu

C) Refik Halit’in – yaşam öyküsü

D) Yakup Kadri’nin – belgesel

E) Hüseyin Rahmi’nin – macera

 

2. Ben, sanatta bir akıma bağlanmaya karşıyım. Çünkü her akımın öncüsü aslında bir kişidir. Ondan sonra gelenler de aynı yolu izleyerek akımın öncüsünü taklit etmekten başka bir şey yapmaz. Bu bağlamda şiir akımı da olamaz. Çünkü bu da bir çeşit taklit zinciridir. İşte —- böyle bir zincirin halkası olmaktan kaçınmış, belirli bir akım içinde yer almamıştır.

Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş bırakılan yere aşağıdaki adlardan hangisi getirilmelidir?

A) Cenap Şehabettin

B) Faruk Nafiz

C) Mehmet Âkif

D) Oktay Rifat

E) Ece Ayhan

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Türk Edebiyatı 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Cevap Anahtarı)

  1. Yukarıdaki bulmacanın cevapları soldan sağa doğru yazılacaktır. (50 p)

1:   Fuzuli’nin naat olarak yazdığı adını redifinden alan meşhur kaside.

2:   Tarikatın ilk kurucusuna ve önderlerine verilen isim.

3:   Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir.

4:   Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.

5:   Dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça uzun bir nazım biçimidir.

6:   Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.

7:   Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir. Beşli demektir.

8:   Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan mani çeşididir.

9:   Âşıklık geleneğinde şiirlerini kalem ve kâğıt kullanarak yazan âşıklara denir. Bu şairler eğitim görmüş, okuma yazma bilen şairlerdir.

10: Divan edebiyatında bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 Türk Edebiyatı 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1-“ Öyküyü, olayların  zaman sırasına göre düzenlenerek  anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de  olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde  durulan husus, olaylar arasındaki   ilişkidir. “Kral öldü,  sonra   üzüntüsünden  kraliçe  de   öldü”  desek olay   örgüsü   tamamlanmış olur Zaman sırası burada   da bozulmuş değildir.

Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tip ve karakter farklılığı

B ) Neden – sonuç  ilişkisi

C ) Olayların önemli  – önemsiz oluşu

D ) Zaman  sırası

E ) Kahramanların kişilikleri

 

Tıkla tamamını indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

12. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

A- Fill in the blanks with the correct form of the verbs given. (5×4:20p)
1. Ana Tarvis, from Philadelphia ……….…. (begin) a campaign in 1907 to establish a national Mother’s Day.
2. It is seen that many modern people …………………………….. (still/follow) customs and traditions.
3. Benjamin Franklin and two other men suggested a design for a new national flag on June 14, 1777, since then it ……………………………… (celebrate) as the Flag Day.
4. The most famous contemporary eating and drinking festivity, the Oktoberfest, ………………….. (hold) since 1810.
5. Harvest and thanksgiving festivals ……………………… (inherit) from the times when agriculture was the primary way of earning money.

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İngilizce 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

B) Answer the questions? (15 p)

 

1.What’s Robert’s nickname?………………………………………………………………………………………………….

2.When was he born?…………………………………………………………………………………………………………….

3.Where does he live? ……………………………………………………………………………………..

4.What are his parents’ jobs?  …………………………………………………………………………..  

5.How do Robert and his brother get along with each other? …………………………………………………..

 

Tıkla

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Lise 1 İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

PART 1: Read the passage and answer the questions (20 pts)

 

Today is Saturday and Sarah is having a party. It’s sunny and hot. All of her friends are invited. Sarah is wearing a new green skirt. Her friends are all good. They are listening to pop music. Nicky and Jenny are sitting on a sofa and watching TV. It’s a fun party. Rachel is dancing with Peter. Daniel is sitting near the swimming pool in the garden. Sarah’s dogs, Junky and Funky, are running in the garden. Mike is drinking lemonade. They are all having fun.

 

1. Is it hot today?

2. What are Jenny and Nicky doing?

3. Who is having a party?

4. What is Mike doing?

5. Are they having fun?

 

tıkla indir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2013-2014 İngilizce 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

A) Fill the sentences by using ” yet – for – since – so – such – just – ever – never” (8×2=16 p.)

1) Have you …………been to England?

2) A: I want to see Mr. Thomson.   B: Oh, he has ……….left. He isn’t here.

3) Sue and Jane haven’t arrived …………..

4)My father was ………ill that he couldn’t go to work.

5)I have been a teacher ………20 months.

6) It has been very hot ………..May.

7) It was  ……………an interesting book that I finished it in an hour.

8) We have …………eaten Chinese food. We want to try it.

 

Tıkla İndir

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...